Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
B&W.nr. 09.1010., d.d. 22 september 2009
B&W-aanbiedingsformulier
Onderwerp
Beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid J. van der Kraats
(SP) inzake ondergrondse fietsenstalling (ingekomen 25 mei 2009)
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie
1. de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J. van der Kraats (SP) inzake
ondergrondse fietsenstalling (ingekomen 25 mei 2009) vast te stellen;
2. deze beantwoording ter kennis te brengen van de vragensteller en overige leden van de raad.
Samenvatting
Het college heeft schriftelijke vragen van de SP over de ondergrondse fietsenstalling bij station Leiden
CS, zeezijde, beantwoord.
Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van het raadlid
J. v. d. KRAATS (SP) inzake ondergrondse fietsenstalling (ingekomen 25 mei 2009)
Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van een ondergrondse
fietsenstalling (07.0045). Daarbij was afgesproken dat er 'sociaal toezicht' zou zijn in de stalling, maar
dat die niet bewaakt zou zijn. Gezien het bordje met de tekst “Gratis en bewaakt” boven de stalling is
blijkbaar toch gekozen voor wat meer dan sociaal toezicht.
Antwoord van Burgemeester en Wethouders (ingezonden 22 september 2009)
1)
Is er inderdaad gekozen voor wat meer dan sociaal toezicht?
Ja, er is gekozen voor een stalling met permanent toezicht. We doen daarmee overigens meer dan
wat in 2007 is overeengekomen: een vorm van sociaal toezicht (in de overeenkomst is niet uitgewerkt
wat dat is) met openstelling tussen 6 en 21 uur. Wij hebben voor deze ruimere uitwerking gekozen
vanwege de sociale veiligheid.
NB: om verwarring met de bewaakte, betaalde stalling te voorkomen is het betreffende bord
vervangen door een pictogram met de tekst “Fietsenstalling’.
Voorts is besloten dat het 'sociale toezicht' samen met de 'spoorse partners', de politie en andere
partijen verder uitgewerkt zou worden tot een “gezamenlijke visie op het fietsparkeren en het sociale
toezicht in het gehele gebied.”
2)
Hoe staat het hiermee?
Stand van zaken: er is geprobeerd om het overleg met de partners vóór de opening van de stalling af
te ronden, maar door dat NS-Fiets ons op het laatste moment meldde dat de exploitant van de
betaalde stalling afhaakte, is dit niet gelukt. We hechtten eraan om toch de opening op 15 mei door te
laten gaan. Het overleg heeft wel aanzetten tot oplossingen gegeven, maar (nog) geen tastbaar
resultaat. Er is nu enige tijd nodig om dit complexe probleem op te lossen.
Er zou ook onderzoek gedaan worden door een extern bureau, deels betaald door de gemeente.
3)
Wat heeft dat gekost en opgeleverd?
Het onderzoek door een extern bureau, dat als intermediair is opgetreden, betrof een studie naar visie
en modellen. Juist bij de uitwerking daarvan konden partijen elkaar niet vinden. Die rapporten blijven
basis om met elkaar verder te zoeken naar een lange termijn oplossing. De studie heeft de gemeente
en NS-Fiets beide € 11.125,-- gekost en heeft de basis geleverd voor de toekomstige gesprekken.
Er is voor beperkte tijd geld voor sociaal toezicht, en bovengenoemde processen zouden moeten
leiden tot een structurele oplossing en financiering.
4)
Wanneer kan de raad voorstellen hierover verwachten?
In het B&W-besluit is aangegeven dat het ons streven is om binnen twee jaar met een voorstel te
komen waarin de exploitatie van de stalling zeezijde structureel geregeld wordt.
Onderdeel van de plannen zou ook een beleid voor weesfietsen moeten zijn. Tot dat dat er is, leeft bij
de SP de volgende vraag:
5)
Hoe lang kan een fiets in de stalling blijven staan voor hij wordt verwijderd, en zorgt de
toezichthouder voor het markeren en eventueel verplaatsen van overstaande fietsen?
Het Fiets Fout = Fiets Wegregime geldt niet in deze stalling. Beheerder DZB heeft huisregels
opgesteld: een fiets mag maximaal 4 weken onafgebroken worden gestald. Daarna wordt de fiets
(door de DZB) verwijderd.
Verder hebben wij nog een vraag over het geld voor het sociaal toezicht. Daar is 850.000 euro voor
gereserveerd in 2006. In het Leidsch Dagblad viel echter te lezen dat er een reserve is van 350.000
euro, die genoeg is voor twee jaar toezicht.
6)
Is de reservering uit 2006 nog intact?
Ja, die is nog intact.
7)
Zo ja, klopt het dat er dan genoeg geld is voor vijf jaar toezicht?
Nee, vooralsnog voor de eerste twee jaar (€ 370.000) en daarna in principe voor nog iets meer dan
twee jaar, maar zie het antwoord op vraag 8.
