PowerPoint-presentatie - Wo1.be

advertisement
Beleidsnota 2008-2013
 Deel 1: organisatie
 Deel 2: evaluatie
 Deel 3: beleidsplan
Organisatie
Provincieraad:
beleidskader + financiële
middelen
Deputatie:
dagelijkse uitvoering
beleidskader
Adviesgroep:
provincie + Westtoer + Toerisme Vlaanderen,
subsidiëring en inhoudelijke aansturing
Stuurgroep:
ambtelijke en politieke vertegenwoordiging van gemeenten met actief
WOI-beleid,
inhoudelijke afstemming en onderling overleg
Partnergroep:
algemene vergadering van netwerk
Organisatie
Financiering:



Eigen budget binnen provinciale begroting: voor eigen
werking en initiatieven (156.000 euro)
Middelen uit samenwerkingsverbanden (Europese projecten,
…)
Toelagen voorzien op provinciale begroting voor initiatieven
door derden (subsidiereglement Oorlog en Vrede in de
Westhoek – 90.000 euro)
Evaluatie
Evaluatie:




Interne evaluatie op basis van werking (2002-2007 =
beleidsdomeinen)
Financiële evaluatie
Externe evaluatie (uitgevoerd door Westtoer)
SWOT-analyse (zie beleidsnota)
5
Interne evaluatie
 Wetenschappelijk onderzoek (inventaris, begeleiding
musea,…)
 Zorg voor erfgoed (beheer, behoud, consolidatie,…)
 Cultuurtoeristische valorisatie (netwerk, bebording,
infrastructuur,…)
 Leren uit oorlog (denkdag)
 Promotie (kalender, pocket, …)
Financiële evaluatie
450000
400000
350000
300000
250000
Cultuurtoeristisch
O&V
200000
150000
100000
50000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Financiële evaluatie
450000
400000
350000
300000
ZWH
250000
NWH
200000
Westhoek
150000
100000
50000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Financiële evaluatie
Functionele opdeling provinciale middelen
beheer
samenwerkingsovereenkomsten
projecten
Financiële evaluatie
Middelen Toerisme
Vlaanderen
Diksmuide
NWH
Ieper
Mesen
LangemarkPoelkapelle
Heuvelland
Poperinge
ZWH
Zonnebeke
Financiële evaluatie
Middelen Europa
Diksmuide
Ieper
Westhoek
algemeen
Heuvelland
LangemarkPoelkapelle
NWH
Poperinge
Zonnebeke
Westhoek
ZWH
Besluit evaluatie
1.
Meer aandacht voor educatieve aspect.
2.
Inzetten op zorg voor erfgoed/landschap.
3.
Toeristische valorisatie opvolgen i.s.m. Westtoer.
4.
Cultuuraspect opwaarderen.
5.
Ontbrekende “drive” noordelijke Westhoek remediëren.
6.
Voorbereiding en positionering 2014 (kwalitatief en
inhoudelijk)
Beleidsplan
Missie (p. 72):
 kwaliteit – streekbetrokkenheid – vredesboodschap.
Beleidsplan in 6 beleidsopties.
Verbintenis voor uitvoering tussen provincie en partners
door middel van intentieverklaring.
Beleidsoptie 1:
wetenschappelijk onderzoek
Inventarisatie van oorlogsrelicten in de Westhoek:
• bestaande inventaris (1350 sites) raadpleegbaar maken voor
overheden / publiek (via internet)
• aanvullen bestaande inventaris met landschapselementen en
archeologie
• inventaris als basis voor beleidsinstrument naar bescherming en
implementatie in ruimtelijke ordening
Ontsluiting van kennis:
• samenwerking met website vzw Westhoek
bestendigen
Beleidsoptie 2:
zorg voor het erfgoed
Kwalitatief beheer en ontsluiting:
• inrichten en duiden van sites en landschappen (Palingbeek)
• onderzoeken herbestemmingsmogelijkheden
• bebording uniform maken en minimaliseren (visibiliteit en
herkenbaarheid)
Actief beleid van consolidatie en restauratie:
• Frontzate Nieuwpoort – Diksmuide
• molenruïne Klerken
• Bayernwald
•…
Beleidsoptie 3:
cultuurtoeristische valorisatie
Netwerkstructuur uitbouwen:
• bijsturen van verhouding tussen
noordelijke en zuidelijke helft van de
Westhoek
• herschikken van onderlinge verhoudingen
tussen de sites
Socio-culturele invulling naast toerisme:
• verhaallijn voor Westhoek
• culturele activiteiten rond thema WOI
(concerten, ..)
• meerwaarde voor lokale bevolking
Beleidsoptie 4:
leren uit de oorlog
Kwalitatieve educatieve werking:
• kwaliteitslabel vanuit het netwerk
• duidelijke vredesboodschap
• terugkoppelen naar Vlaams niveau (Forum voor herinneringseducatie)
Educatief pakket uitbouwen:
• rond herdenkingsmoment 11/11
• testcase 2008 evalueren en hernemen binnen het netwerk vanaf 2009
Beleidsoptie 5:
bekendmaking/communicatie
Promotie en communicatie:
• eenvormigheid van communicatie verhogen (afstemmen met Westtoer
en andere)
• evaluatie van het logo
Beleidsoptie 5:
herdenking 2014-2018
Positioneren bij coördinatie en kwaliteitsgarantie:
• samenwerking met Westtoer, toerisme Vlaanderen en Vlaamse
overheid
• eigen werking en kwaliteitsvoorwaarden uit intentieverklaring hanteren
voor uitwerking van honderdjarige herdenkingen
Download