Ja - Houthalen Helchteren

advertisement
PROVINCIE LIMBURG
ARRONDISSEMENT MAASEIK
GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN
Pastorijstraat 30
Tel. 011/49.20.00
.………………
……………….
…………………………..
GEMEENTEBELASTING OP DE ZAND-EN/OF KIEZELGROEVEN
Dit aangifteformulier dient terug overgemaakt te worden aan:
NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM
t.a.v. de financiële dienst, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Artikel 3 van het belastingsreglement voorziet dat in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige, de belasting ambtshalve wordt ingekohierd. Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de
belastingsaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige per aangetekend schrijven, de
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van
de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag
kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn
wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingsverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade
te berokkenen. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10 %. Beide bedragen worden gezamenlijk ingekohierd.
In het jaar ……………. is er …………………….ton zand opgehaald.
Ondergetekende,.............................................................................................................. .........................…………
bevestigt dat bovenvermelde gegevens juist en volledig zijn.
Opgemaakt te Houthalen-Helchteren, .....................................................................................................…………..
De belastingplichtige,
Naam: .............................................................
Hoedanigheid: ................................................
Het belastingsreglement kan u steeds raadplegen op onze website www.Houthalen-Helchteren.be. Voor
bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met Carine Maasen (011)49 20 35.
Download