nota betreffende discriminatie van de sociale partners

advertisement
PC 322.01
Nota betreffende discriminatie
Inleidende tekst
Om elk talent een kans te geven, moeten we discriminatie bestrijden op de
arbeidsmarkt en ruimer in de maatschappij. Deze nobele doelstelling overstijgt echter
de dienstenchequesector.
De sociale partners van het PC 322.01 willen hier hun verantwoordelijkheid
opnemen. Toch wensen zij te herhalen dat acties in de dienstenchequesector enkel
zin hebben wanneer het probleem van discriminatie in de maatschappij in het
alqemeen - en op de arbeidsmarkt in het bijzonder - in de breedte wordt aangepakt.
Zonder een integrale aanpak zal er ten gronde weinig veranderen. Zij herinneren
eraan dat in de dienstenchequesector het voornamelijk gaat over de manier van
omgaan met discriminerende vragen van particuliere klanten ten aanzien van de
dienstenchequewerknemers.
De acties die de sociale partners hierna formuleren beogen een globale aanpak die
aansluit bij zowel het federale als de regionale niveaus. De sociale partners willen
daarmee bedrijven de kans geven om een coherent non discriminatiebeleid uit te
bouwen los van federale of regionale bevoegdheidsgebieden.
De hierna vernoemde afspraken zijn de punten waar de sociale partners binnen het
PC 322.01 gemeenschappelijke acties willen ondernemen.
1. Opleiding en vorming.
De sociale partners vinden opleiding een belangrijke component in het kader van
acties tegen discriminatie.
De sociale partners willen werknemers en werkgevers van de sector motiveren om
nog meer in te zetten op opleidingen rond dit thema. Dit zowel voor de
dienstenchequewerknemers (bv. verhogen van weerbaarheid, taalopleiding) als voor
het omkaderingspersoneel/consulenten (bv. hoe omgaan met discriminerende
vragen).
De sociale partners zullen de grote lijnen bepalen. De sociale partners geven de
opdracht aan het sectorale Vormingsfonds dienstencheques (VormDC) om de
verdere ontwikkeling en organisatie van vormingsactiviteiten (cursussen, infosessies)
specifiek rond het thema anti-discriminatie voor dienstencheque-ondernemingen te
faciliteren.
De doelstelling van de partners is om opleidingen, door een financiële tussenkomst
van VormDC, aan te moedigen conform het bestaande model `nieuwe
dienstenchequewerknemers'.
1
Met dit initiatief wordt, bovenop de reeds bestaande opleidingsverplichtingen, qeen
nieuwe verplichting opgelegd.
2. Bedrijfspolicy — clausule in klantenovereenkomsten
De sociale partners bieden de bedrijven een mode) aan van bedrijfspolicy waarin een
gedragscode rond non discriminatie geïntegreerd wordt. Een werkgroep binnen het
Paritair Comité 322.01 zal een ontwerp uitwerken.
Daarnaast zullen de sociale partners een mode) opmaken en verspreiden van een
heldere en concrete anti-discriminatie clausule voor in de klantencontracten.
3. Erkenningscriteria
Vakbonden pleiten ervoor dat de bevoegde Minister overtuigd wordt om een initiatief
te nemen om de dienstenchequeorganisaties te verplichten om de voornoemde
clausule op te nemen in het contract tussen bedrijf en klant.
4. Mystery calls
De sociale partners zijn ervan overtuigd dat mystery calls een efficiënte methode
kunnen zijn om het ingaan op discriminerende vragen van klanten op te sporen. De
werkgevers — en werknemersorganisaties erkennen inzake mystery calls ten volte de
rol en de bevoegdheid van de federale en regionale inspectiediensten. De
werkgevers — en werknemersorganisaties engageren zich daarnaast om over de
modaliteiten van overdracht van gegevens komende uit die mystery calls naar die
betrokken overheden op korte termijn verder overleg te plegen .
De werkgeversorganisaties stellen verder dat de organisatie van dergelijke calls dient
te kaderen binnen een systeem van zelfregulering opgezet door de
werkgeversorganisaties. Op het niveau van Vlaanderen is er reeds een akkoord in
die zin tussen de Vlaamse Minister van Werk en de betrokken
werkgeversorganisaties.
De werknemersorganisaties daarentegen menen dat mystery calls moeten
georganiseerd worden door de bevoegde overheden, of minstens een paritair
orgaan.
5. Informatiecampagne
Het sensibiliseren van de klanten en de maatschappij beschouwen de sociale
partners als een belangrijke actie voor de overheid. De case van de dienstencheques
betreft vooral een uiting van discriminatie op het niveau van de gebruikers.
De sociale partners onderschrijven de absolute nood aan een goede
informatiecampagne rond non discriminatie in de dienstenchequesector en willen hier
vanuit de sector ook actie in ondernemen. Er moet onderzocht worden op welke
manier de burger kan bereikt worden in een brede sensibiliseringscampagne.
2
De sociale partners van het PC 322.01 geven via het sectorakkoord 2016 de
opdracht aan het Sociaal Fonds voor Bestaanszekerheid om een budget te voorzien
waarmee een professionele campagne kan opgezet worden.
Aansluitend hierop moet er gezocht worden naar inhoudelijke en financiële
samenwerkingsverbanden met andere actoren om deze campagne te lanceren. Een
mogelijke piste zou een samenwerking kunnen zijn met de overheden en de
uitgiftemaatschappij(en) die met de regio's beheerscontracten hebben.
De opvolging van deze opdracht zal gebeuren door VormDC.
Getekend te Brussel op 27 september 2016,
Issam BENALI
FEDER
CENT
IS ALGEMENE
VAN BRAECKEVELT
NATIONAAL SECTORAAL
VERANTWOORDELIJKE ACLVB
Karel HUBAU
Bries VAff
l ERSUVYN
VLAAMS PLATFORM MA
STUDIEDIENST ACV VOEDING&DIENSTEN
3
Download