kansen en bedreigingen 18 november 2010

advertisement
OMGAAN MET ESTUARIENE DYNAMIEK VOOR DE
WATERSPORTONDERNEMERS
KENNISCENTRUM KUSTTOERISME EN WERKPLAATS ZW DELTA
Onderstaand een terugkoppeling van wat de subgroepen op een rij hebben gezet op
18 november 2010
KANSEN EN BEDREIGINGEN 18 NOVEMBER 2010
Groep 1:
Kansen:















Niet-watersporters het water op
Passanten laten komen in stadshavens (kern), vaste ligplaatsen uit de kern
Meer afmeerplekken
Vaarkaart Zeeland
Aquaduct Grevelingendam
Halskanaal/Scharrezee
Lichte constructies (afmeerplek, 5-10K€)
Capaciteit
Het is hier niet druk
Verschillende karakters wateren benutten>pistekaart: moeilijk,
makkelijk/diep,ondiep
Promotie/marketing
Gedifferentieerde toegankelijkheid
Westerschelde betonning (jachtjes, ondiep water)
Spuikanaal snelvaren
Eetbare natuur (10 kg per dag): dit mag>promotie
Bedreigingen:




Verdwijnen passantenplaatsen
Opkomst natuurbelangen
Verdwijnen kruidenier/supermarkt
Benzine-, diesel, waterinnamepunten zijn schaars
Groep 2:
Kansen:
 Samenwerken maakt je sterker, want nadenken: gezamenlijke ambities en waar
kom je elkaar tegen
 Duidelijkheid over RO
>welke duidelijkheid heb je nodig voor je plan of idee,
>wat ga je zelf doen om duidelijkheid te krijgen,
>goed voorbereid gesprek aangaan
 Delta is mooi, dat vooral zo houden>uitgangspunt incl maatregelen ZWDelta
 Watersport: ruimte voor groei
>welke ruimte,
>waar,
>hoe bepaal je dit?
 Zoek kans in differentiatie van jachthavens (groot/klein)
 Organiseer jezelf en zoek de juiste vertegenwoordiging op het goede niveau
>minder versnippering,
>professionalisering
 Scheiden verschillende vormen van watersport (snel, traag)
 Natuur toegankelijker maken en verantwoordelijkheid geven aan watersporters
>"opvoeden"van minderheid die het niet netjes doet
>educatie: kun je van elkaar leren
 Starheid zit niet alleen in Deltawateren en Deltawerken maar ook in het
(bestuurlijke) hoofd
>Verbind natuur en recreatie (waar dat kan)
>Zoek naar kansen waar dit kan (Voordelta, buitenzijde Noordzee)
>geef experimenteerruimte
 Verbinden van gebieden (bv. Scharrezee) levert
>extra toegankelijkheid
>beweeglijkheid "rondje"
>alles is inpasbaar, oplosbaar en praat met elkaar
 Maak meer aanlegplaatsen voor grote charterschepen: ZH +ZL ~ 20 grote
schepen, Zierikzee 7-8, Bruinisse enkele plaatsen.
Bedreigingen:




Laat je horen, niet alleen klagen over wet- en regelgeving en zoek de ruimte
Veelkoppig monster overheid>overleg leidt nergens toe
Aanwijzen=star, bouw flexibiliteit vooraf in.
Benut laaghangend fruit, bv. Spuikanaal >plaats in bredere context, bv. BoZ
aan Zee
 MZI's
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards