De studie der insecten-biologie

advertisement
De
studie
der insecten-biologie
DOOR
J.C.H.
Met
kan
variatie
een
men
hare
zoölogie.
Nu
of
logische
achtereen
in
de
de
was
de
wijze
een
nieuw
eeuw
vindt
de
zich
Met
het
de
omtrent
weglating
Zoölogie
het
eener
en
bovenstaande
Januari 1908
het
Zoölogie
de
aan
ambt
leven
der
soms
het
de
schijnt,
der
weer
de
sporen.
welke
insecten
vormen
in
de
doel
liet
en
den
regel
literatuur der
voor
op
de
en
Was
het,
iets anders
beteekenis
aan
van
korte
woestijn
schrijver
Amsterdam openlijk
de
de levens-
tijdschriften,
toespraken
waarmede de
van
verspreid.
tijd
geen
omtrent
in
de
eens
Beschrijvingen
van
oasen
een
trok ook
waardoor
studie
vak-zoölogen
deelen
gebruikelijke
van
zoo
nieuw ontdekt
een
entomologische
als
de
jaren
was
beoefenaars,
Buitengewoon Hoogleeraar in
Universiteit
voor
de histo-
dat op
ros,
onderzoek,
Tot
duidelijke
de rede,
van
de
geheele
inleiding
der
dan
van
echter
daartusschen
men
ook
weer
verrassende resultaten. Nu
theorie,
Vooral
bijna
overgroote rijkdom
eohnische
op
dan
naar
meest
veranderde.
hiervan
vullen
het
methode
aanzien
gevoelden
draagt
mededeelingen
vormt
nieuwe
van
soorten
sporadisch
1)
bieden
opgeworpen
een
dieren
te
weinig aangetrokken.
nieuwe
omdat
scheen
of
telkens
richting
Oudheid
overheerschend. Zooals
nabij
meest
de
wetenschappen
dit
voorgrond;
richting
richten
het
uit
de
geldt
richting,
den
op
zich
einddoel
schrijver
mate
systematische
oogen
het
die
geheel
der
slechts
vorige
aller
bizondere
meer
¹)
scientiae: ook
anatomische
vergelijkend
kans
instrument
zoölogie
de
embryologische
zoölogie
het
trad
eens
oogenblik
grootste
In
den
van
fata
sua
lotgevallen.
renbaan
gegeven
in
liet woord
op
habent
zeggen:
hebben
de Meyere
der
het
einde
den
27sten
Technische
aanvaardde.
148
DE
dan
STUDIE
systematischen
arbeid
of
arbeid,
anderen aard
van
DER
in
INSECTEN-BIOLOGTB.
was
het
het
zeker niet ontbroken. Had niet
dit
voorbeeld
historia
naturalis
keurigheid
stelt
in
te
de
het
onderzoek
in
lateren
richting
gearbeid,
zoöloog
Het
is
zeker
is
zelf
nieuw
tot
houden
insecten
zoek
zich
alreeds
gebreide
veld
van
daarbij
zoölogie
slechts
Noch
trent
de
hierin
juist zijn
aleer
dit
gewoonlijk
Als
schijn,
het
alsof
dood
tijd
onzen
is
al
voor
was.
een
om-
het levende
die
vrucht
en
van
de
dier
goeden
der
biologie
dit onder-
van
en
de
geen
dan
zijn genialen
te
Uit
de
studie der
die het uit-
nl.
van
vaardigheid
zijn hierbij
wetenschappelijk
technische
vaardigheid,
geheele
voor
als
zooverre,
microtomen
de
er
in
technische
waarde
het
de
gemakkelijkst begaanbare
waar,
noch
naar
zou
dat
faculteiten
over
b.
trekken
v.
maar
vooropgesteld,
het
talrijke
van
waren
gegevens
feiten
een'
er
onder
ik
ben
er
om-
verre
van
waarnemingen
conclusies noch de uitge-
niet
putte,
onzer
eer
onderzoekingen
dat de
wetenschappelijk
het variëeren
verspreide
dan
kerndeeling,
zien;
bij
biologische waarnemingen
dilettant,
waarnemingen
daaruit
arbeid
de
dat
onderzoek,
bizondere
afgemeten
der
dilettant
Hoeveel
der
een
echter
den
van
nadeel
geweest,
van
wegen
uitzien.
verschijnselen
een
raeening
imraersie-systemen,
ten,gevolge,
vallen
Daiiwxn
planten.
trad;
histologische
en
van
bezig,
betrekkelijk
breidheid zijner kennis, noch zijn
overschat.
in
uit
welke het
bij
onderzoekers
Talrijke
aanbiedt,
gespreid,
toon
heeft
bereik
als
studie
belangrijke
van
zeer
worden
moest
ten
Wel
af
eens
wetenschap treurig
van
het
dit
is.
onderzoek
de
verschijnselen
verschillende
dagelijksch gebruik.
van
ook
menige
wel
de
der
is
noode
de
dat
verschijnsel,
dat
den
vallen
voorafgingen
achtergrond
kreeg,
belang
entomologen
van
dikwijls
de
nog
moeilijk
die
in anatomische
nog
ontwaakt.
met
dit onderzoek
voor
is
en
men
onder
Toch
toch
den
op
meer
nauw-
geoogst.
is
biologie
is.
leven
geslacht
dan waarde
eerst
gelukkig
een
niet
mij
zou
nu
eenigszins
maar
onderzoekers,
van
meer
en
weder
had
het
aanbiedt,
Wellicht
meer
bespeuren,
te
Het
ook
de eerste helft der 19de eeuw,
en
ook
dier
een
mekeer
naam
tijd
reeks
classificeerende
en
helft der 18de
biologisch
den
der levende natuur?
een
die
ieder,
de echte
van
die door
toon
van
als Réaumur
man
studies,
van
voorbeeld had
goede
modellen
biologische
van
geringschatting
het
veelzijdig
een zoo
frischheid
en
boeien
noemen,
ordenende
tweede
werd
insecten,
te
vermogen
de studie
meer namen
aan
der
Aan
Mémoires,
zijn
onderzoek
van
aandacht
in
nagelaten
werkelijk
er
spel?
combinatievermogen
door leeken gedaan,
niet
het
huisdieren
wetenschappelijk
minst
en
voor
gekweekte
geheel
op
te
DE
trekken
beste,
Als
kan
is
in
de
in
als
van
zelfs
dat
Doch
niet
alleen
feiten betreft
achte
de
het
en
zulke,
soorten
waarvan
der
wat
niet
ze
opvolgende
het
verwijderen
ontglipt
verkregen.
levende
de
tal
zulk
na
Parasitische
daar
tal
der
verbonden,
bij
als
ook
naar
moeilijk
echter,
aan
te
is
waar
of
vooral
en
aan
in
een
den weg
vol-
zijn
diergroep eigene
niet alleen in
den
wel
kan
gedaante,
maar
verschaffen, zoolang
levenswijzetusschen
cyclus
van
de
aan
Het is dan ook niet
geduurd,
dat hem
gelukt.
dit
bij
een
mate
veler
leeren
te
ziet
waarneming
verwonderen,
zekerheid
den
had
in Noord-Amerika
eerst
bioloog
geval
te
men omtrent
bladluissoort
De
ruime
levenswijze
aleer
pogingen
het
volledig
bepaalde plant
een
herhaling
bij
heeft
zoo
vele
22
na
jaren
en
stuit hier op dezelfde
ondervonden
parasitische
worden
wormen
bij
en
zwammen.
waar
samengesteldheid is
is
in
de
is
er
deze
aan
kweeken,
vele bladluissoorten
bij
vrucbtelooze
toeval
staan
kent,
groot
zoo
te
physiologische
voor
moeilijk
migreerende
erkent,
in
stadiün
het verschil in
zich
maar
begeven.
een
van
’t
b.v.
jaren
de
dikwijls
moeilijk
dieren
van
Pergandë
soort
onderzoek
Soms
zooals
zich heen
ze
gedeeltelijk
Dok
ver-
op Java
waarneming
groote bezwaren
dier
is
verspreiden,
van
moeilijkheden,
het
titel
betreft, groote wijzigingen ondergaat,
bet
ook
niet
nog
deels
dier
uiterst
men
dikwijls
levensloop
is
men
soms
ook
en
waar
het
het
die
kent;
omdat
kennen,
biologie
hiervan
generaties,
waarbij
°g
de
geregeld
vormen
levenswijze
waarbij
levensvoorwaarden,
n
partheno-
een
onderzoek
in alle
daartegenover
levensvoorwaarden
zijn
insecten
van
gemakkelijk
maar
de
men
oorzaak
De
metamorphose,
dat
het
waar
biologisch
aan
materiaal
aangewezen
waarneming
gelegd.
