Producten model Keetbeleid - GGD Brabant

advertisement
Bijlagen
Producten model Keetbeleid
Pijler: Beleid en Regelgeving
juni 2013
Inhoudsopgave bijlagen
A. Voorbeeld inventarisatielijst
B. Informatiebijeenkomst: model uitnodigingsbrief en persbericht
C. Voorlichtingsbijeenkomst: modelflyer en achtergrondinformatie voor
projectgroep en overige betrokken medewerkers
D. Artikel aankondiging controlebezoeken aan hokken en keten
E. Juridisch kader hokken en keten
F. Inspectieschema Hokken en keten Voedsel- en Warenautoriteit
G. Checklist voor de controlebezoeken
H. Model controlebevestigingsbrief en bijlage
I. Model afspraakbevestigingsbrief
J. Bestuurlijke keuzes en juridische gevolgen t.a.v. het keetbeleid
pag. 3
pag. 4
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
6
8
9
16
17
23
25
27
2
A. Voorbeeld inventarisatielijst
Gemeente ……..
Type
Buurtkeet
Kerkdorp
Oirschot
Adres
Kerkstraat 11
Postcode
5688 AA
Huiskamerkeet
Buurtkeet
Middelbeers
Hoogstraat 22
5688 BB
Buurtkeet
Spoordonk
Markt 33
5688 CC
Semi
commercieel
Oostelbeers
Schoolstraat 44
5688 DD
Semi
commercieel
Oirschot
Molenstraat 55
5688 EE
Buurtkeet
Westelbeers
Dorpsstraat 66
5688 FF
Buurtkeet
Spoordonk
Bakkerstraat 77
5688 GG
Bijzonderheden
Ouders hebben een schuur
ingericht voor de jeugd
Jeugd drinkt thuis
Jeugd heeft een ingerichte
schuur voor vrienden en
bekenden
Schuur ingericht voor
indrinken
Geen vergunning, wel
drankverstrekking tegen
betaling. Wordt verhuurd aan
jeugd
Geen vergunning, wel
drankverstrekking tegen
betaling.
Keet gesaneerd. Nog wel
jongeren op locatie?
Vrijstaande loods. Hier wordt
met name ingedronken.
Let op: dit zijn fictieve adressen!
3
B. Lokale informatiebijeenkomst

Model uitnodigingsbrief voor de informatiebijeenkomst:
Aan:
Adres
Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst ‘Hokken en keten’
Gemeente ……., dd mm jjjj
Geachte heer/mevrouw Janssen,
In …….. (naam gemeente) is …….. (dd) onderzoek verricht naar het aantal ‘hokken en keten’
binnen de gemeente. Uit informatie van de gemeente, de politie en andere bronnen is gebleken
dat waarschijnlijk op dit adres ook een hok of keet aanwezig is of in het nabije verleden is
geweest, die door jongeren wordt bezocht.
In de regio Zuidoost-Brabant is, als onderdeel van het regionale alcoholproject ‘Laat je niet
flessen!’, een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om de problemen van hokken en keten tegen te
gaan. De keten worden namelijk vaak, naast gezelligheid, in verband gebracht met veel
alcoholgebruik door de jongeren.
De aanpak is gericht op meer gezonde en veilige situaties voor de jeugd. In ieder geval zal een
vorm van controlebezoek aan de keten plaatsvinden.
Natuurlijk vervullen hokken en keten een belangrijke sociale functie. De gemeenten hebben daar
zeker oog voor en het sluiten van hokken en keten is dan ook geen doel op zich, maar wordt ook
niet uitgesloten.
De inzet van eigenaren/ouders én de keetbezoekers zelf om de problemen structureel op te lossen
is onmisbaar. Daarnaast heeft u zelf misschien vragen over de aanpak die de gemeente voor ogen
heeft.
Bij deze nodig ik u als eigenaar/ouder(s) daarom uit voor de informatiebijeenkomst ‘Hokken en
keten’, die wordt gehouden voor eigenaren/ouders én jongeren uit de gemeente.
Via deze weg zou ik u dan ook willen verzoeken om ook de jongeren die uw hok/keet bezoeken en
hun ouders van deze uitnodiging op de hoogte te brengen.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op ……… (dd) in …………… (locatie en adres)
De aanvangstijd is …… (uur) en de avond zal rond …… uur eindigen.
Het programma van de bijeenkomst luidt als volgt:
………………….
Ik hoop u als eigenaar/ouder(s) en jou als keetbezoeker te mogen begroeten op ….. (dd) in ……
(locatie)
Met vriendelijke groet,
4

Model persbericht voor de informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst ‘Hokken en keten’
Bezoek jij of bezoekt uw kind wel eens een hok of een keet? Kom dan naar de
voorlichtingsbijeenkomst ‘Hokken en keten’ op …….. (dd) vanaf ……. (uur) in
……….(locatie en adres)!
Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden voor ouders en jongeren uit de gemeente ……….
(naam). In de regio Zuidoost-Brabant is, in het kader van het regionale project ‘Laat je niet
flessen!’, een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om de problemen van hokken en keten tegen te
gaan. De keten worden namelijk vaak, naast gezelligheid, in verband gebracht met veel
alcoholgebruik door de jongeren. De aanpak is gericht op meer gezonde en veilige situaties voor
de jeugd.
De inzet van ouders en de keetbezoekers zelf om de problemen structureel op te lossen is
onmisbaar. Daarnaast heeft u als ouder of als keetbezoeker wellicht vragen over de aanpak die
uw gemeente voor ogen heeft. Bij deze nodigen wij u als ouder en jou als keetbezoeker daarom
van harte uit voor de voorlichtingsbijeenkomst. De aanvangstijd is om ……. (uur) en de avond
zal rond ……. (uur) eindigen..
Het programma van de bijeenkomst luidt als volgt:
…………………….
Kijk voor meer informatie over het project ‘Laat je niet flessen!’ op www.sre.alcoholenjongeren en
over de informatiebijeenkomst op de gemeentelijke website.
Of neem contact op met ……
5
C. Voorlichtingsbijeenkomst aan huis

Modelflyer voorlichtingsbijeenkomst aan huis
Bezoekt uw kind een keet?
Het is belangrijk dat jongeren een plek hebben waar ze samen komen. Waar ze gezellig
kunnen kletsen en hangen. Waar ze lol maken en verhalen uitwisselen. Voor uw kind is
zo’n plek een hok of keet. Prima, zult u als ouder denken. Heeft hij of zij een eigen
stekje en hangen ze niet op straat rond.
Maar in veel keten wordt overmatig alcohol gebruikt door jongeren. Ook zijn veel keten
vaak brandonveilig.
Overmatig alcoholgebruik in keten
De laatste jaren zijn jongeren steeds vaker, meer en jonger gaan drinken. Vooral in hokken en
keten vloeit de alcohol rijkelijk. Veel ouders maken zich zorgen over het toenemende
alcoholgebruik van hun kinderen. En terecht, want het drinken van alcohol op jonge leeftijd kan
onder andere leiden tot hersenschade, leerproblemen, groeistoornissen en verslavingen.
Voorlichting voor ouders
Als ouder van een keetbezoeker kunt u een gratis voorlichtingsbijeenkomst aan huis bijwonen. U
krijgt informatie over de risico’s van alcoholgebruik door uw kind. De bijeenkomst woont u bij met
de ouders van de vrienden van uw kind die dezelfde keet bezoeken. Er is gelegenheid om met
andere ouders ervaringen uit te wisselen. Waar maakt u zich wel of geen zorgen over en hoe gaat
u als ouder om met alcohol in de opvoeding?
Heeft u vragen over de brandveiligheid van de betreffende keet, dan kunt u contact opnemen met
uw gemeente.
Bijeenkomst in de buurt
De bijeenkomst gaat bij voldoende deelname door en wordt bij u in de buurt of in de keet zelf
gehouden. De voorlichting zal ongeveer twee uur duren. Een voorlichter van Novadic-Kentron
verzorgt de informatie. Het is nadrukkelijk geen controlebezoek, want dit gebeurt door andere
instanties.
Interesse?
Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst bel of mail dan naar:
Naam: ………………, telefoon:…………………..
e-mail:………………………………………………
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en de naam en plaats van de keet die uw zoon of
dochter bezoekt. Ook kunt u aangeven of de voorlichting bij u thuis gehouden kan worden en/of
dat u de keet beschikbaar wilt stellen (alleen voor de keeteigenaar). Tot slot kunt u aangeven met
hoeveel personen u naar de voorlichtingsbijeenkomst komt.
6

Achtergrondinformatie voor de projectgroep en overige betrokken medewerkers ten
aanzien van voorlichtingsbijeenkomst
Algemeen
Deze voorlichtingsbijeenkomst is een ‘homeparty’, die wordt georganiseerd volgens de
'tupperware' - methode. Het betreft een laagdrempelige, interactieve bijeenkomst in 'huiselijke'
setting met andere ouders. Daardoor is de bijeenkomst geschikt voor moeilijk te bereiken
doelgroepen. De voorlichter stemt de bijeenkomst enerzijds af op de behoeften van de
deelnemers, maar draagt er ook zorg voor dat een aantal onderwerpen de revue passeren.
Deelnemers krijgen ruimte om hun eigen vragen en mening in te brengen en met elkaar uit te
wisselen.
