Belang van een merk

advertisement
Belang van een merk
De voordelen van merkregistratie op een rij
’s Werelds duurste
merken:
1. Google
2. IBM
3. Apple
4. Microsoft
5. Coca Cola
6. McDonald’s
7. Marlboro
8. China Mobile
9. GE
10. Vodafone
bron: RTL-nieuws
Grote merken staan vaak voor miljoenen op de balans. Een
sterk merk geeft namelijk exclusiviteit aan een product of
dienst en vervult een belangrijke kwaliteit- en garantiefunctie.
Merken worden daarom vaak heel zorgvuldig gekozen,
gepositioneerd en gekoesterd.
6
Visie
Toch zien wij in de praktijk dat bedrijven soms
slordig omgaan met de juridische kanten van een
merkenbeleid. Is er wel voldoende onderzoek
gedaan naar de beschikbaarheid van een merk?
En is het merk wel geregistreerd in de landen
waar het gebruikt wordt? We zien dat bedrijven
over het algemeen wel op Google zoeken en een
domeinnaam vastleggen. Helaas denken veel
bedrijven vervolgens dat het merk ook vrij is.
De werkelijkheid is anders. Een merk is pas vrij
als er geen ander geregistreerd identiek of
overeenkomstig merk in de zelfde productgroep
of dienstengroep bestaat. Zonder onderzoek
loopt men de kans te investeren in een merk dat
al blijkt te bestaan. Zonder registratie bestaat
geen juridische grond om op te treden tegen een
inbreukmaker en kunnen anderen het merk zelfs
op hun naam registreren.
Gebruik van een merk
zónder registratie biedt
geen enkel gebruiksrecht
Is een merk belangrijk voor een bedrijf, dan hoort
daar ook een goede juridische begeleiding bij. De
juridische begeleiding start aan het begin van de
ontwikkeling van een merk. Al heel vroeg moeten
de mogelijke merken worden onderzocht op
beschikbaarheid door onderzoek in de relevante
merkenregisters. Indien het merk beschikbaar
lijkt, is het zaak zo vroeg mogelijk een registratie
aan te vragen bij de officiële merkenbureaus.
Exclusiviteit
In de Benelux-merkenwet staat dat het exclusieve
recht op een merk uitsluitend door inschrijving
(ofwel registratie) ontstaat. Alleen registratie
geeft de houder een exclusief recht op een merk.
Gebruikt u uw merk al jaren zonder registratie
dan heeft u dus geen enkel gebruiksrecht. U loopt
dan kans dat een houder van een identiek of
overeenkomstig merk het verbiedt uw merk te
gebruiken en bovendien valt er niets doen tegen
inbreukmakers.
Eén van de positieve aspecten van een
merk­­­­­registratie is dat de merkinschrijving wordt
gepubliceerd in het merkenregister. Uw merk
komt daardoor aan het licht bij beschik­baar­
heidsonderzoeken. Bedrijven die een nieuw
merk zoeken komen uw merk tegen en zullen
er mogelijk van afzien het zelf te gaan gebruiken. Een ander voordeel is dat u op uw producten
en andere uitingen het ® teken mag gebruiken
bij het ingeschreven merk. Een ® teken staat
professioneel en schrikt potentiële inbreukmakers
af. Gebruik dit teken alleen als het merk ook
daad­werkelijk in het betreffende land is
ingeschreven. In veel landen is het namelijk
strafbaar als het teken ongeoorloofd wordt
gebruikt.
Optreden
Een merkregistratie geeft bescherming tegen
inbreuk door anderen. Op grond van een
inschrijving kunt u bezwaar maken tegen
concurrenten die een identiek of overeen­
stemmend merk in dezelfde branche gebruiken.
Ook kunt u tijdig optreden tegen merken die later
dan uw merk ter inschrijving worden ingediend.
Door het stelselmatig bewaken en beschermen
van uw merk houdt u uw eigendomsrecht
exclusief en verhoogt u de onderscheidende
kracht en waarde van uw merk. Het beschermen
van uw merk is dus een hele belangrijke reden
voor het registreren van een merk in het
merkenregister. Maar dat is tegenwoordig lang
niet meer de enige reden.
Financiële waarde
Indien u een mooi en sterk merk heeft ontwikkeld
vertegenwoordigt het al snel een grote waarde
voor uw bedrijf. Aangezien een merk de goodwill
en de kwaliteit van een product of dienst
weer­­­spiegelt is het heel belangrijk het merk te
registreren zodat het intellectuele eigendoms­
recht een immateriële activa wordt van het
bedrijf. Deze intellectuele eigendomsrechten
vertegenwoordigen een financiële waarde die op
de balans kan worden opgevoerd. Dat kan bij
verkoop van het bedrijf van belang zijn.
Verkoop, verpanding of het in licentie geven
van merken kan alleen indien merken zijn
geregi­streerd. Licenties binnen een concern
kunnen trouwens ook fiscaal voordelig zijn. De
holding verleent dan bijvoorbeeld een licentie
aan een dochtermaatschappij om een merk te
gebruiken en ontvangt daarvoor royalty’s.
Bij de ontwikkeling van een merk hoort dus
onlosmakelijk een gedegen juridisch merken­
beleid en -strategie. Voor uw bestaande merken
die nog niet geregistreerd zijn is registratie vaak
alsnog te realiseren. Wacht niet tot het te laat is.
Florence Tordoir
[email protected]
Hoe gedegen is uw merkenbeleid?
Ontwikkeling van het merk
Beschikbaarheidsonderzoek
In welke landen registreren?
Officiële merkregistratie
Introductie
Exploitatie
Bewaking
Taxatie t.b.v. balans
Licentiëring / verkoop
Visie
7
Download