is,
wellicht
intellectueelen arbeid
hoogeren
ook
moeite,
zoo
biologische experimenten,
men
de
hun
aan
is
in den
door
waargenomen
den
conclusiën,
men
verkrijgen
te
zij
ook
werd
feit
het
omtrent
takken®
betreft
wat
van
verscheidene
zijn
aantal
ledige
mededeeling
een
leeken
en
gering.
te
Wel
dat
bij
den
eerste
menschelijken geest
der
ontleenen
der
verrassende
trekken
het
niet
Brunn
den
van
waarnemingen
waarde
den
van
ook.
houdenden ȟberseeischen Kaufmanncc.
verblijf
van
dit
het werk
zwakheid
de
bizondere
een
voortplanting
genetische
evenmin
dat
149
INSECTEN-BIOLOGIE.
wetenschap
van
bekende
een
dat Yon
daarom,
meldt,
tak
voorkomen,
onpartijdigheid
ook
DER
wel
biologie
welken
gevolg
het
STUDIE
de
geken
noodige
voldoen,
de
levensloop
merkt,
volstrekt
kunnen
in
de
door bizondere
groote bezwaren
levensvoorwaarden op
dat ook
niet
vrije natuur,
zichzelf
waar
optreden.
zoo
toch
uiterst
de
veel
150
DE
ruimere
zich
keuze
slechts
mate
der
Van
der
zelf
leiden
het
van
dat
tal
van
kunnen
de
onderzoek
hier
ligt
er
hij
wel
zou
die
enkelen
voor
dan
wat
de
die
en
met
of
op
niet
voeden
echter
den
toch
in aantal
is
er
zoo
door
en
hier slechts
uit
met
inval
namen, zooals
komt het
weinig
op aan,
strekken;
te
ook
aan.
ondanks
larf
leven
afgestorven
en
rupsen, di e
toch
treft de
de
carnivoren
herbivoren
van
aan
bioloog
vindt
plotseling
roofmsect.
een
bij
een
planten
de
in
Dat
groote overeenkomst in bouw,
dan
voor
op
grijpen.
veroorzaken
gallen
Onder
groep
van
het
voor
graankorrels,
die
verwachten,
allures
tot overeenkomst
altijd,
liggen
met
uiterst verschillende
en
soorten
gering
het
meer
niet,
en
naar
hand
ter
vormen
vreedzame
slechts
als
vak
onderzoek
betreft
sluipwespen,
is,
welke
onderwerp
het
van
hulp,
ware
Systematische verwantschap
lang
sprekender
eigenlijk
elke
voor
aantal feiten.
herhaaldelijk
alle
van
algemeene gevolgtrekkingen,
niet
een
»die Zucht
werken
van
zich
onder
hun
bezig gehouden,
mogelijk
maar
priori
a
de
alle
Hoeveel
valt; alleen
onderwerp
biologie
keten
ondanks
onderzoek,
veld
geheele
ontbreken.
in
van
betrekkelijk
geen groep
diegene,
schimmels,
somtijds
de
aantreft.
van
van
Het
levenswijze
ook
andere
wel
opmerking:
deel
mannen
dat
is.
schildluizen,
vorm
karakteristieke
van
geringe
dankbaar zijn
besluiten. Voorbeelden
men
vegetariërs
in
soorten
de
aan
gewagen, ook
men
ten
talent
alleen,
gering
afdwalingen
bijna
wel
der
dan
geval
dikwijls,
zijn,
In
zoo, vele
schakel
de sobere
de keuze
bij
en
zooveel
te
een
op
maken op
verschil
hier
zich
Ook
over
roofkevers
een
komt,
weinige
herhaaldelijk
anderen aard
van
te
dergelijke
spel
ontwikkeling
in
bleef
welke
groot gevaar in het maken
een
planten,
in
dilettanten
dit,
één
maar
zoo
oordeel
nu
levenswijze
jacht
a.
ijver
het
verrichten.
het
de
deze
zoölogen
vragen
veroorlooft
e.
der
veel
dikwerf
berustende
het
want
bijna
waar
hardnekkig
zoölogen
door het
van
dat
groot,
was,
misslungencc,
zijde
oogenblik
zoo
zijn,
ik hier kunnen
verborgen
er
de
de
van
verspilling
nog
ligt
mogen
wenschen,
lieten
in
volledige
zeldzaamheid
gevallen,
volharding
Brischke
Kaltenbach,
te
deze
zou
in
ontdekt
wiederholt
hun
de
voor
voordoen. Ware dit niet
is
teleurstelling
Sisyphus-arbeid
Zeker
factor
gunstige
de
minder zeldzaam
ondervonden,
en
voorzorgen
die
als
wijten.
hoeveel
mir
INSECTEN-BIOLOGIE
zelden
veel
ontwikkeling
ist
dier
vermenigvuldiging
te
mij
DER
omstandigheden
ongetwijfeld
gevallen
dooi-
het
van
betrekkelijk
noodzakelijke
zouden
STUDIE
de
galmuggen,
gedeelte
leven
soorten
van
larven öf
plantendeelen,
toepasselijk
en
daar
het
naam,
n.1.
is,
vele,
zeer
gallen veroorzaken;
vrij
óf
een
zij
op
bladeren,
zijn
of op
carnivoor
en
DE
voeden
zich
de
waar
dieren
door
het
verdelgen
is
derhalve
zichtigheid
arbeidsveld
ook
maar
zelfder
De
in
dit
rups,
Met
eene
het
ei,
oog
motvlinders
vier
stadium
terwijl
den
winter
volgende
Niet
welke
schade
der
alleen
voor
Dit
uit
het
economisch
allerlei opzichten
begin
te
in
boom
ontdekken
bij
haar
aanwijzing,
vóór
de
bruikbaar,
te
van
den den
in
dus
dezer
bij
het
verschillend
de
het
jaar geheel
loopende
laatst
verschijnen
een
dat
tengevolge,
eindknoppen
de
aanmerking
vinden
Zij
de
der
eerst
vernielt,
loten nog vóór
verschijnende
beschadiging
vooral
maar
is
in
op
het
het uiterste
Op
ook
te
om
hare beurt
is het
een
in
eerst
het
kunnen
opmaken,
de beteekenis
der
wenschelijkheid
de
vereischte op al deze
een
een
bepaalde
bladeren
oningewijde
van
genoeg
wier
niet
even
van
den
is
zaken
als
eerste
daardoor
men
tot
de
alleen
beschikt,
het
anders,
vermoed.
hebben
duister
en
in
daardoor
haar
wijzen
weg
aanwezigheid
zou
biologie
men
in
wijze aangevreten
Champollion,
kennis
der
Vooreerst zal
insectenplaag
kunnen
rupsen,
aantal,
kennis
algemeen
gewicht.
gesteld,
gering
den
over
van
beoordeelen,
schadelijke
voor
Juli.
en
in
hierbij
genomen,
ruw
dikwijls
hiervan leveren
letten.
worden
nog
als
verschillende soorten
waarvan
het
daaruit
oogpunt
ontdekkingen
die
is,
en
gevallen
van
dan
voorbeeld
heeft
den aard
spel
kunnen
ontdekken.
den
■van
staat
ringehups
verwanten
details
juist dergelijke
in
het
zelfs
ontwikkelende loten doet mislukken.
cultuur
te
de
en
om
in
nauwkeurig
dikwijls
Dit
nog
later komende
zich
bestrijding
details
deze
de
de
Juni
Mei,
worden
te
pop.
vlinders,
nieuwe loten
verteert
jaar
soort
de
soort
der
een
de
het
opzicht
dit
geworden
dennen. Vooral komen
onze
ontwikkeling.
van
verschijnende
zijn
hierop
in
heide levende
en
duidelijk
Een
April,
eieren
der
op
Voor-
blijft
gelijke omstandigheden.
berucht
riet
geslacht Retinia,
het
in
stad
practijk
waarvan
respectievelijk
leggen
de
dient
en
verschillen
bewonende als
belang.
voor
soorten,
deze
houden,
is.
nuttig
dientengevolge
oogenschijnlijk
hare
berk
op
van
zijn
schadelijk
in
integendeel
maar
soorten
onder
maar
den
overwegend
van
ook
jaar
overwintert als
en
dus
plaatse,
zouden hier dus
kunnen doen
schadelijk
kenmerken
verwante
Nauw
ontdekt,
heeft niet alleen hare
systematische,
soort
biologische
hare
onderzocht.
geboden,
andere,
van
soorten
er
genomen besluiten
en voor
bladluizen
van
larven
met
zijn
binnen bladluizen of verwante
parasiet
een
Elke
groot.
zeer
zelfs
ja
analogie
leiden
151
INSECTEN-DIOLOGIE.
bladluizen of
met
als
Naar
dwaalspoor
een
DER
galmuggen;
larf haar leven
doorbrengt.
licht op
ter
mijten,
met
veroorzakende
gallen
wat
STUDIE
Deze
hiëroglyphen
voor
om
dengene
het aldus
152
DE
blad
aangetaste
dennenaald
volkomen
is
zekerheid
dikwijls
het kwaad
in
dikwerf
toevlucht
doen
door
goed
kosten
geringe
door de
slotte
is
gemakkelijk
wil
nauwkeurig
wel
daarom,
De
zijn;
al
en
overbodig
te
is
dit
In
de
in
of
worden
het
wordt
ziekte
de
velden
van
was
dagelijks
men
mogelijk,
een
ander
door
het
zeker
bestrijden
insecten
minder
welke
noode
dikwijls
niet
waarin
dan is
altijd
zeer
het
schadelijk
ze
het
stadium
toch
het
nooit
doel
belanghebbenden
minder kosten
en
volledige
hebben.
lang
stadium,
altijd
is
de
ten
niet
men
voor
of
doorloopt,
van
de
arbeid
toch
practijk
volstrekt
gevallen
meer
dat,
gebleken,
gedekt.
hetgeen
insecten
wat
met
zijn
men
deze
de langzamerhand
de
dit
geldt
dat
mate
en,
geteld,
in
welke
van
zijn
dat
in
niet in
spoediger,
en
hoogst
zekere
voedsel
twijfelachtige
Vooral
zijn
de
noodigen preventieven
zaak,
in
regel
opmerkt
thee-cultuur op
einde
naar
groote
den
neemt
vruchteloos
biologie
geleerd,
gaan,
eerst
Koningsberger berekent,
komt
een
insect
bestrijden
te
na
gemakkelijker
het
echter
de
Daar
aan
levensvoorwaarden
heeft
ervaring
gemakkelijkst
ontdekken
in
af echter moet
slechts
nog
gaan.
afwijkende
is
voor
arbeiders
ploeg
verschillende toestanden
metamorphose
elkaar
gebrek
oogenblik
lossen.
elk
het
wanneer
ten
ruimschoots
eerst
te
na
dat
snoei,
bestrijding
te
op
die naald heeft
aan
vroegtijdig
optreden
die
met
om
ook hier veel raadzamer
geweest.
herhaaldelijk
dan
is
raden,
te
aan
den
Dit
dan
laten zoeken.
der
aan.
is
door
dat
productie
quaestie
altijd
steeds
van
meerdere
de
Op
nog
zich
repressief optreden
waar
van
algerneenen
insecten
het
roestziekte,
georganiseerden
terugkeerende
is
het
een
waarop
zooals Koningsberger terecht
een
Van
is
Preventief
verderfelijk
wantsen
wijze,
voldoende
insect zich
stuiten,
te
De
dikwijls
welk
algemeen
de
van
verwijderen.
een
't
zéér
tot
veroorzakende
te
In
repressief,
bespreking
de
Java
hem
bestrijding
erlangd.
dan
herkennen.
voor
de
den aanvang
gemakkelijker
bij
te
is
voor
nut.
heeft
uitbreiding
INSECTEN-BXOLOG1E.
besluiten,
te
En
veel
van
DER
onmiddellijk
aangetast,
goed gedaan.
te
STUDIE
veel
dikwijls
had kunnen bereikt
worden.
Tegen
het
vele
onschuldig,
stadia
van
met
of
Een
eierringen
der
soms
ze
zal
des
bestaan
en
worden
af,
het
beide
Of
oplevert.
bekroond,
b.v.
oog
weinig redmiddelen, terwijl
poppen,
bezwaar
finesses
genoeg in
allen
rupsen
eieren
geen
succes
biologische
gelegd,
enz.
schadelijke
vernietigen
of
de
vallend
hangt
eieren
en
op
de
zichzelf
bestrijding
echter
in
geheel
in
weder
groepen
deze
geheel
worden
voldoende bereikbaar zijn,
Amsterdammers bekend voorbeeld is de
ringelrups, wier
winters
gemakkelijk
in
grooten getale kunnen worden
DE
STUDIE
vernietigd.
Wordt
bestrijding
natuurlijk
vlakte
den
van
de
bij
bijeen
verzamelen,
te
is
uit
bekende
voordoen,
wier
levenswijze
der
verschaffen,
kan
opleveren,
als
het
middel
dikwijls
Ook
Nüsslin
Leitfaden
zijn
der
gescheben
zu
zijn,
der
ligt.
onlangs
trof
Salatiga
met
de
thee,
der
voor
pathologie
den
practisch
te
recht
veel
in
elke
list,
soort
tevens
steunend
op
cultures
onzer
bet
entomologie
over
over
van
werk
meer
die
goeden
B,
vinden.
den
op
de
leer
Nog
uitsluitend
kina
aan
Dan
zou
en
het
wetenschappelijke!)
behoorden.
aan
het
waarvan
Zij
proefstation
de
agricultuur
voor
personen
blik
zich
entomologen
die
de
zoölogisch
genoeg.
schadelijk
zou
Hawaii,
op
tevreden
Algemeen-Proefstation
entomoloog,
6
fiir alle
van
op
arbeid
bestaan hebben als
Suikerplanters
physiologie
het
van
Kenntnis
zoöloog
deel
allereerst
wanneer tot
of
uitgave
betrefTenden Insekt
groot
een
wantssoort,
zijn,
een
nieuwe
eingehende
werkelijk
een
een
van
een
levende
geweest.
wichtigste Grundlage
1906
voldoende
weelde
Amerikanen
niet willen
Uit
van
en
die «voor
7,
men
niet
evengoed
Vereeniging
over
wel
daar
dat
Helopeltis ,
instituut ook
genoeg
daarmede
waarmede de
hier
over
.
overbodige
dit
Door
voor
de
resultaten
is
geval
vijanden
»Die
dat
gezegd,
verslag
mededeeling,
van
die
uitspraak,
vindt
zoöloog
vragen
arbeid
is,
en
gegenüberdem
cultuurplanten
onzer
in het
ist
der Praxis
een
der
waar omtrent
suikerriet
verschenen
onlangs
Insekts
in
bezighouden,
geen
van
zouden
de
studie
zou
zeker
staf
mij
kleine
zeer
elk
dergelijke
hier
bestaan
ontdekken.
de
eenige
geweld.
de
daarmede is
De
haar
doen
ruw
eines
bescherming
het
zijn,
Forstinsektenkunde:
haben«,
want
terrein
te
der
in
tegen
in
welche
Massnahmen,
kan
met
verschillende
dennen
voor
belangrijke
zeer
bekend
van
dat
tropen,
Zehntner. hebben
kennen
zegt
Lebensweise
economisch
de
van
men
dan
meer
ook
de
der
weder
onderzocht
weinig
zoo
bestrijding
ter
bereikt
onderzoek,
in
zoöloog
te
massa
zelf weinig of
rups
zich
zooals
geschiedt,
naalden
hand,
den
bij
vooral
de
voor
de opper-
aan
winters in
opzettelijk
soorten
sboorderscc
doen
wondeplek
ligt
dit
enz.
schadelijke
belangrijke
dan
maar
Onderzoekingen,
de
bet
dieren nog
zooals
welke
de
dan is
doorgebracht,
’s
poppen
hier
noem
maar
onderzoek
kan
rupsen,
Ik
economisch
grond
wanneer
bodem bedekkende
terwijl tegen
voorbeelden,
talrijke
zeer
welker
den
richten.
te
den
dan
afgevallen bladeren,
onder
door de
zijn
in
moeilijker
dennerups,
153
INSECTEN-BIOLOGIE.
poptoestand
veel
grond,
gestreepte
verdelgen
niets
de
DER
afdeeling
en
beschikt;
en
belangen
der
chemie
toch
zal
practijk
ontzeggen.
oogpunt
details
beschouwd,
afdalen;
kan
dikwijls
het
toch
biologiscli
berust
ten
onderzoek
slotte
een
154
DE
welkom
bestrijdingsmiddel
biologische
Als
u
ik
u
niet
boomgaarden
vooral
en
in
pop
vooral
de
te
rups,
legt
de
de
aan
schaal
zoo
eenmaal
laat.