Voorlichtingsbijeenkomst Hokken en keten
Het gaat hier om voorlichting 'aan huis' voor ouders en de keeteigenaar van jongeren die
bezoekers zijn van dezelfde keet. Vaak zal de keeteigenaar zelf ook ouder zijn van een jongere die
de keet gebruikt. De bijeenkomst richt zich op ouders met jongeren in de leeftijdsgroep vanaf 12
jaar. De voorlichting is een avondbijeenkomst van ongeveer 2 uur die verzorgd wordt door een
preventiemedewerker van Novadic-Kentron.
Gastouder
Een gastouder (bij voorkeur de keeteigenaar) nodigt ouders van bezoekers van de keet uit voor de
bijeenkomst. Als de keeteigenaar geen gastouder wil zijn, kan ook 1 van de andere ouders
initiatief nemen.
Naast werving via de keeteigenaar of 1 van de andere ouders zijn aanvullende manieren van
werving inzetbaar (denk aan berichtjes in huis-aan-huis-bladen etc).
Locatie voor de voorlichtingsbijeenkomst
Bij voorkeur wordt de bijeenkomst in de keet zelf verzorgd. Mocht de locatie van de keet niet
geschikt zijn, kan gevraagd worden of de keeteigenaar - of ouder die initiatief neemt- de
bijeenkomst bij hem/haar thuis wil houden. Bij voorkeur in dat geval een plek op loopafstand van
de keet (max. 5 min.).
Inhoud
Tijdens de bijeenkomst worden ouders geïnformeerd over de risico's van alcoholgebruik door
jongeren en (veiligheids)risico's van het in eigen beheer runnen van een keet. Met de groep
deelnemers wordt tot slot geprobeerd een afspraak te maken dat initiatief genomen wordt door de
ouders/keeteigenaar om een aantal verbeterpunten op te pakken. (bijvoorbeeld het opstellen van
huisregels voor de keet)
De keeteigenaar of ouder die zijn ruimte beschikbaar stelt krijgt minimaal een vergoeding voor de
gemaakte onkosten van consumpties.
juni ,2013
Liesbeth Naaborgh
Trimbos Instituut
7
D. Artikel aankondiging controlebezoeken aan hokken en keten
Jeugd in hokken en keten? Moet kunnen, maar dan wel verantwoord!
Hokken en keten
In Zuidoost-Brabant bevinden zich veel hokken en keten waar jongeren bij elkaar komen. Het is
belangrijk dat jongeren een plek hebben om gezellig samen te komen, maar er is echter vaak
weinig oog voor de risico’s die erbij horen. Denk daarbij aan risico’s als:
 te jong alcohol drinken, wat het groeiproces van de hersenen verstoort,
 teveel alcohol drinken, wat kan leiden tot onherstelbare hersenbeschadiging en
 de (brand)veiligheid van de keet, waarbij binnen enkele minuten de hitte en de rook schade
toe kunnen brengen aan het ademhalingsgestel
Vanuit het regionale alcoholproject ‘Laat je niet flessen!’ worden er in Zuidoost-Brabant -en dus
ook in onze gemeente- verschillende activiteiten uitgevoerd om jongeren te stimuleren minder
alcohol te drinken. Eén van deze activiteiten is het verminderen van overmatig alcoholgebruik in
hokken en keten. Dit om het uitgaan in hokken en keten voor de jeugd in de regio en dus ook
voor de jeugd in onze gemeente veiliger te maken.
Wat kunt u als keeteigenaar van de gemeente verwachten?
Om deze risico’s te beperken is er door de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant een aanpak
ontwikkeld, die is gericht op maatwerk en op meer gezonde en veilige situaties voor de jeugd in
hokken en keten. Hiervoor willen de gemeenten zoveel mogelijk samenwerken met keeteigenaren,
ouders en jongeren. Om maatwerk te kunnen leveren worden binnen deze gemeenten
controlebezoeken uitgevoerd. Deze bezoeken zullen binnen onze gemeente naar verwachting
plaatsvinden vanaf …… 20…….
In de aanpak werken tal van partijen samen, waaronder de gemeente, jongerenopbouwwerk,
politie, GGD en Novadic-Kentron.
Natuurlijk vervullen hokken en keten een belangrijke sociale functie. De gemeenten hebben daar
zeker oog voor en het sluiten van hokken en keten is dan ook geen doel op zich, maar wordt ook
niet uitgesloten.
Normstelling drankgebruik in hokken en keten
Binnen de aanpak zijn de volgende normen gesteld met betrekking tot het drankgebruik in keten:
 Aan jongeren onder 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank aangeboden en door deze
jongeren wordt geen alcoholhoudende drank genuttigd.
 Er wordt niet doorgeschonken aan jongeren die kennelijk in dronken toestand verkeren.
 De voorraad alcoholhoudende drank is beperkt en is afgestemd op een verantwoord gemiddeld
gebruik.
 De verkoop van alcohol is verboden.
 Er is geen sterke drank aanwezig.
 Er is één verantwoordelijke contactpersoon aanwezig van minstens 21 jaar indien alcohol
gebruikt wordt in de keet.
Meer informatie voor keeteigenaren en ouders
Kijk voor meer informatie op de website van ‘Laat je niet flessen!’; www.ljnf.nl. Via deze website
is ook de brochure ‘Doe mee en zeg ook nee! In hokken en keten’ te downloaden. Hierin vindt u
meer informatie over de risico’s van alcoholgebruik en de aanpak van de regiogemeenten met
betrekking tot de hokken en keten.
Ook kunt u de brochure afhalen bij uw gemeente of contact opnemen met uw gemeente en
vragen naar de contactpersoon van de projectgroep Keetbeleid.
8
E. Juridisch kader hokken en keten
In de pilot keetbeleid worden drie soorten keten onderscheiden. De commerciële keet, de buurten de huiskamerkeet.1 De vigerende wet- en regelgeving wordt per keet behandeld.
Commerciële keet
De commerciële keet is een (bijna) bedrijfsmatige ruimte waar anders dan om niet
alcoholhoudende dranken worden verstrekt, die voor publiek is geopend en een permanent
karakter heeft.2 De commerciële keet is een alternatief voor het café.
Drank- en Horecawet
Gezamenlijk inkopen of ‘kosten delen’ valt onder anders dan om niet.3 Volgens artikel 1 van de
Drank en Horecawet (verder: DHW) is een commerciële keet een horecabedrijf. Dit artikel
omschrijft een horecabedrijf namelijk als de activiteit die in ieder geval bestaat uit het
bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter
plaatse. De artikelen 3 en 7 DHW stellen vervolgens dat het is verboden zonder een daartoe
strekkende vergunning van de burgemeester een horecabedrijf uit te oefenen. Het doel van deze
vergunning is een verantwoorde alcoholverstrekking.4 Artikel 45 DHW verbiedt jongeren onder de
18 jaar om alcohol bij zich te hebben in openbare ruimten. Zij krijgen hier voor een boete van 45
euro of een taakstraf.
De voorwaarden uit de artikelen 8 en 10 DHW voor een dergelijke vergunning is dat de keet moet
voldoen aan het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, dat leidinggevenden minimaal 21
jaar zijn en dat leidinggevenden in het bezit
zijn van een diploma Sociale hygiëne. Dit zijn slechts enkele voorwaarden.5 Indien de
commerciële keet geen DHW-vergunning heeft, handelt de keeteigenaar in strijd met de DHW. Op
basis van deze gegevens is de burgemeester gehouden de commerciële keet te sluiten.
Woningwet
Het doel van de Woningwet (verder: Ww) is om de bewoning van slechte woningen onmogelijk te
maken. De wet stelt daarom bouwtechnische eisen aan alle bouwwerken. De hoofdregel van de
Ww is dat voor iedere activiteit die als bouwen moet worden aangemerkt, een vergunning van B
en W is vereist. Volgens artikel 1 lid 1 onder a Ww is bouwen onder andere het plaatsen van een
bouwwerk. Een bouwwerk wordt vervolgens in de Modelbouwverordening Vereniging Nederlandse
Gemeenten (verder: VNG) omschreven als elke constructie van enige omvang van hout, steen,
metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de
grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. Een commerciële keet
valt hierdoor onder de hoofdregel van de Ww; een bouwvergunning is vereist. De keet valt niet
onder de uitzonderingen van artikel 43 Ww, omdat het een gebouw betreft. Artikel lid 1 onder c
Ww stelt namelijk dat een gebouw elk bouwwerk is dat een voor mensen toegankelijk overdekt
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Op grond van artikel 40 Ww is een
commerciële keet daarom bouwvergunningplichtig en is een reguliere bouwvergunning volgens
artikel 44 lid 2 Ww benodigd. Een commerciële keet voldoet immers niet aan alle genoemde
kenmerken voor een licht bouwvergunningplichtig bouwwerk in het Besluit bouwvergunningsvrije
en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken.6 Indien de commerciële keet geen
bouwvergunning heeft, handelt de keeteigenaar in strijd met de Ww.
Op basis van deze gegevens is B en W gehouden het bouwwerk te laten verwijderen.
1
Werkgroep 2 ‘Laat je niet flessen!’, Projectplan pilot keetbeleid, Eindhoven: 2008. p. 7-11. BIJLAGE II
2
Werkgroep 2 ‘Laat je niet flessen!’, Projectplan pilot keetbeleid, Eindhoven: 2008. p. 7-11. BIJLAGE II
3
Bureau Eerlijke Mededinging, 8052/HHV bierketen, Woerden 2008.
4
STAP 2006, Keetbeleid: het hokjesdenken voorbij, Visienota gemeentelijk keetbeleid, 2006. p 16.
5
Wetten en regels, per branche, Horeca, Drank- en horecavergunning <www.kvk.nl> Bezocht op 3 april 2009.
6
Van Buuren e.a. 2006, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht 2006, Deventer: Kluwer 2006.
9
Wet Milieubeheer
De Wet Milieubeheer (verder: Wm) heeft mede tot doel de vervuiling en geluidshinder binnen de
normen te houden om het milieu te beschermen. Op grond van de artikelen 1.10 en 1.11 Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is de commerciële keet meldingsplichtig, omdat er
een nieuwe horeca-inrichting wordt opgericht. Omdat het ten gehore brengen van muziek
structureel deel uitmaakt van de bedrijfsvoering en onmisbaar is zal ook een akoestisch rapport
bij de melding moeten worden gevoegd.7 De commerciële keet is gehouden te voldoen aan de
algemene milieueisen voor verschillende aspecten, zoals geluid, bodem, lucht en afvalwater. Na
de melding zal de gemeente controleren of aan de milieueisen is voldaan. Indien er niet is
voldaan, handelt de keeteigenaar in strijd met de Wm. Op basis van deze gegevens is B en W
gehouden de commerciële keet te sluiten.
Gebruiksbesluit
Het doel van het landelijke Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, kortweg Gebruiksbesluit, is
brandgevaarlijke situaties te vermijden en de kans op brand en ongevallen bij brand te
verkleinen. Na een gebruiksmelding kan de gemeente of brandweer preventief controleren of het
bouwwerk en het gebruik daarvan aan de gestelde brandveiligheidseisen voldoet.8 Indien niet is
voldaan, handelt de keeteigenaar in strijd met het Gebruiksbesluit. Op basis hiervan is B en W
gehouden de commerciële keet te sluiten.
Algemene Plaatselijke Verordening
In sommige gemeenten is het krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening (verder: APV)
verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van B en W. Het doel van deze
exploitatievergunning is het voorkomen van verstoring van de openbare orde en het handhaven
van veiligheid en zedelijkheid. Indien de commerciële keet geen exploitatievergunning heeft,
handelt de keeteigenaar in strijd met de APV. Op basis van deze gegevens is B en W gehouden de
commerciële keet te sluiten.9
Legalisatie
Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel moet B en W onderzoeken of er een reële mogelijkheid
van legalisatie bestaat alvorens het mag besluiten tot handhaving. 10 Indien de commerciële keet
kan voldoen aan de wetgeving dan is legalisatie mogelijk en ontstaat er een regulier
horecabedrijf. Naast bovenbenoemde regelgeving zal de commerciële keet als horecabedrijf
moeten voldoen aan verplichtingen zoals een terrasvergunning ingeval van een terras, het
naleven van de Warenwet voor onder ander hygiëne, een rechtsvorm kiezen, inschrijven in het
Handelsregister, aanmelden bij de Belastingdienst, inschrijven bij het bedrijfschap ‘Horeca en
Catering’ en een vergoeding betalen aan Buma/Stemra en Sena voor het draaien van muziek. 11
Op basis van de wetgeving moeten vergunningen worden aangevraagd waaronder een
bouwvergunning. De voorwaarden voor een bouwvergunning zijn volgens artikel 44 lid 1 Ww dat
de keet voldoet aan het bestemmingsplan, het
Bouwbesluit (verder: BB), de Bouwverordening (verder: Bv) en de redelijke eisen van welstand.
Een extra weigeringsgrond uit artikel 44a Ww betreft het gevaar voor strafbare feiten. De vier
voorwaarden zullen achtereenvolgens worden besproken.
a) Wet Ruimtelijke Ordening
Een van de voorwaarden voor een bouwvergunning is dat de keet niet is strijd is met het
bestemmingsplan. Het doel van een bestemmingsplan is dat het een beeld geeft van de te
verwachten ruimtelijke ontwikkelingen en dat het duidelijkheid en rechtszekerheid biedt. Op de
eerste plaats bestaat strijd met het plan indien de bestemming, voor het gebied waarin de keet
staat, geen bebouwing toelaat. Tevens bestaat strijd als bebouwing wel is toegestaan maar niet
voor het doel waarvoor de keet kennelijk is bedoeld. De commerciële keet is een alternatief voor
het café en dat is bijvoorbeeld geen agrarisch gebruik. In geval van een horecabestemming wordt
7
Ministerie VROM, Activiteitenbesluit: Horeca, 2008.
8
Mijn overheid, Veiligheid, Brandveiligheid, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), 2008
<www.horeca.org> Bezocht op 2 april 2009.
9
Wetten en regels, per branche, Horeca, Exploitatievergunning <www.kvk.nl> Bezocht op 3 april 2009.
ABRvS 18 december 2002, AB 2003, 85.
10
11
Wetten en regels, starten, lijst met regels voor startende ondernemers <www.kvk.nl> Bezocht op 3 april 2009.
10
meestal onderscheid gemaakt in ‘zachte’ of ‘harde’ horecabestemmingen. Afhankelijk van andere
gevoelige bestemmingen in de omgeving, zoals wonen, worden zachte of harde horecavestigingen
toegestaan.12 Afgezien van de toetsing aan de bestemming moet de keet eveneens getoetst
worden aan de overige bebouwingsvoorschriften, zoals maximale afmetingen, nok- en
goothoogten, enzovoort.
Indien de bestemming horeca betreft, bebouwing toelaat, de keet past in het gemeentelijke
horecabeleid, en de keet is gebouwd volgens de bebouwingsvoorschriften dan staat het
bestemmingsplan het verlenen van een bouwvergunning voor de commerciële keet niet in de weg.
Indien er strijdigheid bestaat met het bestemmingsplan is er mogelijkheid tot een tijdelijke
ontheffing (artikel 3.22 Wro), een binnenplanse ontheffing (artikel 3.6 Wro), een buitenplanse
ontheffing (artikel 3.23 Wro), een projectbesluit (artikel 3.10 Wro) of het wijzigen van het
bestemmingsplan (3.1 Wro)13 14.
 Tijdelijke ontheffing: tijdelijke behoefte voor ten hoogste vijf jaren, voornamelijk voor nood en
spoedvoorzieningen. Dit is ongeschikt voor een commerciële keet.
 Binnenplanse ontheffing: in het bestemmingsplan is reeds opgenomen waarvoor, op
welke manier en tot welke grenzen ontheffing gegeven kan worden. Het plan biedt
doorgaans onvoldoende ruimte voor een commerciële keet.
 Buitenplanse ontheffing: een commerciële keet kan in aanmerking komen voor ontheffing
van de bebouwingsvoorschriften op grond van artikel 4.1.1, eerste lid onder a, 3e optie en
onder b, Besluit Ruimtelijke Ordening (verder: Bro) en op grond van het wijzigen van het
gebruik van de keet mits deze binnen de bebouwde kom staat, artikel 4.1.1, eerste lid
onder 1, Bro. Echter is dit bedoeld voor kruimelgevallen, waardoor het ongeschikt is voor
een commerciële keet.
 Projectbesluit: voor verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang met wijziging
van het bestemmingsplan tot gevolg15. Dit kan geschikt zijn voor een commerciële keet.
 Wijzigen van het bestemmingsplan: mits de wijziging past in het beleid van de gemeente,
de provincie of rij. Dit kan geschikt zijn voor een commerciële keet.16
Wanneer er in het gebied waarin de commerciële keet staat geen ruimtelijke ontwikkeling wordt
voorzien dan kan de gemeenteraad in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening
hebben vastgesteld voor dat gebied. Deze verordening regelt het beheer van dat gebied
overeenkomstig het bestaande gebruik. Het gevolg hiervan is dat de bouwvergunning aan de
beheersverordening moet voldoen. Bij strijdigheid kan een nieuw bestemmingsplan worden
gemaakt of kan de beheersverordening buiten toepassing worden verklaard. 17 Indien strijdigheid
blijft bestaan met het bestemmingsplan of de beheersverordening, zal B en W de bouwvergunning
niet verlenen.18 19
b) Bouwbesluit 2003
Eén van de andere voorwaarden voor een bouwvergunning is dat de keet voldoet aan het BB uit
artikel 2 Ww. Het BB is erg gedetailleerd en bevat technische voorschriften omtrent het bouwen
van een bouwwerk. Het doel van deze voorschriften is dat een bouwwerk voldoet aan de gestelde
Wetten en regels, per branche, Horeca, Horeca en bestemmingsplan <www.kvk.nl> Bezocht op 2 april
2009.
12
Onderwerpen, Wonen, Bouwregelgeving, Vraag en antwoord, Bouwvergunning - Woningwet <www.vrom.nl>
Bezocht op 26
13
maart 2009
14
Wonen & bouwen, Bouwen & verbouwen, Bouwen en verbouwen, Actueel <www.utrecht.nl> Bezocht op 2
april 2009.
Bestuur en organisatie, Raad, Zoeken raadsstukken, R068.okt 2008 <www.uden.nl> Bezocht op 3 april
2009.
15
Ruimtelijke ordening en milieu, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplannen, Wijziging bestemmingsplan op
aanvraag
16
ondernemer <www.kvk.nl> Bezocht op 3 april 2009.
17
Info en digitaal loket, Bestemmingsplannen, Beheersverordening <www.almere.nl> Bezocht op 2 april 2009.
18
19
Ministerie VROM 2006, Overzicht verschillen oude WRO – nieuwe WRO, 2006.
Ministerie VROM, De Wet ruimtelijke ordening, beantwoording van gestelde vragen over nieuwe Wro, 2007.
11
eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Indien
de commerciële keet met haar bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik20 voldoet aan de eisen van
het BB, staat het BB het verlenen van de bouwvergunning niet in de weg.21 Indien er strijdigheid
bestaat met het BB zal de keet moeten worden aangepast aan de eisen van dit besluit. Wanneer
dit niet gebeurt zal B en W de bouwvergunning niet verlenen. Het verlenen van ontheffing van
bepaalde voorschriften is doorgaans geen optie, omdat de keet geen reeds bestaand bekend
bouwwerk is en van experimentele bouwmaterialen of bouwtechnieken geen sprake zal zijn.
c) Bouwverordening
Nog één van de voorwaarden voor een bouwvergunning is dat de keet voldoet aan de Bv,
genoemd in artikel 8 Ww. Een bouwverordening wordt per gemeente vastgesteld en bevat alle
niet-bouwtechnische eisen waaraan een bouwwerk of gebouw moet voldoen. Het doel hiervan is
vooral het brandveilig gebruiken van een gebouw.22 Indien de commerciële keet voldoet aan de
Bv, staat de Bv het verlenen van de bouwvergunning niet in de weg. Indien er strijdigheid bestaat
met de Bv zal de keet moeten worden aangepast aan de eisen van deze verordening. Wanneer dit
niet gebeurt zal B en W de bouwvergunning niet verlenen.
d) Welstandsnota
Ten slotte is een voorwaarde voor een bouwvergunning dat het uiterlijk en de plaatsing van de
keet voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Het doel hiervan is dat de leefbaarheid van de
omgeving en de aantrekkelijkheid van de gemeente behouden blijft. De door de gemeente
vastgestelde welstandscriteria zijn opgenomen in een welstandsnota, genoemd in artikel 12a lid 1
Ww. De aanvraag voor een reguliere bouwvergunning zal voor advies worden voorgelegd aan een
welstandscommissie, mits aan alle overige voorwaarden voor een bouwvergunning is voldaan. Het
advies van de commissie zal B en W doorgaans volgen. Bij een positief advies zal de
bouwvergunning worden verleend. Bij een negatief advies zal de bouwvergunning niet worden
verleend.23
Buurtkeet
De buurtkeet is een niet bedrijfsmatige keet waar (niet) anders dan om niet alcohol wordt
geschonken. De keet heeft een doorgaans besloten en soms een permanent karakter.24 De
buurtkeet lijkt het alternatief voor een buurthuis of jeugdhonk. Meestal wordt in de buurtkeet een
potje gemaakt om de alcohol te bekostigen. De bewijslast voor de DHW is hierdoor complex; er
wordt immers niet per alcoholconsumptie betaald. Als in de buurtkeet anders dan om niet alcohol
wordt geschonken, bestaat er zonder DHW-vergunning strijdigheid met de DHW. Als in de
buurtkeet om niet alcohol wordt geschonken en de keet is soms voor publiek geopend, is er
tevens sprake van strijdigheid met de DHW. Artikel 25 DHW stelt namelijk dat het verboden is
alcoholhoudende drank aanwezig te hebben in een ruimte die voor publiek is geopend, tenzij het
is opgeslagen voor een rechtmatige bedrijfsvoering elders. Eveneens is het verboden deze alcohol
in die ruimte te nuttigen. Op basis van deze gegevens is B en W gehouden de buurtkeet te
sluiten.
20
Ministerie VROM 2005
Ministerie VROM, Praktijkboek bouwbesluit 2003, 2005. p.49-50
21
Onderwerpen, Wonen, Bouwregelgeving, Vraag en antwoord, Bouwbesluit <www.vrom.nl> Bezocht op 30
maart 2009
Regelgeving & normering, Bouwbesluit, Modelbouwverordening houdt aansluiting Bouwbesluit, 2008
<www.bouwwereld.nl>
22
Bezocht op 2 april 2009.
23
Van Buuren e.a. 2006
Van Buuren e.a., Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht 2006, Deventer: Kluwer 2006.
24
STAP 2006
STAP, Keetbeleid: het hokjesdenken voorbij, Visienota gemeentelijk keetbeleid, 2006. p 17.
12
Wanneer er kan worden voldaan aan de vigerende wettelijke bepalingen dan is legalisatie van de
buurtkeet mogelijk. In geval van alcoholschenking anders dan om niet moet worden gekeken naar
het juridisch kader van de commerciële keet. In geval van alcoholschenking om niet moet er
volgens de DHW geen alcohol meer worden geschonken en moet het bouwwerk voldoen aan de
bouwregelgeving. Doorgaans bevindt de buurtkeet zich in een caravan, een schuur of in een
getimmerd keetje. Indien de buurtkeet geen bouwvergunning heeft, zal deze moeten worden
aangevraagd. B en W verleend deze vergunning ingeval er bebouwing is toegelaten, de
bestemming wonen/bijeenkomsten overeenkomt met het bestemmingsplan en er gebouwd is
volgens de bebouwingsvoorschriften, het BB, de Bv en de redelijke eisen van welstand. Zonder
bouwvergunning of zonder naleving van de vergunning c.q. bestemming is B en W gehouden het
bouwwerk te laten verwijderen.
Huiskamerkeet
De huiskamerkeet is een niet bedrijfsmatige keet waar gratis alcohol wordt verstrekt of waar
bezoekers hun eigen drankjes meenemen. De keet is niet voor publiek geopend en heeft geen
permanent karakter. Het is een kleinschalige keet, waar toezicht door ouders mogelijk is en
veiligheid gewaarborgd kan worden doordat het een woonhuis betreft.25 De huiskamerkeet is, in
principe, niet in strijd met de wet. De keet is immers niet voor publiek geopend waardoor de DHW
niet van toepassing is. Eveneens bevindt de huiskamerkeet zich in een woonhuis, dat zeer
waarschijnlijk gebouwd is volgens de geldende veiligheidseisen. B en W is dan ook niet gehouden
handhavend op te treden.
Gevolgen
De gevolgen van de wet- en regelgeving die van toepassing is op keten, hebben betrekking op de
gemeente en de burger.
Gemeente
De overheid heeft een grondwettelijke verantwoordelijkheid om onder andere gezonde en veilige
situaties te creëren voor haar burgers. Een mogelijkheid voor gemeenten om te handelen naar de
toepasselijke wet- en regelgeving is handhaven. Handhaving is erop gericht naleving van
wettelijke voorschriften te bevorderen of het beëindigen van een overtreding26. Dit zorgt voor
normbevestiging en dat de doelen van deze voorschriften worden bereikt zoals veiligheid,
leefbaarheid, gezondheid, welzijn en milieu. Een citaat uit het vigerende Regeerakkoord luidt: ‘De
handhaving van de rechtsorde en van gestelde regels is een eerste voorwaarde voor
maatschappelijke integratie en ontwikkeling. Gedogen is geen handhaving en bestaand
gedoogbeleid wordt zoveel mogelijk geëlimineerd of teruggedrongen. Verdere verkokering en
versnippering van de handhaving wordt
tegengegaan; integraal gemeentelijk veiligheidsbeleid en systematische handhaving door het
bestuur worden bevorderd. Bij alle maatregelen verantwoordt de overheid de gevolgen voor de
privacy van burgers’.27 De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: ABRvS)
gebruikt de volgende standaardformulering voor de beginselplicht tot handhaving: ‘Gelet op het
algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk
voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder
dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder
bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit
kan zich voordoen indien concreet
zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in
verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort
te worden afgezien.’28 De laatste zin van deze formule komt overeen met artikel 3:4 Algemene
Wet Bestuursrecht (verder: Awb). Op grond hiervan moet het bevoegde bestuursorgaan alle
relevante belangen meenemen bij de afweging of het handhavend zal optreden of niet en moet
het resultaat van die belangenafweging evenredig zijn. Hiermee is nog steeds sprake van
25
STAP 2006
STAP, Keetbeleid: het hokjesdenken voorbij, Visienota gemeentelijk keetbeleid, 2006. p 17.
26
Michiels & Muller 2006
F.C.M.A. Michiels & E.R. Muller, Handhaving, Bestuurlijk handhaven in Nederland, Deventer: Kluwer 2006. p.8
27
Het kabinet, Regeerakkoord 2007 <www.regering.nl> Bezocht op 6 april 2009
28
ABRvS 11 augustus 2004, AB 2004, 444.
