Spitz

advertisement
Spitz
1. De menselijke placenta is
-
-
endotheliochoriaal
epitheliochoriaal
hemochoriaal
mucochoriaal
2. wat treedt op bij velamenteuze navelstreng?
-
-
exsanguinatie rond partus
placentaloslating
…
3. De deciduale arteries gaan hun musculo-elasticiteit verliezen over…
-
-
heel hun lengte
enkel het deciduaal deel
enkel het myometriaal deel
heel deciduaal deel en 1/3e myometriaal deel
niet
4. Wanneer is de choriale plaat kleiner dan de basale plaat?
-
-
placenta circumvallata
placenta succenturata
placenta bipartita
placenta membranosa
placenta fenestra
5. begin van levensvatbaarheid foetus? 24w?
6. Grootste bijdrage toename hartdebiet
-stijging ven capaciteit
-stijging hartritme
-stijging slagvolume
-ven pooling
-verandering rheologie
7. met echo kan je in eerste trimester:
-
-
grove afwijkingen zien,
meerlingen,
ectopische zwangersch uitsluiten
…
8. hoe asymptomatische bacteriurie vaststellen?
-
-
pollakisurie & dysurie,
bij routine onderzoek,
…
9. early pregnancy factor, wat?
-
-
Ag zwangerschaps-predictor
is eigenlijk HCG,
eerste hormoon dat wijst op bevruchting
…
10. wat is de totale ijzerbehoefte van RBC-foetus-placenta en moeder in de
zwangerschap?
-
250 mg
800 mg
1350 mg (+-4mg per dag x 266= +-1000…)
-
1900 mg
2500 mg
11. na toediening v Fe aan zwanger, plots verlichting v last. waarom?
-
-
dr dat enzymes Fe krijgen
dr constipatie,
dr verhoogde RBC-aanmaak
12. wernicke encefalopathie is geassocieerd met:
-
-
vit A
vitD
vitE
foliumzuur
vitB1
13. alfa-FP, enkel beweringen erover
(verhoogd bij NBD, verlaagd bij Down, Dit eiwit wordt
gemaakt in de foetale lever en komt via de placenta in de moederlijke circulatie; de doorgankelijkheid
van de placenta voor het foetale alfa-foetoproteïne wordt in de loop van de zwangerschap groter
waardoor de concentratie in het maternale bloed langzamerhand stijgt )
a.
b.
komt meer voor in vruchtwater dan in foetaal bloed
komt voor in materneel bloed bij Down
c.
14. asymmetrische IUGR: hoe aantonen?
a.
b.
c.
d.
e.
femurlengte,
bipariëtale diameter,
kruin-romplengte
hoofd/romp-ratio
…
15. vrouw in 3e trimester ongerust want voelt minder kindbewegingen. wat doen?
a.
b.
c.
d.
echo,
onderzoek na koolhydraatrijke maaltijd,
sectio
…
16. welke factoren bevorderen oxygenatie van foetus? (linksverschuiving curve,
waterstofionen, etc)
17. meest frequente verwikkeling meerlingzwangerschap Preterme arbeid
18. Hyperemesis veroorzaakt: metabole alkalose – daling kalium - …allebei?
19. Behandeling van toxoplasmose: spiramycine of sulfadiazine en pyrimethamine +
neonatus 1 jaar behandelen spiramycine als vruchtwater negatief
20. Welke bewering is juist ivm varicella?
21. Welke ziekte geeft congenitale afwijkingen voor fetus: aids, griep, bof, varicella,
hepatitis C
22. HIV zwangere, wat doen? (geen invasieve onderzoeken (=geen invasieve
monitoring?), sectio als virale load negatief, etc)
23. CMV bij zwangere, van wie heeft ze het meest te vrezen? (bloedtransfusie, moeder, kind,
buitenechtelijke relatie, etc)
24. Wat geeft het meeste intra-uteriene afwijkingen?
25. vraag over Mg-sulfaat en stuipen
26. paar beweringen over Rhogam: bemoeilijkt actieve immunisatie? geeft bij moeder positieve
directe Coombs?
27. Wat mag je niet geven bij astma: PGF2alfa, PGE2, en nog een hoopje
28. Welke behandeling bij cystitis 3e trimester in zwangerschap nitrofurantoine of
ampiciline
29. ge snijdt bij vrouw vruchtvliezen in en ze gaat in shock, wa is oorz? (epilepsie,
vruchtwaterembool, etc)
30. bij hypertensie tijdens zwangerschap: zou je ASA moeten combineren met vitaminesupplementen? Ja?
