In 1857 geeft pater Jules Chevalier aan Maria de mooie naam van

advertisement
In 1857 geeft pater Jules Chevalier aan Maria de
mooie naam van Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart. Het was zijn wens om de innige band tussen
Jezus en Maria te vereren.
Gebed voor de zaligverklaring van
pater Jules Chevalier
God, onze Vader,
uit liefde hebt Gij ons uw Zoon geschonken
voor het heil van de wereld.
Pater Chevalier, onze stichter, hebt Gij geroepen
om genezing te brengen voor de kwalen van zijn
tijd.
Zoals Maria werd hij ten diepste geraakt
door het doorboorde Hart van Jezus,
teken van zijn barmhartige Liefde
en werd hij een vurige apostel van het Heilig Hart.
We bidden U dat het inspirerend voorbeeld van
pater Chevalier aan Uw Kerk mag worden
getoond
om onze wereld te genezen van de kwalen van
onze tijd, van het geweld en het onrecht, van de
onverschilligheid en het egoïsme,
en dat wij zijn grote liefde voor Jezus Christus
navolgen en ons toewijden aan het heil van alle
mensen zoals hij.
Gelieve elke informatie over verkregen gunsten te
verzenden naar volgend adres:
Pater Postulator, Via Asmara 11, I - 00199 Rome.
Geef ons, Heer,
op voorspraak van pater Chevalier,
dat Uw Rijk van rechtvaardigheid, vrede en liefde
overal mag openbloeien,
en dat het Hart van Uw Zoon
het Hart van een nieuwe wereld wordt. Amen.
Pater Jules CHEVALIER, msc
Missionaris van het Heilig Hart
1824 - 1907
Getuigenissen
Korte levensbeschrijving van deze Dienaar van
God
Lijden en beproevingen werden zijn deel tot aan zijn dood
op 21 oktober 1907.
Paus Pius IX - In 1860 komt pater Chevalier zijn
Congregatie aan de Paus voorstellen. Nooit zal hij diens
woorden vergeten:
“Heel goed, mijn zoon. Ik zie wie je bent: je wil een
gemeenschap uitbouwen van Missionarissen van het
Heilig Hart. Wat een mooi werk ! Het lijkt zeker te
beantwoorden aan de noden van onze tijd. Ook ik wil mijn
steentje bijdragen voor haar bloei. Ik zegen haar van
ganser harte; ik zou willen dat alle priesters er deel van
uitmaakten. De Kerk en uw Congregatie hebben slechts
toekomst in het Hart van Jezus. Hij is het die onze kwalen
zal genezen. Groei en vermenigvuldig u. Verkondig overal
deze heilzame godsvrucht tot het Hart van de goddelijke
Meester.
Graag zou ik nog, alvorens te sterven, aan uw
Congregatie de kerkelijke goedkeuring verlenen.
(Notes Intimes blz. 34)
Mgr. Jozef Marchal, Aartsbisschop van Bourges,
schrijft in een brief aan Paus Leo XIII:
“ Ik geloof dat het mijn plicht is, Heilige Vader, ten gunste
van pater Chevalier een getuigenis af te leggen waarop hij
zoveel recht heeft. Zijn werk strekt tot de eer van mijn
bisdom; de devotie tot Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart sticht de hele katholieke wereld; de Missionarissen
van het Heilig Hart werken ijverig aan de uitbreiding van
het Geloof.”
(Bourges, 13-05-1891)
Met de goedkeuring van
aartsbisschop van Bourges,
gegeven op 15 augustus 2005
Mgr.
Hubert
Barbier,
Jules Chevalier wordt op 15 maart 1824 geboren te
Richelieu (Frankrijk) in een arm gezin.
Na eerst de schoenmakersstiel geleerd te hebben, kan hij
op zeventien jaar, zijn droom waarmaken en intreden op
het kleinseminarie. Tijdens zijn studie van theologie doet
een zeer gewaardeerde professor hem het Hart van
Christus ontdekken. Deze leer ging recht naar zijn hart en
inspireerde heel zijn leven en werk.
Wanneer hij in oktober 1854 onderpastoor benoemd
wordt in Issoudun, vindt hij daar Emile Maugenest terug
die hij had leren kennen en waarderen op het
grootseminarie van Bourges. Hij vertrouwt hem zijn plan
toe te willen werken aan de verspreiding van de HeiligHartverering. Samen beginnen zij dan een noveen
(negendagengebed) en op de dag van de
dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis geeft de
Heilige Maagd hun een teken. Na nog een tweede noveen
staat de bisschop hen toe zich te verenigen en hun werk
te beginnen onder de naam van Missionarissen van het
Heilig Hart. Uit liefde en dankbaarheid geven zij aan Maria
de naam van ‘Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.’
Na een moeizame start begint de Congregatie zich te
ontwikkelen wanneer pater Chevalier de enorme missie
aanneemt van Melanesië en Micronesië onder de leuze
‘Bemind zij overal het Heilig.Hart van Jezus’.
Hij publiceert meer behartigenswaardige werken en sticht
een tweede congregatie: de Dochters van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart. Vanuit zijn eigen ervaring was
hij overtuigd dat ook leken deze msc-spiritualiteit voluit
kunnen beleven; een droom die zich nu realiseert.
“Wanneer God een werk wil, zijn hindernissen voor hem
middelen.”
Enkele citaten van pater Chevalier
“De kleine gemeenschap van het Heilig Hart is niet
het werk van mensen maar van God! Ze ontstond uit
het Heilig Hart van Jezus onder de krachtige
bescherming van Maria.
Dankbaar zullen zij Maria als hun stichteres
beschouwen, haar tot deelgenote maken van al hun
werken en op een bijzondere wijze laten beminnen.
In onze gemeenschap is niemand vreemdeling of
buitenstaander, maar we zijn allemaal broers in het
éne Hart van Christus.”
1855
“Onze ongelukkige eeuw wordt aangetast door twee
zieke plekken: onverschilligheid en zelfzucht. Er is
een krachtig geneesmiddel nodig dat tegen die beide
kwalen gebruikt kan worden. Dat geneesmiddel is te
vinden in het Heilig Hart van Jezus die louter liefde is
…
Daarom zijn er priesters nodig die willen werken om
Hem bekend te maken. Dezen zouden zich moeten
noemen: Missionarissen van het Heilig Hart van
Jezus.”
1856
“Langs, met en in Maria, zullen wij ons richten tot het
Hart van Jezus. Noem zijn moeder: Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart.
1863
Download