13
beleidsvrijheid, maar het bestuursorgaan zal ingeval van gedogen uitdrukkelijk moeten motiveren
waarom aan de andere belangen zoveel gewicht toekomt.29
De eigenaren van de commerciële keet en buurtkeet overtreden wettelijke voorschriften. Een
citaat uit een uitspraak van de Raad van State betreffende intensief gebruik voor andere
doeleinden luidt als volgt: ‘Dit van de agrarische bestemming afwijkende gebruik van het terrein
is niet zodanig kortdurend en incidenteel dat de bestemmingsplanvoorschriften zich daartegen niet
verzetten, zodat van met het bestemmingsplan strijdig gebruik van het terrein sprake is’. 30
Eveneens kan het achterwege blijven van handhaving maatschappelijke risico’s veroorzaken. De
ontploffing van een vuurwerkopslagplaats in Enschede in mei 2000 en de brand in een
horecagelegenheid in Volendam op 1 januari 2001 hebben laten zien welke ernstige gevolgen een
gebrek aan toezicht en handhaving kan hebben. In deze gevallen werd de ramp mede veroorzaakt
door het achterwege laten van passende sancties op de overtreding van wettelijke voorschriften
en brandveiligheidsvoorschriften in de Bv. Daarom zullen de overtredingen van de keten geheel of
gedeeltelijk ongedaan moeten worden gemaakt. Geschikte herstelsancties hiervoor zijn de
bestuursdwang (5:21 Awb) en de last
onder dwangsom (5:32 Awb). B en W is bevoegd deze sancties toe te passen op grond van
artikel 125, tweede lid, Gemeentewet. Een legale situatie creëren door de keet te verwijderen of
te sluiten kan door middel van bestuursdwang. Wanneer er meer behoefte is om de keten zich
aan de regels te laten houden waarbij de activiteiten kunnen worden voortgezet, bijvoorbeeld
bijeenkomen zonder alcoholgebruik, kan worden gekozen voor een last onder dwangsom. De
sanctie intrekking van een begunstigende beschikking zal doorgaans niet mogelijk zijn, omdat de
keten niet over een vergunning beschikken. De bestraffende sanctie bestuurlijke boete is tevens
ongeschikt, omdat deze sanctie niet als primair doel heeft een overtreding te beëindigen of
ongedaan te maken.31
Burger
Rechtsbescherming is een noodzakelijke voorwaarde voor rechtmatige handhaving. Voor de
keeteigenaar houdt dit in dat wanneer B en W de keeteigenaar een vergunning weigert, de
keeteigenaar bezwaar kan aantekenen bij B en W als hij het er niet mee eens is. Vervolgens kan
de keeteigenaar tegen de beslissing op het bezwaar beroep aantekenen bij de bestuursrechter en
doorgaan tot de cassatieprocedure. Tevens houdt het in dat de keeteigenaar bezwaar kan maken
tegen het toepassen van herstelsancties door de
gemeente. Rechtsbescherming is eveneens een stimulans en soms zelfs het middel tot
handhaving. Voor belanghebbenden houdt het namelijk in dat zij een verzoek aan B en W kunnen
doen tot handhaving en bij afwijzing kunnen opkomen bij de bestuursrechter.32
Belanghebbenden zijn onder andere de omwonenden van de keet en volgens de ABRvS de
reguliere horeca. De reguliere horeca ondervindt omzetschade door het uitblijven van handhaving.
Daarbij wordt het positieve imago van de horeca geschaad. Dit doordat de keetbezoekers na een
keetbezoek de reguliere horeca bezoeken in kennelijke staat van dronkenschap met als gevolg dat
cafégasten lastig worden gevallen en doordat bij controle door de boa het moeilijk aannemelijk is
te maken dat de horeca niet verantwoordelijk is voor het dronkenschap. Tevens plegen
keetbezoekers vandalisme en nemen zij deel aan het verkeer waarvoor de ondernemer
verantwoordelijk gehouden wordt.33 Het verzoek van de horeca tot handhaving moet volgens de
ABRvS door B en W gegrond worden verklaard in verband met de oneerlijke concurrentie.
29
Damen 2005
L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht, Deel 1, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005. p. 702.
30
ABRvS 13 april 2005, LJN: AT3708.
31
Damen 2005
L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht, Deel 1, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005. p. 623-675.
32
Michiels & Muller 2006
F.C.M.A. Michiels & E.R. Muller, Handhaving, Bestuurlijk handhaven in Nederland, Deventer: Kluwer 2006. p.
87-88.
33
Bureau Eerlijke Mededinging 2008
Bureau Eerlijke Mededinging, 8052/HHV bierketen, Woerden 2008.
14
Wanneer B en W niet handhaaft, behoeft dit een goede onderbouwing en is het lange bestaan van
keten geen argument.34
Niet handhaven kan via een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb; een gedoogbeschikking.
Ten aanzien hiervan genieten belanghebbenden rechtsbescherming. Als eventueel bezwaar
gegrond wordt verklaard is daarmee niet het besluit tot handhaven genomen.35 Niet handhaven
kan tevens stilzwijgend geschieden, dit is geen besluit in de zin van de Awb. Ten aanzien hiervan
geniet de burger geen rechtsbescherming.
34
ABRvS 25 juli 2007, LJN: BB0379.
35
Michiels & Muller 2006
F.C.M.A. Michiels & E.R. Muller, Handhaving, Bestuurlijk handhaven in Nederland, Deventer: Kluwer 2006. p.
100.
15
F. Inspectieschema Hokken en keten Voedsel- en Warenautoriteit
Inventarisatie
vooraf
Keet
Exacte locatie keet
Op prive grond / in woning?
Wie is de eigenaar?
Wie is/zijn de gebruiker(s)?
Openingstijden?
Feesten?
Etc.
Voorbereiding
inspectie
Gemeente / Politie
Info over deze keet, keetgebruikers, eigenaar
Keetbeleid? Handhavingsbeleid?
Afspraken tussen keeteigenaar en
gemeente/politie
Klachten over de keet?
Wil de gemeente/politie samenwerken?
Info t.a.v. de noodzakelijkheid machtiging
Etc.
-
gegevens vlak voor inspectie digitaal vastleggen
machtiging burgemeester nodig?
(strafrecht -> politie-> OM)
-
overleg met gemeente/politie ed. over de
inspectie (participatie politie ivm veiligheid,
gezamenlijke inspectie, ed.)
Stappenplan
binnentreden
Te bewijzen elementen:
er wordt bedrijfsmatig of anders dan om niet alcohol verstrekt
Inspectie
EN/OF
de keet is geopend voor publiek
EN/OF
de niet rechtmatige aanwezigheid van alcoholhoudende drank
Het betreft de volgende wetsartikelen in de Drank- en Horecawet
artikel 3 DHW en/of
artikel 25, eerste lid, onderdeel a, DHW en/of
Afhandeling
inspectie
Sanctionering i.o.m.
gemeente/politie
- lid,
afhandeling
maatregel
artikel 25, tweede
DHW
- invoer inspectie(s)
- aanvullen digitaal dossier
- verslag binnentreden opstellen
- terugkoppeling naar gemeente/politie
16
G. Checklist voor de controlebezoeken
Checklist controlebezoek pilot Keetbeleid
Datum bezoek + tijd
:
Locatie
:
Adres + postcode
:
Gemeente
:
(alleen als locatie niet gekoppeld kan worden aan huisadres)
Kadastraal bekend als:
Bezocht door
:
Object gevestigd in:
Geschatte oppervlakte
in woonhuis
schuur / loods aangrenzend aan huis
losstaande schuur/loods
caravan
anders nl:
:
……… m2
Aantal vaste keetleden:
………
Leeftijd keetleden :
tussen ………….. en …………. jaar
Is er een “ledenlijst”beschikbaar ?:
ja
nee
opmerkingen……………………………………..
Worden niet-leden toegelaten?
nee
ja, heel soms
ja, alleen vrienden van groep
ja, altijd
ja, maar alleen tijdens feesten
niet kunnen achterhalen
Op welke dagen/tijden is de keet geopend?
Iedere dag van de week (overdag en ’s avonds)
Iedere avond van de week, vanaf .............. uur
Het gehele weekend (overdag en ’s avonds)
17
Bepaalde dagen en tijden in het weekend,
nl……
Anders, nl………………………………………….
Niet kunnen achterhalen
Worden er alcoholhoudende dranken geschonken?
nee
niet gezien
ja,zwak alcohol (bier, wijn, breezers ,< 15 % alc)
ja,sterke drank (boswandeling, whiskey >15 %)
ja, allebei
opmerkingen…………………………………………….
Heeft de bar een professionele uitstraling?
nee
niet kunnen beoordelen
ja, erg groot en gevarieerd assortiment
Hoe worden deze dranken betaald?
zelf meenemen
turflijst
pot (vrijwillige bijdrage)
vaste bijdrage per periode ( maand, kwartaal)
n.v.t. geen drank aanwezig
niet achter kunnen komen
Tot welke categorie behoort deze keet?
huiskamerkeet
buurtkeet
“semi”commerciële keet
Wie verschaft de drank?
Hoe staat de voorraad drank in relatie tot het aantal
jongeren en de hoeveelheid alcohol die
er werkelijk gedronken wordt?
Zijn er afspraken m.b.t drankgebruik?
de jongeren zelf
de keeteigenaar / ouders
de keeteigenaar / ouders en jongeren
gezamenlijk
anders, nl……………………………………………
opmerkingen……………………………………………
weinig voorraad in relatie tot het aantal
jongeren en er wordt relatief weinig gedronken
veel voorraad t.o.v. het aantal jongeren en hier
wordt relatief lang over gedaan
veel voorraad t.o.v. het aantal jongeren en de
voorraad is relatief snel op
opmerkingen……………………………………………
nee
niet kunnen achterhalen
ja, verantwoordelijke aangesteld
ja, controle ouders
ja, anders nl.
opmerkingen…………………………………………..
