Export pdf

advertisement
Technische vragen raad Purmerend
Fractie:
PvdA
Opsteller:
Natalie Saaf
Betreft:
Commissie Samenleving
Onderwerp:
agendapunt 8 raadsvoorstel begroting GGD
Geagendeerd :
Ja
Datum vraag:
woensdag, 3 september, 2014 - 14:17
Datum
antwoord(en)*:
woensdag, 3 september, 2014 - 15:44
Portefeuillehouder*:
Geoffrey Nijenhuis
Ambtelijk
contactpersoon*:
Mark Jan Prins
Datum
vergadering:
woensdag, 3
september,
2014
Agendapunt:
8 zienswijze
begroting GGD
* in te vullen
door
organisatie
Inleiding:
Na fractieoverleg van gisteravond, stel ik toch nog aantal vragen over agendapunt 8 over het
raadsvoorstel en dan met name over de analyse.
Vraag 1:
Kunt u de activiteiten Voorlichter in eigen taal en cultuur misschien duidelijker
omschrijven wat dit precies inhoudt?
Antwoord 1:
De GGD kadernota 2015 geeft de volgende overweging tot bezuiniging aan. Hierbij
worden ook de activiteiten van de VETC genoemd. Beëindiging VETC (Voorlichter
In Eigen Taal en Cultuur); 0,5 fte De voorlichter in Eigen Taal en Cultuur (VETC)
geeft in eigen taal en cultuur voorlichting en advies aan inwoners van de regio. Dit
betreft vooral de Turkse inwoners, maar ook wel anderstaligen, bijvoorbeeld
Marokkanen, Somaliërs, Afghanen en (Turkssprekende) Bulgaren. De taken van
de VETC zijn: - Bij de doelgroep ouders met nederlandse taalproblemen: Het
geven van voorlichting aan ouders over opvoeding en andere
gezondheidsonderwerpen in buurthuizen, ouderkamers op scholen en
CJG’s/CJ’s. - Bij de doelgroep volwassenen met nederlandse taalproblemen: het
geven van voorlichting over gezondheidsonderwerpen, zoals voeding, bewegen,
diabetes, dementie, autisme en psychische problemen (o.a. depressie) in
buurthuizen e.d. - Samenwerking bij het geven van voorlichting met andere
organisaties zoals Odion, SMD, Welsaen, GGZ, ZMC en minderheidsorganisaties Is een schakel tussen de inwoners met NL taalproblemen en de werkzaamheden
van de GGD, bijvoorbeeld bij de werving voor projecten, het voorlichting geven aan
deelnemers zwangerschapscursussen, ondersteuning JGZ medewerkers bij
gesprekken met ouders met taalproblemen. Elders in Nederland is het effect van
VETC-interventies gemeten en er zijn enige effecten op het gebied van
kennisvermeerdering. Hoewel het hier gaat om een moeilijk bereikbare doelgroep
en er op deze wijze kennisoverdracht plaatsvindt, is de afweging gemaakt om dit
toch als optie voor bezuinigingen voor te leggen. Het betreft geen wettelijke taak.
Vraag 2:
Omdat wij zo geen duidelijk beeld hebben wat deze activiteiten inhouden, is de
volgende vraag wat lastig te stellen maar ik doe een poging. Kunt u aangeven over
hoeveel mensen het dan gaat, die nu gebruik maken van deze activiteiten?
Antwoord 2:
De GGD jaarstukken 2013 melden over het Preventieprogramma allochtonen het
volgende. Dit betreft de uitvoering van gezondheidsvoorlichting in eigen taal en
cultuur (VETC) gericht op allochtonen, De voorlichtster in de eigen taal organiseert
gezondheidsvoorlichtingsactiviteiten in Zaanstreek en Waterland. De locaties
waren diverse buurthuizen, Sultan Ahmet Moskee, scholen, het zwembad de Slag,
het ZMC en apotheken (opsporing diabetes). De opkomst van de deelnemers was
redelijk tot goed. Vooraf werden in overleg met de deelnemers en de
contactpersonen de onderwerpen bepaald. In 2013 werden er in totaal 73
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij 781 personen aanwezig waren.
De VETC-er werkt samen met de interne afdelingen GGD en externen, zoals
onderwijs, GGZ o.a. Lucertis, Sport service en ZMC de Heel (diabetes
verpleegkundigen). De VETC- er zit bij de werkgroep van het Alzheimer Theehuis
te Zaandam. Voor het BOR project heeft de VETC- er een acquisitierol vervuld en
een cursus van vier voorlichtingsbijeenkomsten over ‘Gezonde voeding en
bewegen’ in het Nederlands samen met een diëtiste georganiseerd. De VETC- er
heeft als voorlichter een bijdrage geleverd (via mondelinge en schriftelijke
bekendheid te geven) aan de cursus Gezond en Fit (zwanger en niet zwanger).
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards