Werkblad - WebQuests.nl

advertisement
Werkblad
Naam: ……………………………
Wereldgeloven
Groep: …………………………...
Veel kinderen hebben een geloof, maar niet allemaal hetzelfde geloof.
Om elkaar beter te begrijpen is het belangrijk er meer van af te weten.
Daarom is dit werkblad gemaakt. Succes!
De zes geloofsovertuigingen van Imaan:
1. Geloof in Allah.
1) Moslims geloven in Allah. Er zijn twee andere godsdiensten die ook in deze God geloven. Welke
twee zijn dit?
- Jodendom en Christendom
2) Boeddhisten geloven niet in een god. Waar geloven Boeddhisten wel in?
- Boeddhisten geloven niet in een God. Maar ze leven volgens de ideeen van Siddhartha Guatama
Boeddha, een prins. Het is dus eigenlijk geen godsdienst maar een levenswijze.
3) In het Hindoeïsme gelooft men ook in één god. Toch is dit heel anders dan het geloof in god van de
Islam, het Jodendom en het Christendom. In welke god geloofd een Hindoe? Leg in eigen woorden
het verschil uit tussen het Hindoeïsme en de andere drie godsdiensten.
- De meeste Hindoes geloven in de oppergeest Brahman. Maar ze vereren niet maar een God. In
plaats daarvan vereren ze honderden goden, die verschillende kanten van Brahman laten zien.
Daarnaast vereren niet alle Hindoes evenveel goden.
4) Moslims maken geen voorstelling van Allah over zijn uiterlijk. Bij het Hindoeïsme is dit anders. Hoe
worden de goden hier afgebeeld?
- De Hindoe-goden worden vaak afgebeeld met vele hoofden en armen die allemal een heilig
voorwerp vasthouden. Dat zijn symbolen van hun speciale krachten en het aspect dat zij van Brahman
vertegenwoordigen.
2. Geloof in Engelen.
1) Engelen komen terug in drie van de vijf grote wereldgeloven. Welke drie zijn dit?
- Islam, christendom en jodendom.
2) Binnen de drie godsdiensten worden de engelen op verschillende manieren afgebeeld. Wat is het
grootste verschil?
- In de koran wordt expliciet aangegeven dat engelen geschapen zijn met 2, 3 of 4 vleugels. In de
bijbel en in Joodse geschriften wordt nooit over vleugels gesproken.
3)Engelen hebben in de Koran en de bijbel verschillende taken. In totaal zijn er ongeveer acht te
noemen. Noem er 5.
- brengen van boodschappen;
- aanbidden van God;
- dienen van mensen;
- strijden;
- In de Tenach zijn engelen ook uitvoerders van Gods besluiten en gerichten.
- Engelen bewaken de muren en toegangspoorten van de hemel en de hel
- Engelen noteren alle daden van ieder mens, Soera De Splijting 10-12
- Engelen zijn aanwezig tijdens het gebed en worden door een moslim gegroet aan het einde van het
gebed.
Er moeten 5 van deze taken genoemd zijn.
4) In het boeddhisme komen ook enkele wezens voor die kenmerken van engelen vertonen. Welke 3
goden komen het dichtst bij de beschrijving van een engel in de buurt?
-De Catummaharajika devas, de Tusita devas en de Tavatimsa devas
5) Volgens de Islam hebben engelen geen vrije wil, in het christendom hebben engelen dit wel. Wat
houdt deze vrije wil in?
- Vrije wil houdt in dat engelen eenmaal de keuze hebben om God te gehoorzamen of hun eigen weg
te gaan.
3. Geloof in Boeken.
1) God heeft vier boeken laten neerdalen. Welke vier boeken zijn dit?
- De Thora (Tawrat), de Psalmen, de evangeliën en de Koran.
2) Het Boeddhisme is de enige godsdienst zonder heilige geopenbaarde boeken. Hoe komt dit?
- Het Boeddhisme is geen echte godsdienst maar berust op de ideeen van Boeddha. Het heeft dus
geen heilige boeken. Wel is de leer van Boeddha in de loop der jaren vastgelegd. De oorspronkelijke
teksten werden bewaard in kloosters en zijn helaas met invallen van de Islam verloren gegaan.
3) Jodendom: De Thora wordt gebruikt voor het eerste deel van de Tenach- de vijf boeken van
Mozes. Noem deze vijf boeken.
- Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
4) Hoe worden de vier belangrijkste Evangeliën in de bijbel ook wel genoemd?
- Evangelie naar Matteüs, Evangelie naar Marcus, Evangelie naar Lucas en Evangelie naar Johannes.
5) In de bijbel staan enkele leefregels waar een Christen zich aan moet houden volgens god. Hoe
worden deze leefregels ook wel genoemd?
- De 10 geboden.
6) Hoe heten de oudste geschriften van het Hindoeïsme?
- Veda’s
4. Geloof in Boodschappers.
1) Wie is de boodschapper van het Christendom en hoe is hij gestorven?
- Jezus Christus. - Hij is verraden door een van zijn disipelen en is vervolgens gekruisigd.
2) Wie is de oprichter van het Boeddhisme?
- De boodschapper van het Boeddhisme is de Boeddha, op zijn ideeën is het boeddhisme gebaseerd.
3) Welke twee gebeurtenissen maakt Mozes een belangrijk persoon voor het Jodendom?
- Hij is degene die de Thora overbrengt en het volk uit Israel naar het Bloofde Land leidt.
5. Geloof in de Laatste Dag.
1) In het Hindoeïsme gelooft men in incarnatie en reïncarnatie. Wat is het verschil?
- Reïncarnatie is dat je ziel na je dood voortleeft en herboren wordt in een ander lichaam, van een
mens of een dier. Incarnatie is het geloven dat God af en toe een menselijk lichaam aanneemt en
naar aarde komt om orde op zaken te stellen.
2) Als een christen een slecht leven leidt, waar komt hij dan terecht?
-In de hel.
3) Boeddhisme geloven ook in leven naar de dood, namelijk in de wedergeboorte, wat houdt dit in?
- Dat er na de dood weer nieuw leven is. De wedergeboorte maakt deel uit van de samsara, de cyclus
van dood en wedergeboorte zonder begin en eind. Alleen wanneer iemand verlicht is, vindt er na
overlijden geen wedergeboorte meer plaats.
4) Joden geloven dat ze na hun dood in hun graf blijven tot de wederkomst van de Messias. Waar
gaat men vervolgens heen?
- Als je goed geleefd hebt zal je daarna een vredig leven hebben op een plaats die vergelijkbaar is met
de christelijke hemel.
6. Geloof in Voorbestemming.
1) Hoe noemen Hindoes de kringloop van alles wat een mens in zijn vorige levens heeft gedaan, het
geheel van goede en slechte dingen?
- Karma
2) In het Hindoeïsme is het kastenstelsel het beginsel van het geloof, wat is een kastenstelsel en in
welke vier groepen verdelen de Hindoes het kastenstelsel?
- Een kaste is een bepaalde groep in de bevolking. In welke kaste je terecht komt, wordt bepaalt door
je geboorte. De vier kasten zijn: Brahmanen (priesters), Kshatriya’s (edelen en soldaten), Vaishya’s
(kooplieden) en Sudra’s (dienaren).
3) In het Boeddhisme is geen sprake van een kastenstelsel. Boeddhisten hebben allemaal evenveel
kans om het goddelijke te bereiken. Hoe word dit Goddelijke ook wel genoemd?
- de Verlichting.
Download