18
Zijn de ouders betrokken bij de keet?
nee
ja, in de vorm van:
afspraken
controle/toezicht
aanwezigheid,
halen van drank
Zijn er mogelijke risico’s m.b.t
alcoholgebruik
drugsgebruik (onderscheid soft- en harddrugs)
combinatie van alcohol- en drugsgebruik
agressie t.o.v controle
overig, namelijk
Hoe wordt de keet verwarmd?
gaskachel
houtkachel
petroleumkachel
elektrische kachel
opmerkingen…………………………………….
Zijn er meerdere uitgangen?
(vluchtwegen via minimaal twee zijden)
nee,
ja, twee of meer
opmerkingen……………………………………..
Is de bouwconstructie brandvertragend?
ja
nee
opmerkingen………………………………………….
Zijn er brandbare materialen en versieringen aanwezig?
ja
nee
opmerkingen………………………………………….
Zijn de elektrische aansluitingen en schakelingen veilig?
ja
nee
opmerkingen………………………………………….
Weten de eigenaar en jongeren hoe er
bij brand gehandeld moet worden?
ja
nee
opmerkingen………………………………………….
Wordt er gerookt in de keet?
ja
nee
opmerkingen………………………………………….
Zijn de jongeren op de hoogte van de risico’s van roken in
de keet m.b.t. brandveiligheid?
ja
nee
n.v.t.
opmerkingen………………………………………….
Is de keeteigenaar op de hoogte van zijn
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid?
ja
19
nee
opmerkingen………………………………………….
Willen keeteigenaren en ouders gebruik maken van
het aanbod van de gratis voorlichtingsbijeenkomst?
En is aan hen de flyer hierover verstrekt tijdens het bezoek?
Is tijdens het controlebezoek de brochure ‘Hokken en
keten uitgereikt aan de eigenaar (en evt ouders?)
ja
nee
opmerkingen………………………………………….
ja
nee
opmerkingen………………………………………….
Is controle door andere instantie wenselijk?
nee
ja, gemeente
ja, jongerenopbouwwerk
ja, brandweer
ja, anders, namelijk: ……………………………
opmerkingen…………………………………………
Overige opmerkingen:
Bijlage: Checklist Evenementen
20
Bijlage bij de checklist
Checklist Evenementen
Deze Checklist Evenementen wordt gebruikt en is verstrekt door de brandweer van de gemeente
Bladel en zou gebruikt kunnen worden als bijlage bij de checklist van de controlebezoeken.
In onderstaande lijst zijn een aantal punten door de brandweercommandant rood gekleurd, die
van toepassing zouden kunnen zijn op de hokken en keten. In welke mate deze (gedetailleerde)
bijlage tijdens het controlebezoek toegepast wordt, is ter beoordeling aan de betrokken
medewerkers.
Naam evenement:
Datum evenement:
Contactpersoon :
Tel:
Blusmiddelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
zijn er blusmiddelen aanwezig
vragen bij een brandslanghaspel
zijn deze gekeurd
zijn ze verzegeld
kunnen zij het gehele object bestrijken
zijn ze goed bereikbaar / vrij van obstakels
zijn ze duidelijk zichtbaar eventueel d.m.v. een
pictogram
vragen bij een brandblusser
zijn er draagbare blusmiddelen aanwezig
zijn deze gekeurd
zijn deze verzegeld
hangen er voldoende (1 per 200 m2 indien
geen haspel)
zijn ze goed bereikbaar / vrij van obstakels
zijn ze duidelijk zichtbaar eventueel d.m.v.
pictogram
zijn ze goed bevestigd beugel / vaste plaats
Ja
Nee
NVT
Opmerking of verbeterpunten
Ja
Nee
NVT
Opmerking of verbeterpunten
(indien Nee extra blussers
nodig)
Ja
Nee
NVT
Opmerking of verbeterpunten
Sch/Co2/P
Ja
Nee
NVT
Opmerking of verbeterpunten
19
Vluchtwegaanduiding
(transparantverlichting)
zijn er vluchtwegaanduidingen
zijn deze verlicht bij aanwezigheid van personen
blijven ze branden bij stroomuitval (test NV
werking)
zijn alle vluchtwegaanduidingen goed zichtbaar
hangen ze bij iedere doorgang en
richtingswijziging
geven ze voldoende licht bij stroomuitval (object
breed)
Noodverlichting (NV)
is er noodverlichting aanwezig
is er genoeg noodverlichting aanwezig
gaan deze branden bij stroomuitval (testen)
Ja
Nee
NVT
Opmerking of verbeterpunten
20
21
22
Vluchtwegen en vluchtdeuren
zijn vluchtroutes intern vrij van obstakels
zijn vluchtdeuren vrij van obstakels
draaien de gordijnen of lamellen voor een
deur, mee
Ja
Nee
NVT
Opmerking of verbeterpunten
14
15
16
17
18
23
24
25
(Nee dan ook NV nodig)
(moeten meedraaien)
21
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
zijn deuren te openen zonder sleutels
zijn vluchtdeuren ogenblikkelijk te openen
(snel)
gaan deuren over volledige breedte open
zijn vluchtwegen buiten vrij van obstakels /
en beloopbaar
is vluchtroute veilig ( hoogte / hoge
afstappen / railing )
kan men via een vaste trap de begane grond
bereiken
is de openbare weg te bereiken
zijn er altijd 2 onafhankelijke vluchtwegen
wordt de samenvallende vluchtroute gedetecteerd
Diversen
worden asbakken geledigd in ontbrandbare
bakken
hangt de versiering hoger dan 2,50 meter
is de versiering geimpregneerd
is de opstelling voor koolzuurcilinders in
gebruik accoord
is de opstelling voor flessen met brandbaar
gas accoord
zijn de slangen voor de brandbare gassen
visueel in orde
is de opslag van gasflessen accoord
is de opslag van overige gevaarlijke stoffen
accoord
(niet te zwaar)
(indien Nee => detectie)
(indien langer dan 15 m)
Ja
Nee
NVT
datum op slang:
Controle rapport door klant laten
ondertekenen
Naam:
Opmerking of verbeterpunten
datum:
Handtekening
op achterzijde mogelijk extra opmerkingen te plaatsen (evt. controle punt nummer vermelden)
Datum controle:
Controleur 1:
Controleur 2:
Tijden voor vergoeding
van
tot
van
tot
22
H. Model controlebevestigingsbrief
Gemeentelogo
Aan: de geadresseerde
Betreft: Bevestiging van het controlebezoek aan de keet op uw adres
Gemeente, dd mm jjjj
Geachte heer/mevrouw ……………………………….,
Op …………………….. (d.d.) is door medewerkers van de gemeente een controlebezoek afgelegd
aan de keet op dit adres. Natuurlijk hebben keten hun sociale functie en dat waarderen we. Dit
controlebezoek is met name bedoeld om in keten meer gezonde en veilige situaties te creëren. In
zijn algemeenheid staan we als overheden een aantal normen met betrekking tot het
drankgebruik in keten voor. Deze zijn opgenomen in de aan deze brief toegevoegde bijlage.
De controlebezoeken aan alle hokken en keten binnen de gemeente zijn naar verwachting in ……
(dd) afgerond. Daarna ontvangt u nader bericht, specifiek betrekking hebbend op uw situatie.
Daarbij zullen we specifiek aangeven wat met u is afgesproken en wat wij daarnaast eventueel
nog verder van u verwachten.
(Indien van toepassing de volgende passage opnemen, indien de situatie vraagt om
onmiddellijke actie:) Vooruitlopend op die brief is geconstateerd, dat ….(invullen wat
aanleiding voor actie is). Met u is afgesproken, dat ….. binnen een termijn van ……
wordt aangepast.
Het controlebezoek is met name gericht op het maken van afspraken over verantwoord
alcoholgebruik en veiligheid van de bezoekers van uw keet. Dit betekent echter niet dat hiermee
mogelijk illegale situaties als legaal bestempeld worden. U blijft als eigenaar primair
verantwoordelijk voor de naleving van alle op de hokken en keten van toepassing zijnde
regelgeving.
Tot slot willen wij u attenderen op de gratis voorlichtingsbijeenkomst aan huis. Hierover is tijdens
het
controlebezoek
waarschijnlijk
al
informatie
aan
u
verstrekt.
Tijdens
de
voorlichtingsbijeenkomst wisselt u ervaringen uit met de ouders van de jongeren die uw keet
bezoeken. Verder geeft een voorlichter van Novadic-Kentron u informatie over de risico’s van
alcoholgebruik bij jongeren. Ook de brandveiligheid van de keet wordt behandeld. Voor meer
informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij onderstaande contactpersoon.
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u met mij contact opnemen op het volgende telefoonnummer ………………………………. Of
via ……………………… (emailadres)
Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeester van de gemeente ……………..,
Naam………………
Contactpersoon binnen de gemeente ten aanzien van het keetbeleid
23

Bijlage bij controlebevestigingsbrief
Normstelling drankgebruik in hokken en keten

Aan jongeren onder 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank aangeboden en
door deze jongeren wordt geen alcoholhoudende drank genuttigd.

Er wordt niet doorgeschonken aan jongeren die kennelijk in dronken toestand
verkeren.