Dat
een
in
de
is
het
poging
in
het
besproeid,
Een.
vlinder.
met
Duitschland
schillende
de
den
tweede
Deze
regel
bij
dikwijls
den
Juist
kans,
moet
te
hoogst
zeer
nu
top
van
dat het
en
vrucht.
aan
vertoeft
kelkblaadjes,
voor
aantasten
zwakke
tijd
de
te
tus-
rupsje begeeft
vrucht
is
een
rupsje
danken
te
voorhandene
het
dan in
Is het
in
Het
oponthoud
dit
maai-
gebruikelijke
korten
juist
de
eieren
besproeiing
voor
den
jonge
zijne
het
dezer
vergifoplossing
dier
kelk-
zijn
bekoopen.
ontleen
lande
der
lijden.
het
mogelijk
als
bereikt,
voldoende is,
in
tevreden
blootgesteld
genoeg
worden
onder
is
is,
o(
vlindertje
te
ver-
zijner
waarmede
niet
ei
binnendringen
vruchten
voorbeeld
stadia op
het
de aldaar nog
nu
dood
ons
er
nu ter
gaarne
als
en
daar later
wordt het dier
het
merkwaardigheid.
naar
dringt.
is
er
wanneer
en
biologische
den
want
ei
bekroond
succes
binnen
naar
noodlottig;
blaadjes,
rupsje
of
dat geen
bereiken
te
niet
dus
dan is
gekropen,
en
uitstekende
wijze
dus
het
der kiemen
hoornen
de
het
tijd tusscheji
eenigen
aleer
resistent,
zoo
dat
het
met
kleine
namelijk
is
uit
dat
jonge vruchten,
vrucht
dus,
stadiën,
uit den
hetzij
aangericht,
ingesleld,
besproeiingsrniddel
vernietigen
jonge
het
zoodanige
daar
bet
deze
heeft
papier
van
schorsspleten,
een
natuurlijk
gebleken,
der
de
verschuilen
Op
schade
vroegere
was
eieren
uitkomen
deze
zich
Het
concentratie,
Zaak
schen
zijn
of ander
een
voor
sterke
in
in
appel-
Europa
rupsjes, hetzij
dat de mensch
niet,
Amerikanen zich
oppervlakte
dezer
middelen
de
dat de
de
in
aangebracht,
appelen,
werkelijk
het
verbrandt.
en
nadat het
dier
bet
banden
bewoont
uitgebreide
banden
feit,
normaal
hier ook
ware
het
op
aangetaste
zijn onderzoekingen
verdelgen.
door
om
zouden
afneemt
hen
het
berust
gevallen
hebben,
de
der ooftboomen worden
deze
Zij
in
dier ook
gemaakt,
op het
wijzen
Z.-Afrika
en
dit
tegen
gebruik
stammen
gaarne onder
gedood
Door
dat
zich
practische
zijn
onbelangrijke
appelen
meer
nog
Australië
kruipende,
banden
eerst
zou
wordt
willen
wormstekige
bijna
bekend,
aarde
gevonden
echter
stellen.
is
de
beneden
overgaan.
deze
tijd
Het
ter
bizonder
blijfplaats
rups
maar
doelmatigheid
de
de
ik
zou
mag,
Noord-Amerika,
aan
de
uit
naar
ook
nu
Europa,
vangbanden
welke
waarvan
boom
in
van
van
komende
uiterst
oogenschijnlijk
noemen
welks
motje,
bedreigt.
of stroo,
INSECT EN-BIOLOGIE.
een
op
voorbeeld
een
alleen
cultuur
DER
eigenaardigheid.
allen bekende
en
STUDIE
ik
minder,
aan
de
maar
verderfelijke
uiteenloopende
biologie
voor
soort
wijze
van
den
non-
de boschcultuur in
wordt in
bestreden,
hare
ver-
waaronder
DE
dat
deze,
lijmringen
men
soort
de eieren
zich
dus
vrij
vrij
zich
bij
de
vallen. Men
kan
en
in
haar leven
trachten
de
lijmringen
dus
den
gerust
naar
het
op
in
groote rol speelt,
wil
ik thans
Slechts
quaestie.
dus
der
aan
in
’t
niet
geheel
kieskeurige
achtige
wil.
planten,
zonder
rubriek;
zich
ook
niet
welke
maar
geval
heeft
nog
nauwste
mige
harer
de
men
eigen
leven
op
werd
te
voor
de
andere
gunstige
nog
in
practijk
middelen
falen,
resultaten
leidt.
nog
Zoo
stellen
zij
zich
met
De
rups
de
verwant-
Coniferen,
den
van
rups
gaarne
de
op
de
systema-
bleek
Brunfelsia
plant,
bleek
de
van
hoogte
het geslacht
Solaneeën;
benijdsns-
een
dezelfde familiebehooren.
een
ingedeeld,
bij
die
zijn
te
een
rups,
langen
tijd
nader onderzoek
zijn.
is
er
het,
aan
een
heeft
zijn,
uitweg
de
de
zeker,
bloedluis
of zelfs
dat
ervan
dergelijke
daardoor,
geopend,
in
ten
som-
het insect
van
verklaring
omdat
wordt
sommige,
soorten
de eischen
genoeg,
wel is het
gewicht
wanneer
verwante
meer
zijn
maar
van
tot
dat
voedingsplant
duister,
dikwijls
derde
een
zijn,
gaat ook
eerder op
variëteiten niet
het
de meest
gebruiken
tot
te
uitsluitend
maar
verschijnsel
voldoen. Voorbeelden hiervan
dikwijls
voedsel
onverschillig.
planten
op
aan
systematische
van
zich
vrij
plant
vond
normale
als
openbaart
voorgedaan
merkwaardiger
aan
hun
welke
Solanee
een
de
doen zich meermalen merk-
bespeuren
voeden
eener
zoo
Soms
is het aantal
die nagenoeg alle kruid-
aangewezen
Epilobium,
op
Scrophularineeën
inderdaad ook
Een
is
is,
zelfs
alle
verwanten
het
over,
zich
de botanicus;
de
Hierbij
o.a.
verwantschap
wier
bij
leeft
Fuchsia’s
gekweekte
tische
tevreden.
een
mouophaag,
veel grooter
grassen,
plant
voor.
zal
vormen
eveneens
meerderheid behoort echter
soorten
het
soort
van
dan
volstrekt
zijn
zooals b.v.
soorten,
bepaalde
voor
vermogen
olifantsvlinder
dan
alles
met
Verscheidene
schap.
