2003-23178-EV Verplaatsing melkquotum

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Verplaatsing melkquotum
Notanr: 2003.23178
EV/GZ
27-11-2003
Portefeuillehouder: Doornebos
Agenda B&W:
16-12-2003
Besluit:
1. In te stemmen met het verzoek van de Stichting IJssellandschap om het melkquotum rustende op gronden
van de voormalige dienst landerijen in het kader van de beëindiging van het structureel verleasen van melk
per 1 april 2004 door de Europese Unie onder te brengen bij eigen pachters van de Stichting
IJssellandschap onder de voorwaarden zoals in de nota aangegeven;
2. de brief aan de Stichting IJssellandschap vast te stellen;
3. dit besluit openbaar te maken.
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken
COMMUNICATIE:
INTERN
FINANCIELE ASPECTEN:
Financiële gevolgen voor de gemeente
Ja.
Gevolgen worden opgevangen door:
mogelijke derving van niet begrootte inkomsten
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Inleiding.
In het kader van de in 1996 tussen de gemeente Deventer en de Stichting IJssellandschap gesloten
koopovereenkomst waarbij circa 1000 hectare landbouwgrond is verkocht is onder meer bepaald dat:”Vanaf
de datum van eigendomsoverdracht (3 sept 1996) is de stichting verplicht bij het eindigen op welke wijze of
door welke oorzaak dan ook, van een of meerdere pachtovereenkomsten, met betrekking tot de in deze
overeenkomst bedoelde verpachte onroerende zaken het eigenarendeel (50%) van het melkquotum aan de
gemeente uit te keren”. Deze contractuele verplichting vervalt op 3 september 2006. Een aanzienlijk deel
van de pachters van voormalige eigendommen van de gemeente Deventer (Voorheen dienst landerijen)
heeft het melkquotum op de grond structureel verleasd.
Situatie.
Nu bekend is geworden dat door de Europese Unie het structureel verleasen per 1 april 2004 niet meer zal
worden toegestaan zijn de betreffende boeren/pachters van de stichting IJssellandschap genoodzaakt om
het melkquotum voor 31 maart 2005 te verkopen. Opnieuw zelf gaan melken dan wel de gelden laten
vervallen in een nationale reserve zijn geen serieuze alternatieven.
In het verlengde hiervan en gelet op het gewijzigde beleid van de Stichting IJssellandschap ten aanzien van
vrijkomend melkquotum is de Stichting voornemens om onder de titel “melk is de witte motor” de melk welke
vrijkomt door te sluizen van stoppende pachters naar blijvende pachters van de stichting IJssellandschap,
met dien verstande dat het eigenarendeel (waaronder ook rechten van de gemeente) thans niet te gelde
worden gemaakt.
De stichting verzoekt in het kader daarvan de gemeente om afstand te doen van haar eigenarendeel op het
melkquotum. Een ruwe schatting geeft aan dat het om een bedrag gaat van circa € 400.000,-- zijnde 50%
van de totale waarde van melk op voormalige dienst landerijen gronden waarbij sprake is van structurele
verleas. Dit gaat om een ruwe indicatie aangezien exacte gegevens slechts bij de pachters bekend zijn en
niet openbaar zijn.
Vervolg
Notanr:
Error! Reference source not found.
Onderwerp:
Error! Reference source not found.
In de kern is het verzoek van de Stichting als volgt gemotiveerd:
a. het beleid van de stichting IJssellandschap is gericht op het niet vervreemden van vrijkomende melk
doch het quotum houden bij blijvende pachters van de stichting in de regio;
b. boerenbedrijven die overblijven, kunnen feitelijk alleen efficiënt en in de toekomst rendabel
geëxploiteerd worden met substantieel meer melkquotum dan nu het geval is.
Reactie.
Op zichzelf is het verzoek van de stichting zeer legitiem en verdient het beleid o.i. steun.
Indien het verzoek van de stichting zonder meer wordt ingewilligd betekent dit echter in concreto dat de
gemeente afstand doet van het eigenarendeel dat vooralsnog wordt geraamd op circa € 400.000,-- en dat
daarmee die rechten feitelijk worden overgeheveld naar de Stichting Y., overigens zonder dat deze nu direct
door de stichting te gelde worden gemaakt. Dit impliceert echter wel dat de vermogenspositie van de
stichting wordt versterkt.
Gelet op de contractuele afspraken en op de totstandkoming daarvan ligt het zondermeer afstand doen van
de melkrechten niet voor de hand. Daartegenover staat echter dat veel begrip/steun bestaat voor de
beleidsvoornemens en doelstelling van de stichting. Melk blijft immers ondergebracht bij pachters van de
stichting en daarmee wordt de landbouwstructuur van de regio versterkt. Voorts past het verlenen van
medewerking in de lijn van een goede verstandhouding tussen de gemeente Deventer en de Stichting
IJssellandschap.
Voorstel.
In overleg met het bestuur van de stichting is gezocht naar een modus welke zoveel mogelijk recht doet aan
de rechten en doelstellingen van beide partijen. In dat kader kunnen beide partijen nu instemmen met een
volgende constructie:

de gemeente doet op dit moment geen beroep op het direct te gelde maken van de melkrechten;

de gemeente behoudt tot 1 januari 2014 het recht op het eigenarendeel in die zin dat bij een
eerstvolgende pachtbeëindiging om welke reden dan ook het eigenarendeel alsnog door de
stichting aan de gemeente wordt betaald.
De verlengingstermijn is bepaald op 2014 omdat :
a. de oorspronkelijke contractuele rechten van de gemeente Deventer op melkquotum vervallen per 3
september 2006;
b. een verlenging van de termijn tot 2014 vrijwel overeenkomst met de afschrijvingstermijn (van 8 a 9
jaar) welke bedrijven/ banken hanteren bij de aanschaf van melkquotum.
2
Download