- Isabelle Verbeek

advertisement
Softlaser lichttherapie van de toekomst
Genezen met datgene wat onze essentie is
Welke invloed heeft zonlicht op onze gezondheid? Kan toepassing van geavanceerd
technisch licht een verstoorde gezondheid herstellen? Voor de antwoorden op deze
vragen is kennis nodig van de energetische biologische processen in de natuur en in
ons lichaam en van de relatie tussen deze beiden!
Zonlicht: de bron van alle leven op aarde
De zon zendt sinds vele miljarden jaren continu een gigantische hoeveelheid energie
de kosmos in. Het leven op aarde is onder invloed van het volledige lichtspectrum
van zonlicht tot ontwikkeling gekomen en in stand gebleven. In het huidige door
technologie beheerste dagelijks leven zijn we ons er niet meer van bewust dat
natuurlijke energetische krachten van essentieel belang zijn voor het handhaven van
onze gezondheid. We zijn, net als planten en dieren, biologische organismen die
continu de stimulerende werking nodig hebben van natuurlijke krachten als: zonlicht,
elektrische velden in de atmosfeer, het aardmagnetisch veld, lucht, water en de
aarde die ons voedsel voortbrengt. Al de voor het leven op aarde noodzakelijke
energie en materie stammen af van de zon.
Zonlicht: de heilzame therapie van de natuur
Al sinds het begin van ons bestaan wendt de mens zich tot de zon voor zijn
genezing. Hoog ontwikkelde oude beschavingen als van de Egyptenaren, Grieken,
Romeinen, Inca’s en Maya’s hebben op grote schaal gebruik gemaakt van de
therapeutische werking van zonlicht. Zij staarden in de zon en lieten hun volledige
lichaam door de zon beschijnen om zo te herstellen van lichamelijke en geestelijke
aandoeningen. De Grieken bouwden hiertoe geneestempels en noemden deze
behandeling heliotherapie. Tijdens de eerste helft van de 20e eeuw werd
heliotherapie bekend om zijn succesvolle toepassing bij patiënten met tuberculose
waarbij 80% genas. De arts Zane Kime stelde in 1980 de volgende fysiologische
effecten vast van een serie gedoseerde blootstellingen aan zonlicht: lagere
bloeddruk, trager ademhalingsritme, dalende bloedsuikerspiegels, kortere
recuperatietijd van hart, meer energie, lichaamskracht en uithoudingsvermogen,
minder melkzuur in bloed na inspanning en toegenomen opname en transport van
zuurstof door bloed.
Zonlicht: de stimulerende energie voor hersen- en lichaamsfuncties
In de 20e eeuw werd het steeds meer duidelijk dat er een relatie bestaat tussen
zonlicht, de ogen, de hersenen en lichaamsfuncties. Omstreeks 1970 kon de
wetenschap aantonen dat het licht dat via onze ogen binnen komt zowel visuele als
non-visuele functies heeft. Lichtgolven worden in de ogen omgezet in elektrische
impulsen en via zenuwen enerzijds naar de visuele cortex geleid om beelden te
construeren en anderzijds naar het belangrijkste regulatiecentrum in onze hersenen;
de hypothalamus, geleid om vitale lichaamsfuncties te stimuleren. In samenwerking
met de hypofyse en epifyse reguleert de hypothalamus via het zenuwstelsel en
hormoonstelsel alle lichaamsfuncties die ervoor zorgen dat we in leven blijven.
Allerlei homeostatische processen worden door de hypothalamus gecontroleerd en
gereguleerd: de ademhaling, de circulatie, de voedsel- en vochtopname, de
spijsvertering, de lichaamstemperatuur, het metabolisme, groei en voortplanting, het
dag nachtritme en andere biologische ritmen. Zonlicht stimuleert direct via de ogen
en de hersenen deze essentiële lichaamsfuncties.
Laser: technisch licht met bio stimulerende werking
Laser werd in 1960 ontdekt door de Amerikaanse fysicus Theodor Maiman. Dankzij
de toepassing van laser heeft de wetenschap en industrie zich tot het huidige niveau
kunnen ontwikkelen. Laser heeft echter ook een biologisch effect. Al tijdens de eerste
experimenten met laser ontdekte men de intensieve wisselwerking tussen deze
lichtstralen en alle biologische processen in levende cellen. De arts en onderzoeker
Andre Mester kon in 1966 als eerste bewijzen dat zacht laserlicht de
energieleveranciers van de cel; de mitochondriën, activeert. De mitochondriën
activeren op hun beurt verdere energetische processen en leveren daarmee een
wezenlijke bijdrage aan het activeren van de metabole energie in de cellen. Energie
is de voorwaarde tot elke vorm van leven. Alle biologische processen worden
aangestuurd door energie. Softlaser-therapie is medisch toegepast laserlicht met een
lage intensiteit. Deze therapie heeft als primair effect een toename van de
energieproductie in de mitochondriën en als secundair effect: weefselregeneratie,
ontstekingsremming, pijnreductie en toename van bloedcirculatie. Softlaser-therapie
wordt sinds 1966 toegepast en wetenschappelijk onderzocht. De effectieve werking
wordt aangetoond in ruim 3000 publicaties van onderzoeken betreffende softlasertherapie bij mensen, dieren en celculturen.
