Verslag van de BC en BP bijeenkomst gehouden op 15 maart 2016

advertisement
Huurdersvereniging Atrium
verslag
pagina 1
Concept verslag van de bijeenkomst Bewonerscommissies en Bewonerspanels
gehouden op dinsdag 15 maart 2016 te Bussum, J. Israëlslaan 121A.
Aanwezig:
Jaap Kos, voorzitter
Peter Kuyper, vice voorzitter
Arnold Postmus, secretaris
Kees Meijer, penningmeester
Johan Toes, tweede penningmeester
Janny van Tilburg, vertegenwoordiger HuurKompas
Tevens alle aanwezigen zoals de getekende presentielijst aangeeft.
Spreker: Toos Kloppenburg - HPdA
1.Opening en mededelingen.
De heer Kos opent de vergadering en heet iedereen namens het bestuur van de
Huurdersvereniging Atrium welkom.
2.Informatie en stand van zaken over het vernieuwingsproces door Jaap Kos
De heer Kos geeft aan dat er al op verschillende bijeenkomsten gesproken is over het
vernieuwingsproces. Door meer structuur te brengen in de organisatie rondom de
huurdersverenigingen kun je krachten bundelen. Vanuit die gedachten en aangemoedigd
door nieuwe wetgeving zal de structuur gewijzigd worden. Binnen deze vernieuwing zullen
er cultuur verschillen tussen de verschillende regio’s blijven bestaan.
De huidige situatie omvat 4 huurdersorganisaties in de regio Amsterdam, Almere,
Amersfoort en Gooi en Vechtstreek met daarboven een overkoepelend orgaan de HPdA.
Hier zal nu verandering in komen.
Het huidige systeem omvat een centraal bestuur met 4 lokale verenigingen. Hierbij hebben
de lokale bestuurders zitting in het centrale bestuur. De wijziging is gelegen in het feit dat
de koppeling, waarbij lokale bestuurders zitting hebben in het centrale bestuur, verdwijnt.
Er zal een centraal orgaan/bestuur komen, die zonder last of ruggespraak zelfstandig kan
opereren. De lokale verenigingen maken hierbij onderdeel uit van het centraal orgaan.
Hiermee wordt bereikt dat de huurder meer zeggenschap krijgt binnen de lokale
organisatie.
Door het vernieuwingsproces zullen er ook wijzigingen ontstaan voor de leden van een BC.
De belangrijkste veranderingen zullen toegelicht worden door mevrouw Toos Kloppenburg.
Zij is lid van Palladion, een huurdervereniging regio Amsterdam, waarbij de leden bestaan
uit bc’s. Daarnaast maakt zij deel uit van de overkoepelende huurdersorganisatie de HPdA.
De presentatie.
3.Het vernieuwingsproces en de gevolgen voor een BC door Toos Kloppenburg vanuit
Huurders Platform de Alliantie.
Hoe is het nu geregeld?
Er bestaan vier verschillende lokale organisaties, elke lokale organisatie heeft zijn eigen
statuten en financiering. Dit wordt binnen het vernieuwingsproces nu gestroomlijnd.
Er komen voor elke lokale organisatie dezelfde statuten en financieringen.
Tevens komt er één stafbureau, waar deskundige mensen zitting hebben die door de lokale
organisaties ingezet kunnen worden. Omdat de BC’s in de nieuwe situatie onderdeel worden
van de huurdersorganisatie, kunnen zij ook van het stafbureau gebruik maken.
Er komt een reglement met betrekking tot de BC’s.
Alle huurdersorganisatie worden allen gelijk aan elkaar en dat maakt de organisatie
krachtig. Er bestaan nu vier verschillende samenwerkingsovereenkomsten tussen de
huurdersvereniging en de lokale directies van de corporaties, er zal nu één
samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld worden tussen de huurdersorganisatie en de hoofd
directie van de Alliantie.
De mogelijkheid tot het maken van aparte afspraken tussen lokale huurdersorganisaties en
regiodirecteuren van de lokale corporaties blijft bestaan.
Huurdersvereniging Atrium
verslag
pagina 2
De huurdersorganisaties en de Corporaties zijn nu in de fase waarbij het opstellen van de
statuten bijna is afgerond. Vervolgens zal de samenwerkingsovereenkomst opgesteld
moeten worden. De goedkeuring hiervan zal plaatsvinden tijdens extra ingeplande
Algemene ledenvergadering van de vier lokale huurdersverenigingen.
Bij alle veranderingen gaat men uit van de gedachte dat het niet uit mag maken waar je
woont, je moet overal dezelfde rechten en plichten hebben als huurder van de Alliantie.
