Aanmeldingsformulier Postacademische Opleiding tot

advertisement
Aanmeldingsformulier Postacademische Opleiding tot
PraktijkSportpsychologie
Ondergetekende meldt zich aan voor de zesde leergang van de Postacademische Opleiding tot
Praktijksportpsycholoog.
Ondergetekende is op de hoogte van en gaat akkoord met de geldende opleidingsvoorwaarden.
Persoonsgegevens
Naam + voorletters:
Voornamen (voluit):
Roepnaam:
Geslacht:
man / vrouw *
Adres:
Postcode en woonplaats:
Privé:
Telefoonnummer
Mobiel:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Opleidingen
Master- of doctoraaldiploma Psychologie
ja / nee *
(kopie hiervan meezenden of t.z.t. toesturen)
Master- of doctoraaldiploma Bewegingswetenschappen
ja / nee *
(kopie hiervan meezenden of t.z.t. toesturen)
Basisaantekening Sportpsychologie
ja / nee *
(kopie hiervan meezenden of t.z.t. toesturen)
Overige relevante opleidingen, bij- en
nascholingscursussen
Je kunt je CV als bijlage toevoegen
* Je antwoord graag omcirkelen c.q. arceren
Plaats: …………………………………Datum: …………………………………
Handtekening: ……………………………………………
Het ondertekende aanmeldingsformulier met de ondertekende opleidingsvoorwaarden uiterlijk 1 mei 2017 mailen
naar:
[email protected]
Aanmeldingsformulier POPS-6
Pagina | 1
Postacademische Opleiding tot PraktijkSportpsychologie
Opleidingsvoorwaarden zesde leergang: 2017 - 2019
1. Een aanmelding kan alleen plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld en vóór 1 mei 2017 aangeleverd
aanmeldingsformulier. Telefonisch aanmelden is niet mogelijk.
2. De aanmelding kan geweigerd worden indien:
a. de deelnemer naar het oordeel van de examencommissie niet aan de toelatingseisen voldoet.
b. de eerste termijn van de opleidingskosten niet tijdig is ontvangen.
3. Aanmeldingsformulieren die vóór 1 mei 2017 in het bezit van de opleiding zijn worden beoordeeld door de
toelatingscommissie. De toelatingscommissie kan bij onduidelijkheden de kandidaat-cursisten uitnodigen voor een gesprek.
Deze gesprekken vinden plaats in mei en juni 2017.Op basis van de informatie uit de aanmeldingsformulieren en het
gesprek, bepaalt de toelatingscommissie wie wordt toegelaten tot de opleiding.
4. De toelating wordt door de organisatie van de Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog bevestigd met een
bevestigingsbrief en (ruim voor aanvang van de opleiding) met een factuur voor de eerste betalingstermijn. De voorlopige
aanmelding wordt hiermee omgezet in een definitieve aanmelding.
5. De eerste termijn van de opleidingskosten dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de opleiding in het bezit van de
opleidingsorganisatie te zijn. Bij te late betaling worden alle extra kosten, voortvloeiend uit de inning, verhaald op de
deelnemer. De opleidingskosten voor Leergang 6 bedragen € 15.650,-, deze kosten dienen in drie termijnen te worden
betaald (respectievelijk, € 5.650,-, € 5.000,- en € 5.000,-).
6. Annuleringen van aanmeldingen dienen per aangetekend schrijven te gebeuren. Bij annulering na 8 weken voor aanvang
van de opleiding is men 5% van de volledige opleidingskosten verschuldigd. Tot 2 weken voor aanvang van de opleiding
50% van de volledige opleidingskosten, daarna blijven de volledige opleidingskosten verschuldigd. Bij tussentijds
beëindigen van de opleiding vindt derhalve géén restitutie van opleidingsgelden plaats. Alleen bij overlijden, ernstige,
langdurige ziekte of ernstig ongeval worden in overleg met de opleidingsorganisatie de opleidingskosten van het niet
genoten deel van de opleiding teruggestort.
7. De organisatie van de Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog is gerechtigd een opleiding of een
onderwijsblok uit te stellen of af te gelasten indien er te weinig aanmeldingen zijn of wanneer bijzondere omstandigheden
dat nodig maken. Reeds betaalde opleidingskosten worden alleen bij afgelasting gerestitueerd.
8. Indien in het opleidingsmateriaal een docent met naam wordt genoemd, is de organisatie van de Postacademische
Opleiding tot Praktijksportpsycholoog desondanks vrij deze te vervangen door een andere docent.
9. Het aan de deelnemer uitgereikte opleidingsmateriaal mag op geen enkele manier worden vermenigvuldigd, noch worden
gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de opleiding zijn gesteld.
10. Na afloop van de opleiding wordt aan de deelnemer een diploma uitgereikt indien alle toetsmomenten in de opleiding
succesvol zijn afgerond en aan alle financiële verplichtingen jegens de Postacademische Opleiding tot
Praktijksportpsycholoog is voldaan.
11. Een deelnemer mag alleen door ziekte of overmacht 20% van een onderwijsblok of de gehele opleiding verzuimen. De
docent van de opleiding bepaalt in deze gevallen of er een vervangende opdracht zal worden opgelegd. Indien dit verzuim
de 20% te boven gaat, worden door de organisatie van de opleiding vervangende opdrachten opgelegd. Indien de
deelnemer meer dan 25% van een onderwijsblok of de gehele opleiding verzuimt, wordt het onderwijsblok of de opleiding
als niet gevolgd beschouwd en bestaat de mogelijkheid dit in een volgende opleiding tegen hernieuwde betaling in te halen.
Verzoeken hiertoe dienen met redenen omkleed te worden ingediend bij de opleidingscoördinator.
12. Indien tussen een deelnemer en de uitvoerende instantie een geschil ontstaat, kan de deelnemer zich wenden tot de
daartoe ingestelde organen.
13. De deelnemer is op de hoogte van deze opleidingsvoorwaarden met betrekking tot aanmelding, betaling van gelden,
verzuim- en annuleringsregeling, verklaart zich hiermee akkoord en conformeert zich hieraan.
14. Door ondertekening van de opleidingsvoorwaarden accepteert een deelnemer de door de opleiding uitgevaardigde
voorwaarden en eisen met betrekking tot toetsing in de opleiding. De toetsingsvoorwaarden en –eisen worden vastgelegd in
de diverse modulehandleidingen en het onderwijs- en examenreglement (OER).

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden voor dienstverlening UCGB VU
(te vinden op: http://fgb.vu.nl/nl/professionals/universitair-centrum/algemene-voorwaarden/index.aspx)

Ik ga akkoord met de opleidingsvoorwaarden
Naam deelnemer: ……………………………………………
Plaats: ………………………………….Datum: …………………………………
Handtekening deelnemer: ……………………………………………
Aanmeldingsformulier POPS-6
Pagina | 2
Motivatie
Beschrijf in maximaal 300 woorden je motivatie voor de
POPS.
Je kunt hierbij denken aan:
 Hoe heb je toegewerkt naar de opleiding? (Was het
een weloverwogen plan?)
 Heb je een goed beeld van de opleiding?
 Waarom wil je sportpsycholoog worden?
Affiniteit met sport
Beschrijf in maximaal 300 woorden je affiniteit en
ervaring met sport.
Je kunt hierbij denken aan:
 Heb je ervaring met sport?
 Heb je ervaringen met coachen en/of trainen?
 Heb je bestuurswerk gedaan?
 Heb je ervaring met het organiseren van
sportevenementen?
Kennis sportpsychologie
Beschrijf in maximaal 300 woorden je kennis van en
ervaring met de sportpsychologie.
Je kunt hierbij denken aan:
 Heb je in je studie aandacht gehad voor de
sportpsychologie?
 Heb je activiteiten ontplooid op gebied
sportpsychologie (bv. bezoek congressen,
symposia, werkgroepen, studiedagen)?
 Heb je boeken gelezen/bestudeerd op het terrein
van de sportpsychologie?
 Heb je een beeld van het werk van een
sportpsycholoog?
Zelfreflectie
Beschrijf dit in maximaal 300 woorden.
Je kunt hierbij denken aan:
 Heb je inzicht in eigen sterke en zwakke punten?
 Heb je een beeld van je mogelijkheden/geschiktheid
als sportpsycholoog?
 Heb je een idee over het verwerven van een plek
als sportpsycholoog?
 Heb je een idee over het volgen van de opleiding in
combinatie met je andere activiteiten?
Studie- en sociale vaardigheden
Beschrijf in maximaal 300 woorden je studie- en sociale
vaardigheden.
Je kunt hierbij denken aan:
 Welk studieprogramma heb je doorlopen en met
welk studietempo?
 Wat waren je (gemiddelde) cijfers in bachelor en
master?
 Hoe zijn je sociale vaardigheden?
 Hoe is je beheersing van de Nederlandse taal
(spreek- en schrijfvaardigheid)?
Aanmeldingsformulier POPS-6
Pagina | 3
Bijlage Curriculum Vitae
Voeg je CV als bijlage toe
Aanmeldingsformulier POPS-6
Pagina | 4
Download