31. Aspirine inhibeert… COX: PGI/TXA
32. ernstige pre-eclampsie. wat heeft dit tot gevolgen?
a.
b.
c.
enkel bij 1e zwangerschap,
verhoogde kans bij volgende zwangerschap, (recidief 25%)
…
33. bij pre-eclampsie: verlaagd aldosteron? hypothyroïdie? etc
34. hypertensie vooraf behandelen?
35. B sympaticomimetica: effect? (daling perinatale mortaliteit – tachycardie kind - ..)
36. Oxytocine wordt behoedzaam gegeven bij (hypertensie – atonie - …)
37. oxytocine geeft (galactopoiese – lypolyse – proteinlyse – …)
38. De volgende vasocontrictor is verwaarloosbaar?
a.
b.
c.
d.
TxA2,
TxA3,
endotheline,
ATII,
PGE
e.
39. Iets over aangezichtsligging, en wat de enige manier is om te bevallen. iets met de kin naar
voor of naar achter
40. welke meest frequente ligging? Aalv
41. hoeveel procent is stuitligging a terme? 1-2 %, 3-4 %, 5-6%, 7-8%
42. welke ligging heeft weinig kans op vaginale geboorte?
43. meest speciefieke vorm van tocolyse
-ca antagonisten
-connexine
-Ag II angonisten
44. mogeljk neveneffect van epidurale? waterintox, hypotensie etc
45. De laatste 10 jaar is de obstetrie in belgie vnl gekenmerkt door:
a.
b.
c.
een stijging in epidurales
een stabilisatie van aantal keizersnedes,
lagere leeftijd bij bevalling
…
46. Vrouw, 36 w zwanger, komt raadplegen zonder klachten. BD 140/90, uremie normaal,
wel 5 kg aangekomen laatste 2 weken. Wat doe je?





Onmiddellijk doen bevallen
zoutloos dieet geven
naar dietist sturen
bloeddruk herhalen en naar subjectieve symptomen vragen
antihypertensivum geven
47. vrouw heeft 7 dagen na bevalling nog bloederig lochiaal verlies, normaal?
Endometritis?
48. A1P0G2, arbeid - cervix verstreken - 5 cm ontsluiting - sinds epidurale 2u geen
vooruitgang - cardiotocografie: contracties 4-5 min 40 mmHg
-Clysma
-Forceps
-Keizersnede
-Opiaat
-Oxytocine
49. Madammetje is in arbeid, ze is 24 jaar. Ze heeft 5 cm ontsluiting. Laatste 2 uur niets
gevorderd, en er is gemeten dat de contracties om de 4-5 minuten zijn, en ze zijn 40
mm Hg. Wat doe je??





Keizersnede
clysma
niets
oxytocinedrip
bevalling met forceps
50. Men geve de puerpera voor een betere melkvorming:
 Aqua ?
 bromocriptine
 cabergoline
 minipil ?
 oac
51. Wat initieert de lactatie:




een val van E+P,
een stijging van E+P,
een stijging van HPL,
een daling van HPL,…
52. wat is pseudocyesis schijnzwangerschap
53. Pijnlijke naweeën dr
-volle blaas
-aanleggen kindje
-bruin tafelbier
-atosiban
-spoelen damsnede
54. wat is de meest freq hartaandoening ten gevolge van de gedaalde perifere
weerstand ((Welke hartaandoening heeft de hoogste mortaliteit bij een zwangerschap
doordat dan de perifere weerstand lager is)
-Miklep insuf
-tricp klep insuf
-ao insuf
-mi klep stenos
-pulmonale hypertensive?
55. grootste afstand
-occipito-mentale
56. wanneer start de intervillamenteuze doorbloeding
- de eerste week na de innesteling
- nooit, die bestaat niet
- na 8 w wanneer de organogenese voltooid is
- na 16 w wanneer ...
- na 20 w wanneer de moeder de eerste kindsbewegingen voelt
57. de fundus meet 31 en de vrouw is 32 weken ver
-positieve discordantie
-negatieve discordantie
-niet abnormaal
-meerlingzwangerschap
58. baby wordt geboren met....congenitale aandoening, doofheid,...
-rubella
-varicella
-...
(CMV geeft ook gehoorsverlies?)
59. bij welk ga je nooit de bevalling inleiden?
-dwarse ligging
60. bij preeclampsie: welke opeenvolging klopt?