Wat gaat er veranderen?
 Nieuwe woningwet geeft meer mogelijkheden voor invloed.
De nieuwe woningwet geeft aan dat binnen een gemeente waar een corporatie
bezittingen heeft er een 3 partijen overleg moet plaatsvinden. Dit betekent dus
overleg tussen huurders, corporaties en gemeentes. Zeker vanuit dit oogpunt is het
vernieuwingsproces belangrijk. Juist door de vernieuwing kunnen huurders elkaar
versterken. Het is nu bijvoorbeeld verplicht om vanuit de gemeente met de
huurderorganisatie te spreken over de prestatieafspraken. De informatie vanuit de
BC’s is dan van groot belang.
 Meer directe betrokkenheid van huurders.
Er zal meer betrokkenheid zijn als het gaat om het beheer zelf. Een BC heeft met de
vernieuwing meer de regie over wat ze zelf willen en kunnen. Er bestaat geen
verplichting maar de mogelijkheid is er wel.
 BC’s worden de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Alliantie en de
Huurdersvereniging. In de meeste gevallen is het zo dat bewoners zelf bepalen of ze
een BC willen vormen. De corporatie heeft vaak geen betrokkenheid. Bij een
renovatie is het wettelijk verplicht om een BC te vormen om inspraakrecht te
verwerven. Door het feit dat er nu een vernieuwing gerealiseerd wordt moeten er
afspraken gemaakt worden zodat iedereen weet waar men aan moet voldoen, tevens
krijg je al BC een positie in de huurdersvereniging.
 Reglement met rechten en plichten.
Er bestaat een reglement voor BC’s, weliswaar summier en vrijblijvend.
In het reglement staat bijvoorbeeld dat onkosten worden vergoed op basis van het
vertonen van bonnen. Dit is achterhaald, dit is alleen op BP’s van toepassing.
Inmiddels bestaat de Overlegwet en Woningwet, hierin staan zaken waarin de
corporaties aan moet voldoen om leden van een BC te betrekken bij de gaande
processen. De Woningwet geeft meer bevoegdheden aan de leden van een BC.
 Financiering/controle/ondersteuning/scholing
De financiering gaat ook veranderen. Er zal een gezamenlijk budget komen bij het
centraal orgaan wat verdeeld moet worden door de penningmeesters. De financiering
zal dus niet meer via de corporatie verlopen. Daarentegen zal er meer controle
worden uitgeoefend op het financiële beleid.
 Zoektocht naar meer informele betrokkenheid van huurders.
Met de zoektocht naar informele betrokkenheid bedoelen we de betrokkenheid van
BP’s. De regelingen rondom een BP is nog niet geregeld, maar er zal gekeken
worden hoe de vorm van een BP betrokken kan worden bij de huurdersorganisatie
en vandaaruit ook financieel ondersteund kan worden.
Ervaring uit Amsterdam
 Grote betrokkenheid en invloed bij beleid.
In Amsterdam wordt er al meer dan 20 jaar op de manier gewerkt waarbij de BC’s
onderdeel uitmaken van een huurderorganisatie. Dit geldt ook voor de financiële
ondersteuning. In Amsterdam is Palladion daarom bijzonder goed op de hoogte van
wat er lokaal speelt. De kennis vanuit de BC’s is onmisbaar.
 Ervaringen van de BC’s helpen bij het verbeteren van de dienstverlening van de
Alliantie, doordat ze meer kunnen bewerkstelligen dan een enkele huurder op zich.
 Kennis/ervaringen van BC’s wordt gebruikt bij de stedelijke afspraken.
De regio Amsterdam is in staat om al jaren prestatieafspraken te maken. Dit lukt
omdat de huurdersorganisatie goed geïnformeerd wordt door de BC’s.
Huurdersvereniging Atrium
verslag
pagina 3
 Onderlinge contacten en samenwerking.
De onderlinge samenwerking proberen we in Amsterdam te stimuleren.
We brengen BC’s bij elkaar met onderling dezelfde vraagstukken om zo ervaringen
uit te wisselen waardoor kennisoverdracht plaatsvindt.
 Ondersteuning/scholing maakt BC’s sterker en mondiger.
De BC’s die betrokken zijn bij een renovatie krijgen altijd professionele
ondersteuning. Daarnaast mogen de BC’s jaarlijks aangeven waar behoeft aan is op
het gebied van scholing. Ook BP’s mogen deelnemen aan de scholingstrajecten.
4. Gespreksronde en wat verder ten tafel komt.
Er worden vragen gelanceerd met het verzoek om in groepjes onderling hierover van
gedachten te wisselen. Na dit overleg zal een samenvatting per groepje gepresenteerd
worden. Het betreft de volgende vragen:
Wat betekent dit voor u
 Wat zijn volgens u de grootste veranderingen en wat vraagt dat van u?
