Rijksweg 161 4849 BN Dorst op Veilingnotaris.nl

advertisement
Rijksweg 161
4849 BN Dorst
12
NOV
Woonhuis
2015
Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.
Objectomschrijving
Het woonhuis met ondergrond, tuin, erf, weiland en grond aan de RIJKSWEG 161 te 4849 BN DORST
Kadastrale gegevens
kadastraal bekend gemeente OOSTERHOUT, sectie K nummer 450, groot twee en twintig (22) aren twintig (20)
centiaren
Veilinglocatie & -datum
Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant
Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze
donderdag 12 november 2015 vanaf 13:30
Koop
Verkoop
Inzetpremie
Omzetbelasting
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom
Executieveiling
Conform de algemene voorwaarden
Niet verschuldigd
Conform de algemene voorwaarden
Afmijnsom
Gegund
Notariskantoor
Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen Breda
Mevr. B.C.E. Heijligers
Telefoonnummer
076-5222700
Postbus 4950
4803 EZ Breda
Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed
Pagina 1 van 2
Partnerkantoor
Van Heeswijk c.s.
Dhr. A.J.M. van der Horst
Algemene voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
Bijzondere voorwaarden
I.v.m. gesplitst gebruik/bestemming (wonen/bedrijfsmatig) zal voor wat betreft de overdrachtsbelasting in eerste
instantie worden uitgegaan van heffing naar een tarief van 6%. De koper dient voor de kwijting aan te geven welk
gedeelte van het verkochte tot de woning gerekend wordt (2%) en welk gedeelte niet (6%).
De rechter heeft verlof verleend om het huurbeding in te roepen tegen verweerders met een ontruimingstermijn van 3
maanden na betekening van de beschikking aan verweerders.
Voor rekening van Verkoper komen alle kosten, met uitzondering van notarieel honorarium, de eventuele achterstallige
lasten, de kadastrale rechten en de overdrachtsbelasting.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen
2006 (AVVE), en de Bijzondere Veilingvoorwaarden.
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 10 oktober 2015 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 28 oktober 2015 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde
notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring
en is er niettemin sprake van executieverkoop.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te
overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een
bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats
te vinden op 24 december 2015.
Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed
Pagina 2 van 2
Download