Biofotonen: het biologische laserlicht van de mens
De ontdekking van laser is te vergelijken met de ontdekking van elektrische stroom.
De mens ontdekte elektrische stroom pas zo’n 200 jaar geleden. De natuur kent het
fenomeen elektriciteit echter al sinds er leven bestaat, bijvoorbeeld in zenuwen,
hersenen, spieren, het hart en in elke molecuul. Zo ook bij laser, niet de mens heeft
de laserstraal uitgevonden, ook nu weer is dat de intelligentie van de natuur. Dat
laser een natuurlijke energie is bewees de biofysicus F.A. Popp in 1975. Hij toonde
als eerste wetenschappelijk aan dat alle levende cellen in planten, dieren en mensen
ultrazwakke lichtstralen afgeven: biofotonen. De aanwezigheid van biologische
laserlicht in de cellen vormt een verklaring voor de stimulerende werking van
technisch laserlicht op de celstofwisseling.
De ontdekking van biofotonen leidde tot kennis van enerzijds een ‘nieuwe’ vorm van
biologische energie en anderzijds een ‘nieuw’ biologisch communicatiesysteem.
Biofotonen vormen een energie die door alle levende cellen wordt ingezet ter
aansturing van de interne functionele processen en vormen het belangrijkste
communicatiesysteem van het lichaam. Om de talrijke complexe lichaamsfuncties
aan te sturen communiceert ons lichaam biochemisch via het bloed, bio-elektrisch via
het zenuwstelsel en middels biofotonen via het biofotonenveld.
Aangezien alle lichaamscellen biofotonen afgeven zal ons lichaam ook biofotonen
moeten aanmaken. Ons lichaam neemt fotonen op uit zonlicht via de ogen, de huid,
de ademhaling en de voeding. De directe opname van fotonen verloopt vooral via de
ogen maar ook via de huid. De lucht die wij inademen is door de zon geladen met
fotonen en de planten die wij eten bevatten biofotonen door het proces van
fotosynthese. Ook het water dat wij drinken wordt onder natuurlijke omstandigheden
door zonlicht met fotonen gevitaliseerd. Onze huidige leefstijl, waarbij we veel binnen
verblijven en we voedsel gebruiken met weinig biofotonen, leidt tot onvoldoende
opname van fotonen en ondermijnt zo onze gezondheid.
Softlaser-therapie: vitaliserende therapie met natuur identiek licht
Ons lichaam neemt fotonen op uit zonlicht. Daarnaast kan ons lichaam ook fotonen
opnemen uit andere lichtbronnen dan de zon, indien dit licht aan specifieke
kenmerken voldoet. Dit vermogen van ons lichaam vormt de basis voor fotonen- en
softlaser-therapie. Deze therapie stimuleert de productie en functie van biofotonen.
Dit leidt tot een optimalisering van de energievoorziening en informatieoverdracht in
het hele lichaam. Alle lichaamsprocessen worden zo geactiveerd. Hierdoor is
softlaser-therapie effectief bij een zeer breed spectrum aan indicaties.
Technologische ontwikkelingen hebben vaak geleid tot nadelige consequenties voor
de gezondheid van mensen, enkele voorbeelden zijn: de voedselindustrie, de
magnetron, kunstlicht, elektriciteit en draadloze communicatiesystemen. Technologie
kan echter ook aangewend worden om juist de gezondheid te bevorderen. Softlasertherapie kan middels natuuridentiek laserlicht de gezondheid herstellen. In de praktijk
van Isabelle Verbeek biedt deze effectieve therapie een goed perspectief aan de
patiënt.
Project Nikè: informatie, kennismaken en ervaren
We starten nu met een innovatief project, gericht op:
Alzheimer patiënten in een vroege fase. In eerste instantie is er plaats voor 6
patiënten die mogen deelnemen aan project Nikè.
Voor meer informatie, afspraak, deelname en opgave voor de informatieavond kunt u
contact opnemen.
Voor presentatie en kennismaking ontmoeten wij u graag op een van de
informatieavonden. Voor project Nikè zijn tenminste 15 officiële medische
publicaties over fotonentherapie, softlaser en neurologische toepassingen
geraadpleegd. Deze zijn ter inzage tijdens de informatieavond.
Enkele van de geraadpleegde medische bronnen en publicaties kunt u terugvinden
op onze website: www.isabelleverbeek.nl/nike-zorg/
Download