Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland

advertisement
Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland BJN • 
• 
• 
• 
• 
• 
De jobcoach Het vak jobcoaching Een jonge vereniging Profilering Behaalde successen Successen naar de toekomst De jobcoach •  begeleidt mensen die niet zonder ondersteuning werk kunnen vinden •  systeemgerichte begeleiding •  Naast de cliënt •  gaat uit van werk dat past bij de talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer •  gaat uit van een werkomgeving die past bij de werknemer •  Doel: loonvormend werk met een loonwaarde en een arbeidsovereenkomst. Het vak jobcoaching •  De definiCe Supported Employment: –  Coaching on the job •  De huidige definiCe vanuit de BJN: –  Professionele ondersteuning bij het vinden en behouden van een betaalde baan –  Kwaliteit bieden in methodische ondersteuning –  Professionele gesprekspartner voor een verscheidenheid aan parCjen –  Systeemdenken Een jonge vereniging •  Ontstaan vanuit behoeIe aan borging van kwaliteit –  Kwaliteitsimpuls vak jobcoaching •  Verdere professionalisering van het vak •  Groeiend ledenaantal •  Opdracht: –  Kwaliteitsregister jobcoaches –  CerCficering jobcoaches Profilering •  Samenwerking partners in realisaCe kwaliteitsregister •  Serieuze gesprekspartner •  Projecten, kennisplaMorms, regionale intervisie •  Website en nieuwsbrieven Behaalde successen •  Visie en eindtermen voor het vak –  Opname erkenningskader UWV •  Beroepscode •  Klachtenreglement en klachtencommissie •  Register en registerrichtlijnen –  (deels in concept) •  Samenwerking partners Successen naar de toekomst •  RegistraCe en cerCficering een feit! –  Betere borging van kwaliteit •  Regionale intervisie •  Raad van Advies •  Samenwerking partners vanzelfsprekend •  Inbreng cliënten middels adviescommissie Inhoud presentatie
Ø  De BvK
Ø  Wat bereikt ?
Ø  Vakmanschap
Ø  Doelstellingen 2015-2017
Ø  Vragen ?
2
De BvK
3
De BvK
Missie
Visie
Ø  Leidend zijn bij versterking van het vak
Ø  Burger verdient een integere en kwalitatief
Ø  Het vak meer eenduidig te maken
Ø  Het vak verder te professionaliseren
hoogwaardige (re-integratie-)dienstverlening
Ø  De professional verdient het zich te (blijven)
verbeteren en zijn werk op een efficiënte en
Ø  Van deze ontwikkelingen profiteren zowel burgers, (gemeentelijke) werkgevers als de
professionele manier uit te voeren
klantmanagers/professionals zelf
Ø  De gemeente verdient tevreden en
professioneel opgeleide medewerkers
Ø  De BvK is hét centrum waar vakmanschap van
klantmanagers/professionals centraal staat en
gekwalificeerd, getoetst en verbeterd wordt.
4
De BvK
Hoe?
Ø Organiseren van cursussen/congressen
Ø Platform bieden voor kennis delen/werven/discussie
Ø (on) Gevraagd advies geven op het gebied van participatie, zorg en
inkomen
Ø Samenwerken met organisaties waarmee raakvlakken bestaan
Ø Bijdrage aan (mogelijke) ontwikkeling van dé opleiding ‘professional
sociale zekerheid’ alsmede bij-/nascholingen
Ø Certificeringssysteem opzetten
Ø Bijdrage leveren aan onderzoek in het werkveld
5
Bereikt
Ø  Standaard Vakvolwassenheid
Ø  E-portfolio
Ø  Werkwijzers
Ø  Activiteiten (o.a. congressen, DvdU’s, workshops, lezingen)
Ø  Intervisiespel ‘de 4 werelden’
Ø  Samenwerking met diverse organisaties in het werkveld, w.o.
Divosa, SBCM, NVVA, Noloc, Hanze Hogeschool èn SZW
Ø  Raad van Advies
6
7
8
Doelstellingen 2015-2017
Ø  Robuuste vereniging
Ø  Vakontwikkeling
Ø  Certificering
9
Vragen ?
10
Ø  www.debvk.nl
Ø  [email protected]
Kwaliteit en professionals
Monique Klompé, projectleider MMM en voorzitter NVvA en AKC
Jasmijn Lee Sack Fong, Voorzitter BvK
Marea de Bruin, bestuurslid BJN
Workshop
 De klant centraal: professionals en
MensenmetMogelijkheden
 Wat mag u verwachten?
Centraal
  De cliënt?
  De werkgever?
  Wat verwacht u van een
professional?
  kwaliteit
  bejegening
  samenwerking in keten
Project MMM 2013-2017 psychische
kwetsbaarheden én mogelijkheden
  Waarom dit project?
  Opzet
  Verhalen ervaringsdeskundigen én werkgevers
  5 regio’s, 3 bijeenkomsten
  Wat horen, zien en leren wij voor onze praktijk?
  Resultaat: ‘’chocolade’’ vlekwerking door
 Inspiratieboek
 Format voor bijscholing
 Magazine
 Online-training
Wie? 21 beroepsverenigingen
(25.000 professionals)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland (BJN)
Beroepsvereniging van Klantmanagers (BVK)
Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen
Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
Nederlandse Foundation voor Management Development (NFMD)
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA)
Nederlandse Orde van Loopbaancoaches (NOLOC)
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)
Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden (NVO2)
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) en
Arboverpleegkundigen
AKC en KCVG
Input wetenschappelijke literatuur
ZORG INDIVIDU Mul)disciplinaire benadering geïntegreerde zorg WERK(PLEK) Ac)verende aanpak oplossingsgerichte benadering Werkplekgerichte interven)es Inspiratieboek voor professionals over dromen, durven en doen
Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid
WWW.MMM-Mensenmetmogelijkheden.nl
1. MMM-stappen in realisatie
arbeidsparticipatiedroom
  Verdiepen: luisteren naar verhalen ervaringsdeskundigen
en werkgevers ; analyse (krachtige voorbeelden,
leermomenten).
  Verbeelden: dromen professionals en een vertaling naar
gemeenschappelijke dromen.
  Vormgeven: omzetten van dromen in agenda met
tussenstappen en mijlpalen.
  Verwezenlijken: persoonlijke en gezamenlijke acties.
2. MMM-stappen in samenwerking
Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen
  Gedeelde visie op arbeidsparticipatie van mensen
met een psychische kwetsbaarheid.
  Gedeelde doelstellingen: waar werken wij met
elkaar naartoe?
  Duidelijkheid over en acceptatie van elkaars
rollen en kwaliteiten.
  Houding en gedrag (helpend naar elkaar, open
communicatie, gezamenlijk vocabulaire).
  Context die stimuleert.
Verhaal ervaringsdeskundige
Wat is u opgevallen aan:
  Kwaliteiten?
  Mogelijkheden?
Online training
Wat mag u vragen van:
 MMM professionals in keten mens,
werk, inkomen, zorg, onderwijs
 Waarderend onderzoekend: verhalen
ervaringsdeskundigen/werkgevers
 Goede samenwerking in keten
Meer weten?
  www.MMM-mensenmetmogelijkheden.nl
  Linked in groep MMMMensenmetmogelijkheden
  Magazine
Kwaliteit en professionals
Monique Klompé, voorzitter NVvA en AKC, projectleider MMM
Jasmijn Lee Sack Fong, Voorzitter BvK
Marea de Bruin, bestuurslid BJN
Workshop
  Professionaliteit van arbeidsdeskundigen,
klantmanagers, jobcoaches
  Wat mag u verwachten?
  De klant centraal: professionals en
MensenmetMogelijkheden
  Wat mag u verwachten?
Wat is een arbeidsdeskundige?
  Specialist op het gebied van mens, werk en
inkomen,
  Geeft inzicht in de belastbaarheid, beleving en
mogelijkheden van mensen in disbalans en
weegt die af tegen de belasting die werk met zich
meebrengt,
  Coacht mensen bij het bereiken van reële doelen
op het gebied van werk en inkomen.
mens
werk
DISBALANS
ziekte,
ongeval
gebrek
Herstellen
Arbeidsdeskundig vak
inkomen
WAT IS ONZE OPDRACHT?
WAT ZIJN ONZE ROOTS?
NL Vereniging van Arbeidsdeskundigen
1971-2015
 
