De voorteekenen eener aardbeving. aardbeving

advertisement
De
voorteekenen
al
deed
zelfs
sche
gevoelen
paniek
weder
vraag
die
of
buitengewoon
minuten
enkele
toch
doen
of
door de
in
hare
vele
vooraf,
gevallen
veel
in
gevolgen
bij
velen
den
regel
of ander
ook
wordt,
onheil
slechts
waardoor
worden
zou
daar
elektri-
een
dan
het
aangekondigd
zeer
zeker
nooit door
zij
aldaar
en
intensieve
heeft
vergezelden,
deze
hier
ja,
De-
Engeland
van
plaatsen
vele
op
17den
de Britsche
van
westen
werd,
verschijnsel,
sekonden
in
ongetwijfeld
bet
ook
natuurkrachten dan
abnormaal
of
in
verhoogd
nog
den
van
morgen
veroorzaakt
beving
rjjzen,
aardbeving.
groot gedeelte
een
waardoor dan
de
der
uiting
vreeselijke
zoo
vroegen
over
voornamelijk
en
was,
ontstond,
verschijnselen,
de
den
zich
ontsteltenis
geringe
een
in
jaars
beteekenis
van
niet
eene
vorigen
des
eilanden
nog
die
aardbeving,
De
cember
eener
voor-
komen.
Evenals
de
de
hoofdstad
en
die
aldaar
jongste
mige
Toch
schijnselen
hadden
welke
echter
2
V.
genomen,
onder
de
IQden
in
zooals
eene
de
zij
die
aardbeving
thans
volstrekt
nabijheid
waarin
1894
reis
het
tal
paleis
schade
van
van
Gebr.
het
de
was
keizerlijk
v
Beagle
COHEN)
in
onderaardsche
ontegenzeggelijk
in
18
de
van
krachten
vroegere
den
²,
ge-
natuurver-
14den
en
Sep-
meer
menschen
verzonken.
deze
aanrichtten.
op
werd
vertaling
met
de
stad
hare
den
eeuw
van
van
reeds
dr.
HARTOG
hem
nog
Sep-
verwoest.
waar-
Concepcion:
macht
geologische
De
24sten
daarbij
de door
dan
ont-
grootvizier
Gedurende
beving
verband
sterke
aardbevingen plaats,
paleis
(ned.
aangerichte verwoesting
rustende
en
beteekenis
van
uitgezonderd,
instortten
geteisterd.
—
den
1
de
som-
op
—
heeten
van
van
paarden
van
ramp
had ook
zeldzame
beving
1894
bezocht
de
met
mag
moskeeën
medegerekend
geenerlei
v.
109
de
werd
zeldzaam
uiterst
geen
van
dergelijke
1894
zeker
wel
was
en
lOden Juli
eischte,
verhand
gunstig afgeloopen
huizen
gedeelte
»De
uitgave
een
in
Juli
een
zijn
dat
de
door
meeste
hevigste;
zegt
door
—
de
ZOUTEVEEN,
Engeland
oefenden,
den
van
1802
stad
dan
verreweg
DARWIN
HEUS
de
In
in
lande
hevigsten
gapende kloof,
een
werd
te
hevige,
der
1070
ramp
omkwamen.
minder
meergemelde
tember
welke
plotseling
1767
niet
ook
Een
Constantinopel.
menschen
in
buitengewoon
5000 offers
die,
aldaar
en
aardbevingen,
zijn
dan ruim
den
onvoorziens
rijk geheel
Engeland,
—
inderdaad
in
toen
Ook
in
door welke
katastrophe,
turksche
minder
vrij
1509,' bij
13000
stond
niet
plaatsen
tember
het
aardbeving
bevingen,
1
geweldige
van
eens
tijdperken
»Als
uit-
hebben
DE
heel
onverwachts
schuwing
lezers
dit
dagbladen
melding
aldaar
lande
vóór
de
in
In
zeker
de
bij
of
vrij
reeds
verscheiden
gen
zich
bodem
zee
aardbeving
enz.
