Project Move Your Work

advertisement
Move Your Work
Innovatie op de werkvloer
Duncan de Groot, Nick Duijn, Tibor Liefting en Timo de Reus
Projectgroep 3
Docent: Kiem Thé
Datum: - 17-03-2015
Klas: 4A
Versie: 2e kans
Inhoud
Inleiding ........................................................................................................................................................... 3
1. Het bedrijf.................................................................................................................................................... 4
1.1 Omschrijving bedrijf .......................................................................................................................... 4
1.2 Omschrijving werknemers ................................................................................................................. 4
1.3 Omschrijving werkzaamheden bedrijf .............................................................................................. 4
1.4 Algemene achtergrondgegevens verzuim ......................................................................................... 5
Ziekteverzuim per grootte bedrijf .......................................................................................................... 6
Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfstak, 2013 ............................................................................... 6
1.5 Algemene achtergrond gegevens.......................................................................................................... 7
2. Risico Inventarisatie Checklist Horeca......................................................................................................... 7
2.1 Keuze RI&E Checklist Horeca................................................................................................................. 7
2.2 Keuze focus analyse en meetmethode ................................................................................................. 7
2.3 Wijze van uitvoering helder beschreven ............................................................................................. 11
2.4 Resultaten helder beschreven............................................................................................................. 11
2.5 Conclusie RI&E Checklist Horeca ......................................................................................................... 11
3. Het beleidsadvies / plan van aanpak......................................................................................................... 12
3.1 Prioriteiten onderbouwd aangegeven ................................................................................................ 12
3.2 Argumenten tijdsfasering aangegeven ............................................................................................... 15
3.3 Verwachte resultaten aangegeven ..................................................................................................... 16
3.4 Verantwoordelijke plan van aanpak.................................................................................................... 17
3.5 Kosten met betrekking tot prioriteiten ............................................................................................... 18
3.6 Beweegadvies naast plan van aanpak ................................................................................................. 19
Bronnenlijst ................................................................................................................................................... 21
Bijlage A: RI&E Horeca Checklist ................................................................................................................... 22
Inleiding
Dit adviesrapport beschrijft d.m.v. een RI&E voor Beachclub No 5 welke gevaren en-/ of risico’s er nog
binnen het bedrijf zijn, hoe deze aangepakt kunnen worden, welke er prioriteit hebben en wat de kosten
hiervan zijn. Beachclub No 5 is een strandtent in Zandvoort dat het hele jaar door geopend is en haar
gasten voorziet van een hapje en een drankje. Ook kan hier ontbeten, geluncht en gedineerd worden .
Beachclub No 5 is geopend van 10.00 uur s’ochtends tot 02.00 uur s’nachts. Binnen dit bedrijf zijn
meerdere beroepen actief. Administratiemedewerker, keukenpersoneel, barmedewerkers en mensen in
de bediening (Beachclub N5, 2015).
Werken in de horeca is mentaal maar vooral fysiek zwaar werk (FNV Horeca, 2014). Het is van belang dat
de mensen die in deze branche werken zo weinig/laag mogelijke lichamelijke belasting ondergaan. De
omgeving en de houding waarin deze mensen werken dienen centraal te staan om de gezondheid van
deze werknemers optimaal te houden. Vele handelingen die worden verricht kunnen zwaar zijn. Dit heeft
een aantal oorzaken: de frequentie, het werktempo, de duur of de fysieke belasting. Zowel fysiek als
mentaal kan dit werk minder zwaar worden gemaakt door middel van advies/voorlichting wat voortvloeit
uit een RI&E. Door middel van een RI&E kan in kaart gebracht worden welke risico’s er binnen een bedrijf
zijn en welke prioriteit verschaffen.
Een RI&E is een checklist die inzicht geeft in de risico’s in een bedrijf. Inzicht in de risico’s is een eerste
stap op weg naar goede arbeidsomstandigheden. Een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) bestaat uit
twee onderdelen. Onderdeel één is een lijst met de veiligheid- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf.
Onderdeel twee is het maken van een plan van aanpak (RI&E steunpunt, z.d.).
Bedrijven kunnen zelf een RI&E uitvoeren maar dan dient dit bedrijf wel minder dan 25 werknemers te
hebben. Wanneer dit niet het geval is, is men verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben.
Deze heeft onder andere de taak om een RI&E op te stellen. Samen met een Arbo deskundige wordt de
RI&E gecontroleerd en wordt er een plan van aanpak gemaakt op basis van de resultaten uit de RI&E
(RI&E steunpunt).
Dit adviesrapport heeft ten doel het uitvoeren van een RI&E bij Beachclub No 5. Uit de resultaten van de
RI&E zullen verschillende risico’s naar voren komen. Deze risico’s zullen prioriteitsgewijs beschreven
worden in het plan van aanpak. Dit plan van aanpak zal zijn ter verbetering van de veiligheid binnen het
bedrijf en de gezondheid van de werknemers. Dit adviesrapport zal bij Beachclub No 5 worden
aangeboden zodat iedereen binnen het bedrijf deze in kan lezen en in het vervolg rekening kan houden
met de mogelijke risico’s.
Deze rapportage is gebaseerd op de risico-inventarisatie en evaluatie zoals bedoeld in art. 4 van de
Arbowet. Dat betekent dat niet alles wat onderzocht is ook is opgeschreven. Vooral de knelpunten,
gevaren en risico’s voor gezondheid en welzijn van de medewerkers zijn beschreven. Hoewel daar in de
risico-inventarisatie wel aandacht aan is besteed, wordt in deze eindrapportage dus niet ingegaan op alle
zaken die wel goed in orde zijn. Het is belangrijk om dit te blijven realiseren omdat anders ten onrechte
een vertekend beeld van de arbeidsomstandigheden bij Beachclub No. 5 kan ontstaan.
1. Het bedrijf
1.1 Omschrijving bedrijf
Beachclub No 5 is een strandtent in Zandvoort die het gehele jaar geopend is. Deze strandtent kenmerkt
zich met haar 3 grote zalen en is het eerste paviljoen van Zandvoort dat het hele jaar open is en staat al
ruim 14 jaar op het strand het hele jaar rond. Sinds anderhalf jaar is de strandtent over genomen door
nieuwe eigenaren die hiervoor een succesvol pannenkoekenhuis hadden in Bussum. De strandtent is
gespecialiseerd in bruiloften, feesten, partijen en vergaderingen. Het is een officiële trouwlocatie dus kan
er ook officieel getrouwd worden. Verder is de strandtent dagelijks geopend vanaf 10.00 uur en hebben
ze een ruime keuze op de menukaart van ontbijt tot diner. Tevens is Beachclub No 5 de eerste locatie
waarbij online alle aspecten van een vergadering, feest of bruiloft gepland kan worden en er direct een
prijsindicatie & vrijblijvende prijs opgave wordt opgestuurd. (Beachclub N5, 2015)
1.2 Omschrijving werknemers
Bij Beachclub No 5 zijn over het algemeen veel parttime werknemers in dienst. Aangezien het een
strandtent is zijn ook veel parttime werknemers alleen in de zomer in dienst vanwege de drukte. De
werknemers hebben in principe geen diploma of certificaat nodig om te kunnen werken bij Beachclub
No5.
Er zijn in totaal vijf fulltime werknemers in dienst waaronder de chef kok, administratie op kantoor, in de
bediening en de twee eigenaren zelf. Bij Beachclub No 5 werken over het algemeen, net als in de rest van
de horeca, voornamelijk jongeren die tijdelijk werken of dit als bijbaantje hebben naast hun school. In
totaal zijn er, afgezien van de twee eigenaren die iedereen overzien, zes leidinggevenden waarvan één in
de keuken die alles in goede banen moeten leiden.
