FIOD - Zembla

advertisement
Antwoorden van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) van de Belastingdienst
(dd. 19-09-2016)
1. Welke goederen of diensten zijn kwetsbaar voor btw-carrouselfraude?
In beginsel kan btw carrouselfraude gepleegd worden met alle goederen en diensten waar
btw op verschuldigd is. De ervaring leert dat het vaak gaat om goederen die klein, waardevol
en makkelijk te verhandelen zijn. De grote fraudes vinden veelal plaats met goederen of
diensten waar veel vraag naar is, waardoor een groei in de handel niet (direct) opvalt. Van
oudsher vindt veel fraude plaats in de elektronica zoals computeronderdelen en mobiele
telefoons. Op de website van de Belastingdienst is veel informatie te vinden over het
onderwerp btw carrouselfraude. Er staat ook een lijst van fraudegevoelige artikelen, die upto-date wordt gehouden. De fraude ontwikkelt zich immers, zeker als er maatregelen in
diverse lidstaten worden genomen om fraude in een bepaalde sector te voorkomen.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bt
w/btw_aangifte_doen_en_betalen/btw-fraude/btw_carrouselfraude/
2. Toenmalig staatssecretaris Weekers zegt in zijn brief over de bestrijding van btwcarrouselfraude (dd. 29 mei 2012) “dat in bepaalde sectoren sprake is van een toename
van btw-carrouselfraude met verliezen in Nederland”. Welke sectoren waren dat toen en
welke markten zijn momenteel kwetsbaar?
Deze toename betrof de fraude met computeronderdelen en mobiele telefoons. In deze
sectoren vindt al veel langer carrouselfraude plaats, Nederland heeft de fraude altijd actief
aangepakt, en bijvoorbeeld een hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling ingevoerd in 2001. In
deze periode zagen we de verliezen in Nederland toenemen, mede omdat er in diverse
lidstaten om ons heen een verleggingsregeling voor deze goederen werd ingevoerd. De
staatssecretaris heeft derhalve ook voor Nederland toen een derogatieverzoek ingediend bij
de Europese commissie om de verleggingsregeling te mogen toepassen. Omdat de
behandeling van zo'n verzoek enkele maanden tot een jaar kan duren heeft de
Staatssecretaris goedgekeurd (bij besluit van 25 mei 2012, nr BLKB 2012/226M,
staatscourant 2012, nr 10882) dat de verleggingsregeling al vast vanaf 1 juni 2012 mag
worden toegepast op de leveringen van mobiele telefoons en computerchips.
De verlegging is wettelijk per 1 april 2013 in de wet opgenomen, niet alleen voor mobiele
telefoons en computerchips maar ook voor laptops, spelcomputers en tablets. Voor deze
goederen hoeven de lidstaten thans geen derogatieverzoek meer in te dienen, maar mogen
zij nu gewoon de verlegging invoeren als ze dat willen.
3. In welke sectoren zijn en/of waren Nederlandse bedrijven betrokken bij btwcarrouselfraude?
In alle op de website genoemde sectoren is fraude geconstateerd.
4. Toenmalig staatssecretaris Weekers zegt in bovengenoemde brief “nog steeds een
aanzienlijke fraude” te constateren. Hoe groot schat de FIOD de financiële schade door
btw-carrouselfraude in Nederland?
Omdat niet bekend is hoeveel fraude onopgemerkt blijft is het lastig om een schatting te
maken van de financiële schade door btw-carrouselfraude. Recent heeft de EU een
inschatting bekend gemaakt van schade door btw-carrouselfraude.
5. Doet de FIOD onderzoek naar een Nederlandse bedrijf als die verdacht worden een zgn.
buffer te zijn in een internationaal fraudenetwerk? Maw. doet de FIOD onderzoek naar
bedrijven die niet rechtstreeks de Nederlandse Staat financieel schade toebrengen maar
meewerken om elders in Europa fraude te plegen?
Zodra bedrijven meewerken om elders fraude te plegen zijn ze betrokken bij fraude. Het
maakt niet uit waar de schade valt. In de btw-fraude bestrijding dient Europees gedacht te
worden. Het gaat er natuurlijk wel om te bepalen/bewijzen of men bewust meewerkt aan
fraude. Het kan ook zijn dat bedrijven te goeder trouw zijn en toevallig in zo'n keten terecht
zijn gekomen. Daarvoor is onderzoek nodig. Dat kan door de BD zijn als toezichthouder en
zodra er een redelijk vermoeden van een strafbaar feit is zal de FIOD een strafrechtelijk
onderzoek starten.
6. Hoeveel rechtshulpverzoeken heeft de FIOD de afgelopen 10 jaar gekregen waarbij ook
btw- fraudecarrousels een rol speelden? Graag uitsplitsen per jaar.
Over het aantal rechtshulpverzoeken doen wij geen uitspraken.
7. Hoeveel fte’s houden zich bij de FIOD bezig met de bestrijding van internationale btwfraudecarrousels?
Midden jaren negentig van de vorige eeuw stak het verschijnsel de kop op in Nederland en
andere lidstaten. Na het signaleren hiervan is aan de bestrijding hoge prioriteit gegeven. De
aanpak is zowel preventief als repressief van aard. De verschillende maatregelen richten zich
op het voorkomen, detecteren, stoppen, naheffen en vervolgen.
Eén van de maatregelen was het invoeren van een gecoördineerde landelijke aanpak en een
coördinatiepunt BTW-fraude (onderdeel van de FIOD). Dit team bestaat nog steeds. Als een
btw-carrouselfraude strafrechtelijk wordt vervolgd komt een zaak bij een opsporingsteam
terecht.
Download