De voorraad alcoholhoudende drank is beperkt en is afgestemd op een
verantwoord gemiddeld gebruik.

De verkoop van alcohol is verboden.

Er is geen sterke drank aanwezig.

Er is één verantwoordelijke contactpersoon aanwezig van minstens 21 jaar
indien alcohol gebruikt wordt in de keet.
24
I. Model afspraakbevestigingsbrief
Gemeentelogo
Aan: de geadresseerde
Betreft: Verslag van het controlebezoek d.d. ……….. en bevestiging
van de gemaakte afspraken ten aanzien van de keet op dit adres
Gemeente, dd mm jjjj
Geachte heer/mevrouw ………………………,
Op …………………….. (d.d.) is door medewerkers van de gemeente een controlebezoek afgelegd
aan de keet op dit adres. Kort hierna heeft u een bevestigingsbrief van dit bezoek van ons
ontvangen.
(Evt. de volgende passage opnemen: Daar uw situatie vroeg om onmiddellijke actie is
hierbij tevens uw afspraak met de gemeente bevestigd dat …… binnen een termijn van
…….wordt aangepast.)
In deze brief gaat de gemeente nader in op uw specifieke situatie en de tussen u en de gemeente
gemaakte afspraken tijdens het controlebezoek. Indien van toepassing zal ook worden
aangegeven wat de verwachtingen van de gemeente zijn richting u als keeteigenaar.
Maar voordat op uw specifieke situatie nader wordt ingegaan willen wij u nog graag wijzen op het
doel van het controlebezoek, de rol van de gemeente hierin en uw rol als eigenaar van de keet.
Doel van het controlebezoek
Keten voldoen in het algemeen niet aan het bestemmingsplan en bouwregelgeving, maar dit is niet
het doel van het controlebezoek. Dit controlebezoek was er namelijk op gericht om in keten meer
gezonde en veilige situaties te creëren. Aan de bevestigingsbrief die u na het bezoek van de
gemeente heeft ontvangen, was daarom ook een algemene normstelling met betrekking tot het
drankgebruik in keten bijgevoegd.
Rol van de gemeente
De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren een plek hebben om gezellig samen te komen. De
gemeente vindt echter ook dat er oog moet zijn voor de risico’s die het keetbezoek door jongeren
met zich meebrengen Denk daarbij aan te jong alcohol drinken, teveel alcohol drinken en de
(brand)veiligheid van de keet. De rol van de gemeente beperkt zich vooralsnog tot het wijzen op
deze risico’s. In dit kader zijn met u als keeteigenaar nadere afspraken gemaakt die met deze brief
nog eens worden bevestigd ter verbetering van de situatie.
Aangezien niet gecontroleerd is op andere wet- en regelgeving betekent dit niet dat u hieraan
voldoet of dat wij eventuele illegale situaties gedogen. Zij betroffen enkel op dit moment geen
onderdeel van het controlebezoek. De gemeente behoudt zich het recht voor om gebruik te maken
van haar wettelijke mogelijkheden om een einde te maken aan een illegale situatie. Momenteel is
dat niet aan de orde, maar dat neemt niet weg dat u als eigenaar primair verantwoordelijk blijft
voor de naleving van alle op de hokken en keten van toepassing zijnde regelgeving.
De gemeente is voornemens ook in de toekomst periodiek hokken en keten te controleren om
gezonde en veilige situaties te waarborgen. Deze controles kunnen ook onaangekondigd
plaatsvinden.
Verder willen wij u erop wijzen dat de tussen u en de gemeente gemaakte afspraken kunnen
komen te vervallen wanneer hogere regelgeving ons beleid zou doorkruisen.
Uw rol als keeteigenaar
U bent als eigenaar van de keet degene met wie de afspraken zijn gemaakt. U zult erop toe
moeten zien dat de hierbij bevestigde afspraken ten aanzien van de keet op uw terrein worden
nagekomen. U bent ook het aanspreekpunt voor de gemeente en andere overheidsinstellingen.
Ook wil de gemeente u erop wijzen dat uw situatie van dit moment bepalend is voor deze
bevestiging van de met u gemaakte afspraken. Eventuele wijzigingen in de situatie kunnen alsnog
leiden tot nadere afspraken tussen u en de gemeente en verwachtingen van de gemeente ten
opzichte van u.
25
Er kan met u zijn afgesproken dat u binnen een gestelde termijn zorg draagt voor aanpassingen
met betrekking tot uw keet. De gemeente ziet op de naleving van deze afspraken toe door middel
van een hercontrole. Het niet nakomen van de betreffende afspraken kan leiden tot sluiting van de
keet door de gemeente. Wij vertrouwen er echter op dat het zover niet hoeft te komen.
Verslag van het controlebezoek (constateringen)
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
De gemaakte afspraken tussen u en de gemeente
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Verwachtingen van de gemeente richting u als keeteigenaar
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
Hierbij zou bijvoorbeeld de volgende zinsnede gebruikt zou kunnen worden: Zonder
daarmee de brandveiligheid te kunnen garanderen, leiden de volgende gebruiksregels
tot een verlaging van het risico op brand en snelle brandontwikkeling. Wij dragen u dan
ook
op
om
in
ieder
geval
deze
gebruiksregels
na
te
leven……………………………………………………………………
Ondertekening
U ontvangt hierbij twee exemplaren van dit document. Ter zekerstelling van naleving van de
gemaakte afspraken tussen u en de gemeente verzoeken wij u om één exemplaar te ondertekenen
en binnen twee weken retour te sturen door middel van de bijgevoegde antwoordenvelop
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u met mij contact opnemen op het volgende telefoonnummer ………………………………. Of
via ……………………… (emailadres)
Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeester van de gemeente ……………..,
Naam………………
Contactpersoon binnen de gemeente ten aanzien van het keetbeleid
26
J. Bestuurlijke keuzes en juridische gevolgen t.a.v. het keetbeleid
Gewenste situatie
De gewenste situatie bij commerciële keten is dat deze keten stoppen met commerciële
activiteiten. Dit omdat deze keten in strijd zijn met de vigerende wet- en regelgeving, die
uiteengezet is in het juridisch kader in bijlage E. De gewenste situatie wordt volgens het keetbeleid
bewerkstelligd door de keet in overeenstemming te brengen met de vigerende wet- en regelgeving
of door middel van een besluit van B en W inhoudende dat de commerciële keet wordt gesloten.
De gewenste situatie bij buurtketen is dat deze gezond en brandveilig zijn. Gezond betekent dat
jongeren onder de zestien jaar geen alcohol drinken en dat het alcoholgebruik onder jongeren in
het algemeen met mate is.
Het juridisch kader laat zien dat buurtketen doorgaans in strijd zijn met de vigerende bouwwet- en
regelgeving. Wanneer deze wet- en regelgeving door de gemeente wordt gehandhaafd, zullen de
buurtketen grotendeels moeten worden verwijderd of worden gesloten.
Waar toch sprake blijkt te zijn van commercialisme, worden deze keten niet meer gekwalificeerd
als buurtkeet maar als commerciële keet. Dan wordt immers de Drank- en Horecawet overtreden.
Bij overtreding hiervan kan door de boa flankerend worden beboet.
Echter, de andere zijde van de belangenafweging is dat buurtketen een sociale functie hebben.
Jongeren hebben behoefte om elkaar regelmatig te ontmoeten in een gezellige sfeer. Dit is een
eigen plek in een voor hen vertrouwde omgeving waar ze, zonder dat ouders en familie direct
meekijken, met elkaar activiteiten kunnen ondernemen en een biertje kunnen drinken. Het gaat
hierbij veelal om gewone jongeren en niet om probleemjongeren. Vroeger was men actief lid van
een van de weinige sport- of jeugdverenigingen. Na afloop dronk men in de kantine samen een
biertje. Doordat jongeren steeds meer kunnen kiezen uit een uitgebreider aanbod aan activiteiten
is de bewustwording en het gedrag veranderd. Daarmee is de individualisering toegenomen.
Sporten worden nog steeds in verenigingsverband uitgevoerd, maar al lang niet meer in
teamverband met de eigen vriendenclub. Die hebben immers weer andere activiteiten. Daardoor is
de behoefte groot om in de eigen omgeving een eigen plek te hebben om vrienden te ontmoeten.
Een horecagelegenheid is hiervoor niet geschikt, omdat een consumptie hier vaak een hoge prijs
heeft. Het sluiten van keten is door deze belangenafweging geen doel op zich, maar wordt niet
uitgesloten ingeval van een exces.36
Daarnaast wordt er binnen dit regionale model van uitgegaan dat nieuwe keten kunnen ontstaan
en dat het voeren van een uitsterfbeleid een grote handhavingscapaciteit met zich meebrengt.
De gewenste situatie in buurtketen wordt volgens het keetbeleid bewerkstelligd door
bewustwording te creëren van de risico’s van alcohol en door naleving te realiseren van het
algemeen alcoholbeleidskader en van de afspraken over brandveiligheid tussen de gemeente en de
keeteigenaar.
De gewenste situatie bij huiskamerketen is dat deze keten behouden blijven en gezond zijn.
Gezond betekent dat jongeren onder de zestien jaar geen alcohol drinken, en dat het
alcoholgebruik onder jongeren in het algemeen met mate is. Opheffing is evenmin een doel bij de
huiskamerketen, gezien de eveneens sociale functie hiervan.