8)
Zo ja, is de gemeente ook van plan de bewaking van de stalling 5 jaar lang te betalen?
Dat is afhankelijk van de nadere onderhandelingen en het voorstel dat daarvan het resultaat zal zijn
(zie het antwoord op vraag 4).
9)
Zo nee, waar is dat geld dan naartoe?
Niet van toepassing.
Ten slotte hebben wij nog enkele vragen over de situatie voor parkerende fietsers aan de achterkant
van het station in het algemeen. Alle fietsparkeerplaatsen op straatniveau verdwijnen in de nabije
toekomst. De plekken die op de plaats stonden waar in de toekomst het ROC-gebouw verrijst zijn al
eerder opgedoekt.
10) Om hoeveel verdwenen en binnenkort verdwenen parkeerplaatsen gaat het grosso modo?
Per saldo is er aan de achterkant van station Leiden CS een groter aantal fietsstallings-plaatsen
gecreëerd dan er voordien waren (circa 2200 nu tegen 1900 toen), en bovendien van betere kwaliteit
én bewaakt.
Door het verdwijnen van alle onbewaakte plekken aan de achterkant van het station (de 'zeezijde' in
politiek jargon), hebben mensen die aan die kant aankomen alleen de keuze uit de nieuwe stalling, die
om 21.00u sluit, en de betaalde bewaakte stalling.
11) Heeft het college er rekening mee gehouden dat er niet meer gratis geparkeerd kan worden aan
de achterkant van het station door mensen die later dan 21.00u terugkomen? Wordt er gewerkt
aan een oplossing voor die groep, of worden ze verwezen naar de voorkant van het station?
Ja, zie de antwoorden in de brief van 1 juli 2009 van wethouder Steegh aan de commissie Ruimte en
Bereikbaarheid.
In aanvulling op de bovenstaande vragen heeft het College van B&W er behoefte aan het volgende
toe te lichten:
Tussen ProRail en de gemeente Leiden is in 2007 een overeenkomst over de bouw van de
ondergrondse fietsenstalling afgesloten (Leiden bouwt, en levert terug aan ProRail). Daarin is ook een
voorwaarde opgenomen over ‘sociaal toezicht’. De uitwerking daarvan heeft ProRail overgelaten aan
NS-Fiets. De onderhandelingen over de exploitatiemogelijkheden voor het gehele stationsgebied (één
integraal regiem) werden in 2007 en 2008 gevoerd door o.a. NS-F en de gemeente, maar leidden
(nog) niet tot een concreet resultaat.
Medio 2008 heeft NS-Fiets daarom een globaal exploitatievoorstel gedaan voor (sec) de nieuw op te
leveren ondergrondse fietsenstalling. Uitwerking daarvan (bewaakt/gratis, maar na 3 dagen volledig
betalen) leidde begin 2009 tot een forse kostenraming, waarvan het overgrote deel door Leiden
gedekt zou moeten worden. Het inbrengen van de netto opbrengst van de huidige bewaakte stalling
(een substantieel bedrag) in dat kostenoverzicht was voor NS-F niet bespreekbaar.
Om uit die impasse te komen is met NS-F verder gezocht naar kostenreductie. NS-F acht uitvoering
voor een lager bedrag uitvoerbaar, maar heeft daar wel de medewerking van zijn beheerder bij nodig.
Ook dan rest nog een forse bijdrage door de gemeente Leiden. De beheerder geeft echter, naar ons is
medegedeeld door NS-F, aan dat zij een ruim hoger bedrag nodig denken te hebben. Op grond van
dat signaal (en om te voorkomen dat de stalling na oplevering gesloten zou moet blijven) heeft de
gemeente Leiden de onderhandelingen gestart met DZB.
Eén maand voor de opening komt het tot overeenstemming (gratis, bewaakt) met de DZB. Omdat
door de DZB expertise over deze manier van exploiteren nog niet is opgebouwd én omdat voor een
aantal uitvoeringszaken niet kan worden teruggevallen op een draaiende/-ingewerkte organisatie,
wordt in de begroting reserveruimte ingebouwd. Veiligheidshalve wordt in het B&W-voorstel uitgegaan
van € 200.000, waar de verwachting is dat dat uiteindelijk veel minder zal zijn.
Inmiddels is het gesprek met NS-Fiets om tot een integrale oplossing te komen (weer) opgestart. Met
als casus ‘Leiden’ gaan een aantal betrokken gemeenten tezamen met NS-Fiets de discussie met
ProRail en het Ministerie van V&W aan omtrent de discrepantie tussen ‘investeren’ (eenmalige
(rijks)bijdrage in investeringslasten) en ‘exploiteren’ (afwentelen jaarlijkse exploitatietekorten op
gemeenten) én over de budgetopdracht van NS-Fiets (budgettair neutraal over alle NS-stallingen in
Nederland; dwz ’winst’ in Leiden wordt elders benut om verlies te dekken).
Download