Tevens zijn er vier werknemers aanwezig die BHV cursussen hebben gevolgd en twee werknemers die een
overvaltraining hebben gevolgd. Hiervan is altijd minimaal één werknemer aanwezig. Mocht er wat
gebeuren kan er dus altijd adequaat gehandeld worden.
1.3 Omschrijving werkzaamheden bedrijf
De werkzaamheden bij Beachclub No5 zijn divers en kunnen ver uiteenlopen afhankelijk van functie,
seizoen en weer.
Zo zijn in de zomer bedjesmannen die de strandbedjes, parasols en windschermen elke dag uitzetten,
opbergen en tevens afrekenen met gasten die hier gebruik van wensen te maken. Verder moet er bij
slecht weer zoals stevige zand- of sneeuwstormen de paden en het terras weer zand- of sneeuwvrij
worden gemaakt als de storm is gaan liggen. Hier komt dan weer veel fysiek werk bij te kijken. Dit is ook
het geval bij het op- en afbouwen aan het begin en einde van het zomerseizoen van het afgeschermde
gedeelte waar mensen windstil kunnen liggen, ook wel de bak genoemd.
Andere werkzaamheden zijn: eten klaarmaken, drankjes maken, wegbrengen van eten en drinken,
bedienen van gasten, schoonmaak werk, administratief werk op kantoor en offertes opmaken en
bespreken met bedrijven die een vergadering of feest willen organiseren of bruidsparen die willen
trouwen bij Beachclub No5. De werkzaamheden zijn dus zowel fysiek als mentaal belastend en komt vaak
met een hoge mate van stress en weinig rustmomenten tussendoor.
1.4 Algemene achtergrondgegevens verzuim
Het ziekteverzuim in Nederland is in 2013 op het laagste moment sinds 1996. In de periode van 2004 tot
2011 stabiliseerde het ziekteverzuim waarna het de twee jaren daarna verder is gedaald. Het
ziekteverzuim is in 2013 gedaald tot 3,9 procent wat inhoud dat er per duizend werknemers er 39 ziek
zijn. Volgens het CBS is dit het laagste verzuimpercentage sinds 1996 wanneer er werd gestart met de
huidige waarneming van het ziekteverzuim(zie ook figuur 1). Na de invoering van de Wet Verbetering
Poortwachter daalde het ziekteverzuim. Deze wet zorgde ervoor dat werkgevers volledig verantwoordelijk
werden voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers (CBS, 2014)
Ziekteverzuimpercentage werknemers in Nederland
figuur 1
Vanaf 2004 is ook de wet Verlenging Loondoorbetalingverplichting bij Ziekte (VLZ) in werking gezet. Deze
wet houdt in dat de werkgever twee jaar lang verantwoordelijk is voor de loondoorbetaling voor langdurig
zieke werknemers. De werkgever krijgt een directe financiële injectie voor de eerste twee jaar om te
kunnen investeren in een snelle werkhervatting van de zieke werknemer. Hierdoor kan er gespaard
worden door de werkgever op de kosten van vervanging. Het tweede jaar van ziekte wordt het loon
beperkt tot 70% van het huidige loon. Alleen werknemers die 70% krijgen uitbetaald als zij niet werken
komen in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering na het tweede ziektejaar. Daarnaast
hebben werkgever en werknemer de beschikking over verschillende instrumenten en stimulansen om te
werken aan herstel.
Ziekteverzuim per grootte bedrijf en bedrijfstak
Het ziekteverzuim in kleine bedrijven is vaak lager dan bij andere bedrijven. Dit komt waarschijnlijk omdat
er binnen een klein bedrijf meer sociale controle is en ook meer betrokkenheid van de werknemers in het
bedrijf zelf is. Het verzuim bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg in 2013 1,6 procent. Bij
bedrijven met tussen de tien en honderd werknemers was het verzuim meer dan twee maal zo hoog
namelijk 3,4 procent. En bij grote bedrijven was het zelfs drie maal zo hoog namelijk 4,7 procent. Sinds
2001 is het verzuim overal afgenomen ongeacht de grote van de bedrijven. Het percentage waarmee het
ziekteverzuim daalde bij grote bedrijven lag hoger dan bij de overige bedrijven(Zie ook figuur 2) (CBS,
2014).
Ziekteverzuim per grootte bedrijf
figuur 2
Als er wordt gekeken naar het ziekteverzuim per bedrijfstak zijn er ook verschillen te zien(zie figuur 3). Zo
was het ziekteverzuim in 2013 met 2,2 procent het laagst in de horeca. Dit komt ook omdat er in de
horeca veel kleine bedrijven zijn en gemiddeld de jongste werknemers heeft. Hoe ouder de werknemers
zijn, hoe meer het verzuim toe neemt. Verder is het ziekteverzuim ook relatief laag in de landbouw en de
financiële dienstverlening waar ook veel kleine bedrijven actief in zijn. Bedrijfstakken waar het
ziekteverzuim relatief hoog ligt zijn onder andere het onderwijs, openbaar bestuur, de zorg en water- en
afvalbedrijven. Dit is ook te wijten aan het feit dat zij zich kenmerken door veel grote instellingen (CBS,
2014)
Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfstak, 2013
figuur 3
1.5 Algemene achtergrond gegevens
Bij Beachclub No 5 is er nog geen bestaand arbobeleid aanwezig. De eigenaren en leidinggevenden krijgen
wel mondeling instructie over de gang van zaken en waar opgelet moet worden alleen is dit niet officieel
genoteerd. Hierbij worden gevaarlijke stoffen waarmee gewerkt kan worden besproken, gewaarschuwd
voor zware voorwerpen tillen en dragen, juiste kleding dragen bij verschillende weersomstandigheden en
andere zaken worden besproken op het moment zelf als er een eventuele onveilige werksituatie ontstaat.
Dit is dus heel algemeen en door het uitvoeren van deze RI&E kan er nu wel een goed arbobeleid
beschreven worden voor de werknemers van Beachclub No 5.
2. Risico Inventarisatie Checklist Horeca
Een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel één is een lijst met de
veiligheid- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf. Onderdeel twee is het maken van een plan van
aanpak (RI&E steunpunt, z.d.)
2.1 Keuze RI&E Checklist Horeca
Beachclub No5 valt onder de branche Horeca, recreatie, sport en toerisme volgens de officiële website
van het RI&E steunpunt. Hierna werd gekozen voor het onderdeel horeca binnen deze branche. Op de
website van het RI&E steunpunt zijn er dan verschillende instrumenten aanwezig om een goede RI&E uit
te kunnen voeren. Er is gekozen voor een vragenlijst die digitaal ingevuld kan worden waarna een goed
overzicht wordt gemaakt met alle veiligheidsrisico’s binnen het bedrijf. Sommige onderdelen waren niet
van toepassing binnen het bedrijf omdat faciliteiten behandeld werden die niet aanwezig zijn bij
Beachclub No5. Deze zijn dan ook niet mee genomen in de RI&E. Verder werd met de Checklist Horeca
voor de rest elk belangrijk onderdeel binnen het bedrijf behandeld wat tot de keuze leidde om hiervoor te
kiezen. Voor de volledig uitgevoerde RI&E zie bijlage 1.
2.2 Keuze focus analyse en meetmethode
Om een RI&E af te nemen is gebruik gemaakt van de onderstaande website:
http://www.rie.nl/rie-instrumenten/ri-e-horeca
Er is voor deze website gekozen omdat deze een duidelijk handleiding geeft over de verschillende RI&E
onderdelen die van toepassing zijn in de horeca. Verder geeft deze website een duidelijk overzicht hoe
hoog het risico is per onderdeel en de gevolgen hiervan mocht het bedrijf niet voldoen aan bepaalde
veiligheidsmaatregelen.
Meetmethode
Uit de RI&E komt duidelijk naar voren dat werken in de horeca zowel fysiek als mental belastend is.
Omgaan met stress en rustmomenten creëren voor het personeel is belangrijk om de werknemers gezond
te houden en het ziekteverzuim lag. Om de fysiek belastende onderdelen nogmaals te benadrukken wordt
er gebruik gemaakt van de NIOSH formule. Hiervoor moet eerst gekeken worden welke vormen van
fysieke belasting voorkomen bij Beachclub No 5.
De volgende vormen van fysieke belasting die bij de werkzaamheden naar voren komen zijn:
 Tillen en dragen
 Kort cyclisch werk
 Duwen/Trekken
 Beeldscherm werk
NIOSH meetmethode wordt gebruikt om de fysieke belasting van het tillen te meten.
Het gewichtslimiet wat iemand mag tillen is 23 kg. De formule wordt gebruikt wanneer er een minder
ideale til situatie aanwezig is. Deze formule is:
RWL = 23 x Hf x Vf x Df x Ff x Af x Cf
RWL staat voor Recommended Weight Limit.
De factoren die in de formule staan worden hieronder beschreven:
 Hf = de horizontale factor (Hf = 25/H)
Dit is de afstand tussen de handen en het lichaam. Deze wordt gemeten aan het begin en
aan het eind van de handeling. Afstand van 25 cm en kleiner is ideaal.
 Vf = de verticale afstand (Vf = 1 – (0,003 x
Verticale afstand van de handen tussen de vloer. Deze is vastgesteld aan het begin en
einde van de handeling.
 Df = verplaatsingsfactor (Df = 0,82 + (4,5/D))
Dit is de afstand (D) die het voorwerp aflegt in verticale richting tussen begin en eind van
de tilhandeling.
 Ff = Frequentiefactor
Deze wordt bepaald door de combinatie van duur van de werkzaamheden, duur van de
rust en frequentie van tillen. Hiervoor moet een tabel gebruikt worden.
 Af = assymetriefactor (Af = 1 – (0,0032 x A))
Dit is de hoek waaronder wordt getild. Dit is dit is dus de rompdraaiing.
 Cf =de gripfactor
Het gaat hier om de kwaliteit van de grip. Deze wordt opgedeeld in: goed, gewoon of
slecht. Hiervoor wordt ook een tabel gehandhaafd.
Deze RWL wordt afgenomen aan het begin en aan het eind.
Dit wil dus zeggen dat de formule twee keer wordt ingevuld. RWL- begin en RWL- eind.
De laagste waarde wordt gebruikt om de gezondheidsrisico's te meten van het gevaar van het tillen.
Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt: TI – index = G/RWL.
G is hierbij het gehanteerde gewicht. RWL is net berekend.
Als de TI-index kleiner is dan 1 dan is de tilsituatie veilig. Hoe groter de TI waarde hoe groter de kans is op
gezondheidsschade (K.J. Peereboom N. d., 2011)
Voor Beachclub No5 is gekeken naar de waardes die gebruikt gaan worden tijdens het tillen van een
dienblad en deze zijn in de formule gestopt. Als de uitkomst kleiner is dan 1 is dit goed als deze groter is
dan 1, moet dit worden aangepast.
H = 50 cm
V begin = 100 cm
V eind = 130cm
D = 30 cm
A=0
F = 2 x per minuut
C=1
HF
Horizontale afstand is 50 cm
HF= 25/H
H=50
HF=1
VF
Begin = 25 cm
Vf = 1 – (0.003 x | V – 75 |)
V= 100 cm
Vf = 1 – (0.003 x | 100 – 75 |) =
100-75 = 25 x 0,003 = 0,075
1-0,075= 0,925
Eind = 130 cm
Vf = 1 – (0.003 x | V – 75 |)
V=130 cm
Vf = 1 – (0.003 x | 130 – 75 |) =
130-75 = 55 x 0,003 = 0,165
1-0,165 = 0,835
Begin VF = 0,925  1
Eind VF = 0,835
DF
DF = 0,82 + (4,5/D)
D=30
0,82+(4,5/30)= 0,97
AF
Af = 1 – (0.0032 x A) 1 – 0 = 1
Af = 1
FF
FF=0,65
2 tilhandeling per minuut zie tabel = 0,65 niosch methode
CF
Cf=1
Dienblad is goed
TI Berekenen
23 x Hf x Vf x Df x Af x Ff x Cf
Begin:
23 x 1 x 0,925 x 0,97 x 1 x 0,65 x 1 = 13,4 kg
Eind:
23 x 1 x 0,835 x 0,97 x 1 x 0,65 x 1 = 12,1 kg
TI
Begin: 1:13,4 = 0,075
Eind: 1 12,1 = 0,082
TI < 1, dus er iets niets aan de hand, de handeling is groen.
Als er gekeken wordt naar het duwen en trekken, dan zijn daar ook een aantal richtlijnen voor die worden
gehanteerd. Hoe zwaarder het voorwerp is hoe meer kracht er nodig is.
De richtlijnen die worden gehanteerd is een voorwerp tillen van ongeveer 30 kg. Daarbij is dus een kracht
van ongeveer 30 kg nodig om deze in beweging te krijgen. Voor het op gang houden van dit voorwerp is
20 kg nodig. Deze normen kunnen alleen gehanteerd worden in ideale omstandigheden. De ideale
omstandigheden zijn:
- Goed lopende ondergrond met daarbij aangepaste wielen.
- Vlakke ondergrond
- Geen obstakels
- Geen helling
- Juiste instructie van medewerker
(Fysieke belasting, z.d.)
Voor de repeterende handelingen bij kort cyclisch werk geld ook een formule. Deze formule geld alleen
voor de toepassingen op ellebogen, polsen en handen. De formule die gehanteerd wordt is:
RTA = 30 x Pf x Rf x Af x Ff x (Rc x Dc). Hierbij staat RTA voor Recommended Technical Actions. Er wordt
uitgegaan van 30 handelingen per minuut, dis de aanvaardbare grens tijdens een werkdag van 8 uur. Bij
deze werkdag zijn minsten twee onderbrekingen van twee pauzes van tenminste tien minuten en een
lunchpauze in opgenomen. De risicofactoren in de formule hebben een waarde tussen de 0 en 2.
De risicofactoren in de formule staan voor:
 Pf : houding en beweging (posture)
 Rf : herhaling (repetition)
 Af : bijkomende factoren (koude, trillingen, geluid, werken met handschoenen)
 Ff : kracht (Force)
 Rc : herstelperiode (recovery)
 Dc : werkduur (Duration)
In een tabel kunnen de gegevens worden afgelezen. Via de OCRA index kan verhouding tussen het actuele
aantal bewegingen per minuut en het maximaal aanbevolen aantal bewegingen per minuut.
