Nieuwsbrief: Waarom drijfveren?

advertisement
Verbindmensenophunenergieaanuworganisatiedoelen!
Nieuwsbrief:Waaromdrijfveren?
Zorginstellingenstaanallemaalvoordezelfdegroteveranderopgave.Zorg
betaalbaarhouden.Kwaliteitvanzorgverbeteren.Verbeterensamenwerkingeerste
entweedelijn.Fusiesensamenwerkinginderegio.Optimaliserenvanprocessen.Ehealth.Aldezeveranderopgavenhebbenééndinggemeen:hetluktallemaalniet
zondermensenophunenergieaandezedoelente(ver)binden.
Mensenzijnuworganisatie
Mensenvormenorganisaties.Zijzijnhetkloppendehartvanuworganisatie.Zij
zijnhetdieinvullinggevenaandeorganisatiedoelenineenbepaaldecontext.
Mensenmakendeorganisatie.Uwmissieenstrategievertegenwoordigenidealiter
waardenvandemensen.Wijmerkeninonzepraktijkdateenbeterinzichtinde
drijfverenvanmensenvangrotewaardeis.Onzeambitieiszorgprofessionals
inzichttegeveninhundrijfveren,zodatzijdaarruimteaankunnengeven,elkaar
beterbegrijpenenbetergebruikkunnenmakenvandeverschillentussen
mensen.
Waaromdrijfveren?
Drijfverenzijnde“innerlijkewhy”factorvanuworganisatie.Zijvormenhet
innerlijkkompasvanmedewerkers.Wijmetenmetbehulpvandedrijfverentest
RealDrivesCare&Cure(RDCC)watmensenwillenenwelkeruimtezeervarenom
dezedrijfverenindepraktijktebrengen.CCCkenteenintegraleaanpakommens
enorganisatiemetelkaarteverbinden.“Ikkenmijnmensengoedenweetwelwat
zewillen”……….Laatditnieteenvalkuilzijn!Jezietsituatiesenmensen
immersvaaknietzoalszezijn.Maardoordekleurenvandeeigendrijfveer.Er
speeltnogmeer……….
Waarommeten?
Organisatiesvormenmensen!Medewerkerszijnsocialewezensenwillengraagbij
degroephoren:zepassenzichaan.Tegelijkertijdoefentdegroepdrukuitomde
wilvandemedewerkerinlijntebrengenmetdievandegroep.Intijdenvan
veranderingneemtdezedrukomaantepassentoe.Ditkanbetekenendatuinde
praktijkandergedragzietdandemedewerkerwilenophetverkeerdebeenwordt
gezet.Dithoeft(tijdelijk)helemaalnietergtezijn,zolangpersoonlijkedanwel
organisatiedoelenwordenbehaaldworden.Isditechternietzo,danzultureactief
gedragennegatieveenergieervaren.RDCCiseenmeetmethodedieditsoort
verschillenblootlegt..CCCheeftveelervaringmetdetoepassingsmogelijkheden
vanRDCCenbiedtheelconcreethandvattenomopzoektegaannaarwatde
mensenwelennietinbewegingzetvoordeverandering..
Eenvoorbeeld
Ditteamisvannatureprocesgeoriënteerd(Mijnvoorkeuren:groenenblauw).Het
wilgraageengoedebijdrageleveren.Omkwaliteittekunnenleverenmoetende
processenindeorganisatiestabielzijn(passendbijhetverlenenvanzorg!).
Momenteelblijkenzevoornamelijkmetelkaarteoverleggenenzakente
analyserenencompliceren(mijnwerk:groenengeel)inplaatsvanhunvoorkeur,
structuurtebrengenenhetwerkbetrouwbaarenprofessioneeluittevoeren.
Kortom,menheefthetgevoeldatergeentaakhelderheidisenmenkrijgthetwerk
nietoporde(blauw).
Tevenservaartmen(vanuiteigenvoorkeurbezien)desturingalswaanvandedag
enmachtgeoriënteerd(mijnmanagement:rood/oranje).Menmisthelderekaders
enheefthetgevoeldaternietgeluisterdwordt(blauw/groen).
Quadrijfvereneenpassendenveelvoorkomendteamvoordezorgverlening.Wat
hetteamnodigheeftzijnheldereduidelijkekaders.Taken,verantwoordelijkheden
enbevoegdhedenmoetenhelderwordengedefinieerd.Blijkbaarontbreektdat
hier.
Alsreactiedaaropgaatmeneindeloosmetelkaaroverleggenenfilosoferen.Datis
nietwathetteamwil,maardoordesituatie(omgeving)wordtveroorzaakt.De
inzichtenuitdemetingendegesprekkendiedaaropplaatsvinden,hebbenhet
teamenmanagementgeholpenomhunwensenendoeleneffectievertebereiken.
Zekregenzichtophunblindevlekendaarmeewasdeeerstestapvoor
veranderinggezet.
WaaromCCC?
CCCisgedrevenommensenendedoelenvanzorgorganisatiesbetermetelkaarte
verbinden.DeRDCCmetingenleverenwaardevolleinzichten.Dezeinzichtenen
verhalenerachterkunnenwordenvertaaldnaareenconcreteaanpak.Op
strategisch,operationeeldanwelinterpersoonlijkniveau.
Eenoverwegingvoorinuwvakantie!
Heteerstehalfjaarvan2016ziteralweerop.Hètmomentomdebalansopte
makenvoordeeerstehelftvanhetjaar.Watgaatgoed?Watgaatmindergoed?
Waariseventueelbijsturingnoodzakelijk?Zodatu2016meteengoedgevoel
afsluitenopkoersbentvoor2017.Isernogruimtevoorverbetering?Wijmaken
graageenafspraakomtelatenzienhoewijhetpotentieelinuworganisatie
inzichtelijkkunnenmakeneninbewegingkunnenbrengen.Belofmailnaar
[email protected],
BertienMolenaar:06-24638880
PatriciaEngelaar:06-10037515
MauritsBarendrecht06-30918379
Download