 
 
 
 
 
Profileren & professionaliseren: inspirerend beroepsnetwerk
2700 arbeidsdeskundigen: speelveld van hele sociale zekerheid
Congressen, kennisbijeenkomsten in regio en platforms
Vakblad mens, werk, inkomen (AD Visie), nieuwsbrief, site
Brandbrieven aan Ministers, hoorzittingen Tweede Kamer
Projectgroepen rond verzuim, participatie, langer doorwerken,
wajong, privacy, etc etc
Certificering
inkomen
Registratie
Gedragscode SRA
Leidraden:
verzuim/participatie/
jobcoach/beoordeling
Vaststellen
benodigde
kennis
Ontwikkelen
nieuwe kennis
Ontsluiten
bestaande
kennis
AD vak
Passie
Idealisme
Geloof
Feedback
kennis (en leemtes)
Vertalen kennis
naar praktijk
Verspreiden
gebruiken
kennis
Programma AKC
AD werkveld
AKC programma
Mens
Voorkomen
Beoordelen
secundaire
voorwaarden arbeid
autisme wajongere
werkscan
leidraad verzuim
leidraad participatie
Werk
scan werkvermogen
chronische ziekte
deskundigenoordeel
leidraad verzuim
leidraad participatie
jobcarving
leidraad jobcoach
personenschade
Inkomen
loonwaarde
re-integratiemethodieken
AD als actor
Algemene thema´s
Herstellen
casuïstiek
onderzoekstechniek
HBO
Kennisbank
casuïstiek
onderzoekstechniek
HBO
Kennisbank
casuïstiek
onderzoekstechniek
HBO
Kennisbank
Wat mag u verwachten van:
  Klantmanagers
  Jobcoaches
  Arbeidsdeskundigen
  Professionalisering
  Evidence onder vak
  Bejegening
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards