het formulier - Stichting Burgerweeshuis Tiel

advertisement
Formulier voor aanvragen subsidie (versie 2015)
Ingevuld formulier met bijlagen per mail toezenden aan [email protected]
Voordat u een subsidie aanvraag doet is het verstandig eerst het gehele toetsingskader door te
nemen en te checken of uw organisatie/uw aanvraag in aanmerking kan komen voor subsidie en
welke factoren voor het Burgerweeshuis van belang zijn.
Vul alle vragen in; svp met een afwijkend lettertype. Vergeet de verplichte bijlagen niet!
Onderdeel A. Eerste beoordeling aanvraag
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet uw activiteit aan een aantal voorwaarden
voldoen. U kunt zelf een eerste beoordeling maken op grond van de vragen in Blok 1 en 2. Elke
vraag in het eerste blok moet met ja worden beantwoord en elke vraag in het tweede blok met
nee, om te vallen onder de doelstelling van het Burgerweeshuis Tiel.
Het weeshuis werkt voor de gehele gemeente Tiel, dus behalve voor de stad Tiel ook voor de
kernen Wadenoijen, Kapel-Avezaath en Zennewijnen en het buitengebied.
Blok 1, voorwaarden
1. Is de activiteit gericht op jongeren tot en met 27 jaar en/of op mensen met een verstandelijke
beperking, waarbij geen leeftijdsgrens geldt?
2. Ligt het zwaartepunt van de activiteit in de gemeente Tiel, en/of is de activiteit ten behoeve
van jongeren uit De gemeente Tiel
of
Is de activiteit gericht op jongeren in een ontwikkelingsland èn is er een aantoonbare relatie
met de gemeente Tiel?
3. Is de activiteit of het project zinvol, ook als die activiteit of dat project slechts eenmalig wordt
uitgevoerd?
Blok 2, afwijzingsgronden
1. Is de aanvragende organisatie een kerkelijke, politieke of algemene onderwijsinstelling
(anders dan speciaal onderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking)?
2. Is de aanvragende organisatie in staat om zelf de kosten van de activiteit te dragen, door het
vragen van een kostendekkende bijdrage aan de deelnemers of door inzet van eigen
middelen?
3. Is de bijdrage, al dan niet gedeeltelijk, bestemd voor exploitatielasten of voor structurele
personeelslasten?
4. Is de activiteit op het moment van beslissing door het Burgerweeshuis reeds gerealiseerd?
5. Leidt de activiteit tot financieel voordeel van de aanvrager of een persoon die op enigerlei
wijze bij de aanvraag is betrokken, of is een (neven)effect dat inkomsten door zo een
persoon worden gegenereerd.
Document1
pag. 1 van 4
1. Voldoet de activiteit aan alle voorwaarden genoemd in blok 1?
[ ] Ja [ ] Nee
2. Voldoet de activiteit aan de afwijzingsgronden genoemd in blok 2?
[ ] Ja [ ] Nee
Onderdeel B. Wegingscriteria aanvraag
A: Achtergrond informatie aanvraag
B: Heeft u al eerder een aanvraag voor een gelijksoortig project bij ons ingediend?
C: Heeft u al eerder een aanvraag bij ons ingediend?
D: U bent op de hoogte van de uitgangspunten van het Burgerweeshuis Tiel. Activiteiten mogen
niet in strijd zijn met de uitgangspunten.
E: Heeft de activiteit een maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp?
F: Is de organisatie betrouwbaar en in staat de activiteit goed voor te bereiden en uit te voeren?
G: Heeft de activiteit een duidelijke kwantitatieve en kwalitatieve doelstelling, een heldere
structuur, geen grote financiële risico’s en een op de omvang en doelstelling van de activiteit
afgestemde monitoring en evaluatie?
H: Kan het project binnen een jaar worden afgerond?
I: Kan de organisatie de activiteit ook zelf begroten?
J: Gaat u ermee akkoord het logo van het Burgerweeshuis Tiel op te nemen in al de
publiciteitsuitingen van de toegekende activiteiten?
K: Is de aanvraag gericht op een brede groep jongeren en/of mensen met een verstandelijke
beperking? Zo ja, worden er dan specifieke activiteiten ondernomen om die doelgroepen te
benaderen en te werven en/of is er voor hen een specifiek deelprogramma?
Document1
pag. 2 van 4
L: Wordt er voorrang gegeven aan activiteiten die door jongeren zelf worden georganiseerd en/of
uitgevoerd.
M: Is er sprake van zelfwerkzaamheid van de organisatie en/of de doelgroep?
N: Wat is het karakter van de activiteit:
Onderdeel C. Informatie over uw aanvraag
1. Wat is de aard en de doelstelling van de activiteit?
2. Is de activiteit gericht op versterking van de maatschappelijke, economische, sociale of
culturele positie van jongeren? En zo ja, op welke wijze?
3. Is de activiteit vernieuwend en zo ja, in welke zin?
4. Hoeveel jongeren uit Tiel worden bereikt met de activiteit?
5. Hoeveel volwassenen met een verstandelijke beperking uit De gemeente Tiel worden bereikt?
6. Indien de activiteit is gericht op een bredere doelgroep, op welke wijze worden jongeren en/of
mensen met een verstandelijke beperking benaderd en geworven en welke programmaonderdelen zijn specifiek op hen gericht (geef s.v.p. inzicht in de specifiek daarmee
samenhangende kosten).
7. Kan een geslaagd project leiden tot een structurele financiering vanuit andere bronnen? Zo ja,
welke bronnen en welke stappen wilt u ondernemen om dat te bereiken?
8. Hoe luidt de begroting van de activiteit en hoe blijken daaruit de kosten per deelnemer en per
jongere? (activiteitenbegroting meezenden)
S.v.p. begroting als bijlage meezenden
9. Wat dragen de deelnemers zelf bij? En ingeval van een gratis activiteit, Waarom kan er geen
bijdrage worden gevraagd?
Document1
pag. 3 van 4
10. Bij welke andere organisaties zijn of worden bijdragen gevraagd en welke bedragen zijn
reeds toegezegd? (Indien na het indienen van de aanvraag op enig moment toch nog verdere
externe financiering wordt verkregen, wordt dit onverwijld aan het Burgerweeshuis meegedeeld
en kan dat leiden tot aanpassing of intrekking van het subsidie. Eventueel reeds betaalde
subsidiebedragen dienen op eerste aanvraag te worden teruggestort.)
11. Waarom kan de activiteit niet met eigen middelen worden gefinancierd en wat is de
vermogens-/reservepositie van de organisatie? Bij aanvragen boven € 500 s.v.p. de meest
recente balans en lopende begroting van de organisatie meezenden.
S.v.p documenten digitaal als bijlage bijvoegen
12. Hoe gaat u de activiteit evalueren, afgezet tegen omvang en de doelstelling ervan en hoe en
wanneer gaat u het Burgerweeshuis daarvan in kennis stellen?
Indien u niet alle toepasselijke gegevens verstrekt bij uw aanvraag, zal de administrateur eerst
om aanvulling vragen alvorens de aanvraag kan worden beoordeeld. Het is daarom handig om
het antwoord op de bovenstaande 12 vragen in uw aanvraag te verwerken en de daarbij
genoemde stukken bij te voegen.
Onderdeel D. Uw gegevens
Uw naam
Organisatienaam
Rechtsvorm
Uw email (verplicht)
Uw telefoonnummer
Eventueel aanvullende vragen aan Stichting Burgerweeshuis
Stichting Burgerweeshuis Tiel
Het Weeshuis werkt voor jongeren in de gemeente Tiel. Dus voor de kernen Tiel, Wadenoijen, KapelAvezaath en Zennewijnen en het buitengebied. Ook projecten voor jongeren in derde wereld-landen
die een aantoonbare relatie hebben met Tiel en voor Tielse mensen met een verstandelijke beperking
(zonder leeftijdstoets) kunnen voor financiering in aanmerking komen.
Document1
pag. 4 van 4
Download