al
van
vond,
dergelijke
voorafgegaan
zoo
vaak
die
eene
uit
de
zou
er
hoe
brieken,
van
uhe
schoone
begon,
papieren,
zou
allerlei
stad
de
van
verwoesting
"acht
"ug
volkomen
worden
zou
niet
welke
de
het
berichten
staat
handelingen
hongersnood
van
en
met
het
vele
te
de
en
geweld
en
het
van
dicht
en
plaats
bestreden
althans,
zouden
beschaving
vinden
aankondigingen
land
woeden
opeengepakte
dat
Als
nieuw
in
de
zou
haar
controle
zouden
veranderd!
de
Wat
groote
fa-
optredende periode
diepsle
dadelijk
verloren
gezag
van
griekschen
steden,
de
oogenblik
en
zonder
dood
weder
beroemden
zijn! Engeland
zouden
ziekten
eerste
fantastische
aan
gevallen
den
aan
op
de
medegedeelde
deelen.
hebbende
innen
enz.
waarheid
het hier de
vaak
hevige aardbeving
te
in
men
het
van
later
vóór de
lang
hebben,
te
daar
europeesche
toestand
zouden
belastingen
uitbreken
der
bloedbad
oorkonden
roof
in
grooten
beweerden
reeds
de absolute
zoo
op
hoenders en andere
en
anderzijds
even
alleen
bewegin-
in
blijkbaar
Wellicht is
gehad
van
eene
hier
bepalen,
te
gevonden
voor
partikuliere gebouwen?
en
zou
zijn
en
eerste
geheele
huizen,
eerst
vreeselijk
in
de
zou
hooge
openbare
voor
hoe
de
zijn
eenerzijds
mede
tijden
plaats
zij
staan,
te
aardbeving,
ander
verschijnsel,
ons
in de lucht het drei-
water,
het
toegeschreven.
en
om
plaatsen
hoeveel
beweerde
vroegste
van
vele
warm
in
berust,
betreffende
aardbevingen,
gedaan,
een
wilden
bezwaarlijk
hoeveel
weet,
worden
zijn,
berichten
ü
het
het
met
moeten,
weggekropen
opvallend
is
waarneming
de
op
of
hadden
klaag;gekakel
de zwaluwen
personen,
waarnemingen
niet
moet
voorteekenen,
Reeds
schrik
van
plaats
kombinatiën
w
zouden
hebbende
volstrekt
aangaande
hebben,
gebaad
oogenblikken
minuten voordat de eerste
als
platten
schuddingen
—
Constantinopel
van
vele
enkele
dergelijke waarnemingen
staan
Zoo
worden,
ontkomen. Ook
feitelijke
op
bespeurd
juister:
andere
verband
beslissen.
aardbeving
Natuurlijkerwijze
plaats
of
in
personen ten
voelbare
eenige
Gelijk
werd
hoenders, enkele
en
aldaar, eenige
huisdieren
in
te
afleiden.
waar-
met
men
herinneren,
door enkele
de
mensch
rechtstreeksch
moeielijk
nesten verlaten
gend gevaar
kleinere
dat
den
kunnen
zullen
het
van
feit,
had
wel
enkele
geen
waaruit
geene,
klaaggeschreeuw
plaatsen
hare
nog
voor
vermelde
den
van
angst,
onheil
121
AARDBEVING.
voorteeken,
minste
hoeverre echter deze
onmiddellijk
valt
nl.
—
akelig
een
aangeheven.
ten
gemaakt
opgemerkte
eerste
bevingen,
zich
stukje
EENEU
enkel
geen
vooraf,
naderend
eenig
van
plaats;
haar
ging
zekerheid
VOOIITEEKENEN
stilte
gaan;
staande
blijven.
van
bankroet
In
te
de
den
zijn;
regee-
houden;
elke
groote
daarop volgen! —(pag. 330).
