Medische psychologie voor kinderen en jeugdigen

advertisement
Medische psychologie
voor kinderen en
jeugdigen
De afdeling medische psychologie vervult taken op het gebied van
patiëntenzorg, wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijkonderzoek.
De activiteiten van de afdeling zijn voor een belangrijk deel verbonden
aan nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en de zwaartepunten in de
medische zorg van het VUmc. De afdeling kent vijf secties (pediatrische
psychologie, klinische psychologie, neuropsychologie volwassenen, gender
en seksuologie, onderwijs en opleiding).
Waarom medische psychologie voor kinderen en jeugdigen?
Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware
belasting betekenen voor kinderen en hun omgeving. Dit kan zowel voor de kinderen
zelf als voor diegenen die direct bij hen betrokken zijn verwerkings- of acceptatieproblemen geven, maar ook emotionele en praktische gevolgen hebben. Bij kinderen
kunnen klachten, ziekte en behandeling de normale ontwikkeling bedreigen en/of
de opvoeding verstoren. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of
in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in het gezin of op
school. Het kan zinvol zijn dat een psycholoog of psychologisch medewerker wordt
ingeschakeld voor psychologisch onderzoek en/of begeleiding en behandeling.
De medewerkers van de afdeling medische psychologie werken nauw samen met de
medisch specialisten in het ziekenhuis. De verwijzing wordt door de behandelend
arts binnen het VUmc gedaan. Dit kan gebeuren op zijn advies, maar ook op uw
eigen verzoek. Wanneer uw kind wordt doorverwezen wordt er telefonisch of
schriftelijk een afspraak gemaakt.
De gang van zaken
De psycholoog probeert een zo goed mogelijk beeld van de mogelijkheden en de
problemen van het kind te krijgen. Dit gebeurt door een gesprek met de ouder(s)/
verzorger(s) (afhankelijk van de leeftijd van het kind), een gesprek met het kind
en/of het afnemen van psychologische tests. Ook kan aan de ouders worden gevraagd
om een of meerdere vragenlijsten in te vullen over hun kind.
Bij een testonderzoek wordt afhankelijk van de vraagstelling een keuze uit het
testmateriaal gemaakt. Het onderzoek kan onder andere bestaan uit een
ontwikkelings- of intelligentieonderzoek. Soms vindt een persoonlijkheidsonderzoek
plaats om inzicht te krijgen in de sociaal-emotionele mogelijkheden van het kind.
Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind en bestaat
uit spelmateriaal, vragen en opdrachten. Met name bij jonge kinderen kan ook
gebruik worden gemaakt van het observeren van spel.
Soms beslaat het onderzoek meerdere contacten. Dit hangt af van het soort
onderzoek en van de mate van concentratie die uw kind kan opbrengen. Er wordt
altijd besproken hoe lang het onderzoek duurt en hoe vaak uw kind daarvoor moet
komen. In principe zijn de ouders niet bij het onderzoek aanwezig (behalve bij
kinderen jonger dan twee jaar).
Het onderzoek is geen lichamelijk onderzoek. De meeste kinderen vinden het
doen van tests en ‘spelletjes’ leuk. Mocht uw kind hulpmiddelen gebruiken (bril,
aangepaste pen of iets dergelijks) dan doet u er goed aan deze mee te brengen.
Tenslotte kan aan de ouders gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen
over het kind.
Het adviesgesprek en verder…
De resultaten van het onderzoek worden in een adviesgesprek met ouders en
(afhankelijk van de leeftijd) met het kind besproken.
De hulp die na het adviesgesprek geboden kan worden, kan bestaan uit de volgende
mogelijkheden:
• Het geven van adviezen: hierbij gaat het veelal om pedagogische adviezen.
•Het geven van begeleiding: regelmatige gesprekken of spelcontacten met uw
kind, gesprekken met u of met andere familieleden (bijvoorbeeld broertjes of
zusjes).
•Het geven van een kortdurende behandeling (therapie) als er specifieke klachten
of problemen zijn, die samenhangen met de ziekte of medische behandeling.
•Verwijzing, na overleg, naar een andere hulpverlenende instantie wanneer een
langdurige of specifieke behandeling noodzakelijk is, die bij de afdeling medische
psychologie niet mogelijk is.
Nog even dit…
De psychologen en psychologisch medewerkers van de afdeling medische psychologie
hebben een beroepsgeheim. De informatie die u en uw kind aan de psycholoog
en psychologisch medewerker toevertrouwt, de inhoud van de gesprekken en de
resultaten van de eventuele onderzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Deze gegevens worden vastgelegd in een psychologisch dossier en komen dus niet
in het medisch dossier.
Over de bevindingen en de conclusies wordt gerapporteerd aan de verwijzend arts
en, voorzover van toepassing, aan andere behandelaars binnen het VUmc. In principe
wordt deze rapportage in kopie aan uw huisarts toegezonden. Desgewenst kunt u
zelf een kopie van de psychologische rapportage ontvangen. Mededelingen aan
andere behandelaars buiten het VUmc worden slechts gedaan met uw schriftelijke
goedkeuring.
Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek: gegevens die tot uw kind herleidbaar
zijn, kunnen worden gebruikt voor onderwijs en onderzoek, maar alleen indien dit
vooraf aan u is gevraagd en u toestemming hebt gegeven. Wanneer de gegevens
niet te herleiden zijn tot uw kind, dan kunnen deze zonder uw toestemming worden
gebruikt; indien u hiertegen bezwaar hebt, dan dient u dit aan uw psycholoog
kenbaar te maken. Behoudens bovenstaande hanteren wij de algemene regels van
het VUmc, die zijn beschreven in de brochure Rechten en plichten.
Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling medische
psychologie. De afdeling is bereikbaar via het secretariaat op werkdagen van
08.30 tot 16.30 uur.
Afdeling medische psychologie,
sectie pediatrische psychologie (kinderen en jeugdigen) secretariaat:
telefoon (020) 444 0861
fax (020) 444 0851
emailadres [email protected]
VUmc©
februari 2016
www.VUmc.nl
305007
Download