 Wat spreekt u aan in deze ontwikkeling?
 Wat zijn uw zorgen?
 Heeft u nog meer info nodig of praktijkervaringen?
De volgende opmerkingen/aandachtspunten worden vanuit de zaal gemaakt:
*De vernieuwing heeft de schijn van meer werk en verantwoordelijkheid. De rechten en
plichten moeten ook uitgevoerd kunnen worden in de zin van deskundigheid. Het is wellicht
moeilijk voor ouderen om deel te nemen aan dergelijke processen.
Mevrouw Kloppenburg geeft aan dat zij betwijfelt of er meer werk gedaan moet worden.
Alleen het bestuur van de huurdervereniging zal meer van de BC’s verlangen en in die zin
kan er wel meer verantwoordelijkheid gevraagd worden. Wordt er op een gegeven moment
te veel gevraagd van een BC, dan zou hier een signaal voor afgegeven moeten worden. Er
moet uiteindelijk een wisselwerking ontstaan tussen huurders en verhuurders.
Als huurderorganisatie heb je nu meer rechten. Mevrouw Kloppenburg ziet daarentegen
meer problemen in het feit dat er zeer weinig jongeren betrokken zijn in deze
procesgangen. Er bestaan ideeën om binnen het centraal orgaan een portefeuille te vormen
om meer jongeren te betrekken.
*Bezwaar tegen centralisering, daar je dan vanaf boven wordt geregeerd.
Mevrouw kloppenburg geeft aan dat er in alle regio’s hetzelfde gewerkt wordt, maar de
lokale organisaties blijven lokaal werken. De vier lokale huurdersorganisaties maken deel uit
van de centrale organisatie. De huurder wordt lid van de lokalen huurdersorganisatie en
daarmee ook lid van de centrale organisatie. Nu hebben de lokale leden niets in te brengen
in de overkoepelende huurderorganisatie. Er komt in de nieuwe situatie een
huurdersbelangenvereniging De Alliantie met 4 lokalen rechtspersonen. Omdat ze samen
een vereniging vormen krijgen ze invloed in de overkoepelende organisatie.
Het plan is om in alle vier de regio’s informatieavonden te houden, waarbij huurders van de
Alliantie gevraagd zal worden om tot de lokale en centrale besturen toe te treden.
Op het centrale niveau zijn er 3 mensen nodig, de heer Kos en mevrouw Kloppenburg zijn
voor het centrale orgaan gevraagd. Van belang is om te weten dat een lokaal bestuurslid
geen bestuurslid mag zijn in het centraal orgaan.
*Wat is de verbetering van het centraal orgaan als hier geen leden van de lokale in mogen
deelnemen en in hoeverre zijn andere corporaties met dit proces bezig.
Mevrouw Kloppenburg geeft aan dat de huurders van de Alliantie met deze vernieuwing ook
echt vernieuwend zijn. Een huurder mag wel lid zijn van een BC en in het centraal orgaan
zitting hebben. Dit betekent meer invloed op een hoger niveau.
*zal het belang van een BC dan wel BP niet verminderen?
Huurdersvereniging Atrium
verslag
pagina 4
Mevrouw Kloppenburg geeft aan dat De Alliantie zich toch meer betrokken moet opstellen
voor huurders en zich meer moet inzetten vanwege de wetgeving. Binnen regio gewest
praat de corporatie met alle huurders uit de regio in de vorm van H2O.
*Huurders hebben toch de ervaring dat de Alliantie een meer ambtelijke houding aanneemt
dan hier wordt weergegeven, zeker ten aanzien van het huurbeleid.
De heer Kos merkt op dat de Alliantie zijn huurbeleid al getemperd heeft en niet het
maximale vraagt dan wat binnen de wetgeving mogelijk is. De invloed van de huurder is
duidelijk merkbaar. Dit geldt ook voor de vastgoedstrategie. De Alliantie zet alle woningen
op de markt en op het moment dat een woning verhuurt wordt, wordt er afhankelijk van
het inkomen, de huur aangepast.
Wat nieuw is, is dat er éénmaal per jaar een schatgraaf bijeenkomst zal worden
georganiseerd voor huurders om ervaringen uit te wisselen.
Als laatste wordt vanuit de zaal verzocht om de presentatie online te plaatsen.
Geen vragen dan wel opmerkingen meer aan de orde zijnde en onder dankzegging van
mevrouw Toos Kloppenburg, wordt de bijeenkomst om 21:30 uur beëindigd.
Download