122
DE
wijsgeer
den
beving
Lacedaemonibrs
eeuwen
tot
in
dagen",
prof,
den
heeft
falb
welke
van
zich
te
eenige,
wel
teekenis,
geloof
,
waard
hier
zijn
en
toegepast
meerdere
hun
wegens
tot
en
kritieke
»
der
doel
de
aan
aard-
alle
hand
mo-
gedaan,
be-
algemeene
meer
eenigszins
even
dit
middel-
en
der
profeet
mogelijkheid
zijn
en
aard-
bedreigende
oudheid
den
de
deze
toegeschreven;
geheele
op
aan
gehandhaafd
middelen
onmogelijke
en
dit
de
tot
tijd,
wordt
hunne stad
eene
Door
.
jongsten
bevingsvoorspellingen
gelijke
1
AARDBEVING.
Chr.)
v.
voor
hebben
gewaarschuwd
EENER
—547
(611
anaxxmander
n.l.
zou
VOORTEEKENEN
behandeld
uitvoeriger
worden.
Sints
de
oudste
vaak
door
staat
zouden
bodem
dat
»vijf
Chr.)
na
373
vele
en
andere
Koria
naar
zoowel
innerlijk
der
in
JOHN
1
Zie
lande
te
Gebr.
3
van
te
over
Yokohama
der
hebben
COHEN,
pag,
( Transactions
japansche
»Studiën
aardbeving,
plaats
een
gehad,
ilber
een
der
2
zijn
»
,
andere
Vóór
Erdbeben ”,
reis
die
aardbeving
huisdieren,
the
seismol.
Soc.
of Japan ,
XII
in
blijk-
de
de
ver-
stad
groote
verwoesting
Talcahuano,
éffects
van
Tokio
den
produced
zijnen
15Jen
vriend
vóór
de
Januari
140.
in
van
de
den
loop
Beagle
dezer
ned.
326—338.
of
den
over
honden die stad.
te
poney
pag.
hevigsteu,
jaar
moeten
de
the
on
van
200
het
1835
poney
aardbeving
(circa
vóór
uren
havenplaats
een
en
in
waren
.
Notes
dat
mensch
bevingen
en
ontvloden alle
3
DARWIN’S
der
Februari
gelegen
geschrift
en
alle
rond
twee
in
aard-
skolopenders
hevige
dat
verwoestte,
gevlogen
aardbeving,
zijn
de
aanvang
Chili,
the lower animals”
SCHMIDT’S
deze
van
den
massa’s
bij
onzeker
20sten
Concepcion
in
den
Ongeveer
den
westkust
vermeldt
upon
war.
die
Helike,
bericht,
liepen
landwaarts in
schuddingen
Vergelijk:
2
de
nabijheid
bisett
vóór
de
even
waarschuwende
slangen,
Van
weg.”
als
aelianus:
van
dieren
wordt
zij
;
de
dezelfde chileensche
MiLNE
eerste
in
geheel
aan
hg earthquakes
James
werden
a.
wezels,
kruipende
1783
o.
ondergang
muizen,
viervoeters,
zeevogels
do
verhaalt
zelfs
en
dieren
van
dan
voelen,
te
vele
trillingen,
verontrust,
leidenden
jaar
aardbeving,
Concepcion,
tijdens
het
onrustig
schrikkelijke
zwermen
dergelijke
als
vogels
mate
hooge
baar
in
liever
den
alle
(Kerynia?)
Calabriö
in
of
Zoo
vóór
dagen
of
beweerd
dat
getrokken,
bewegingen
nemen
trokken
Chr.,
v.
twijfel
voorteekenen
dienen.
kunnen
profeten
in
zwakke
te
waar
door zekere
door velen
herhaaldelijk
weder
de
zijn
eerder
zij,
is
tijden
anderen
(1888), (pag.
1—4.)
eeuw
daar
uitgave
v.