Het
één
op
verschijnselen
waardige
waardig
groote
eens
weer
nl. op de voedsel-
vestigen,
schadelijke gamma-uil,
uitzondering
met
de
Verreweg
onmiddellijk
entomologie
plantensoort gebonden;
verschillende gewassen
zijn
doen
te
doeltreffende methode
zeer
insecten
weinig
plegen
maar
het
dat deze
temperament dezer rupsen.
aandacht
uwe
niet,
nonrups minstens
en
kruipen,
economische
de
uiterst
enkele
een
te
geheele,
de
die
een
komt
eigenaardige
zaak,
Op
dat elke
rupsen
zou
bewegelijk
zeer
beneden
naar
boven
het
deze
bij
de
en
begeven,
ware
ook
maar
zeggen,
afgezet
kunnen
hebben,
aanraking
in
grond
beletsel;
een
eigenlijk
zin
weinig
Waar
aanbrengt.
worden
de kroon
naar
verontrusting
stam
den
tegen
lijmbanden
berust
alzoo
met
stam
vraatzuchtig,
zeer
minste
155
INSECTEN-EIOLOGIE.
de boomen
om
daaruit
niet alleen
rupsen
DER
tegen den
hoog
van
der
aanbrengen
STUDIE
ligt
feiten
wanneer
welke
Australië veel
tot
van
156
I)E
haar
immuun
zijn,
Het
geënt.
meest
Phylloxera,
bet
en
als
Zeer
tusschen
wel
moervlinder
de
vijanden
vonden
Weenen
heden
der
alleen in
welke
dichte
is
Dat ook
van
rupsen
die
het
Van
gelijke
feiten
Voor de
weten,
behalve
haar
is
maar er
den
beniet
Zoo is
grooten
het
paarlewaarom
der
beruchte
een
alleen
terwijl
meest
in
zij
de
duinen ge-
in andere landen
alle
planten
haar in de
verschillende
op
het dan
besluiten.
aangetrod'en,
den
zonder
omgeving
gewassen,
van
maar
behalve
kan
kan
waarop
dikwijls
de punten
is
ons
het
in
planten
het
vele
een
schade
wil
toch
die
dien
planten
kweeken.
te
zekere punten
daaruit, dat,
als
zooals
voedingsplant
groep
der
overeenkomst zijn,
nog
met
hebben. In Rusland
uit de
planten
aan
kies-
zoo
den witten
van
voeden,
o.a.
wijnstok
planten,
schrijven
toe te
schorseneeren
staande
van
allerlei
overigens
gemeen
op
de
echter
het
niet
ambiguella
op
de bladeren
blijkt
bezitten,
worden door
verklaren,
andere
groot
vaneen
ver
de
Composieten
melksap
het
moeten
met
maar
is
soms
bij
biologische eigenaardig-
Cochylis
wijnstok,
zooals
van
de
in
van
rups
bezitten;
in
opvallend
practijk
die,
is
de
enkele
welken aard
welke
waarin
gevallen,
hondsviooltjes;
tot
ons
liggen
te
van
zich,
met
Systeenj
vervangen
gaten.
op
Lederer vond
leeft
afscheiding
opmerkt,
en
bij
wijngaarden
zoo
ook
overeenkomst
Dewiïz
der
te
van
rups
Listera,
en
eigenschappen,
gelukt
in
te
het
van
gebruikt,
al
eenige,
Frankrijk
Asclepias
en
de
behoort,
verklaring
zijderups,
zelfs
geven
in
inflorescenties
rijkelijke
het
bizonderheden
wijnstok.
de
moerbezieboom,
boom
nog
Amerikaansche
van
voedsel
tot
tot
brandnetels
dat
bloempluimen
physiologische
keurige
Iris
den
worden
de beruchte
van
weerstand bleken
meer
overeenstemming
wijnstok
planten;
de
zou
verwantschap;
schijnt
geval
zoodanige systematische verwantschap
Convallaria
op
veel
plaag
physiologische
waarom
op
motje,
midden
te
niet op
Soms
leeft
den
van
nadere
eenige
juist
onduidelijk,
Stachys,
nog op
bekende
een
dier volkomen
soorten
beproefde bestrijdingsmiddelen,
plantensoorten
geen
wordt
tegen
gekweekte
den anderen kant ook die
aan
recht
juist
van
rups
zijn
soorten
volkomen
nog
Noord-Arnerika
dit
genoemd.
althans
bizonderheden
in
deze
aan
meerdere
deze
andere
uit
men
die
door het aankweeken
waarvan
worden
welke
staat,
bereikt
welke
opmerkelijk
insect
een
is
oorzaak
wortelgestel
alle
nu
ondanks allerlei
succes
druivensoorten,
sedert
ingevoerd,
bekend in deze richting is wel het
waar,
meeste
bieden,
waarop
INSECTEN-BIOLOGIE.
verloren,
heeft
appels
van
DER
karakter
verderfelijk
variëteiten
STUDIE
voor
Aggredie
der-
geheel duister.
gevallen
niet
onverschillig zijn,
te
insect tot voedsel kunnen verstrekken
berokkent. Vooral
geldt
dit
daar,
waar
DE
het
insect
Zoo
in
de
kruisbloemige
in
daar
velden
de
zoo
aan
een
aanzijn
de
poging verijdeld
goed
met
door
bij
zich
den
bet
ging
de
van
daardoor
en
bladeren
Ook
men.
in
wijnstok
de
de tropen
een
aan
zijn
wordt
opmerkelijk
dat
voedingsplant
hebben verwisseld
zoowel
elk
en
voor
zich
ook
op
De
even-
en
daar-
zelf
in
de
de
verschillende
op
Fuchsia
behoort.
herhaaldelijk
waargeno-
waarvan
leeft
de
rups
maar
op
benadeelt. Zeer
agamemnon
Ceylon
Amerika
planten
van
oudere boeken als
vlinder,
als op
over-
genoemde
tijd voornamelijk
vlinders, Papilio
deze
wildgroeiende
deze
reeds
rijstcultuur
de
op Java
op
zich
veranderingen
op
gewassen
dezelfde uit
juist
men
cultuurplant
soort
veelvuldiger
nu
gevallen
Indische
twee
hypothous,
vroeger
soms
tweede
waar
behelpen
hij
verwierf.
grasachtige
hij
want
het aangetaste gewas
lang
vddr
verwanten
op
dat
bericht,
is,
Chaerocampa
niet
;
gunstige
ontnemen, kan
waargenomen
naam
dergelijke
te
de
kan
van
reeds
geleefd,
waartoe
witjes
on-
vertoonen.
soms
komt
maar
onze
dat
wordt dan ook
en
afdeeling,
volstrekt
gewoonlijk
sche
beruchten
betiteld,
uit
voor
Van
Cassia,
de
aardappelplant
den
van
wijnstokrups
planten
kan
opnieuw
zijn
gevallen,
bepaalde
een
nieuwen kweek
onder
schadelijke
zeer
die
planten
coloradokever had
zijn
in
feit,
levende
den olifantsvlinder leefde in
van
rups
De
door het
wild
eerstvolgenden
voedsel.
dus
op
stellen,
volgt
zuiveren
te
kan
vermenigvuldiging
tot
worden
het
belangwekkend
verwanten
de
in
mede tevreden
planten
en
een
aangewezen.
wildgroeiende
op
den koolbouw bestemde
voor
Maar ook
wisselbouw
daarop onmiddellijk
Vooral
in
der
een
talrijke
zeer
is
verbouwd. Hieruit
voorjaarsgeneratie
mogelijkheid
deze
de
is,
plant
koolwitje
daar wel
dergelijke
van
geven.
door
koestert
levend insect
geen
het
van
wordt
wenschelijk
weinig talrijke
het
hoop
kool
andere
een
op
zich.
moet
mogelijk
vroeg
omstandigheden
de
nog
het
betrekkelijk
generatie
zij
157
INSECTEN-BIOLOGIE.
voorjaarsgeneratie
tijd
dat
DER
generaties
planten;
dien
middellijk,
zijner
een
leeft b.v.
STUDIE
en
hunne inheem-
ingevoerde
plant
bizonder sterk hebben
vermenigvuldigd.
Ter
verklaring
is
tuur
met
houden. Ik
die
in
in
de
hooge
larve
denk
Wat
kan
van
het dier reeds
grijpen,
dat
de
o.a.
jaren
heeft
veroorzaakte
optreden
dergelijke
hier
laatste
mate
het
van
een
aan
de
ziekte
plotseling
deze
vroeger
vóór
1897
plotselinge
aan
de
omstandigheden
vijanden
kool
der
steeds
over
nooit
deze
werd
verschijning
eigen,
vroeger
dan
voor
in
cul-
onzer
rekening
draaiharten in
het kooldistrict
geteisterd, terwijl
ziekte
nieuwe
van
voedselverandering
de
te
kool,
Noord-Holland
door
een
galmug-
geklaagd.
de reden
is
een
het
zijn?
moeilijk
optreden
in
Was
te
be-
massa
158
DE
nooit
niet
gunstig
beeft
zoo
bouw
het
verschijnsel
insect
is
omtrent
uit
en
grassen
den
iep
in
op
aan
het
tijd
gewassen
de reeds
op
den wisseldier ook
een
nog
op
open
vogelkers
luizen
haver
niet
het
van
van
de
bij
moet
generaties
gevallen
1
Met
insecten
hier
heeft
de
een
aan
plaats
2—3,
generatie.
