Catalogus van toegelaten activa Beleggingsbeperkingen

advertisement
Catalogus van toegelaten activa
Beleggingsbeperkingen opgelegd door het Commissariat aux Assurances conform aan de circulaire brief 08/1
”Dedicated fund” van het type B
Bedrag premie ≥ 250.000 EUR
Vermogen in roerende goederen ≥ 500.000 EUR
”Dedicated fund” van het type A
Bedrag premie ≥ 250.000 EUR
Limieten
Globale
per emittent limieten
Opmerkingen
Limieten
Globale
per emittent limieten
Opmerkingen
”Dedicated fund” van het type C
Bedrag premie ≥ 250.000 EUR
Vermogen in roerende goederen ≥ 2.500.000 EUR
Limieten
Globale
per emittent limieten
Opmerkingen
A.Obligaties
1. Obligaties van een publieke emittent van de EER
Onbeperkt Onbeperkt
Onbeperkt Onbeperkt
2. Obligaties van een publieke emittent van zone A van de OESO buiten de EER
Onbeperkt Onbeperkt
Onbeperkt Onbeperkt
3. Obligaties van internationale instellingen waartoe ten minste twee lidstaten van de EER behoren
Onbeperkt Onbeperkt
Onbeperkt Onbeperkt
3a. Obligaties van emissiebanken van pandbrieven
Onbeperkt Onbeperkt
Onbeperkt Onbeperkt
4. Obligaties van een niet-publieke emittent van de EER, verhandeld op een gereglementeerde markt
5. Obligaties van een niet-publieke emittent van zone A van de OESO buiten de EER, verhandeld op een
gereglementeerde markt
6. Obligaties van een emittent buiten zone A van de OESO, verhandeld op een gereglementeerde markt van
de EER
7. Obligaties van een emittent buiten zone A van de OESO, verhandeld op een gereglementeerde markt buiten
de EER goedgekeurd door het Commissariat aux Assurances
8. Obligaties van een niet-publieke emittent van de zone A van de OESO, niet verhandeld op een
gereglementeerde markt
9. Gestructureerde producten van het obligatietype, uitgegeven of gewaarborgd door een bankinstelling van
zone A van de OESO en beantwoordend aan de voorwaarden van punt 5.5.3 van de circulaire brief 08/1
20%
Onbeperkt
20%
Onbeperkt
1%
5%
1%
5%
10%
20%
Globale limiet van toepassing op het totaal van
de posities A6 en B3
Globale limiet van toepassing op het totaal van
de posities A8 en B5
Onbeperkt Onbeperkt
30%
Onbeperkt
30%
Onbeperkt
2,5%
10%
2,5%
10%
10%
20%
Globale limiet van toepassing op het totaal van
de posities A6 en B3
Onbeperkt
Globale limiet van toepassing op het totaal van
de posities A8 en B5
Onbeperkt Onbeperkt
B.Aandelen
1. Aandelen van een emittent van de EER, verhandeld op een gereglementeerde markt
20%
Onbeperkt
30%
Onbeperkt
2. Aandelen van een emittent van zone A van de OESO buiten de EER, verhandeld op een gereglementeerde
markt
3. Aandelen van een emittent buiten zone A van de OESO, verhandeld op een gereglementeerde markt van
de EER
4. Aandelen van een emittent buiten zone A van de OESO, verhandeld op een gereglementeerde markt buiten
de EER goedgekeurd door de CAA
20%
Onbeperkt
30%
Onbeperkt
1%
5%
2,5%
10%
1%
5%
2,5%
10%
5. Aandelen van een emittent van de zone A van de OESO, niet verhandeld op een gereglementeerde markt
10%
20%
10%
20%
Globale limiet van toepassing op het totaal van
de posities A6 en B3
Globale limiet van toepassing op het totaal van
de posities A8 en B5
6. Gestructureerde producten van het type aandelen, uitgegeven of gewaarborgd door een bankinstelling van Onbeperkt Onbeperkt
zone A van de OESO en beantwoordend aan de voorwaarden van punt 5.5.3 van de circulaire brief 08/1
Globale limiet van toepassing op het totaal van
de posities A6 en B3
Onbeperkt
Globale limiet van toepassing op het totaal van
de posities A8 en B5
Onbeperkt Onbeperkt
C.ICBRW
1. ICBRW in overeenstemming met gewijzigde richtlijn 85/611/EEG
Onbeperkt Onbeperkt
2. ICBRW van een land van de EER niet in overeenstemming met gewijzigde richtlijn 85/611/EEG
50%
3. ICBRW van een grondgebied dat bij een land van de EER hoort
2,5%
Onbeperkt Onbeperkt
Onbeperkt
Percentage per emittent verhoogd tot de limiet
die door de plaatselijke wetgeving is toegestaan
Onbeperkt voor contracten die worden ondertekend in het
land van herkomst van het fonds
Onbeperkt Onbeperkt
2,5%
Percentage per emittent verhoogd tot de limiet
door de plaatselijke wetgeving is toegestaan
Onbeperkt die
voor contracten die worden ondertekend in het
land van herkomst van het fonds
4. ICBRW van een land van zone A van de OESO buiten de EER
50%
Onbeperkt
5. ICBRW van een land buiten zone A van de OESO
2,5%
Onbeperkt
1. Alternatief fonds uit een land van de EER
20%
2. Alternatief fonds uit een grondgebied dat bij een land van de EER hoort
2,5%
3. Alternatief fonds met geconsolideerde garanties uit een grondgebied dat bij een land van de EER hoort
20%
4. Alternatief fonds van de zone A van de OESO, buiten de EER
20%
5. Dakfonds van alternatieve fondsen van een land van de EER
50%
6. Dakfonds van alternatieve fondsen uit een grondgebied dat bij een land van de EER hoort
2,5%
7. Dakfonds van alternatieve fondsen met geconsolideerde garanties uit een grondgebied dat bij een land van
de EER hoort
50%
10%
Beleggingen enkel toegestaan in fondsen
Beleggingen enkel toegestaan in fondsen
30%
Onbeperkt
van het open type of met ten minste een
van het open type of met ten minste een
Onbeperkt
30%
Onbeperkt
zesmaandelijkse afkoopgarantie; percentage
zesmaandelijkse afkoopgarantie; percentage
Onbeperkt per emittent verhoogd tot de limiet die door Onbeperkt Onbeperkt per emittent verhoogd tot de limiet die door
de plaatselijke wetgeving is toegestaan voor
de plaatselijke wetgeving is toegestaan voor