DE
1887
teekenen
duidelijke
werden.
onrustig
Lokris,
van
kort
vóór
VOORTEEK EN EN
Ook
den
n.1.
gerommel
wijze
in
tot
ook
kander
niet
delijkst
bleek.
nuten
vóór
do
tegenstaande
gestelde
de
Lerst
toen
'net
zulke
paarden
va n
den
sen
of
zelfs
dat
mogelijk,
tijd
wel,
jaagd
te
dat
Waai
vele
van
mede
gevolg
H.
zelfs
uiterst
door uit
zwakke
scheuren
en
de
hem,
in
Anderzijds
levende
werk
door
wêerhouden.
dieren
van
zelf
door de natuur
als
dieren,
vóór
bewegingen
dezen
het
ook
dieren reeds
stroomende
door
zulks
dwaasheid;
is
b.v.
of schora-
bodembewegingen
spleten
niet-
schapen
trillende
nog
mi-
het
schuddingen
licht
natuurlijk
oppervlakte
te
hoogere,
gevoelen,
waarschijnlijk.
de
el-
zeer
gerui-
opmerken
gassen
ver-
worden.
Leze onrust
deel
hoogst
in
dag
door
eenige
het
bergen
toegeruste
ware
wachten
de beurt
dien
reeds
herders
kwamen
dat
af-
aan.
omstandigheid
kudden
de sterkere
kunnen
worden,
onder
voren
zij
zintuigen
,
de
de
naar
als
op
werd,
andere
was
was,
dat
mede,
tijd voorafgaande,
waargenomen
daarentegen
en
ontkennen,
zwakke
zouden
vooraf
tegelijk
welke
niet
eiken
aangegrepen, allerdui-
gevoeld
hem
einde
Te
zeer
geruimen
aardbodem
mensch
goed
de
,
hem
vlucht
ontwikkelde
honden
vaak
den
ten
terug.
had
vogels
dan,
allen
uit
wijze,
geweest
wilde
aarbeving
weder
sterk
en
melingen
's
de
door
een
zich
zij
kraaiden
herder
een
ónmogelijk
hunne
van
die
door
daartoe
pogingen,
geleidelijk
en
deelde
aardbeving
alle
honden
welke
kat
miauwen
slechts
en
hielden
maar
eigenaardige
onrust,
kondigde
akelige
op
muziek
zij
gekraaid hebben, gewoonlijk
enz.
regel,
doen,
sraeekend
hebben
kraaien,
geheel
plaats
een
eenmaal
dien
Verder
door
gekraaid
wede.'
aan
de
en
zij
hanen
eene
op
angst
andere
eene
of stoot
als
hanen,
komt,
geheel
de
schok
andere
hen
aan
’t
de
Op
plegen
be-
onderaardsch
honden
als
Zoo
zijn.
het
de
werd,
te
dieren,
waarneembare
gedaan
vóór
tijd
gehoord
hevige aardbeving
duidelijke
waarnemingen
mate
hooge
verschillende
op
mensch
geruimen
honden
gelijk
kunnen.
zonderlijken
dorp,
door de bewoners
huilen,
verdragen
Terwijl
opmerkelijke
zeker
in
en
laatste
bericht,
den
voor
de
van
sküphas
der
aanvang
nog
te
gelegenheid
123
AARDBEVING.
vertoonden
angst
van
moeten, gelijk
bodembewegingen,
gonnen
bij
EENER
en
men
kort
rekening
D.
angst
der
onpartijdige
WARNER:
kan
»T/ie
vóór
dieren
het
houden.
city
vormt
waarnemers
optreden
Zoo
naar
wellicht
eener
houden,
of earthquakes ”
het
eenstemmig
inderdaad
gelijk
met
Warner
(Atlantic Monthly,
faktor,
een
aardbeving
March
oor-
1
goed
rnede-
1883).
124
de
deelt,
meeste
inwoners
bezochte
natuurverschijnsel
honden
telijk
vóór
tijd
open
steeds
of
er
in
aardbeving
eene
natuurlijkerwijze
legbaar
zoo
acht
geen
Een
ander
grieksche
Vóór
welke
2
3
4
0
F.
Ges.
PLINIUS,
t.
