Nieuwsbrief februari 2013

advertisement
Nieuwsbrief februari 2013
Graag willen we u via deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken.
Bouw Brede School:
Het programma van eisen en bijbehorende tekeningen zijn inmiddels in een afrondende fase. Naar
verwachting kan er gestart worden met de bouw in de maand mei. Dit betekent dat de verwachte
datum van oplevering in juni 2014 zal zijn.
Fusie:
De afgelopen periode heeft een commissie, bestaande uit ouders en teamleden van beide scholen, zich
bezig gehouden met de keuze van een nieuwe naam voor de fusieschool. Als slot van onze
“Talentenshow” van woensdag 13 februari a.s., zal de nieuwe naam worden onthuld.
Deze dag gaat ook de nieuwe website “de lucht in”!
In de teambijeenkomsten hebben verschillende werkgroepen van beide scholen zich verdiept in de
volgende zaken:
- Methode begrijpend lezen. Afgesproken is dat Om de Oost zich
aansluit bij de methode “Lezen in Beeld”. Deze methode wordt al op de
Oosterlanderschool gebruikt en sluit goed aan bij onze taalmethode “Taal in
beeld”.
- Methode Wereldoriëntatie en Engels. Binnenkort verzorgt de
uitgever een presentatie van de methode die tot nu toe onze voorkeur geniet.
- Schrijven. Hier zijn we nog niet over uit en vraagt eerst nog om verdere
verkenning.
- Sociaal emotionele vorming. Om de Oost gebruikt hiervoor de
methode “Goed gedaan” Het team van de Oosterlanderschool verdiept zich
momenteel in deze methode. We streven ernaar om in het nieuwe schooljaar
op beide scholen structureel dezelfde methodiek in te zetten.
- Rapporten. Er is een nieuw rapport-concept gemaakt, een combinatie
van de rapporten van beide scholen en een aantal nieuwe toevoegingen. De
komende maand wordt hier een definitief besluit over genomen.
- Vormgeven van de creatieve vakken. Er is een plan dat in de komende
maanden verdere uitwerking krijgt.
Vanaf 1 maart zal Petra van Doorn ( intern begeleider) haar werkzaamheden
als IB-er ook op de Oosterlanderschool gaan uitvoeren.
In de gezamenlijke Medezeggenschapsraad vinden de voorbereidingen plaats
over onder meer de schoolorganisatie van de school. De afstemming van de
schooltijden is hierbij een belangrijk item. In de gezamenlijke MR is besproken
dat het van groot belang is dat alle betrokkenen (ouders, leerkrachten en
leerlingen) gehoord worden. We zullen u over de voortgang van het
fusieproces uitgebreid informeren op de ouderavond van 28 februari 2013.
Download