Onbeperkt contracten die worden ondertekend in het land
2,5%
Onbeperkt contracten die worden ondertekend in het land
van herkomst van het fonds
van herkomst van het fonds
Onbeperkt
Onbeperkt Onbeperkt
8. Dakfonds van alternatieve fondsen van de zone A van de OESO, buiten de EER
50%
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt Onbeperkt
2,5%
Onbeperkt
Onbeperkt
30%
Onbeperkt
10%
2,5%
D.Alternatieve fondsen
Onbeperkt
Onbeperkt
Beleggingen enkel toegestaan in fondsen van
het open type of met ten minste een jaarlijkse
afkoopgarantie
Onbeperkt
Beleggingen enkel toegestaan in fondsen van
het open type of met ten minste een jaarlijkse
afkoopgarantie
Onbeperkt Onbeperkt
E. Andere activa
1. Onroerende fondsen van het open type of met ten minste een zesmaandelijkse afkoopgarantie van een
land van zone A van de OESO
2. Zichtrekeningen, rekeningen met opzegging of termijnrekeningen
3. Opgelopen en niet vervallen interesten
4. Activa toegestaan na akkoord van het Commissariat aux Assurances
5%
10%
Beleggingen enkel toegestaan in fondsen
van het open type of met ten minste een
zesmaandelijkse afkoopgarantie; percentages
per emittent en globaal verhoogd tot de limiet
die door de plaatselijke wetgeving is toegestaan
voor contracten die worden ondertekend in het
land van herkomst van het fonds
-
0%
0%
10%
Onbeperkt Onbeperkt
Onbeperkt Onbeperkt
-
5%
Beleggingen enkel toegestaan in fondsen
van het open type of met ten minste een
zesmaandelijkse afkoopgarantie; percentages
per emittent en globaal verhoogd tot de limiet
die door de plaatselijke wetgeving is toegestaan
voor contracten die worden ondertekend in het
land van herkomst van het fonds
Toegestaan voor zover de interesten betrekking
hebben op een toegewezen actief dat valt onder
categorie A
-
-
0%
0%
Onbeperkt
Toegestaan voor zover de interesten betrekking
hebben op een toegewezen actief dat valt onder
categorie A
Een ”dedicated fund” van het type A mag niet meer dan 20% van zijn Een ”dedicated fund” van het type B mag niet meer dan 30% van zijn
activa beleggen in andere effecten dan gestructureerde producten
activa beleggen in andere effecten dan gestructureerde producten
van eenzelfde niet-publieke emittent die valt onder bovenstaande
van eenzelfde niet-publieke emittent die valt onder bovenstaande
rubrieken A en B. Bovendien mag de totale waarde van de effecten in rubrieken A en B. Bovendien mag de totale waarde van de effecten in
het specifieke fonds van zulke emittenten waarin meer dan 10% van het specifieke fonds van zulke emittenten waarin meer dan 10% van
zijn activa belegd zijn, niet meer bedragen dan 40% van de
zijn activa belegd zijn, niet meer bedragen dan 50% van de
waarde van de activa van het fonds.
waarde van de activa van het fonds.
0%
Toegestaan voor zover de interesten betrekking
hebben op een toegewezen actief dat valt onder
categorie A
”Dedicated fund” van het type D
Bedrag premie ≥ 2.500.000 EUR - Vermogen in roerende goederen ≥ 2.500.000 EUR
Voor een ”dedicated fund” van het type D kunnen de beleggingen plaatsvinden zonder beperkingen in alle categorieën van de
hieronder vermelde financiële instrumenten, met uitsluiting van elk ander actief*:
1.Effecten;
2.Geldmarktinstrumenten;
3. Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging;
4. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten,valuta,
rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld
door middel van materiële aflevering of in contanten;
5. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in
contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven
is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft);
6. Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden
afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF;
7. Andere, niet in Deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten (”forwards”) en andere derivatencontracten
die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor
commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij
o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig
sprake is van ”margin calls” (verzoek om storting van extra zekerheden);
8. Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico;
9. Financiële contracten ter verrekening van verschillen (”financial contracts for differences”);
10.Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven,
emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek
van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend
element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan
die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking
wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er
regelmatig sprake is van ”margin calls” (verzoek om storting van extra zekerheden).
PEL/B/B/ADAM/0010/JUR/002/NL/0514
* De lijst van financiële instrumenten is die van bijlage I, Deel C van de richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten
voor financiële instrumenten (MIFID-richtlijn).
Private Estate Life S.A. • 38, Parc d’activités de Capellen • B.P. 110 • L-8303 Capellen
Tel. (+352) 45 67 301 • Fax (+352) 45 67 34
www.privateestatelife.com • www.pel.lu • [email protected]
Een vennootschap van de groep NPG Wealth Management • R.C.S. Luxembourg B 34 402
Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder controle van het
Commissariat aux Assurances, 7, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Download