CardaNUS:
A.
sequenze
nat.,
a.
dei
zijn
onweder-
te
zeggen
angst
van
,
über
golft ,
der
aus
G,
boek
naar
de
2,
een
pavabo
reuk
6
de
water aantoonden
waarnemingsplaats
Thier-
het
aardbeving
Het-
metallicumve
aut
5
praenuntiant”
inderdaad
fransche
te
put
uit
incalescunt,
ook
,
groote
verspreidt.
aut
de
hebben.
voorspeld
eene
dan
plaats
de
puebecydes,
imminere
schijnen
cubaniscken
Erdbeben
”,
Passy
.
waar-
natuurdeed
en
gedurende dagen,
verwijderde
stre-
hadden.
und
Pjlanzemoelt
Abhdl.
d.
libri”
ander
129.
p.
hoofdstuk
hoofdstuk
warm
reeds
puteorum sulphur
motum
zijnde
wordt,
50.
p.
2,
op handen
zou
turbantur,
aardbevingen
subtilitate
of
aardbeving
FavaRO:
zoo
spoor
beweerd
tijdens
artesische
het
van
Bd.
boek
p.
»de
schommelt
,
ver
Studiën
zwavel
naar
oorzaken
«
Eist,
de
van
y>Miti1mlungen
:
deze
bodemhewegingen
pythagobas,
en
aquae
volgens
bij
Zwitserland,
SCHMIDT
het
om
een
3
walgelijken
aut
terrae
die,
van
aardbeving
vóór
beweringen
worden
Nürnberg,
z.
PLINIüS:
aanstaande
dezer
tamelijk
in
Knapp:
J.
water
6
troebel
in
b.v.
Naturf.
»cum
actionem,
van
een
titubant,
spreken,
te
een
waarop
ken,
1
aut
hebvÉ-mangon
kundige
bet
dieren
daarvoor
is
geen
zijden
plinius
eene
dat
,
daarbij
en
cabdanus:
juistheid
nemingen
bronwater
4
is
Volgens
leermeester
plinius
praeter
de
bijna
verschillende
van
leveren.
en
troebel
redolent,
picantur
ook
voorteeken
aangeprezen
naar
het
van
zelfde beweert
dan
en
sterke
laatste
ten
er
der
vindt in
waarneming,
vrij
aan
zij
eenigen
woningen
oorzaak
Ook
ook
.
Eveneens bericht
aliud
hare
voorhanden.
dieren zelfs
de
fei-
er
terwijl
na,
zichtbare onrust
aanjagende
dat
uit
angst
niet
en
op
Imis-raarters
tamme
deze
ontzettend
Caracas,
3
wijsgeer
bronwater
hunne
bewijzen
slaan
dikwijls
smaak
door dit
Venezuela,
van
doodelijken
schrik
raken,
bronnen
natuurlijke
dikwijls
zoo
Dat evenwel
de
op
moeten,
aardbeving
den
dat
meer
dat
aankondigt
kunnen
vertoonen
meer
.
AABDBEVING.
aardbevingwaarschuwers
in
geenerlei
bewezen,
gewoon
als
hen
andere,
geene
l
vluchten
de
van
zweren,
op
EENER
hoofdstad
aardbeving
eene
veld
katten
en
Cubanen
de
VOOBTBEKENEN
DB
81.
83.
XXI.
Basilae
mineraal
wordt
of
of
naar
1553,
metaal
pek
85,
p.
riekt
smaakt
,
» wanneer
en
zoo
zonder
kondigt
het
bron-
uitwendige
zulks
eene
aan.”
hit or no ai
terremotï'
mezzi
Veuezia
}
usati
1874
,
dagli
pag.
34
antichi
vlg.
per
attenuare
le
desasirose
con-
DE
Eveneens
bronnen te
bet
water
Uit
al
weder
het
dergelijke
te
europeesche
de
zelfs
De
aardbeving
de
eigenaar
In
van
vreemdsoortige
alle
niet
bende
hij
verschijnsel
daarop
gaf.