Het juridisch kader geeft aan dat huiskamerketen, in principe, niet in strijd zijn met de wet,
waardoor er niet handhavend tegen hoeft te worden opgetreden. De gewenste situatie wordt
volgens het keetbeleid bewerkstelligd door bewustwording te creëren van de risico’s van alcohol.
Keuzes
Voor het keetbeleid omtrent de commerciële keet en de huiskamerkeet wordt de vigerende weten regelgeving gevolgd. Voor het beleid omtrent de buurtkeet zijn enkele bestuurlijke keuzes
gemaakt. De essentiële bestuurlijke keuzes die het mogelijk maken om de gewenste situaties in
buurtketen te bereiken zijn de volgende:
36
Werkgroep 2 ‘Laat je niet flessen!’ 2008
Werkgroep 2 ‘Laat je niet flessen!’, Projectplan pilot keetbeleid, Eindhoven: 2008. p 2-3. BIJLAGE II
27



Bij buutketen wordt er niet gecontroleerd op de vigerende bouwwet- en regelgeving en
hierop wordt niet gehandhaafd.
Bij buurtketen is er geen sprake van een gedoogbeschikking.
Bij buurtketen worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de keeteigenaar op
het gebied van alcoholgebruik en brandveiligheid. Deze worden vanuit de gemeente
schriftelijk bevestigd aan de keeteigenaar.
Juridische gevolgen
Overeenkomst
In het keetbeleid is de bestuurlijke keuze gemaakt om, los van de niet-handhaving op bouwweten regelgeving, mondelinge afspraken te maken op het gebied van alcoholgebruik en
brandveiligheid tussen de gemeente en de keeteigenaar en deze later door de gemeente
schriftelijk te bevestigen. Op het moment van bezoeken van de buurtkeet doen de
jongerenopbouwwerker en de brandpreventiemedewerker namens de gemeente de keeteigenaar
het aanbod om de keet als verantwoord te kwalificeren op het gebied van alcoholgebruik en
brandveiligheid. Hiertegenover wordt gesteld dat in goed overleg afspraken worden gemaakt die
door de buurtkeeteigenaar worden nageleefd. Wanneer de keeteigenaar het aanbod van de
gemeente aanvaardt, is volgens artikel 6:217 juncto artikel 6:221, eerste lid, Burgerlijk Wetboek
(verder: BW) een mondelinge overeenkomst tot stand gekomen. Met de eenzijdige schriftelijke
bevestiging van de overeenkomst wordt rechtszekerheid aan beide partijen geboden.
Derdebelanghebbenden, zoals buren en horeca, zijn geen partij in de overeenkomst, waardoor zij
geen invloed op de inhoud hebben. Tevens genieten zij geen rechtbescherming, omdat een
privaatrechtelijke overeenkomst geen besluit in de zin van de Awb is.
Wanneer B en W gebruik maakt van een privaatrechtelijk instrument, zoals een overeenkomst,
speelt de tweewegenleer een rol. Dit houdt in dat de privaatrechtelijke weg voor de gemeente in
beginsel is afgesloten, als er een bestuursrechtelijke regeling bestaat, met waarborgen voor de
belanghebbenden, waarmee B en W ongeveer hetzelfde kan bereiken als via de privaatrechtelijke
weg. Dit is niet het geval wanneer het afwijzen van het gebruik van het privaatrecht ingrijpende
maatschappelijke gevolgen zou hebben en wanneer bovendien blijkt dat de toepasselijke
bestuursrechtelijke regeling niet exclusief bedoeld is.37
In dat geval is er geen onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke regeling en kan ook
de privaatrechtelijke weg worden gevolgd.38
De gemeente wil met de overeenkomst bereiken dat een buurtkeet behouden blijft en verantwoord
is op het gebied van alcoholgebruik en brandveiligheid. Dit kan slechts via de publiekrechtelijke
weg worden bereikt als de buurtkeet in aanmerking komt voor legalisatie. Doorgaans komen
buurtketen echter niet in aanmerking voor legalisatie waardoor de publiekrechtelijke weg
ingrijpende gevolgen zal hebben voor de sociale functie van de buurtkeet en bovendien heeft B en
W beleidsvrijheid op het gebied van handhaving. Daarom staat tevens de privaatrechtelijke weg
voor B en W open. Het gebruikmaken van de privaatrechtelijke weg heeft tot gevolg dat B en W
haar bevoegdheid onderwerp maakt van een overeenkomst. Weliswaar behoort het niet
handhaven op de vigerende wet- en regelgeving niet tot één van de afspraken, maar zal B en W
bij niet-naleving van de afspraken over alcoholgebruik en brandveiligheid alsnog gebruikmaken
van haar bevoegdheid tot handhaving. Een contractuele boete als sanctie dient het doel niet. In
het keetbeleid is een zogenaamde bevoegdhedenovereenkomst aanvaardbaar, omdat er geen
sprake is van een ongeoorloofde oorzaak39, van een wettelijk beletsel of van de overheid die
misbruik maakt van haar bevoegdheden of van haar feitelijke machtspositie.40 De
buurtkeeteigenaar is tenslotte wettelijk verplicht om onder andere de voorschriften van
verantwoord alcoholgebruik en brandveiligheid na te leven.
37
Gemeente Blaricum
Gemeente Blaricum, Kadernota Integrale Handhaving, Handhaven in vertrouwen en vertrouwen in handhaving.
p. 27
38
HR 26 januari 1990, NJ 1999, 393 (Windmill)
39
HR 13 april 1962, NJ 1964, 366 (Kruseman)
40
Ballegooij e.a. 2008
Ballegooij e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Deventer: Kluwer 2008. p. 277
28
Motivering van de keuze voor afspraken in privaatrechtelijke overeenkomst:
Het uitgangspunt van het regionale modelkeetbeleid is dat de keten gecontroleerd worden op
grond van de Drank- en Horecawet en niet op grond van bouwwet- en regelgeving.
Daarbij wordt als eerste de vraag gesteld of er sprake is van commercialisme. Is dit het geval, dan
dient de keet gesloten of gelegaliseerd te worden.
Bij buurtketen is de Drank- en Horecawet doorgaans minder van toepassing -bij blijk van
commercialisme wordt alsnog de boa ingeschakeld en wordt verder de procedure van de
commerciële keten gevolgd-, maar deze buurtketen dienen nog wel verantwoord te zijn op het
gebied van alcoholgebruik én er wordt daarbij gekeken naar het zo brandveilig mogelijk maken
van de keten.
Hiertoe worden afspraken gemaakt met de keeteigenaar door de controleurs (de
Jongerenopbouwwerker en de brandpreventiemedewerker).
Dit regionale model keetbeleid heeft niet het karakter van een uitsterfbeleid ten aanzien van
hokken en keten, daar geredeneerd wordt dat hokken en keten een belangrijke sociale functie
hebben én dat ook nieuwe hokken en keten kunnen ontstaan. Het voeren van een uitsterfbeleid
brengt daarnaast een grote handhavingsinspanning met zich mee.
Het doel is niet om de hokken en keten te sluiten, maar om jongeren hier gezond en veilig in te
laten verblijven. Hokken en keten worden hierbij gezien als een normaal fenomeen, dat wordt
geaccepteerd, mits gezond en veilig.
Waar geredeneerd wordt dat hokken en keten niet normaal zijn en er een einde gemaakt zal
worden aan de situatie, zal de gedoogbeschikking toegepast worden. Dit met als doel om de keten
die nu bestaan te laten uitsterven op termijn en ze vervolgens te sluiten middels de beschikking.
Tevens is inherent aan dit beleid dat er geen nieuwe keten mogen ontstaan.
Een gedoogbeschikking is van toepassing bij niet-vergunbare situaties die eindig zijn. Gezien de
controlebezoeken bij het regionale model keetbeleid zijn gericht op de Drank- en Horecawet en
niet op bouwregelgeving is er in die zin geen sprake van vergunningverlening. Het controleren op
bouwregelgeving is namelijk niet de insteek van het controlebezoek, want dat is gelegen in het
maken van afspraken op het gebied van alcoholgebruik en brandveiligheid. Het gedogen van
overtredingen van bouwwet- en regelgeving is dus niet het uitgangspunt van het beleid. Met het
toepassen van een gedoogbeschikking wordt controle op alle regelgeving geïmpliceerd, waarbij
overtredingen hiervan gedoogd worden. Hier is bij de overeenkomst geen sprake van, daar hier de
nadruk ligt op volksgezondheid en handhaving van de D&H-wet. Tevens is er aandacht voor de
brandveiligheid, maar niet vanuit de bouwregelgeving.
Het kiezen van deze insteek brengt met zich mee dat er niet gedoogd wordt (met de gevolgen van
aansprakelijkheid die hier bij horen), maar dat er afspraken worden gemaakt. Uit het maken van
deze afspraken blijkt dat de gemeente actie onderneemt met betrekking tot problemen die hokken
en keten met zich meebrengen. Het kiezen voor deze insteek brengt met zich mee dat de
gemeente niet aansprakelijk is, wat tevens wordt afgedekt in de afspraakbevestigingsbrief die aan
de keeteigenaar wordt gestuurd. De eigenaar is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de naleving
van álle regelgeving die op de hok of keet betrekking heeft.
29
Download