PowerPoint-presentatie

advertisement
ESF-project ‘naar een hervorming van
het stelsel Leren en Werken’
1
Inhoud
• Voorstelling project 5053
• Structuur van de landen
• Aanbevelingen vanuit project ondersteund door
buitenlandse voorbeelden
•
Algemene karakteristieken en structuur
•
Kwaliteit
•
Invalshoek van de bedrijven
•
Invalshoek van de leerlingen
2
Project 5053
• ESF-project ‘naar een hervorming van het stelsel
Leren en Werken’
• Uitgangspunt: problemen in huidige stelsel van L&W +
hervorming dringt zich op
• Doel: buitenlandse stelsels bestuderen om er
inspiratie uit te halen voor Vlaanderen – zonder te
kopiëren
• disseminatiefase
3
Structuur van de landen
Duitsland
Nederland
Oostenrijk
Denemarken
AANBEVELINGEN
ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN EN
STRUCTUUR
•
•
•
•
•
•
Samenwerking op overheidsniveau
Financiering van het systeem
Doelgroepen
Imago stelsel
Intermediaire niveau
Afstemming (regionaal) onderwijsaanbod
Samenwerking op overheidsniveau
Werk en Onderwijs moeten vanuit gezamenlijk draagvlak en
gedeelde visie de handen in mekaar slaan, en dit zowel in de
beleidsvoorbereiding als in de uiteindelijke uitvoering in het
stelsel. Ook wordt de stem van de sociale partners best
meegenomen.
Er wordt best toegewerkt naar een samenwerking waarin
neutraliteit, objectiviteit en consensus toegepast wordt.
7
Financiering
Voor de financiering worden er best een aantal scenario’s
uitgetekend waardoor men het totaalplaatje van het stelsel kan
bekijken. Op basis hiervan kan een beslissing genomen worden
wat de financiering betreft.
8
Doelgroepen
Zowel het stelsel van Leren en Werken als de methodiek
werkplekleren kunnen breder ingezet worden.
9
Imago stelsel
Het is aanbevolen om een promotiestrategie uit te werken
die ertoe kan bijdragen dat het imago van het stelsel in
Vlaanderen beter wordt.
10
Intermediaire niveau
Het is aanbevolen om op het intermediaire niveau
organisaties op te richten die een aantal taken kunnen
opnemen zoals de erkenning van bedrijven, het
informeren van bedrijven, …
Het intermediair niveau heeft mensen in dienst die bij de
bedrijven kunnen langsgaan.
11
Afstemming (regionaal) onderwijsaanbod
Om te beslissen of opleidingen enkel duaal of ook in het voltijds onderwijs
worden aangeboden, worden de voor- en nadelen van elke optie best
adequaat in kaart gebracht alsook de financiële implicaties van elk van de
systemen. Op basis hiervan kan dan een keuze gemaakt worden.
Om het regionale aanbod van opleidingen af te stemmen op de regionale
arbeidsmarkt, is het aanbevolen om doelmatigheid in te voeren. Hierbij
moeten scholen hun aanbod afstemmen op de arbeidsmarktbarometer en
prognoses van de arbeidsmarkt; ook moeten scholen in onderlinge
samenspraak het regionale opleidingsaanbod op een efficiënte manier
afstemmen.
Een goede monitoring is noodzakelijk opdat scholen zich voor de
doelmatigheidsanalyses kunnen baseren op accurate en actuele gegevens.
12
KWALITEIT
• Afstemming werk – en leercomponent
• Kwaliteit van traject en controle bereiken competenties
Afstemming werk – en leercomponent
Er moet een evenwichtige procedure zijn om tot
kwalificatiedossiers te komen, waarbij zowel werk- als
onderwijsactoren een rol spelen.
De doorlooptijd om tot nieuwe kwalificatiedossiers te
komen, moet beperkt zijn.
Door lerenden pas toe te laten tot de school als ze al een
werkgever hebben, kan de match tussen leer- en
werkcomponent gerealiseerd worden.
14
Kwaliteit van traject en controle op
bereiken competenties
Het moet duidelijk zijn voor bedrijven welke competenties
ze aan leerlingen moeten aanleren om het traject te
bewaken.
15
INVALSHOEK VAN DE BEDRIJVEN
• Motiveren van bedrijven voor structureel engagement
• Erkenning van bedrijven
Motiveren van bedrijven tot structureel
engagement
Het is aanbevolen dat er actief naar bedrijven wordt gezocht. Dit kan
door de adviseurs op het intermediaire niveau.
Om bedrijven te stimuleren kan het helpen om financiële prikkels aan
te bieden; het systeem dat men gebruikt moet goed uitgekiend
worden.
Bedrijven moeten ondersteund worden in het opleiden van leerlingen.
Er moet werk gemaakt worden van flexibele trajecten als een middel
om KMO’s te ondersteunen bij het aanbieden van opleidingen aan
lerenden.
17
Erkenning van bedrijven
Er moet een efficiënte erkenningsprocedure opgezet
worden waarmee kan nagegaan worden of bedrijven een
kwalitatieve werkplek vormen. Deze erkenning wordt best
beperkt in tijd.
18
INVALSHOEK VAN DE LEERINGEN
•
•
•
•
Toeleiding
Screening
Begeleiding leerling op de werkvloer
Niet arbeidsrijpe leerlingen
Toeleiding
Er moet meer ingezet worden op studie-, schoolloopbaanen beroepskeuzebegeleiding van de lerenden zodat ze
beter geïnformeerd hun studiekeuze kunnen maken.
Leerlingen moeten actuele en accurate info krijgen over de
arbeids- en stagemarkt zodat ze dit kunnen meenemen in
hun beslissingsproces.
20
Screening
De werkgever moet inspraak hebben in welke leerling er op
de werkvloer komt.
Er
moet
een
laagdrempelige
screeningsen
intakeprocedure uitgewerkt worden op maat van de
leerling.
Bedrijven schrijven vacatures uit opdat jongeren bij hen
kunnen komen solliciteren.
21
Begeleiding leerling op de werkvloer
Er worden best criteria gesteld aan de begeleiders op de
werkplek: hij/zij moet vakbekwaam zijn en in staat zijn om
met jongeren om te gaan. De criteria kunnen verwerkt
worden in de erkenning.
Alle begeleiding moet goed op elkaar afgestemd worden.
22
Niet-arbeidsrijpe leerlingen
Er moet een vangnet zijn voor de niet-arbeidsrijpe
leerlingen. Het is cruciaal dat er doorstroommogelijkheden
zijn van dit vangnet naar het reguliere onderwijs/duale
stelsel.
23
VRAGEN
[email protected]
24
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards