Voorbeeldbrief Aansprakelijkstelling wederpartij autoschade

advertisement
Aansprakelijkstelling wederpartij autoschade
Hieronder vindt u een tekst van het Juridisch Loket. De tekst is een voorbeeld. U kunt er
zelf een brief van maken die geschikt is voor uw situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor
uw brief.
Met deze brief kunt u de wederpartij bij een aanrijding tussen twee auto’s aansprakelijk
stellen voor de schade aan uw auto. Voor de vergoeding van letselschade kunt u het best
een deskundige belangenbehartiger inschakelen.
In de bijlagen moet u bewijzen meesturen, bijvoorbeeld foto’s van de situatie, procesverbaal van de politie, getuigenverklaringen enz.
Verstuur de brief aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.
AANGETEKEND EN PER GEWONE POST
<uw naam>
<adres>
<postcode en woonplaats>
<e-mail, indien beschikbaar>
Aan
<naam>
<adres>
<postcode en woonplaats>
Onderwerp: aansprakelijkstelling <datum gebeurtenis>
<woonplaats, datum>
Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief stel ik u aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een ongeval op
<datum>.
Het volgende is gebeurd: <beschrijving gebeurtenis>
Op grond van de geschetste situatie ben ik van mening dat de schuld van het ongeval bij u
ligt. Ik verzoek u het ongeval bij uw verzekering te melden. De gegevens van uw
verzekeringsmaatschappij en het polisnummer zou ik graag van u willen ontvangen. Bent
u niet verzekerd, dan verzoek ik u de schade zelf aan mij te vergoeden.
Op dit moment bestaat mijn schade uit <geef hier een volledige omschrijving van de
schade>. Ik schat het schadebedrag nu op € <bedrag>, wat blijkt uit de bewijsstukken die
ik bij deze brief heb gevoegd. Het schadebedrag kan echter nog veranderen. Als het nodig
is, zal ik gebruikmaken van mijn recht om het bedrag aan te passen.
Ik verzoek u mijn schade, zoals tot nu toe bekend, binnen twee weken na de datum van
deze brief te vergoeden. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer
<rekeningnummer> ten name van <naam rekeninghouder> te <woonplaats>.
Voor het geval ik geen reactie van u ontvang, stel ik u in gebreke. In dat geval zal ik zo
nodig verdere juridische stappen ondernemen, waarvan de kosten tevens bij u in rekening
worden gebracht.
Hoogachtend,
<naam en handtekening>
Bijlage: voorlopig schadeoverzicht
Download
Study collections