theorie over `roeping`

advertisement
1
Godsdienst
Meneer De Jaeger
3HH
Imago en roeping – Mijn roeping
MARIAH CAREY - HERO
There's a hero
If you look inside your heart
You don't have to be afraid
Of what you are
There's an answer
If you reach into your soul
And the sorrow that you know
Will melt away
Er is een held
Als je in je hart kijkt
Je hoeft niet bang te zijn
Voor wat je bent
Er is een antwoord
Als je in je ziel zoekt
En de zorgen die je hebt
zullen wegsmelten
(chorus)
And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you
(refrein)
En dan komt de held langs
Met de kracht om door te gaan
En je zet je angsten aan de kant
En je weet dat je kunt overleven
Dus als je je voelt alsof alle hoop verdwenen is
Kijk in je binnenste en wees sterk
En uiteindelijk zul je de waarheid inzien
dat er een held in je schuilt
It's a long road
When you face the world alone
No one reaches out a hand
For you to hold
You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear
Het is een lange weg
Als je de wereld allen aan moet kunnen
Niemand strekt een hand uit
Om je vast te houden
Je kunt de liefde vinden
Als je in jezelf zoekt
En de leegte die je voelde
Zal verdwijnen
Lord knows
Dreams are hard to follow
But don't let anyone
Tear them away
Hold on
There will be tomorrow
In time
You'll find the way
(ohhhhhhh) De Heer weet
Dat dromen moeilijk te volgen zijn
Maar laat ze niet meer
wegrukken (hey yea)
Houd vast
Er zal nog een dag komen
Je zal de weg op tijd terugvinden
OPDRACHT 1. VRAGEN BIJ HET LIED ‘HERO’
a) Wat probeert Mariah Carey ons met deze song duidelijk te maken?
b) Hoe kun je in de tekst lezen dat ook zij weet dat een levensdroom moeilijk te verwezenlijken
is?
c) Hoe kunnen we volgens haar onze roeping, onze missies dan toch volhouden en uitvoeren?
2
MIJN ROEPING
OPDRACHT 2
Zet volgende woorden op de juiste plaats in het ‘roepingsschema’.
noodsituatie – luisteren & zien – willen – kunnen – geraakt worden - waarden
OPDRACHT 3
We passen het roepingsschema toe op het leven van Nelson Mandela.
Zet de kernwoorden uit Mandela’s leven in het roepingsschema.
Geraakt door discriminatie – gelijkheid van alle mensen –
politiek verzet met het Afrikaans Nationaal Congres –
Apartheid – luisteren en zien – president van Zuid-Afrika
3
THEORIE OVER ‘ROEPING’
VIER STAPPEN IN EEN ROEPING
In een roeping kan men ruwweg vier stappen onderscheiden.
1) Er is noodsituatie of een probleem
2) Iemand wil daar iets aan doen, heeft er talent voor
3) Het vraagt inspanning, soms zijn er negatieve gevolgen
4) Het geeft een diepe voldoening
GODSDIENSTIGE VERSUS MAATSCHAPPELIJKE ROEPING
Volgend schema geeft het onderscheid weer tussen een godsdienstige en een maatschappelijke
roeping.
Roeping.
Het idee dat iemand heeft dat
hij/zij een taak te volbrengen
heeft.
Godsdienstige roeping. De taak
is geestelijk. De persoon voelt
zich geroepen door Jezus, God,
het Evangelie. Bvb. priester,
zuster, pater.
Maatschappelijke roeping. De
taak is niet door godsdienstig
geloof geïnspireerd. De
persoon wil de wereld
verbeteren. Bvb. dokter,
verzorgende, journalist.
Download