Aan
ging
een
was
van
het
een’
een
waaronder
tweede
MILNE:
»
draad
3
tamtam
tamtam
aantrekkingskracht
Bekkeuvormig
zijden
verklaard.
daarop liggenden
hing
Vóór
sterk
sterker
Earthquakes
is
,
and
muziekinstrument;
van
ten
den
als
de
gong
het
van
naar
doch
tot
heb-
plaats
verdwenen.
vervaardigde
naam
en
van
een’
dien haak
as
droeg
Loudon
met
waarvan
Is zulks
1886,
go7ig-gong
der
,
werd
inrichting
de bodem
deze
van
klepel
gevolge
hij
alarum
van
de
magneet.
of
gedragen.
had;
geheel
Deze
is
nam
magneet
later
Om
welke
earth-movements
hetzelfde
den
hevige
eenenmale
had
de
feit,
was.
magnetisch ,
other
dat
haak,
een
Japanner
magneet alle
tijd
weder
aardbeving
dan die
ten
een
uren
hij
gewonden,
eene
berust
de
verklaring
draad uit.
opgesteld
vele
verwoestte,
verloren
twee
werking
zijden
één
in
de ankers
van
hem
dien
deze,
waaraan
magneetsteen
gewikkelde
groote
een
Volgenderwijze
John
rol
slechts
vernuftig
dat
waargenomen
instrument,
groeten
eene
hem
te
mede-
magnetische
bij
nacht
het
tot
de
na
ook
Lissabon
Tokio
van
kracht
zijne
was
juistheid
daar
historie
afdoende
dan
de
om
waarneming
een
waar,
hij
geven,
geheimzinnige
door
volgende
om
te
verbazing
dit
die
liet,
zeker
aardbevingsvoorspellingen
Asakusa
geene andere
aantal,
hier
van
In den
.
verschijnsel
plotseling
deze
aardbeving
l
deel
groot
een
vallen
wist
geringe
Uitgaande
ol
een
waarschijnlijkheid
zijne
r
die
elkaar
gekomen.
een
hierop betrekking
en
ons
warme
gesteldheden
voorafgegane
denkbeeld
in
volgt
voorkomend
aanvang
welk
hier
om
voor
brillenwinkel te
sleutels
en
den
op
als
speciaal
een
met
dergelijke
eene
de
in
natuurlijke
voor
de
moet daarna
volkomen
aardbeving
zijn. Op
van
1855,
van
onbegrijpelijk
spijkers
zit
de
en
alleen
en
gering
men
moeten,
kabinetten
en
werktuig,
zaak
te
nog
treft
Zoo
tijdens
gevallen
konstruktie
vervaardigd
kwam,
bepalen,
musea
bodem
aardbeving
eene
verschijnselen.
magneten
de
zelden
betreffende
aan
elektrische
voorbeeld
Niet
November
voorschijn
te
echter
vertrouwbare,
echter
zijn
vloeien
zijn
deri
van
volle
ten
te
blijkt
watervoorspellingen
beoordeelen.
deelingen
van
de
waarnemingen
van
slikkerig
en
1
op
deerlijk teisterde,
hebben
verschijnselen
bewegingen
bronwater;
kunnen
en
de
aardbeving
zoo
opgehouden
troebel
zeer
tusschen
hebbende
waarde
eerst
125
AARDBEVING.
hevige
stad Lissabon
dergelijke
en
de
tijdens
de
vooral
Teplitz
deze
verband
van
moeten
welke
1755,
F.ENER
VOORTEEKENEN
nu
pug.
den
zijn
het
16.
Cliincezen.
120
dan
geval,
het
valt
daardoor
dit
de
haak
met
toestel
ooit
zekerheid
schen
zeggen
wijderde
uiteen,
ook
gelijk
elektrische
van
aardbeving.
historisch
maken
tot
voorspeld
gemma
frisius
vóór
een
der
de
die
en
nu
tromgeroffel
vergeleken,
zijn
met
dan
of
pag.
ook
terwijl
loeien
vlg.
het
wel
dat
van
een’
daar,
*de
de
n.1.,
het
naar
waaruit
eerst
gemaakt
aardbeving
gerammel
breken
anderen
van
geluiden
nalurae
zwaar
v.
