Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
B&W-nr.: 07.0049 d.d. 23-1-2007
Onderwerp
Schriftelijke vragen van der raadsleden J. Bleijie en Flippo (CDA)
betreffende de lekkende fietsenstalling aan de voorzijde van
Leiden CS (ingekomen 11 december 2006)
BESLUITEN
Behoudens advies van de commi ssie R O W
1.
De schriftelijke vragen van de raadsleden J. Bleijie en A. Flippo (CDA) betreffende de lekkende
fietsenstalling aan de voorzijde van Leiden CS vast te stellen.
2.
Deze beantwoording toe te zenden aan de vragenstellers en de overige leden van de Raad.
Samenvatting
Het College beantwoordt vragen van de raadsleden J. Bleijie en A. Flippo (CDA) over de lekkende
fietsparkeervoorziening aan de stadszijde van station Leiden Centraal.
2.
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders door de raadsleden
J. BLEIJIE en A. FLIPPO (CDA) inzake lekkende fietsenstalling Leiden CS (ingekomen
11 december 2006).
Een aantal jaar geleden is er aan de voorzijde van het Centraal Station in Leiden een fietsenkelder opgeleverd. Veel Leidenaren maken hier ’s morgens gebruik van alvorens ze met het
openbaar vervoer naar hun werk gaan. Nu de herfst haar intrede weer gedaan heeft en er
regelmatig regel valt, blijkt dat de fietsenstalling alles behalve waterdicht is. In vrijwel de gehele
stalling lekt er flink wat water door het taxidek de stalling in. Daarnaast wacht bij de entree van
de stalling de gebruiker een onaangename verassing. Vlak na de entree van de stalling moeten
fietsers door ‘douches’ heenrijden alvorens ze bij de daadwerkelijke stallingplekken zijn. Dit
ondermeer omdat de afwatering op het taxidek dan wel verstopt zit, dan wel niet goed functioneert en dus over de rand heen de fietsenstalling in lekt.
Op grond van art. 43 van het Reglement van Orde stel ik u de volgende vragen over de staat
van de fietsenstalling aan de voorzijde van het Centraal Station.
Antwoord van Burgemeester en Wethouders (ingezonden 23 januari 2007).
1.
Bent u op de hoogte van het lekken van de fietsenstalling alsook het ‘doucheprobleem’
aan de voorzijde van Leiden CS?
Ja.
Zo ja,
2.
Hoe is het mogelijk dat de stalling, nadat er veelvuldig nieuwe tegels op het taxidek zijn
aangebracht, nog steeds lekt?
Het taxidek bestaat o.a. uit frames met daarin 3 glasplaten. Elke glasplaat heeft 3 lagen glas. Er
is lekkage door 2 oorzaken:
a. lekkage in de lagen glas in het frame: gebleken is dat er water tussen de glasplaten komt.
Sinds het voorjaar van 2006 is een oplossing voor dit probleem gevonden. Als een lekkage zich
voordoet wordt het glaspakket volgens het nieuwe procédé behandeld. Wij gaan ervan uit dat
het probleem verholpen is als alle glasplaten volgens deze inmiddels beproefde methode
behandeld zijn. Om verzekeringstechnische redenen kan reparatie niet op voorhand uitgevoerd
worden, maar pas als het probleem met een lekkage zich voordoet.
b. de lekkage tussen de frames: deze lekkage wordt ervaren als een ‘douche’. Met de
hierboven beschreven vervanging van de glasplaten wordt ook de kit tussen de frames
verwijderd. Voorwaarde voor het aanbrengen van kit is dat de temperatuur 48 uur boven de 5
graden moet zijn en dat de frames niet belast mogen worden. Zodra alle glasplaten zijn
behandeld zijn zoals hierboven beschreven, zal gestart worden met het kitten.
3.
Bent u het met het CDA eens dat de huidige lekkende staat van de stalling als ook de
entree van de stalling (de ‘douche’) onwenselijk is en dat er op korte termijn een
afdoende oplossing gevonden moet worden voor deze problemen?
Ja.
Zo ja,
4.
Welke maatregelen mogen we op korte termijn van u verwachten?
De lekkende glasframes worden hersteld door de aannemer. Met de nieuwe kit zoals hierboven
beschreven hebben we inmiddels goede ervaringen opgedaan. Het verhelpen van de schades
wordt in 2007 voortgezet.
2
5.
Wie is er financieel verantwoordelijk voor het verhelpen van de bovenstaande
problemen?
De aannemer die het materiaal (de glasplaten en de kit) heeft geleverd en het werk heeft
uitgevoerd is verantwoordelijk, ook financieel. Deze verantwoordelijkheid duurt tot en met de
oplevering c.q. einde van de onderhoudstermijn.
Zolang bepaalde glasplaten nog geen lekkages vertonen, zal de aannemer deze niet vervangen
omdat voldaan is aan de eis van de gemeente dat deze waterdicht moeten zijn. Glasplaten
worden dus niet op voorhand vervangen.
Download