De aminozuurvolgorde van een eiwit wordt wel genoemd

advertisement
Oefentoets enzymen en eiwitsynthese en stofwisseling
Vwo 5
November 2008
1
Geef de aminozuurvolgorde welke ontstaat uit het volgende stuk DNA:
‘5 TTAGCGTTCGAACGTTAC 3’
2
Geef het aminozuur die bij het volgende anticodon op het tRNA molecuul hoort.
CGU
3
Oestrogenen zijn hormonen die de groei van secundaire geslachtskenmerken bevorderen. Dit
gebeurd via receptoren. Het blijkt dat stoffen met dezelfde molecuulstructuur dezelfde effecten
hebben als oestrogenen.
Verklaar hoe dit kan.
4
Leg uit hoe een puntmutatie in een gen een eiwitmolecuul compleet kan veranderen..
5
a) Geef aan waarom de naam piramide van aantallen niet klopt.
b) Geldt hetzelfde voor een piramide van biomassa?
6
Leg uit waarom NAD+ een beperkende factor kan zijn bij anaerobe verbranding en hoe dit is
opgelost.
7
Geef aan waarom we het over een netto-opbrengst van ATP hebben bij de glycolyse.
8
Welke stof(fen) werken allosterisch in op enzymen van bijvoorbeeld de glycolyse? Geef hierbij
aan of ze activerend dan wel remmend zijn.
1
A
B
C
D
De aminozuurvolgorde van een eiwit wordt wel genoemd
Primaire structuur
Secundaire structuur
Tertiaire structuur
Quartaire structuur
3
Over het ontstaan van de ruimtelijke eiwitstructuur wordt het volgende beweerd:
1
Zwavelbruggen kunnen tussen alle twintig verschillende aminozuren ontstaan.
2
Waterstofbruggen kunnen tussen alle twintig verschillende aminozuren ontstaan.
3
De volgorde van de aminozuren bepaalt in belangrijke mate de ruimtelijke eiwitstructuur.
Welke van de drie beweringen is/zijn juist?
A
Alleen de beweringen 2 en 3.
B
Alleen de beweringen 1 en 2.
C
Alleen bewering 3.
D
Alle drie de beweringen.
6
A
B
C
D
Welke van de hieronder genoemde stoffen zijn polymeren?
Glucose, fosfaat en zetmeel
DNA, RNA en amylase
DNA, fosfaat en amylase
Zetmeel, RNA en glucose
9
Van een enzym-substraatreactie wordt de reactiesnelheid in verband met een toenemende
enzymconcentratie gemeten. Het verband blijkt lineair, mits er een overmaat substraat wordt
toegevoegd (zie figuur 2.2). Hoe is dit verloop te verklaren met je kennis over enzymen?
Figuur 2.2
10
De katalysator van een auto maakt het mogelijk met loodvrije benzine te rijden. De katalysator
kan gemakkelijk door lood ‘vergiftigd’ worden. Eén keer met loodhoudende benzine rijden en hij werkt
niet meer. Het lood hecht zich namelijk heel goed aan het oppervlak van de katalysator. Wat is de
overeenkomst met een enzymremmer?
4
Bij welke groep organismen ligt bij iedere soort het niveau van dissimilatie altijd boven dat van
de assimilatie?
A
Bacteriën
B
Schimmels
C
Groene planten
20
Een student voert een aantal malen een enzym/substraat-proef uit. De enzymconcentraties
houdt hij bij iedere proef gelijk, de substraatconcentraties voert hij op. De proeven worden uitgevoerd
met een menselijk enzym bij een temperatuur van 37 °C. Bij iedere test wordt een verse
enzymoplossing gebruikt.
De proefresultaten drukt hij uit in hoeveelheid omgezet substraat per seconde en hij zet deze in een
tabel. Helaas zijn er ook resultaten van enkele geheel andere proeven in zijn tabel terechtgekomen.
Welke resultaten reeks (A, B of C) behoort bij zijn proef? Licht dit toe.
Substraatconc.
0,5 gram
1,0 gram
1,5 gram
2,0 gram
A
0,03 gram
0,08 gram
0,22 gram
0,23 gram
B
0,09 gram
0,10 gram
0,07 gram
0,04 gram
C
0,06gram
0,08 gram
0,24 gram
0,88 gram
23
Iemand drinkt een aantal biertjes. Kan de alcohol uit deze biertjes in het lichaam weer worden
omgezet in glucose? Zo ja, via welke reactieketen, zo nee, waarom niet?
27
Wanneer er in het lichaam nagenoeg geen energie wordt verbruikt, zal de dissimilatie vanzelf
minder verlopen. Wat vormt de remmende factor op de dissimilatie?
A
Gebrek aan NAD+
B
Gebrek aan ADP
C
Gebrek aan glucose
D
Gebrek aan H
31
Wijn die in verbinding staat met de open lucht, kan na een dag zuur zijn geworden doordat
bepaalde bacteriën in de wijn terechtkomen. Het percentage alcohol neemt daarbij af. Welke stof
ontstaat er en wat is de winst voor de bacteriën uit deze omzetting?
A
B
C
D
Stof
melkzuur
melkzuur
azijnzuur
azijnzuur
Winst
ATP
NADH2+
ATP
NADH2+
Download