Huis van de Roeping - Konferentie Nederlandse Religieuzen

advertisement
Huis van de Roeping
1. Uitgangspunt van dit project:
De toename van het aantal vragen van mensen die
zich bezinnen op hun roeping.
 In 2010 in KNR-verband met 44 verschillende
personen contact rond hun persoonlijke
roeping. In 2009 met 45 mensen. Tot nu toe in
2011 ook weer 45.
 De laatste jaren verschuiving naar een
gemiddeld jongere leeftijd. Dus meer zoekenden
tussen 20 en 35 jaar.
Huis van de Roeping
2. Kernvraag en perspectief
• Als kernvraag werd door de Commissie Roepen
geformuleerd: “Hoe leer ik mijn roeping
verstaan en waar kan ik daarmee terecht?”
• Een belangrijk uitgangspunt voor het Huis van
de Roeping, is het ‘klantgerichte’ perspectief:
Hoe vind jij jouw weg met Hem? Hoe vind jij
jouw plek?
Huis van de Roeping
3. Groeimodel
 Wij gaan uit van dat wat er nu al is en gedaan
wordt. Dat houdt in dat we bestaande
initiatieven opnieuw structureren, versterken
en als één geheel naar buiten presenteren
 Geen tekentafelwerk maar organisch proces
Huis van de Roeping
Het Huis van de Roeping is geen kant en klaar
concept, maar iets dat moet groeien en
gestalte krijgen vanuit de praktijkervaringen
van zoekenden, hun begeleiders en de
vertegenwoordigers van de religieuze
instituten, gemeenschappen en bewegingen.
Huis van de Roeping
5. Wie en met welke vraag
 2/3 vrouw
 1/3 man
 Jonger naarmate je meer investeert in werving
-
70% klassiek religieus gemeenschapsleven
30% algemeen besef van roeping
5-10% diaken of priester
Huis van de Roeping
6. Uitgangspunten begeleiding
Alle verhalen zijn uniek! Maatwerk geboden.
 oprecht beleefde religieuze dimensie
 behoeden van de roepingslaag
Huis van de Roeping
7. Begeleiding
 Veel basiswerk nodig vanwege:
* ontbrekend referentiekader
* geen identificatiemodellen
* weinig zicht op socialisatieprocessen
Huis van de Roeping
8. Begeleiding
Rekening houden met:
 Redelijk vaak psychische problemen
 Deze zoekers hebben een slechte prognose wat
betreft socialisatie in gemeenschap – op
voorbereiden!
Huis van de Roeping
Casus door Esther
Huis van de Roeping
10. Ook rekening houden met:

Uitstromers en herkansers
 te vroeg gekozen
 vaak ‘mismatch’ met bestaande structuren
 soms ook ‘gewond’ door gebrekkige
communicatie
Huis van de Roeping
11. Problemen rond ingroei
 Hooggespannen verwachtingen, zowel bij
kandidaten als gemeenschappen.
 Tegelijk zijn er weerstanden binnen
gemeenschappen tegen toelaten van nieuwe
initiatieven en kandidaten.
 Processen rond ingroei en vorming zijn zeer
divers en afhankelijk van personen en
omstandigheden.
Huis van de Roeping
12. ‘Mismatch’
 Veel spanningen rond socialisatie.
 Zelfs vitale communiteiten hebben
tegenwoordig maar weinig écht dragende
krachten en deze krachten staan bovendien
onder druk. Er worden daarom hoge eisen aan
een kandidaat gesteld.
Huis van de Roeping
13. Mismatch ook
 vanwege verandering qua vroomheid en
kerkelijkheid.
 vaak neo-orthodox katholieke oriëntatie
 gesprek met de nieuwe instituten is niet alleen
een externe maar ook een interne uitdaging
 velen nemen doelbewust een radicale positie in en
‘dagen’ hierdoor (vaak onbewust) uit tot gesprek,
zonder dat echt aan te gaan.
Huis van de Roeping
“Jonge gelovigen in de kou”
Trouw 12-3-2011 – n.a.v. Taizé-Rotterdam
Huis van de Roeping
15. Jonge gelovigen in de kou
• Uit onderzoek van “Forum” blijkt: jongeren die geloven
missen de juiste leiders. Jonge katholieken klagen over
hun ongelovige ouders, jonge moslims over
ongewortelde imams. Alleen protestants-christelijke
jeugd beschikt over een kundig netwerk.
• “Afvallige” rooms-katholieke ouders staan argwanend
tegenover religieus enthousiasme bij hun kinderen.
Jonge rooms-katholieken daarentegen noemen hun
ouders 'een verloren generatie op het gebied
van geloof'.
Huis van de Roeping
• Sister Clara
• Franciscan Sisters of the
Renewal
De KRO zendt 8 januari de BBC-documentaire Young nuns uit. Deze
documentaire volgt drie jonge vrouwen die willen intreden in het klooster.
Tekent deze Britse trend naar groei van het aantal “jonge meiden” die willen
intreden zich ook af in Nederland?
Huis van de Roeping
17. Verandering qua vroomheid en kerkelijkheid
• Een groeiend deel van de jongeren met wie we in
aanraking komen laat een “neo-orthodoxe”
vroomheid zien. Op een nieuwe manier zijn ze
“post-Vaticanum II”, namelijk
“post-post-Vaticanum II”.
• Wat zich aftekent is bijvoorbeeld:
– Eucharistische vroomheid,
– behoefte aan gebed; speciaal Aanbidding,
– Kerkelijk engagement,
– Betrokkenheid op het Kruis.
Huis van de Roeping
18. In de woorden van een postulante:
• Wat de KNR-dag voor mij een nare nasmaak gaf,
was de negatieve reacties op de
eucharistieviering. Bij alle jongerenactiviteiten
waar ik tot nu toe ben geweest was de
eucharistieviering juist het hoogtepunt van de dag.
In de bijeenkomsten met postulanten/novicen in
het buitenland was het samen vieren van de
eucharistie een feest, samen rondom Christus en
je geloof in God beleven.
Huis van de Roeping
Huis van de Roeping
Esther van de Vate en Pierre Humblet
30-11-2011
Download