Slide 1 - Cedris

advertisement
Van SW naar Sociale Firma
Hoe doe je dat?
Henk van der Pas, Aukje Smit
Handreiking:
Transitie van sw-activiteiten
naar sociaal ondernemerschap
 Voor SW-bedrijven, bestuurders en sociaal
ondernemers
 Opdracht van Cedris en SBCM
 4 Cases:
- Cycloon/WEZO
- Dolmans/Alescon
- Emma Safety Shoes/WOZL
- Rataplan/Noorderkwartier/Pantar
 Interviews
 Literatuur
 Klankbordgroep
SW in transitie







Brede doelgroep laten meedoen
Verliespositie verbeteren
Veranderende wetgeving
Krimpende budgetten
Ontwikkeling sw-bezetting op activiteiten
Van publiek naar privaat
Sociaal ondernemen als trend
Visie sw-bedrijf en gemeente
op toekomst sw-bedrijf
Bestuur
Beleidsambtenaren
Gemeenteraad
Regio, Werkbedrijf
RvC
OR
Medewerkers
Management
Directie
Visie sw-bedrijf en gemeente
op toekomst sw-bedrijf




Publiek/privaat
Rol voor SW-ers en kandidaten P-wet
Werkgeversbenadering, detachering/BW
Aard en omvang werkgelegenheid in eigen
bedrijf
 Opleiding
 Plaatsing, in- en doorstroom
 Beleid t.a.v. overdracht naar Sociale Firma
Wat is een Sociale Firma ?
 Internationaal groeiend fenomeen;
stimulerend beleid in EU, GB, België, Italië;
Nederland loopt achter
 Fiscale voordelen en
aanbestedingsvoordelen
 Geen definitie-discussie; verzelfstandiging
sw (onderdelen) i.s.m. private partner;
marktconform, geen subsidie exploitatie
Visie Sociaal Ondernemer
Ondernemer
RvC
Visie Sociaal Ondernemer
 Welke kansen en bedreigingen biedt het
concept van de Sociale Firma
 Type activiteit
 Ambitie
 Investeringsbereidheid versus risico
 Financieringsruimte
 Management
 .……
Motieven en kenmerken van
de Sociaal ondernemer







Persoonlijke en zakelijke motieven
Soms commercieel belang
Affiniteit doelgroep
Reputatie, ondernemerschap
Vak en markt
Financiële positie
Managerial kwaliteit en tijd
Waarom transitie naar Sociaal
ondernemerschap?







Continuïteit werkgelegenheid
Ontwikkeling en kansen medewerkers
Markt
Financiën
Bedrijfsvoering
Risico’s
…….
Welke activiteiten?
 Businessplan positief
 Afgebakend geheel met eigen profiel, markt
 Personele bezetting berekend op haar taak en
continuïteit instroom
 Dynamiek in de activiteit
 Synergie met bedrijf sociaal ondernemer
 Over en weer vertrouwen
 Gemeente als partner
 …….
Relatie SW-bedrijf en SF




Langjarige samenwerking
Selectiefase
Afspraken
Onderhoud relatie
Waar het mis ging








Cultuurverschil
Gemis aan ervaring met doelgroep
Te weinig aandacht in beginfase
Tegenvallende resultaten
Bijstelling detacheringstarieven/loonwaarde
Onduidelijke gebieds- of productafbakening
Terugtrekking gemeente als opdrachtgever
Interpretatieverschillen
Stappenplan overdracht









Selectie
Vormgeving
Onderhandeling
Overeenkomsten
Gevolgen uitwerken
Besluitvorming
Implementatie
Samenwerking/uitvoering
Evaluatie
Thema’s
 Politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid voor overgedragen
activiteit
 Zeggenschap, rechtsvorm, financiering
 Rol SW-bedrijf na overdracht naar Sociale Firma’s
 Prijsstelling
 Personele bezetting en arbeidsvoorwaarden
 Leiding en begeleiding
 Opleiding en arbeidsontwikkeling
 Marktpositionering
 Cultuur en communicatie
 Overeenkomsten
 Risico’s
 Onderhandelingsproces
Download