vrees
de
tot
van
Omgekeerd
voor
de
San
dus
en
van
bepaalden
onjuist
geval juist
waar-
migratie
bij
verschijnsel
een
den
van
graanroest,
houden,
te
in
de
is,
omdat de
uit zich de
zooals
dat
Europa
dit
in
schade
naar
het
in
de
nog
dit
ligt
quantiteit.
het aantal
zooals dit in vele
Noord-Amerika
in
Zuidelijk
gelukkigenvijs
José-schildluis,
is
gewoonlijk,
appelmotje
het
plastici-
allerminst
vooreerst
onderhevig is,
behalve
van
dat beider blad-
aangebrachte
want,
heeft
door-
nabijheid
soort.
voedsel
wijzen,
uit
zoo
is
geloof
een
van
kleine vooral
te
gevonden bij
Europa,
aan-
bewering
voortplanting volgt
de
het
op
vermeerdering
in
hier
gebleken
van
beteekenis,
insecten;
het
overgaan,
eerste
gevallen
dezelfde
Ook
er
zou
het
in
wijze
eik
blijken
het
verandering
met
weinig
latere
verwijderd
nu
en
wortels
de heteroecie der roestzwammen.
kunnen
macht
de
zijner ontwikkelingsstadiën
betrekking
volstaan
schadelijke
de
de
overwegendfe
Staten
waarom
van
dat
ontdekt,
naar
vond
een
beteugeling
een
insectenorganisme.
’sjaars
ingevoerde
eenigde
zijn
in
graanvelden
heester
alleen in
den
hebben
ter
verbouwen,
te
banen.
constante
dikwijls
is,
kennis hier-
later in het jaar weder
dezelfde
op
van
We
onvoordeelig
het
generaties
Doch
slechts
dezen
nalat
dergelijke
vindt
zijn analogie
op
zou
vele
zijn
de
begeven
veel
eerst
Lichtenstein in
geworden.
van
zich
van
over’talgemeen
trouwens
door Lichtenstein
vooral
druifluis
wenschelijk
planten
bladluizen. Onze
ongevleugelde zomergeneratie
een
bladeren
had
generaties
treedt nergens
hebben,
Zijne mededeeling
de
de
op
bekend
graanroest
maakt,
dat
sedert
het
Berberis-
Ik
eer
dusverre
dien
tot
met
dat niet alle
gering,
werd
vergeetboek,
Toch
dat
ons,
Evenals
vele
bij
nakomelingschap
jaar
en
bladluizen
ook
of
weten,
noode
iepebladeren
terugkeert.
gebleken.
genomen,
als
1878
aldaar
het
het
van
In
gallen
denzelfden auteur,
teit
dier
verband
tot
nl.
van
betrekkelijk
nog
welker
geven,
geraakte
voor
te
wat
aard,
voedingsplant
datum.
jongen
naar
was
belang
kan,
anderen
voorschijn
te
echter
bladluizen
tijd
het
al niet veel
In
overgegaan.
van
leven
van
dezelfde
duidelijk
zijn
is
zeker
kruishloernigen
Een
van
op
vreemd, dat het
even
echter
maar, als
wildgroeiende kruisbloemige
is.
vraag
van
het
INSECTEN-BIOLOGIE.
geweest;
b.v.
verbouwde kool
is
andere
zoo
is
DEK
zijn
wel
maar
geleefd,
lang
een
zouden
kool,
op
STUDIE
een
de Ver-
gedeelte,
der redenen,
afgezien
van
de
DE
geringe
betrekkelijk
gewettigd
slechts
nooit
weinige
zoo
Bij
generaties
voordeel
voorkeur
Ook
altijd
de
andere
late
de
het
larven,
voort
'zoolang
hetgeen
ook
langrijk
nadeel
Hoe
zich
te
druifluis,
licht worden
te
Zoo
voeren.
aangetrokken,
te
vermeesteren
deele
ten
dieren.
dezelfde
en
is
worden
der
door het
niet
in
alleen deze
en
bovendien
meest
beruchte
winter
over
voortbrengen
dikwerf in
het
in het
van
daalt. Bekendheid
zeer
zal
is,
soort
en
blijven
individuen den
te
vele
gewoonlijk
afgezet
juist eenige
van
voor
waargenomen, dat
vermenigvuldigen
staat
met
stellen be-
bekend
een
natuurlijk
om
te
u
was,
door de 20
Do
ook
tal
geringe
gemiddeld
werden
per
omstandigheid
in
massa
doelmatig,
maar
soorten
zeer
economisch
licht
der
het
dat
nacht
bemachtigd
gelokt
de oorzaak
gelokte
jaar
volkomen
werden
Toch ligt
zeggen,
in
door
verwachting beantwoord,
aantal
te
soorten
vangmethode
deze
van
van
was.
menig
dat nachtvlinders door
door het
soorten
slechts
de
eener
is
verschillende
schadelijke
aan
vlindertje
1512 vlinders
nu
daarvan
de
van
Theoretisch
overwegend
het
ook
feit,,
beproefde
volstrekt niet
nuttige
falen,
verwacht
maken,
schadelijk
buitgemaakt.
biologische eigenaardigheden
langen tijd tegen
heil
en men
zelfs
in
menigvuldig
waarin
werden
soms
wijnstok
ocetyleenlamp
is
is
te
Daarvoor behoef ik
den
bizonder
was,
zelfs
niet
teleurstelling
een
de
vervallen.
de bladluizen
doet
verdelgen.
te
omdat
of
hun aantal
aan
en
resultaat
niet,
onverschillige
en
de
van
nachtvlinders
groote schaal gebruik
heeft het
te
insecten
niet al
gebied mogelijk
op
toch
bij
deze
zoo-
’sjaars,
generaties
bij
der
de
waar
voorkomen.
te
lantaarns. Het
van
tal
bestrijdingsmiddelen
aan
zijderups,
daar
vermenigvuldigen
temperatuur
dit
schadelijke
middel
de
de
Staten.
opeenvolging
vertegenwoordigen,
daaronder
en
en
de
op
de
voorbeeld
is
eenige
Terwijl bij
winter
snelle
komen
door eieren
onvoldoende kennis
diersoort
van
den
soorten,
de bloedluis
gaan
zijn.
is
dikbeschaalde wintereieren
gedurende
sommige
en
gebied
levendbarend
najaar
als
vervelling
Van
bij
meer,
voortplanting
van
Vereenigde
een
wel
ze
de ooftcultuur
van
verscheidene
met
te
vijand
de
b.v.
zoo
rassen,
dezelfde.
eene
in
dat
voortbrengen,
zon
dan
dat deze hier
overtuigd,
vast
natuurlijk
gekweekt,
vierde
wijze
in
soort
bij
worden
overal
en
zich
zij
kan
opleveren,
noodlottige
rupsen
’sjaars
plaatsen
van
rnultivoltine
genaamde
bij
tal
op
insecten
nuttige
is
noodlottige
en
grooter geweest is
overbrengen,
althans
generaties
159
INSECTEN-I3IOLOGIE.
van
Bos
hardnekkige
zoo
worden als
zou
DER
kans
Ritzema
was;
een
STUDIE
van
1901,
met
als rups
een
toen
behulp
en er
der
schadelijke
zelfs
dit dier
van
een
elke
nacht
uitgezette lampen gezamenlijk 64,000 vlinders
reden
is
veeleer
deze,
dat
niet
elke
vlinder
160
DE
vlinder te
gemaakt
is
verdelgen
afgezet
duidelijk,
voordeel
nachtvlinders
bulant is
laat
worden
voerig
als
lampen
maar
pCt.
80
bedroeg,
slechts
12
worden
met
De
voer,
mijn
onderwerp
gerijpt,
zal
zijn zij
maar
pCt.
vrou-
afgi-
ook
Slingerland
individuen
mannelijke
de
kosten,
gevangen
pCt.
insecten
betrekkelijk
door
deze
in het groot
weinig tegengegaan,
uitkomst
in
vele
zoodat
gevallen bepaald
op
der zaak
Ik
zou
enkel
der
de
menige
zeker
heb
echter
voordeel,
biologie
onverwachte
het,
over
dat
tal
aangeroerd,
aandacht
vrucht
van
voorname-
hetwelk
geweld aandoen,
oogmerk
de
dat ik
ver-
onrechtvaardig zijn tegenover
op de zuiver
uwe
het woord
tot u
oogenblik
geleid,
neiging
woord,
Vnet practisch
is
dit
toe
vestigde.