OCRA index = werkelijke aantal bewegingen/RTA (Repeterende bewegingen, 2011)
Voor beeldschermwerk moet ook nog speciaal aandacht worden gegeven bij een RI&E. Dit werk wordt
vaak niet als belastend gezien en zeker niet in de horeca. De regels moeten duidelijk worden besproken
met de werknemers die deze vorm van belasting ondergaan. Zo mogen werknemers niet langer als 2 uur
achter elkaar dit werk uitvoeren. Verder moeten werknemers een instructie krijgen over hoe zij hun
werkplek kunnen instellen om de minst belastende werksituatie te creëren. Hieronder vallen onder
andere de juiste hoogte van hun bureaustoel en bureau instellen en de juiste hoogte en afstand tot het
beeldscherm (Fysieke belasting, z.d.).
2.3 Wijze van uitvoering helder beschreven
Op 4 december 2014 is er bij Beachclub No 5 een RI&E uitgevoerd. Voorafgaand aan de uitvoering hiervan
was er al contact met Beachclub No5 via projectlid Timo de Reus die bij Beachclub No 5 ook werkzaam is.
Via een officiële RI&E vragenlijst gespecialiseerd voor de horeca is de RI&E afgenomen.
In overleg met meerdere leidinggevenden en de eigenaren is de vragenlijst afgewerkt waarbij elk
onderdeel zorgvuldig werd behandeld. Bij onderdelen waar de werknemers zelf meer mee in contact
waren dan de eigenaren zijn ook verschillende werknemers gevraagd wat zij ervan vonden om een zo
complete mogelijk beeld van de veiligheidsrisico’s te verkrijgen.
Na het uitvoeren van de RI&E werden de gegevens digitaal ingevoerd. Vanuit hier konden conclusies
getrokken worden en gekeken worden welke onderdelen het hoogste risico vormden en hoe het bedrijf
hierop gescoord had. Hierna werd een evaluatie gedaan met het bedrijf waarin de verschillende risico’s en
de ernst van deze risico’s uitvoerig werden besproken.
2.4 Resultaten helder beschreven
Zie punt 3.1 voor de resultaten prioriteitsgewijs.
2.5 Conclusie RI&E Checklist Horeca
Uit het gehele onderzoek blijkt dat het personeel onvoldoende training krijgt vanaf het moment dat ze
beginnen met werken, dit zorgt ervoor dat het personeel niet genoeg informatie tot zich krijgt om
voldoende veilig te werken. Dit komt omdat het personeel niet weet welke huisregels er zijn, hoe
verschillende apparaten werken, wat de juiste manier is om dienbladen te tillen, hoe te handelen in
verschillende situaties, welk schoeisel er gedragen moet worden en hoe er met verschillende gevaarlijke
stoffen gewerkt moet worden. De werkgever dient hiervoor een trainingsmoment in te voeren voor nieuw
en bestaand personeel om de juiste kennis over te brengen, de kennis die verkregen is uit te voeren op de
werkvloer vervolgens dient iedereen elkaar te controleren om te zorgen dat iedereen volgens de
afgesproken werkwijze werkt en ook blijft werken. De werktijden zijn regelmatig lang met te weinig
pauze, de werkgever dient samen met de leidinggevenden na te gaan of er voldoende personeel in dienst
is en ingeroosterd word. De werkplaatsen in de keuken vereisen aandacht om te zorgen dat het
keukenpersoneel niet meer volledig hoeft te reiken om bij spullen te komen. Hier dient de werkgever in
overleg met het keuken personeel een verbeterde inrichting van de keuken te creëren om ervoor te
zorgen dat er goed gewerkt kan worden zonder klachten. het keukenpersoneel heeft zelf te
verantwoordelijkheid om deze werkplek netjes te houden.
3. Het beleidsadvies / plan van aanpak
In het plan van aanpak wordt concreet aangegeven welke maatregelen er worden getroffen voor de
geïnventariseerde risico’s.
3.1 Prioriteiten onderbouwd aangegeven
Uit de RI&E zijn verschillende aandachtspunten naar voren gekomen, prioriteitsgewis zijn deze punten als
volgt:
1. Veiligheid nieuwe medewerkers
Veiligheid minderjarigen
Voorlichting veiligheid
Werken volgens instructie
Naleven huisregels
Deze punten zijn samen te voegen tot een groot punt, namelijk trainen van het personeel en controle dat
gegeven instructies en regels opgevolgd worden. Het is van belang dat de werkgever een
trainingsmoment organiseert waar alle relevante punten voor het personeel behandeld worden. Denk
hierbij aan hoe verschillende apparaten te gebruiken, hoe correct dienbladen te dragen, welke huisregels
er zijn, hoe te handelen in bepaalde situaties, etc. Dit kan een jaarlijks trainingsmoment zijn, of
regelmatiger, afhankelijk van hoe vaak er nieuw personeel is. Los van dit trainingsmoment is de
verantwoordelijkheid van het hele personeelsbestand om elkaar te blijven controleren om te zorgen
iedereen zich aan de instructies en regels houdt. Nieuw personeel dient hierbij extra aandacht te krijgen.
2. Vluchtroutes
Brandpreventie
Gebleken is dat de vluchtroutes vaak onbekend en niet vrij zijn, dit dient tijdens de training behandeld te
worden. Brandoefeningen dienen regelmatig uitgevoerd te worden, dit is momenteel niet het geval. Ook
dienen er posters meer met informatie over noodsituaties opgehangen te worden, momenteel hangt er
slechts een poster op een slecht zichtbare plaats. De brandveiligheid wordt wel goed gecontroleerd, maar
het personeel is nog onvoldoende opgeleid om volgens het calamiteitenplan te werken.
3. Schoonmaak
Tijdens het schoonmaken worden er verschillende gevaarlijke stoffen gebruikt, er is wel een register van
wat er aanwezig is maar er wordt te weinig aandacht besteed aan het gebruiken hiervan. Het register zal
tijdens de training doorgenomen worden en tijdens de werkzaamheden zal het register bij de
schoonmaakmiddelen te vinden zijn. Hierdoor kunnen de werknemers niet om het register heen en zullen
ze elke keer herinnerd worden aan het feit dat sommige stoffen gevaarlijk zijn.
4. Het schoeisel van het personeel
Aangegeven is dat het regelmatig voorkomt dat er werknemers op slippers of andere ongeschikte
schoenen komen werken. Omdat er veel (voor door het serverend personeel) gelopen word is het van
belang dat er stevig schoeisel gedragen word. Het is aan de werkgever om dit duidelijk te maken en te
controleren bij het personeel. Aangezien het bedienend personeel niet in het zand loopt maar alleen op
een harde ondergrond is er geen reden voor hen om op slippers te lopen. In de zomermaanden zijn er wel
bedjesmannen die de hele dag op het strand lopen. Deze mogen wel op slippers of blote voeten werken.
5. Regelmatige pauzes
Door de variërende drukte gedurende het seizoen gebeurt het regelmatig dat er onvoldoende
gelegenheid is pauze te kunnen houden. Het is aan de werkgever en de leidinggevenden om te zorgen dat
het personeel zich aan de pauzetijden houdt en niet gewoon doorwerkt. Als blijkt dat er onvoldoende
personeel aanwezig is om sowieso wel pauze te kunnen houden dient de leidinggevende dit aan te geven
bij de werkgever en dient er extra personeel ingezet te worden. (FNV Horeca, 2014)
6. De loopafstanden van het serverende personeel
De afstanden die het serverende personeel af moet leggen zijn vaak langer dan nodig omdat er geen
optimale looproutes beschikbaar zijn. Is aan de werkgever en de leidinggevende om hiervoor een plan uit
te werken en dit met het personeel uit te gaan voeren.
Uitvoerend plan: De looproutes zijn aan de hand van de onderstaande nieuwe plattegrond aangegeven
(gekleurde stippellijnen). De verschillende zalen en terrassen zijn ingedeeld in verschillende kleuren en
voor elk terras zijn tussen de 2 en 4 werknemers aanwezig aan de hand van de drukte en dag. Deze
werknemers hebben verschillende taken in elk vak er zijn runners die het eten en drinken serveren en
bediening die het eten en drinken opnemen. Het enige punt is dat de werkgever de bar en keukens niet
kan/wil verplaatsen daarom is er nog steeds enige onhandigheid qua looplijnen en afstanden.
7. Reikwijdte van het keukenpersoneel
De keukenploeg moet regelmatig maximaal reiken om bij verschillende hulpmiddelen te kunnen komen.
Het is aan de werkgever om te zorgen voor een geschiktere werkplek zodat de spullen beter binnen bereik
hangen, maar het is ook aan het keukenpersoneel zelf om deze werkplek netjes te houden.
8. Ongewenst gedrag van personeel en klant
Om de zoveel tijd ontstaan er vervelende situaties doordat iemand zich op een onwenselijk manier
gedraagt. De werkgever dient hiervoor een trainingsmoment te organiseren om te zorgen dat het
personeel zich correct gedraagt en juist kan handelen wanneer een klant dit niet doet. De
leidinggevenden dienen hier als controle en ondersteuning wanneer een personeelslid zelf het probleem
niet op kan lossen. Ook speelt sociale controle van het personeel onderling hier rol.
9. Afwisseling van het werk
Gebleken is dat de werkactiviteiten vrijwel constant hetzelfde zijn, aangezien er een aantal verschillende
werkplaatsen zijn is dit heel logisch. Verschillende werkplaatsen zijn de bediening, in de keuken en achter
de bar. In hoeverre er mogelijkheid en behoefte is om regelmatig van positie te wisselen is aan de
werkgever samen met het personeel om te bepalen. Wanneer hier mogelijkheid toe is dient er in overleg
een schema opgesteld te worden met wie wanneer op welke tijden staat, vervolgens is het aan de
leidinggevenden om te zorgen dat iedereen zich hieraan houdt.
10. Werkdagen
Tijdens het hoofdseizoen gebeurt het wel eens dat mensen meer dan vijf dagen per week werken, meer
dan wettelijk toegestaan is. Bij seizoensarbeid zijn de regels hiervoor anders maar aangezien Beachclub
No5 het gehele jaar open is valt het hoofdseizoen niet onder seizoensarbeid. De werknemers werken dus
het gehele jaar door en in de zomermaanden komt dan nog eens het aantal dagen per week boven de
maximum van wat is toegestaan. Het is aan de werkgever om te zorgen dat er voldoende personeel is om
dit tegen te gaan. Dit wordt lastig voor de werkgever aangezien dit afhankelijk is van de beschikbaarheid
van extra personeel wat ook geschikt is en zijn er nog andere aspecten die dit lastig kunnen maken. Echter
kan wel gekeken worden of hier een oplossing voor mogelijk is. Ook dient de dienstregeling gecontroleerd
te worden door de leidinggevenden. (FNV Horeca, 2014)
Andere zaken die bekeken zijn tijdens de RI&E zijn hieronder te vinden, deze punten vereisten geen extra
aandacht.
Afspraken ziekteverzuim
Registratie ziekteverzuim
Ongevallenregistratie 3+ dagen verzuim
Werkoverleg
Spreekuur ARBO
PAGO mogelijkheden
Zekerheid vrije dagen
Regelmatig vrij zon-feestdagen
Max 12 uur-durende werkdagen
Overwerk compenseren met vrije tijd
BHV en brandveiligheid
Rookruimtes
Sanitaire voorzieningen
Verlichting
Zonwering
Onderhoud
Keuring elektra
Brandblussers
Logboek onderhoud
Register ongevaarlijke stoffen
Toezicht schoonmaak door minderjarigen
>23 kg tillen
Tochtvrij werken
Muziek/geluidvolume
Veiligheid messen
3.2 Argumenten tijdsfasering aangegeven
Punt
Tijdsperiode tot Punten en Argumentatie
oplossing
1.
Veiligheid
nieuwe
medewerkers
Zes maanden
Het personeel loopt gedurende de hele werktijd onnodig risico omdat
ze onvoldoende training hebben, er dient binnen een half jaar een
trainingsmoment ingeroosterd te zijn om dit op te lossen. Ook dient er
regelmatig herhaling plaats te vinden en moet het personeel elkaar
controleren om te zorgen dat iedereen zich aan de richtlijnen en
regels houdt. Aangezien er enige tijd nodig om een training te
ontwikkelen heeft het bedrijf hier een half jaar de tijd voor.
Veiligheid
minderjarigen
Voorlichting
veiligheid
Werken
volgens
instructive
Naleven
huisregels
2.
Vluchtroutes
Een maand
Er dient binnen een maand gezorgd te worden dat de vluchtroutes vrij
zijn en er posters met informatie geplaatst zijn. Er zullen ook
regelmatige brandoefeningen uitgevoerd moeten worden nadat deze
scenario’s zijn behandeld tijdens de training. Brandgevaar en de
veiligheid van iedereen in het pand is zeer belangrijk dus dit dient snel
aangepakt te worden.
3.
Schoonmaak
Zes maanden
Zie punt 1, dit zal tijdens de training behandeld moeten worden.
4.
Schoeisel
Zes maanden
5.
Regelmatige
pauzes
Zes maanden
6.
Loopafstanden
van het
serverende
personeel
Drie maanden
Het schoeisel van het personeel dient stevig te zijn, de werkgever kan
zelf kiezen of hij/zij het personeel zelf voor schoenen laat zorgen of
dat er werkschoenen geregeld worden. Dit zou mogelijk via een
sponsor geregeld kunnen worden. Wanneer het personeel zelf voor
schoenen zorgt kan dit binnen een maand opgelost zijn, als er
werkschoenen geregeld moeten worden heeft de werkgever een
halfjaar de tijd. De werkgever dient zelf in te schatten of het nodig is
om het personeel andere schoenen te laten dragen in de winter en de
zomer.
Er kan per direct gekeken worden of er voldoende personeel in dienst
is en ingeroosterd kan worden om te zorgen dat het personeel
voldoende pauze kan krijgen en niet teveel werkdagen maakt.
Aangezien het hoofdseizoen nog een aantal maanden weg is kan er
dan pas precies gekeken worden hoe het op de drukste momenten
loopt.
Het serverende personeel legt onnodig veel afstand af omdat er geen
duidelijke looproutes zijn afgesproken, dit kan snel verholpen worden
omdat het per direct toegepast kan worden dus staat er een
tijdsperiode van drie maanden voordat dit opgelost moet zijn. Het
leidinggevende personeel dient te controleren of het personeel zich
aan de afgesproken routes houdt. Deze routes zijn op korte termijn te
leren los van een uitgebreide training aangezien het restaurant geen
enorm oppervlak heeft met complexe paden.
Brandpreventie
7.
Reikwijdte van
het personeel
Drie maanden
Er dient samen met het personeel gekeken te worden naar de
werkplaatsen in de keuken om te zorgen dat het aan de eisen en
wensen voldoet. Dit heeft geen hoge prioriteit dus heeft het bedrijf
een jaar om dit op te lossen.
8.
Ongewenst
gedrag van
personeel en
klant
Twaalf
maanden
Het is mogelijk om een moment te organiseren om de gastvriendelijk
te verbeteren, dit zal los van de normale training staan. Tijdens deze
training kan ongewenst gedrag van het personeel voorkomen worden
en zal het personeel d.m.v. rollenspellen beter in te spelen op
ongewenst gedrag van bezoekers.
9.
Afwisseling van
het werk
Twaalf
maanden
Om te kijken in hoeverre het mogelijk is om tussen het serverend
personeel, het keukenpersoneel en het personeel dat de bar verzorgt
te rouleren heeft tijd nodig en staat niet hoog op de prioriteitenlijst
aangezien er waarschijnlijk beperkte mogelijk toe is. Het bedrijf dient
dit binnen een jaar bekeken te hebben, hoewel het waarschijnlijk is
dat bijvoorbeeld het serverend personeel niet in de keuken kan
werken aangezien dit compleet andere werkzaamheden zijn.
10.
Werkdagen
Zes maanden
Zie punt 5.
3.3 Verwachte resultaten aangegeven
Als het advies opgevolgd word zal er naar verwachting binnen drie maanden efficiënter gewerkt kunnen
worden door het serverende personeel en zullen deze mensen geschikt schoeisel dragen. Binnen een
halfjaar is er een uitgewerkt trainingsmoment ontwikkeld en zal dit uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor
zal het personeel de nodige kennis verkrijgen en efficiënter kunnen werken met minder risico op
ongevallen, zeker nieuw personeel zal hiervan profiteren. Na een jaar zal er nagegaan zijn of er
voldoende personeel is en zal er waar nodig extra ingezet worden, hierdoor zullen de werknemers altijd
voldoende pauze krijgen en komt het niet meer voor dat er onnodig lange werkdagen/weken ontstaan.
3.4 Verantwoordelijke plan van aanpak
#
Aandachtspunt(en)
Advies
Verantwoordelijke(n)
1.
2.
Veiligheid nieuwe medewerkers
Veiligheid minderjarigen
Voorlichting veiligheid
Werken volgens instructie
Naleven huisregels
Jaarlijks (of
regelmatiger)
trainingsmoment
organiseren
Elkaar controleren
Werkgever
Vluchtroutes
Calamiteitenplan
posters plaatsen en
behandelen tijdens
training
Brandoefeningen
uitvoeren
Tijdens training
behandelen
Elkaar controleren
Tijdens training
behandelen of
werkschoenen
verzorgen
Elkaar controleren
Werkgever
Extra controle
Indien nodig extra
personeel
Looproutes opstellen
Tijdens training
behandelen
Elkaar controleren
Werkplaats aanpassen
Werkplaats netjes
houden
Gastvriendelijkheid
behandelen
Elkaar ondersteunen
Elkaar controleren
Leidinggevenden
Werkgever
Brandpreventie
3.
Schoonmaak
4.
Schoeisel personeel
5.
Regelmatige pauzes
6.
Loopafstanden van het serverende
personeel
7.
De reikwijdte van het
keukenpersoneel
8.
Ongewenst gedrag van personeel en
klant
Gehele personeelsbestand
Werkgever/leidinggevenden
Werkgever
Gehele personeelsbestand
Werkgever/serverend
personeel
Gehele personeelsbestand
Werkgever
Werkgever
Gehele personeelsbestand
Werkgever
Keukenpersoneel
Werkgever
Gehele personeelsbestand
Gehele personeelsbestand
9.
Afwisseling van het werk
Indien mogelijk
regelmatig werkplaats
wisselen
Werkgever/leidinggevenden
10.
Werkdagen
Indien nodig extra
personeel aanstellen
en inroosteren
Dienstregeling
aanpassen
Werkgever
Werkgever/leidinggevenden
3.5 Kosten met betrekking tot prioriteiten
#
Aandachtspunt(en)
Advies
kosten
1.
Veiligheid nieuwe medewerkers
Veiligheid minderjarigen
Voorlichting veiligheid
Werken volgens instructie
Naleven huisregels
Jaarlijks (of regelmatiger)
trainingsmoment
organiseren
Elkaar controleren
De kosten zullen vallen onder
werkuren. Iedereen die krijgt
de aanwezige tijd naar zijn of
haar salaris uitbetaald.
2.
Vluchtroutes
Calamiteitenplan posters
plaatsen en behandelen
tijdens training
Brandoefeningen uitvoeren
Inhuren van expert op
brandveiligheid 1 daagse
training kost 580,-eu
(NEN, 2012)
Brandpreventie
3.
Schoonmaak
Tijdens training behandelen
Elkaar controleren
Geen extra kosten
4.
Schoeisel personeel
Tijdens training behandelen
of werkschoenen verzorgen
Elkaar controleren
5.
Regelmatige pauzes
6.
Loopafstanden van het
serverende personeel
7.
De reikwijdte van het
keukenpersoneel
Extra controle
Indien nodig extra
personeel
Looproutes opstellen
Tijdens training behandelen
Elkaar controleren
Werkplaats aanpassen
Werkplaats netjes houden
werkschoenen voor
personeel slipbuster unisex
veiligheidsschoen 23,90eu
per paar.
24 x 23,90eu = 573,60eu
(Horecastyle, z.d.)
Geen extra kosten
8.
Ongewenst gedrag van
personeel en klant
Werkdagen
Tijdens training behandelen
Elkaar ondersteunen
Elkaar controleren
Geen extra kosten
9.
Afwisseling van het werk
Indien mogelijk regelmatig
werkplaats wisselen
Geen extra kosten
10.
Werkdagen
Indien nodig extra
personeel aanstellen en
inroosteren
Dienstregeling aanpassen
Totaal:
Kosten van het personeel.
Salaris.
Geen extra kosten
Geen extra kosten
1153,60eu + extra salaris
kosten personeel
3.6 Beweegadvies naast plan van aanpak
In tabel 1 staan de verzuimpercentages voor de tien onderzochte leefstijlkenmerken.
in de tabel is dan ook te zien dat een gezonde leefstijl zorgt voor een lager verzuim.
Het is belangrijk voor het personeel om voldoende te bewegen om te zorgen dat ze fysiek fit genoeg
blijven om het werk uit te voeren. Er zijn verschillende normen die aangehouden kunnen worden.
Voldoende rusttijd tussen werkdagen of tijdens de pauze is tevens belangrijk. (Deursen & Koenders, 2007)
Beweegadvies:
-
30 minuten matig intensief te bewegen minimaal 5 dagen in de week bij voorkeur op alle dagen
(CBS, 2015)
20 minuten zwaar intensieve Bewegen 3 dagen in de week (Haskell et al., 2007).
Bronnenlijst
Beachclub N5. (2015). Geraadpleegd op 28 januari 2015 van, http://www.beachclub5.nl/beachclub-no5
CBS. (2015). Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Geraadpleegd op 30 januari 2015 van,
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/n/nederlandse-norm-gezondbewegen.htm
CBS. (2014). Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996. Geraadpleegd op 28 januari 2015 van,
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-socialezekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4047-wm.htm
Deursen. van C. & Koenders. P, 2007. Een gezonde leefstijl geeft een lager verzuim, Senior onderzoeker
BSZ Beleidsonderzoek, p 468-470
FNV Horeca. (2014). Arbeidstijdenwet. Geraadpleegd op 29 januari 2015 van,
https://www.fnvhoreca.nl/538/werktijden.html
FNV Horeca. (2014). Horeca een zwaar beroep?. Geraadpleegd op 30 januari 2015 van,
https://www.fnvhoreca.nl/horecablog/werk-en-inkomen/horeca-een-zwaar-beroep/
Fysieke belasting. (z.d.). Geraadpleegd op 29 januari 2015 van,
http://www.arbografimedia.nl/arbocatalogus/arbocatalogusthemas/themafysiekebelasting.aspx?sflang=n
l
Haskell et al., 2007; Pate et al., 1995; US DHHS, 1996; ACSM, 1998
Horecastyle. (z.d.). Schoenen. Geraadpleegd op 30 januari 2015 van,
http://www.horecastyle.nl/schoenen/?gclid=CjwKEAiA9KymBRD6g6iOvv2joU0SJAB0vRQybi62Qtfkrh8caZ
1WuE2CBTedat6ncmTPE9tRVMWHABoC6Gzw_wcB
NEN. (2012). Brandveiligheidseisen volgens het Bouwbesluit 2012. Geraadpleegd op 30 januari 2015 van,
http://www.nen.nl/Training-Advies/Trainingdetailpagina/Brandveiligheidseisen-volgens-het-Bouwbesluit2012.htm?gclid=CjwKEAiA9KymBRD6g6iOvv2joU0SJAB0vRQykG39At4ybmt0jfBKXdiGu4VklDwtElvw9053C4VkxoCXO_w_wcB
Repeterende bewegingen . (2011). In N. d. K.J. Peereboom, Handboek fysieke belasting (p. 313).
Den Haag: Sdu uitgevers.
RI&E steunpunt. (z.d.).Een RI&E?. Geraadpleegd op 30 januari 2015 van, http://www.rie.nl/informatievoor-bedrijven
Bijlage A: RI&E Horeca Checklist
Inleiding
Door het invullen van de vragenlijst heeft u een Risico-inventarisatie gemaakt. Op basis hiervan stelt u een
Plan van aanpak op. Dit Plan van aanpak kan jaarlijks op voortgang worden besproken en dat kan worden
opgeschreven. Er zijn onderwerpen afgehandeld en misschien komen er nieuwe onderwerpen bij. Betrek
bij bespreking over de voortgang ook de eventuele oorzaken van ongevallen en de eventuele oorzaken
van verzuim. Misschien wilt u deze oorzaken voorrang geven en zijn ze van invloed op de onderwerpen
die u het komende jaar gaat aanpakken. Het is handig om de opstelling van een Plan van aanpak of de
bespreking over voortgang samen te laten lopen met het opstellen van de jaarlijkse begroting. Door
onderwerpen uit het Plan van aanpak met investeringen te laten samen vallen kunnen deze vaak zonder
extra geld worden opgelost.
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Beachclub No.5
Bezoekadres bedrijf
Boulevard Paulus Loot, strandafgang 52042 AA Zandvoort
Postadres bedrijf
Boulevard Paulus Loot, strandafgang 52042 AA Zandvoort
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
023-5716119
Bedrijfsactiviteit
Horeca
Naam invuller
Timo de Reus
Functie invuller
Leidinggevende/werknemer
Afdeling
Facililair
Lokatie
Zandvoort
Verzuimpercentage
Niet ingevuld
Aantal ongevallen
vorig jaar
Niet ingevuld
Aantal mensen in de
WIA vorig jaar
Niet ingevuld
Datum
26 januari 2015
Aantal werknemers
Maximaal 25 werknemers
Gegevens
arbodienst/deskundige
Niet ingevuld
Plan van aanpak
1 Arbozorg
1.1 Afspraken over ziekteverzuim
1.1.2 Er zijn afspraken gemaakt over wie de zieke begeleidt en op welke
manier. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Het is bekend wie er wanneer contact opneemt met de zieke en hoe de terugkeer wordt geregeld.
Meestal zal de leidinggevende het contact onderhouden met de zieke werknemer. De medische
begeleiding van de zieke werknemer, gericht op terugkeer naar het werk, wordt gedaan door de
arbodienst/bedrijfsarts.
Afspreken wie dit gaat doen, vervolgens alle werknemers inlichten.
Maatregel
Plan van aanpak
Plan maken met behoefte tot ziektebeleid.
Preventieplan
Werkgever en werknemer bespreken samen wie er
verantwoordelijk is voor de zieke werknemer en medische
begeleiding. Hierbij wordt duidelijk aangegeven dat hier
gebruik gemaakt kan worden van arbodienst/bedrijfarts. Op
deze manier wordt gezorgd dat de zieke werknemer zo
spoedig mogelijk zijn werkzaamheden kan hervatten.
Vereisten
Plan van aanpak maken en deze uitvoeren.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
1.1.3 Het ziekteverzuim wordt geregistreerd. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
De registratie van het ziekteverzuim is niet meer verplicht. Toch valt het aan te bevelen dat wél bij te
houden: het geeft o.a. een goed en objectief inzicht in de ontwikkelingen m.b.t. het ziekteverzuim in
het bedrijf.
Excelbestand met ziekteverzuim bijhouden.
Maatregel
Plan van aanpak
Registreren van het ziekte verzuim en de reden van het
verzuim.
Preventieplan
D.m.v. het registreren van het ziekteverzuim zien hoe vaak
iemand ziek is. Aan de hand van deze gegevens kan er in
gesprek gegaan worden met de werknemer om zodoende de
oorzaak van de ziekte aan te pakken zodat deze steeds
minder voor zullen komen.
Vereisten
Plan van aanpak maken m.b.t. het ziekteverzuim beleid.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
1.2 Bijzondere groepen medewerkers
1.2.2 Nieuwe medewerkers (ook uitzendkrachten en stagiairs) ontvangen
een instructie over veiligheid in het werk. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Veel ongelukken gebeuren op een eerste werkdag, door onbekendheid en onervarenheid met de
specifieke omstandigheden. Besteed in de instructie aandacht aan:
goede werkhoudingen;
werkverdeling en pauzes;
verzuimprocedure;
algemene veiligheidsregels;
bedrijfshulpverleningsplan;
veilig werken met apparatuur;
veilig werken met drukapparatuur
veilig werken met gevaarlijke stoffen (etiketten lezen);
lawaai.
Nieuwe werknemers een email sturen met de regels met behoefte tot veiligheid of
video-instructie.
Maatregel
Plan van aanpak
Nieuwe werknemers ontvangen bij officiele aanname een
pakket met informatie betrekkend op de veiligheid binnen
het bedrijf. Ook is het mogelijk een middag in te passen met
videobeelden over de veiligheid binnen het bedrijf.
Preventieplan
Door middel van het plan van aanpak proberen de veiligheid
binnen het bedrijf te verhogen.
Vereisten
pakket met informatie betrekkende op de
veiligheid.Videobeelden vanuit het bedrijf.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
1.2.3 Er wordt voldoende aandacht besteed aan de veiligheid van
jeugdigen (jonger dan 18 jaar). [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Jeugdigen kunnen risico’s minder goed inschatten en zijn vaker het slachtoffer van ongevallen.
Bovendien zijn jeugdigen nog verminderd belastbaar, vanwege hun groei en geestelijke ontwikkeling.
U moet daarmee rekening houden bij het werk dat u door jeugdigen laat verrichten. Zie bijlage voor
overzicht van regels ten aanzien van jeugdigen en kinderen.