-placentatieprobleem, epitheeldisfuncitie, plaatjesaggregatie, verhoogde vasculaire
reactiviteit (al deze termen in vijf verschillende volgordes)
61. wat is epulis gravidarum
-een pyogene bacterie-tandvleesontst
62. Welke waarde stijgt in het labo bij zwangerschap?
-Hb
-serumbicarbonaat
-serum albumine
-creatinemie
-sedimentatiesnelheid
63. bij kunstmatig breken vd vliezen plots pijnloos bloedverlies, moeder
hemodynamisch stabiel, foetale harttonen slechter, foetus dood vr gynecoloog er
is. Diagnose?
-placenta accreta
-placenta circumvall
-placenta loslating
-placentia previa
-placenta succenturiata
64. Bewering over AIDS en ZS
-borstvoeding veilig
-genit herpes beschermt tg AIDS
-gn probl in ontwikkelde landen
-PCP frequentste opportun infectie
-vrouwen verdragen het beter dan mannen
65. Wat zorgt ervoor dat vrouw meer ademt en PaCO2 daalt (of zoiets)
-Oe
-HCG
-HPL
-Progest
-prolactine
66. Vrouw 1 miskraam, 1 EUZ, 1 bevalling kindje gestorven week vr 1ste
verjaardag, 2de kind alles ok, nu zwanger
-A1P2G4M1
-A2P2G4M1
-A2P2G5M1
-A2P2G5M2
-A3P1G5M1
67. waar gebeurt de bevruchting (uterus, douglasholte, eileider,..)
68. wat gebeurt er met de coloid druk van het plasma tijdens zwangerschap: zelfde als
ervoor, hoger, lager, ..
69. bereken apgar van kindje met hartslag <100, moeilijk onregelmatige ademhaling,
perifere cyanose, hoest niest weent (ofzoiets) en bewegingen over ganse lichaam (7)
70. wat is de kleinste voor achterwaartse diameter van het bekken: conjuguata vera, conj
diagonalis, obstetrica, sag posterior
71. beste preventie van CMV bij de neonatus (cursus: rigide handhygiëne, vermijden
contact)
72. richtlijnen over CMV en Toxoplasmose serologie
73. hoe tepelkloven voorkomen: zalfje met vit B smeren na elke voeding / kind juist
aanleggen / tepelhoedjes gebruiken zodra pijn / .
74. een astmatische vrouw met pre-eclamspie is net bevallen van een kindje en de placenta
is er uit gekomen maar je voelt geen veiligheidsbol, wat geef je: PGF2alfa,
ergometrineblabla , oxytoxine, ...
75. zwangere vrouw met plots epigastrische pijn, je vindt proteinurie in de urine, BD
normaal? wat ga je vervolgens bepalen: (de mogelijkheden ben ik ni zeker meer):
BPL, fibrinedingen, lipasen, bilirubine, ..
76. Hoe noemt men het blauw worden van vulva en cervix door veneuze congestie: haxton
bricks / chadwick / choxo / pistacek
77. Hoe noemt men het eerst naar buiten komen van de plancenta met de maternele zijde:
Choxo/ Duncan / pistacek / ...
78. bereken volgens de regel van Naegele wanneer een vrouw moet bevallen die op 20
maart haar laatste menses had. ->30december
79. bij ernstige preeclampsie : is het risico op recidief afhankelijk van het al dan niet
optreden van convulsies / is het risico op recidief 50% /biologisch verkeerde
partnerkeuze, subgroep heeft verhoogd risico op embolen bij pilgebruik nadien.. ....
(uit cursus: kans=25%, freq onderliggend nierlijden, trombofilie…)
80. bij welke ligging bereikt het kind de kleinste diameter bij de geboorte (ofzoiets):
achterhoofd / voorhoofd / aangezichts / achterhoofd én aangezichtsligging
81. zwangere met mictieproblemen, baarmoederhals vanvoor, rug en buikpijn...
retroversio met incarceratie
82. varicella is vooral belangrijk in 1ste trimester, peripartaal,...(cursus: hematogeen; 1220week, of peripartaal!)
83. Wanneer grootste risico op anoxemie bij de baby? (eerste fase bevalling, tweede fase,
derde fase)
84. Buitenlandse vrouw die onbekend vitaminepreparaat inneemt, welke vitamine bekijk
je specifiek (Vitamine A)
85. Welke risico's zijn verbonden met vroegtijdige afklemming van de navelstreng?
86. Zwangere vrouw met obstipatie, hoe behandelen (resineproduct, PG-afgeleide,
lactulose,...)
87. Zwangere vrouw, 37 weken, hypertensie, proteinurie, welk onderzoek doen?
88. Vrouw met MIU, na X aantal dagen nog geen expulsie, welk risico? (infectie,
verbruikscoagulopathie,...)
Download