Het
lijdt
ondernomen onder-
voor
biologie,
wanneer
wetenschappelijke
de
ook
wetenschap
geheel
is
afgezien
belangrijke vraagstukken
licht
verspreiden.
Hypothesen
een
slechts
mijn eigen
een
uit
even
economisch
van
aantal
17
geschikte vrouwelijke exemplaren
insecten-biologie
studie
dat
reeds
kunnen
nog
20
32,000,
eieren reeds
geeft
totale aantal
waaronder ik
ook
met
de
maar
de
dieren behoorde. Waar
methode
practijk.
en
althans
zoekingen
van
ongeveer
overblijvende
vermenigvuldiging
den aard
der
de
met
van
de
de
op
uit
er
twijfel,
overvloedig
zoo
noemen.
gedeelte
houdt
waarde
van
voortplanting
wordt
oog
te
hebben
niet,
geen
de
het
van
te
1903 uit-
jaar
hoeveelheid behoorde 83
gedeelte
gevangen
schadelijke
kostbare
het
is
de
tot
omstandigheden,
dat
lijk
band
bovendien
voor
vrij
ongunstig
ik
pCt.
het
am-
Noord-Amerikaansche meikeversoort zelfs 95
een
verdelgd,
dikwijls
juist
bij
terwijl
weinig
zoo
nachtvlinders
bij
pCt.,
het
Dat
meeste
door middel
slechts
dit resultaat
met
niet
nachten
dan ook
het
het
voor
nu?
meest
de
vlinders
volstrekt
38
van
en
ongeveer
dit
belangrijke
nog
sexe;
overeenstemming
dat
aan,
had
in
bedroeg
altijd
mannelijke
vlinders
In
legd.
vlinders
heeft
het
categorie
bleek
wat
Het
geschied.
verreweg het
sexe
toen
was
aantal
En
alle eieren
bijna
niet is
vrouwelijke
Dewitz
dier
reeds alle of
zijn.
mannelijken
een
onderscheid dient
laatstgenoemde
gelegen
mannelijke
is,
weer
dit nog
der
gevangen
totale
deze toch
de
tot
welijke
Het
het
gevangen
van
de
buitgemaakt.
1901;
welke
die,
door welke
moet
de
van
onderzocht.
in
ca.
dat
en
beteekenis
vrouwelijke
verdelgen
vanglampen
van
deze
bij
het
de
bij
tusschen
in
INSECTEN-BIOLOGIE.
weinig
van
degene,
en
dat
DER
dat
en
worden
te
hebben
dat het
is,
gelijkwaardig
STUDIE
laten
oogenblik
onjuist,
hoeveel
als
zich
van
spoedig
genialiteit
wegwijzers
rustelooze
ontwerpen, zij zijn dikwijls
en
naar
hebben haar
nieuwe
richtingen
minutieuze arbeid
is
er
vruchten
verdienste,
van
noodig,
ook
al
onderzoek
eer
uit
;
de
DE
hypothese
opgeworpen
doet
Dikwijls
vdór
dien
eenige
reeds
der
En
den
inderdaad,
boomschors
den
geen
andere
rol
uit
gedacht,
van
waar
de
het
de
deeling;
hoe
omtrent
de
verkregen
in
den
Zeer
der,
Oudemans
zijn.
licht
dit
door
van
zijn
om
sterdammers
ring
de
te
om
vliegen
leggen.
om
vinden,
pogingen,
het
zoo
zucht,
De
ren,
die
met
een
in
zoo
de
de
op
zijn tegen
is
Loopen
of
wij
aanneemlijke
uiterst
nauwkeurig
het ontstaan dezer
bij
dit
is
geval
van
zulk
een
Standfuss
Oudemans
van
achtervleugels
geval
welke
in
niet,
is
den
deze
van
hier
in
dat
blijkt,
waarneming
die
directen invloed
resultaat
belangrijk
een
den
het
van
kleurver-
eigenaardige
van
gedeelten
den rusttoestand
invloeden op
uitwendige
is
in
dit
duidelijken
voor
alle
simt®
verband ook
gekleurde
in
de
organisme
levenden vlinder
jnaam
ook
dezer
omtrent
van
gemakkelijkheid,
18de
eeuw
»het
van
vooral in
des
dit
daags
beschuttende
nachtvlin-
de
is
betiteld.
verkla-
niet ontbroken
rust
verborgene
aan
en
bij
roode handen bloot te
van
door hare
den
een
schrikaanjagende
en
tal
door
den allen Am-
de kleur
geval
in
met
Weeskind®
in
oogvallende
passe-partout in
die slechts
de bekende
achtervleugels
eigenaardigheden
het duister niet in het
wijze
de
van
zien
schrijver Sepp
theorieën
bij
maken ?
mededeelingen
gekleurd,
rood-met-zwart
heeft het
het
door
rust.
belangwekkend
die
elk
van
nauwkeurige
toestand
Amsterdamschen
Bij
in
zij,
inwerking
bestreden.
beschermende kleur behoeft te worden
als
te
In
gespeeld?
aarzelt
hoofdoorzaak
die
onderzoeken,
zijn
wijze
mimicry
of
beschermd
gewenscht
verhandeling
geen
zoowel
voor-
volkomen dezelfde
onbedekt
aan
heeft
stellen met
vlinders
oogenschijnlijk
verricht. Uit
bestreden
twijfel onderhevig
aan
met
alle het laatste
heftig
tevreden
ons
nog
is het niet
te
zijde
zij
critiek
Toch
vermomming
veelvuldig jacht
hebben
deele
uitvoerige
een
ook
hij vlinders,
op
feiten
kunnen
ten
der
onderzijde
dergelijke,
en
bij
bekende
hunner
meer
lang
wij
wanneer
met
biologische
reeds
vooral
en
kleur
misleiden,
te
een
onderzoek
zelf
ons
gevaar
kleuren
of
het,
en,
dat
is geweest
veroverd.
niet
aan
de door Darwin
van
nauwelijks
entomologische
van
geval
gegroeid.
voor,
hebben
nog
hypothese
schoenlappers
vogels,
van
hier
het
vleugelen
wereld
dergelijke dagvlinders
op
verklaringen
alle
als
gelijkende
aanval
vogels
de
tijd
geeft
wat
dat
meening,
de
doorgedrongen
invloed thans
de
is
verovering
verschijnsel
zooals
gelden,
onderzoek
laatsten
is
die onder de
zijn
Vooral
gesproken.
in
doet
vooral door
en
wenschelijke
kringen
afstammingsleer
wetenschappelijk
wordt
alle
tot
161
INSECTEN-BIOLOGIE.
wetenschappelijke
weinig
hulphypothesen,
voorgestane
woord
DER
een
het
haren invloed
algemeene
het
zich
tijd
onttrokken
STUDIE
dergelijke
kleu-
gevallen
oppervlakkigheid
werd
162
DE
te
overtroffen,
Hoewel
verdeeling
des
uit
dend
het
waarop
rood
anderen
Weder
vogel
door
dit
het
contrast
dat
meening,
niet
Het
dit
en
alleen
wil
meening
en
in
als
ook
ik
voor
de
tot
studeervertrek
ik
er
van
invloeden
ook
weest,
vooral
baar
maar
ook
is
der
feiten
dan
in
de
de
ter
toch
zeer
nen,
en
geval,
Wat
in
niet
van
bepaling
dit
alleen
het
gedrag
zich
der
wat
toch
ook
is beschouwd
wil
voor-
te zetten
volstrekt
niet
deze
of
geval
geen
dat
bij
richting
in
in
is
gedaan
meer
vele
het
van
staat
maar
gerijpt
dergelijke,
spel
zal
kunnen
kunnen
verwante
wat
soms
nauwkeuriger
als
van
onderzoek
in
op
het
het laboratorium. Wel hen
in
en
oplossing
menige
dieren
reeds
verschil
biologisch
beteekenis dezer vragen, evenmin
oorspronkelijk,
vast,
ik
al
vermornmings-
uiteen
plaatse
verklaringen,
veld
vrije
wat
het
als
waarschijnlijkst
het
van
vergelijkende bestudeering
staat
behoeft dan
oordeel ook
zich zooveel
waar
verschillenden aard
biologie
het
scherpzinnigheid ontbloote,
van
met
als
waarbij
zijn
ge-
geven,
vormen
dat
onmis-
lateren datum
is;
groote
onderzoek
onmiddellijk
waardoor althans het aantal der
ondervond;
dezer
te
van
oorspronkelijke
van warmte
het
van
zijn
weer
verklaring
sommigen
mij
betoogen
rustende
het
opgeworpen verklaring
woonten
dit
algemeene
dat in
overtuigd,
van
de
door
verdwijnen
meer
mijne bedoeling;
waarde
tot
Het
van
of schrikkleur alle beteekenis ontzeggen;
dergelijk
de
talrijkheid
deugdelijke
geen
in
rood
juist
de
binding
ter
voeren
experiment.