van
voor-
terwijl
roode
de
men
sneeuw
en
ondergrondsche
of
ketens,
van
porselein
geluid
het
beladen
Maar
ook
of
worden,
characterimis"
,
II
worden
den
te
weg
verschijnselen
zonder
libri
de
sterk
meenen
over
deze
zeer
glas
best
verge-
onder
een
wagens
al
wel
diep
mededeelt,
hümboldt
gehoord
divinis
aardbeving
Lago-Maggiore,
voorafgaan
van
dat
orkaan.
gelijk
beweert,
men
nedervielen.
melding
het
den
aard-
eigenaardig
het
een
in
eene
hebbende
aan
uit
en
van
kerstdagen ,
Locarno,
te
eene
melding
even
nog
hoogst
zeer
daar dit
,
als
uitspansel
gehad
met
van
staan
nadering
nog
atmosferische
Alleen
hier
het
zou
plaats
te
de
ver-
ontstaan
gevolg
dichtbij zijnde donderslagen,
met
met
beweerde
wij
aan
1563
hebben,
dof
weder
vaak
zekere
bij
mechanische
aan
als
intus-
of
vraag
meeningcn
geeft.
voorafgegane
eene
weder met
FRISIUS :
10
de
gezien
met
eens
uit
wij
geheele
de
en
hand
willen
verband
vluchtig
onderaardsche
GEMMA
I.
jaar
regenmassa’s
nog
bedriegelijk,
sterke
In
dat
menigmalen
vergelijken
kunnen
wel
zij
slotte
zijn.
in
wel
ooit
niet
verband
de
niet stil
wij
de
aan
Lissabon
van
wil
damp
oppervlakte,
of
wel
geweldige
geluiden,
zellen
in
en
aardbeving
vervolgens
aardbevingen
behoeven
waarin
gedurende
zon
rooden
Ten
de
hebben
voorspeld
komen
moet
1
dan
zoo
verschijnselen
waargenomen
beving
,
te zoeken.
instrumenten
loopen
het
eenig belang
gevallen,
twee
van
verband
van
Over
telegraafleidingen
voorspelling
oogpunt
dampkring
in
tusschen
bestaand
middel
geen
het
met
de
eenig
van
magnetische
op
vervult
kunnen
dat
vast,
aannemen
magnetische
is
geval
stroomen
Bij
toestanden
het
werd,
,
lucht
daarmede dus
zulks
aardmagnetisme,
aan
of
en
zoodat
tamtam
de
veilige plaats
staat
toegeschreven
den
op
omtrek
eene
ding
gevoelige
moeten worden
klepel
getreden
het
op
het
en
aardschuddingen
invloeden
is
AARDBEVING.
wijden
mogelijk
een
is
hoogst
van
de
in
aangekondigd
doch
gegrond
aardbevingen
bewegingen
slaat
en
werking
;
EENER
geluid
zoodra
in
vooraf
daarvan
richting
af
veroorzaakte
aardbeving
eene
1
VOORTEEK ENEN
iedereen aanmaant
en
Of
lib.
DE
dat
somwijlen
zich
een
Anlwerpiae 1565,
DE
aardbeving
van
spoor
zeer
geweldige
van
Riobamba,
menschen
het
doet
gevoelen
katastrophen
op
leven
den
EENER
,
als
4den
kostte,
,
b.v.
terwijl
de
bij
Februari
geen
127
AARDBEVING.
1797,
enkel
den anderen kant
aan
uiterst
die
geluid
of
hevige
aan
bij
aardbeving
circa
40.000
gedruisch
verno-
werd.
men
Zekere
gende
ten
VOOUTEEKENEN
of
liever
aardbevingen
minste
onfeilbare
zijn
eenigszins
er
kan
of
aanwijzingen
niet
en
zullen
beoordeelen,
er,
wel
voorboden
voorzoover
van
men
niet ontdekt of
dreizulks
gevonden
worden.
Haarlem,
(Naar
Januari
1897.
Himmel und
H. Overhoff
Er de,)
Download