Slide 1 - Participatieraad Haarlem

advertisement
Transitie sociaal domein
Haarlem
Toegang tot voorzieningen
Piet Haker
Participatieraad
6 januari 2015
Uitgangspunten inrichten
toegangsprocessen
Uitgangspunten voor de inrichting van het toegangsproces zijn
(naast wettelijke vereisten):
• zo min mogelijk schakels
• zo dicht mogelijk bij de burger
2
• en met vertrouwen in de
professionaliteit van de zorgaanbieders
Toegang tot Participatiewet
Geen beleidsvrijheid, volledig
wettelijk geregeld en belegd
bij gemeenten
3
In Haarlem: via Werkplein
Toegang tot Jeugdzorg
Deels wettelijk geregeld, deels beleidsvrijheid
Opvoed- en opgroeiondersteuning: vrij toegankelijk in de
basisinfrastructuur
Specialistische jeugdzorg:
- via het CJG en de CJG coaches (keuze
Haarlem)
- via huisartsen, jeugdartsen en medisch
specialisten (wettelijk)
4
Jeugdbescherming en –reclassering:
via de kinderrechter
Toegang tot Wmo
Proces wettelijk vastgelegd
Melding
Onderzoek
Aanvraag
Beschikking
Opdracht
5
Beleidsvrijheid bij nadere invulling
- Gedifferentieerde toegang: rol voor huisarts, zorgaanbieders
en sociaal wijkteam in onderzoeksfase – naast de gemeente
- Beschikking door gemeente, in de backoffice
Toegang tot Wmo
Het onderzoek
• Brede vraagverheldering / generalistische blik (alle
leefdomeinen)
• Oplossingen conform Samen voor Elkaar (eigen kracht,
sociaal netwerk, basisinfrastructuur etc)
• Samen met de burger en keuzevrijheid
6
• Kostenbewustzijn
Brede vraagverheldering
Huishouden
Zelfzorg
•aan- en uitkleden
Kan betrokkene zelfstandig…..
•boodschappen doen
•maaltijden bereiden
•licht huishoudelijk werk uitvoeren (opruimen, afstoffen,
•naar het toilet gaan
•zwaar huishoudelijk werk uitvoeren ( schoon-maken sanitair,
Kan betrokkene zich zelfstandig…..
•wassen en douchen
afwassen, bedden opmaken)
•eten en drinken
Huisvesting
De woonsituatie in kaart brengen en vragen
beantwoorden:
Kan betrokkene zelfstandig…..
•de woning bereiken
•de woning betreden
•het toilet gebruiken
•de woonkamer en slaapkamer gebruiken
•de keuken gebruiken
•De badkamer gebruiken
stofzuigen, ramen lappen, bedden verschonen)
•wastaken verrichten (wasmachine bedienen, was ophangen,
afhalen, vouwen, strijken en opbergen)
•het huishouden organiseren (weten wat er moet gebeuren, weten
welke boodschappen nodig zijn)
•de kinderen verzorgen
Verplaatsen
Kan betrokkene zich zelfstandig…..
•verplaatsen in de woning
•verplaatsen rondom de woning
•lokaal verplaatsen (zo niet, welke bestemming zou men
willen bereiken?)
Maatschappelijke participatie
ondervindt betrokkene belemmeringen op het gebied van…..
•dagbesteding
•financiën
•administratie
•het onderhouden van een sociaal netwerk
Oplossingen conform Samen voor
Elkaar
 Wat kan betrokkene zelfstandig en wat niet?
 Hoe lost betrokkene het probleem tot nu toe op?
 Hoe denkt betrokkene dat het probleem opgelost kan worden?
 Voorliggende voorzieningen bespreken en bekijken of daar de
oplossing van het probleem ligt:
* eigen netwerk aanspreken;
* verwijzen naar oplossingen in de basisinfrastructuur (bijv. Buuv,
vrijwilligerscentrale…enz. Vraagt kennis van de sociale kaart)
* wettelijk voorliggende voorzieningen (bijv. eerst revalideren)
 Verwijzing naar voorliggende voorziening begeleiden of een
aanvraag voor een maatwerk voorziening in gang zetten
 Sociaal netwerk beschrijven
Proces melding en onderzoek
Melding bij aanbieder of gemeente
Korte vragenlijst
Aanbieder legt contact met
gemeente
Gemeente regisseur van aanvraag
Onderzoek leefgebieden en ZRM
Inhoud arrangement:
- eigen kracht
oplossingen +
- sociaal netwerk
oplossingen +
- algemene
voorzieningen +
- eventueel aanvraag
maatwerkvoorziening
Informatie en advies;
geen onderzoek nodig
Onderzoek naar: eigen kracht,
inzet sociaal netwerk en het gebruik van
algemene voorzieningen uit
basisinfrastructuur
Resultaat van onderzoek:
arrangement = aanvraag
Beschikking
Tot slot: cliëntondersteuning
Wmo-loketten
Ouderenadviseurs
en welzijnswerk
GGZ-steunpunten
Sociaal wijkteams
10
Sociaal maatschappelijke
dienstverlening en sociaal raadslieden
Vrijwillige steunpunten, buddyzorg
en vrijwillige thuishulp
Download