Aanvraagformulier - Woongroep Marenland

advertisement
Aanvraagformulier
Voor uw initiatief wilt u graag in aanmerking komen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. Het
leefbaarheidsbudget is bestemd voor initiatieven die uw directe woonomgeving verbeteren en
onderlinge contacten tussen huurders stimuleren. We vinden het belangrijk dat meerdere huurders
van Woongroep Marenland betrokken zijn bij uw plan of idee. Door het invullen van dit formulier willen
wij er met u voor zorgen dat doel en resultaat van uw plan of idee helder is.
Om te kunnen beoordelen of wij uw aanvraag kunnen honoreren, hebben wij een aantal gegevens
nodig.
1. Adresgegevens aanvrager
Naam (organisatie) : …………………………………………
Contactpersoon : …………………………………………
Correspondentie-adres : …………………………………………
Telefoonnummer : …………………………………………
E-mailadres : …………………………………………
Wat is uw relatie tot ons………………………..
2. Om wat voor initiatief gaat het?
3. Waar en wanneer vindt het initiatief plaats?
4. Welk doel heeft u met initiatief?
5. Welke huurders zijn nog meer bij het initiatief betrokken?
6. Is er een relatie met maatschappelijke, politieke of godsdienstige stromingen?
Ja/nee
Zo ja, welke?
7. Is het initiatief eerder georganiseerd?
8. Welke doelgroep wilt u bereiken?
9. Als u een financiële bijdrage verwacht, om welk bedrag gaat het dan?
10.
Heeft u ook een financiële bijdrage gevraagd aan andere organisaties/instanties?
11.
Als bijlage vragen wij u een begroting van het initiatief toe te voegen.
Ingevuld door : …………………………………………
Datum : …………………………………………
Handtekening : …………………………………………
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Download