verhouding
geen
ver
een
openbaart,
o.a.
gespaard.
neerlatend
het
Anderen
minder
het
juist
worden, hetwelk
waaromtrent
meeningen
schut-
van
biologisch
het
deze
te
zij
middel
geenszins
voordeel
dus
—
wor-
zou
voorvleugels
grauwe
was.
zijn.
achtervleugels
daar
als
van
mij
volgen
te
hoofdzaak
zich
verbergen
doet
bijster
voorvleugels,
anderen
zou
ligt
het
aan
der
der
Welke
geworden.
komt?
rood
eenstemmig is,
door
middel,
het
kleur
grauwe
weer
dus
vertegenwoordigt
vlinderkleur
de
hier
zou
zichtbaar
vlinder,
zijn
van
verschil
den snavelhouw
nopen
de
omtrent
wat
anderen
volgens
plotseling
spoor
gemakkelijkst
het
heerscht
vrij
kleur-
de vlinders
wanneer
deelen zouden worden
kleur
het
aanhangers.
opvallende
plotseling
vluchtende
in
bij
het
onmiddellijk
rood
hem
hare
wordt,
drijven;
en
de
dikwijls
verschilt,
doen,
het
zou
waardoor edeler
dat
was,
opgeschrikt,
vlucht
trekken
hier
dat deze
verkregen
sommigen
op
die
weinig
werden
de
ook
dienst kon
vogels
meenen,
plaats,
een
slechts
den
vogel
vonden
eens
bescherming
richten,
te
INSECTEN-BIOLOGIE.
over
rust
aandacht
zijn
daarheen
er
Volgens
den
meest
op
deze
DER
genomen,
tegen
hunne
meening.
van
zijn
vrijwel
slechts
daags
wijze,
baat
het
men
STUDIE
overtuiging
naar
onjuist
de ge-
deed ken-
mogelijke verklaringen beperking
een
schrede
voorwaarts
mag
wor-
I)E
den beschouwd
deeling
Vele
zijn
in
het
wel
van
dan
toch
voel
zijn
ter
beoor-
mij
beteekenis
de
soortkenmerk
een
ongetwijfeld biologisch
is
het
niet
menige
van
bouw
weinig gedrongen
elk
zien. Toch zal
al
uitwendigen
vele zullen het wel-
en
die in
verspreiden,
de
over
althans
wil
licht kunnen
in den
raadselachtig,
aanvaarden,
te
element
nuttig
veel
groot gewicht
zoo
natuurkeus.
Ik
blijven.
ons
Wallage
soort
onderzoek
staan,
der
163
INSECTEN-BIOLOGIE.
loopende eigenaardigheden
oog
van
de
voor
die
vragen,
capaciteit
voor
meening
DEli
dusverre nog volkomen
ons tot
licht
bij
de
van
STUDIE
over
het
ont-
raadselachtige
eigenschap.
Een
probleem
biologie
door
variatie,
merken.
zal
in
De
logische
kunnen
bij
is.
verschijnsel
wante
de
planten
is
hier
Het
dus
reeds
van
grootendeels
een
mij
zou
verschijnselen
ten
en
de
ging spreken,
slavernij,
vloek
geroepen,
oorlog
der
reeds
ons
en
narcotica
dan
als
vóór
die het
heeft
het
valt
nog op
van
insecten,
maar
als
ontstaan
zijn
het
nauw
ver-
waartusschen
die toch elk
na te
als
ont-
Hel
blijken
isolement
het
bemerkt.
gaan is ook weder
biologie.
tot
u
de
over
verrassende
in
de
kan
menschelijke
in
waarbij
morphologische
dat
wordt,
landbouw
wijze
der
onderzoek,
dag gebracht,
bewijs geleverd
andere
op
dat
van
algemeen
een
zeer
systematicus
ik
den
zelfopoffering,
vrucht
dat
biologisch
aan
zulk
plantensoort.
de
wanneer
waarbij
vormen,
soortvorming
bespeuren
te
waardoor
en
nog
van
leiden,
ver
bepaalde
het
voor
goed aanwezig
soorten
kan,
experimenteele
van
gescheiden
bekend,
bespeuren
zeer
wijze
taak
evolutie
een
merken
een
uitgesloten,
even
zijn,
ofphysio-
niet
veroorzaakt door
aanwezig
levende insecten
goed
verschil
deze
te
gevallen
ken-
bruikbaar
biologische
voorwaarden
vicariëerende
reeds
aan
de
soorten
biologische
volkomen
afgezonderde
worden
geen
zijn
te
gewicht
Het
zijn
gallen
morpholoog
gebonden
of
toch
de
nieuwe soorten
eerste
van
met
eveneens
van
van
de
mogelijkheid
en
zoo
elkaar
rassen
Er
en
maar
spreken
de
gescheiden
van
locale
van
is
elkaar
voorkomen
geographisch
staan
zeker
naast
morphologisch
van
voorkeur
bij
maar
vormen
ontstaan
wien slechts
voor
doch
aard,
het
morphologische,
van
gevallen
rassen,
dergelijke
elkaar
niet
systematicus,
zulke
anderen
geheel
van
verband houdende, is
nauw
en
cultuur
ken-
koningschap
veeteelt, ja
worden
staeven
te
en
zelfs
voorschijn
menschelijk
intellect.
Waar
ik
interessante
hoop,
in
mij
deel
dat het
eenige
dus
der
mij
harer
onthouden
moet
insectenbiologie
althans
problemen
gelukt
en
u
op
dit
nader ii>
moge
zijn,
u
de overtuiging
ook
te
gaan, koester
een
te
sociologisch
blik
te
hebben
zoo
ik
de
doen slaan
geschonken,
1(54
DE
dat
de
wij
wen
mogen
niet
we
het
oog
doen
stoffelijk
niet
de
van
kostelijker
van
Laat
neer
hij
wijzen
heid
haar
dus
en
gaat
rassend,
de
des
en
werken,
heeft kennis
des
te
ofschoon
mogen
de
al
kroon,
’t
welke
waarde
bizonder
kan
sapiens,
het
geluk
hoogste,
bereik
ons
de
maken op
aanspraak
niet alleen
Verbonds,
maar
te
om
uitingen
psyche,
ons
om,
van
naar
hen
te
daar
te
der
ook het
zou
het
versmaden
zullen deze ook
hare in
waardeering,
den raad
leeren
doorvorschen
van
naarmate
wan-
van
de raadselen
andere
men
den
arbeidzaam-
er
dikwijls
meer
van
dan
richting
dikwijls onbegrijpelijk,
belangwekkender,
gemaakt.
slotte
voorbijgezien,
onder
in
hoog
in
mercator
niet het
de
en
hier
toch
komen,
richting,
belooft
ten
toch
worden
kan
een
heb
den
van
vruchten
groene
ik
en
vroeg of laat
geest
voor
practijk
schijnbaar
oogpunt
goede
ten
ook
vertrou-
zijn.
Ouden
ontwikkelde
en
rijpe
mieren,
spaarzaamheid,
leven
onze
bioloog
tot
koning
nog
gehalte
de
type
te
behoeft
de
zijn
de
wetenschap
daaronder,
en
niet
belang
wille
ter
alle
practisch
dat
en
Al
schatten.
te
sluiten
meening,
Arnsterdamsche
beoogt,
gewettigd
het oog
voor
is
menschelijken
menschheid
der
publieke
Waar
uit
den
verdient
toejuiching
gering
elke
van
resultaten
de
het
op
rijzen.
menschheid
de
in
zoölogie
der
niet
ook
opzettelijk
onmiddellijk
meer
dat
vooruitgang
alle
biologie
verovering
INSECTEN-BIOLOGIE.
DER
practijk
volle,
ten
den
de
voor
onverschillige
aan
dezer
herleving
belang
haar
STUDIE
ver-
mede
Download