Lage inkomens profiteren meest van nieuwe kindregelingen

advertisement
actueel
‘Kansen op werk’ voor
psychisch kwetsbaren
Het project ‘Kansen op Werk’, biedt
ondersteuning aan mensen met een
psychische kwetsbaarheid die graag weer
aan het werk willen. Het project is recent
geëvalueerd. Van de ingestroomde 115
kandidaten met een psychische kwetsbaarheid, zijn er bijna zestig begeleid bij
hun eerste stap naar re-integratie en 24
mensen hebben betaald werk gevonden.
Dat is een slagingspercentage van twintig
procent. De werkwijze van Kansen op
werk bestaat uit het bieden van een
werkervaringsplaats met werkbegeleiding en een programma van training en
coaching. Na een jaar wordt, als mogelijk,
de overstap gemaakt naar betaald werk.
‘Kansen op werk’ wordt van 2016 t/m
2018 voortgezet in drie arbeidsregio’s:
Midden-Utrecht, Rijnmond en Achterhoek. www.kansenopwerk.nl
KWI Congres 2016
In het Kennisplatform Werk en Inkomen
(KWI) werken de uitvoeringsorganisaties
voor de sociale zekerheid samen aan kennisontwikkeling in het domein van werk
en inkomen. Het KWI congres 2016 richt
zich op de vraag naar arbeid: wat hebben
werkgevers nodig om werkzoekenden
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan
te nemen? Hoe selecteren zij kandidaten
en hoe kunnen uitvoeringsorganisaties
daarop inspelen? Wanneer werken proefplaatsingen en loonkostensubsidie en
wanneer niet? Tijdens het congres krijgen
deelnemers antwoord op deze en andere
vragen. Onderzoekers, wetenschappers
en collega’s uit de praktijk delen relevante kennis en praktijkvoorbeelden.
Het congres bestaat uit een plenair gedeelte, workshops en minicolleges. De workshops en mini-colleges gaan onder meer
in op thema’s als gedragsbeïnvloeding
bij het aannemen van mensen met een
beperking, overwegingen van werkgevers
en vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Ook
staan thema’s als netwerken bij de toeleiding van jongeren met een beperking, en
actuele en toekomstige ontwikkelingen
aan de vraagzijde op het programma. Dinsdag 17 mei | Den Bosch. www.kwi-congres.nl
4 APRIL/MEI 2016 sociaalbestek
VU Divosa Collegereeks 2016
De moderne deugden van het sociaal domein
Samen met tien topwetenschappers, waaronder Hans Achterhuis, James Kennedy
en Maarten van Buuren, onderzoekt Divosa in vijf avonden de vraag: wat zijn
de deugden die de participatiesamenleving dragen of zouden moeten dragen?
En wat betekent dit voor het samenleven in gemeenten en de sturing daarvan?
Behoefte om u te laten inspireren door wetenschappers en met hen te reflecteren
op uw praktijk van alledag? Meld u dan aan voor de nieuwe VU Divosa Collegereeks die start op 18 mei. www.divosa.nl/bijeenkomsten
Lage inkomens profiteren meest van nieuwe
kindregelingen
Uit cijfers van CBS blijkt dat gezinnen
onderaan de inkomensladder het meest
gebaat zijn bij de nieuwe kindregelingen, die vanaf 2015 van kracht zijn. Zij
ontvangen gemiddeld bijna duizend euro
per jaar meer dan voorheen. De toeslagen
en voordelen uit de nieuwe kindregelingen besloegen in 2015 voor de laagste
inkomensgroep bijna 35 procent van het
besteedbaar inkomen. In de tweede tot en
met vijfde decielgroep gaan gezinnen er
met de nieuwe kindregelingen eveneens
op vooruit. Vanaf de zesde inkomens-
decielgroep profiteren gezinnen niet of
nauwelijks van de nieuwe regeling. De
hoogste tien procent inkomens gaat er
tweehonderd euro op achteruit.
Dankzij de kindregelingen neemt het
risico op armoede fors af. Vooral bij
eenoudergezinnen is het verschil groot:
met de kindregelingen valt 32 procent
onder de lage-inkomensgrens, zonder de
kindregelingen zou dat 56 procent zijn.
Bij tweeoudergezinnen zou het armoederisico oplopen van 7 naar 11 procent.
www.cbs.nl
Afhankelijkheid kindregelingen bij huishoudens met minderjarige kinderen naar
inkomenspositie, 2013 en 2015 (raming)
% in besteedbaar inkomen
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
1e (laagste)
2e
3e
7e
4e
5e
6e
decielgroep gestandaardiseerd inkomen
8e
Kinderbijslag
Kindgebonden budget
Combinatiekorting
Nieuwe regeling 2015
Overige kindregelingen
9e 10e (hoogste)
actueel
Een lang tekort, over langdurige armoede
Het SCP publiceerde onlangs de resultaten van haar onderzoek naar langdurige
armoede. Door de economische recessie
van de afgelopen jaren is de armoede in
Nederland flink toegenomen. Ook zijn er
aanwijzingen dat er steeds meer mensen
zijn die ten minste drie jaar van een inkomen onder de armoedegrens moeten
leven. Aan de orde komen vragen als: om
hoeveel mensen gaat het? Is hun aantal
inderdaad gestegen en zo ja, gaat het
dan om een structurele of slechts tijdelijke stijging als gevolg van de crisis? Bij
welke categorieën in de bevolking concentreert de langdurige armoede zich?
Zijn dat de klassieke risicogroepen voor
armoede, zoals uitkeringsontvangers, of
komt het ook voor bij groepen waar je
het niet zou verwachten? www.scp.nl
Wat werkt bij de aanpak van
armoede
Het wegnemen van armoede is voor
gemeenten misschien wel de belangrijkste opgave van dit moment. In
de nieuwe uitgave ‘Wat werkt bij de
aanpak van armoede’ brengt Movisie
de meest recente inzichten over
werkzame factoren in de aanpak van
armoede bijeen. Onderzoeker Jurriaan Omlo: ‘Uit onderzoek weten we
dat armoede samengaat met slechte
fysieke en psychische gezondheid en
een kortere levensduur.’ Wat kunnen sociale professionals zelf doen
om armoede op een succesvolle
wijze te voorkomen en aan te pakken? ‘Wat werkt bij de aanpak van
armoede’ voorziet in handvatten
voor professionals, maar ook voor
overheden en burgers. www.movisie.
nl/publicaties
E-Magazine Sociaal & Ondernemend
Na het succes van het eerste deel bracht
Movisie onlangs de tweede editie van
het e-Magazine Sociaal & Ondernemend
uit. Hoe maak je als sociaal ondernemer je impact zichtbaar? En wat kun je
als gemeente doen om sociaal ondernemers meer ruimte te geven? In het
magazine delen gemeenten, sociaal
ondernemers en burgerinitiatieven hun
ervaringen. Met onder meer een interview met ‘kantelprofessor’ Jan Rotmans,
handige tips voor gemeenten, een
verhaal over hoe je als steunpunt mantelzorg transformeert tot ondernemend
expertisecentrum en drie waarderingsinstrumenten op een rij. Een inspirerend magazine voor iedereen die sociaal
en ondernemend is en samen waarde
wil creëren. www.movisie.nl/publicaties
Zzp’ers hebben vaak
ook ander inkomsten
Van de bijna 1,35 miljoen mensen die
werken als zzp’er is voor zes op de tien
het ondernemersinkomen het belangrijkst. Dat meldt CBS. Voor vier op de
tien is dus een andere inkomstenbron,
bijvoorbeeld loon of pensioen, belangrijker. Ruim 508 duizend zzp’ers
hadden in 2014 alleen een ondernemersinkomen, waarmee ze gemiddeld
36 duizend euro bruto verdienden.
Voor zo’n 288 duizend zzp’ers is het
ondernemersinkomen weliswaar de
voornaamste inkomensbron, maar zij
hebben ook nog inkomsten uit loon,
pensioen of een uitkering.
Als gezegd was voor vier op de tien,
ofwel 553 duizend personen, het zzp-inkomen een bijverdienste. Hun inkomen
bestond vooral uit loon, pensioen of
een uitkering. Het zijn vooral werknemers die naast hun baan extra geld
verdienen als zzp’er. www.cbs.nl
sociaalbestek APRIL/MEI 2016 5
Download