Besteed in de instructie extra aandacht aan:
algemene veiligheidsregels;
goede werkhoudingen;
werkverdeling en pauzes;
veilig werken met apparatuur;
veilig werken met drukapparatuur
veilig werken met gevaarlijke stoffen (etiketten lezen);
Schoonmaken;
Lawaai;
Duidelijke instructies meegeven met betrekking tot de veiligheid en extra aandacht
geven tijdens het werk.
Maatregel
Plan van aanpak
Nieuwe werknemers ontvangen bij officiele aanname een
pakket met informatie betrekkend op de veiligheid binnen
het bedrijf. Ook is het mogelijk een middag in te passen met
videobeelden over de veiligheid binnen het bedrijf.
Preventieplan
Door middel van het plan van aanpak proberen de veiligheid
binnen het bedrijf te verhogen.
Vereisten
pakket met informatie betrekkende op de
veiligheid.Videobeelden vanuit het bedrijf.
1.3 Basisafspraken over arbozorg
1.3.1 Medewerkers ontvangen voorlichting en instructie over het (veilig)
uitvoeren van hun werk. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
1x per jaar een trainingsdag houden plus email sturen over de veiligheid
Maatregel
Plan van aanpak
1x per jaar een trainingsdag organiseren plus een email
sturen m.b.t. de veiligheid.
Preventieplan
D.m.v. deze trainingsdag en de email de veiligheid binnen het
bedrijf verhogen
Vereisten
organiseren trainingddagemail zenden naar alle werknemers
met informatie over veilig werken binnen het bedrijf.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
1.3.2 Medewerkers werken veilig en volgens de instructies. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
1.3.3 Ongevallen, die hebben geleid tot een ziekteverzuim van meer dan
drie werkdagen en ongevallen die gemeld moeten worden aan de
Arbeidsinspectie, worden geregistreerd. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Klik op de link voor meer informatie over
en hoe te handelen tijdens calamiteiten.
Deze ongevallen zelf registreren en melden aan de arbeidsinspectie.
Maatregel
Plan van aanpak
ongevallen die geleid hebben tot een ziekte verzuim van
meer dan drie werkdagen dienen gemeld te worden aan de
arbeidsinspectie en worden hier geregistreerd.
Preventieplan
d.m.v. het plan van aanpak in kaart brengen van de
ongevallen die leiden tot ziekteverzuim langer dan 3 dagen.
Vereisten
gegevens doorspelen aan de arbo-inspectie.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
1.3.6 Er is minstens 1 maal per 2 maanden werkoverleg, waarbij Arbozaken aan de orde komen. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Het voeren van werkoverleg over de arbeidsomstandigheden in brede zin (buiten het dagelijks
overleg over de gang van zaken) levert niet alleen zinvolle verbeterpunten en een goede werksfeer
op, maar is ook verplicht.
Kan voortaan meegenomen worden in het normale werkoverleg met leidinggevende.
Maatregel
Plan van aanpak
1x in de 2 maanden dient er een werkoverleg plaats te vinden
met de vaste werknemers waarin zinvolle verbeterpunten
worden besproken. Ook levert dit een positieve bijdrage aan
de werksfeer.
Preventieplan
de punten die besproken worden toepassen op de werkvloer
ter verbetering van de veiligheid, sfeer en onderlinge
verhoudingen.
Vereisten
samenkomst inplannen op een vaste dag eens in de 2
maanden
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
1.3.8 De medewerkers zijn op de hoogte van de mogelijkheid gebruik te
maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur van de Arbodienst. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Moet medegedeeld worden aan de werknemers.
Maatregel
Plan van aanpak
Medewerkers op de hoogte stellen dat er gebruik gemaakt
kan worden van het arbeidsomstandighedenspreekuur van
de arbodienst.
Preventieplan
Dit om punten bespreekbaar te maken over de veiligheid
binnen het bedrijf
Vereisten
telefoonnummer, email van arbodienst.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
1.3.9 De medewerkers worden in de gelegenheid gesteld een PAGO
(Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) te ondergaan. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
De optie moet aangeboden worden voor geïnteresseerde werknemers.
Maatregel
Plan van aanpak
De medewerkers moeten in de gelegenheid gesteld worden
om mee te doen aan een PAGO (periodiek arbeids
gezondheidskundig onderzoek).
Preventieplan
Hierdoor worden de periodieke arbeid/gezondheid gegevens
in kaart gebracht van de werknemers.
Vereisten
betalen van het onderzoek door werkgevermogelijkheid
mededelen.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
2 Werk- en rusttijden
2.1 Dienstroosters
2.1.2 Medewerkers zijn zeker van hun vrije dagen. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Is afhankelijk van het weer. Maar personeel mag weigeren mochten ze gebeld
worden om te werken op hun vrije dagen.
Maatregel
Plan van aanpak
Duidelijke afspraken maken over de vrij dagen.
Preventieplan
Aan het begin van het jaar formulier uitdelen waarop
werknemers hun vrije dagen kunnen aangeven. Deze vrije
dagen noteren in het jaarrooster zodat iedereen deze kan
bekijken.
Vereisten
jaarrooster met daarop de vrije dagen van elke werknemer.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
2.1.3 Medewerkers zijn regelmatig vrij op zon- en feestdagen. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:gemiddeld.
Zorg dat medewerkers een vrij ingeroosterde zondag ook werkelijk vrij hebben.
feestdagen worden goed afgewisseld, op zondag zijn alle werknemers nodig en
aanwezig.
Maatregel
Plan van aanpak
Duidelijke afspraken maken over feest- en zondag wie er
wanneer moet werken en als een werknemer vrij is dat deze
ook daadwerkelijk vrij heeft.
Preventieplan
begin van het jaar invullen van vrije dagen en feestdagen
waarop de werkgever kan afstemmen wie wanneer vrij is.
Vereisten
jaarrooster.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
2.2 Werk- en rusttijden
2.2.2 Medewerkers werken maximaal 12 uur per dag. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen voor een duidelijk rooster met duidelijke afspraken
over werktijden.
Preventieplan
Door duidelijke afspraken en een duidelijk rooster over
werktijden voorkomen dat werknemers langer dan 12uur op
een dag werken
Vereisten
Goed en duidelijk werkrooster.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
2.2.4 Medewerkers werken gemiddeld maximaal 5 dagen per week. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Aan het aantal werkbare dagen en uren is een wettelijk maximum gesteld. Zie voor nadere
uitwerking hiervan de arbeidstijdenwet.
betere dienstregeling creëren.
2.2.5 Overwerk wordt gecompenseerd als vrije tijd. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen dat de gewerkte overuren duidelijk worden
genoteerd, en worden gecompenseerd als vrije tijd.
Preventieplan
Werkgever zorgt voor vrije tijd als een werknemer overuren
heeft gemaakt.
Vereisten
duidelijk communiceren van de overuren.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
2.2.6 Het werk wordt na hooguit 5,5 uur afgewisseld met minimaal 30
minuten pauze (jeugdigen na 4,5 uur). [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Maatregel
Plan van aanpak
Afspraken over pauzes en wie wanneer pauze mag houden.
Dit duidelijk aangeven op het werkrooster zodat hier geen
onduidelijkheden over zijn.
Preventieplan
door duidelijk pauze tijden frustraties voorkomen en de
onderlinge sfeer goed houden.
Vereisten
duidelijk plan voor de pauzes en deze aangeven op het
werkrooster.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
3 Agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie
en werkdruk
3.1 Ongewenst gedrag van klanten/gasten of medewerkers
3.1.1 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat te doen bij een
incident. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Werkgevers moeten volgens de Arbowet beleid voeren om agressie, geweld, pesten, seksuele
intimidatie, discriminatie en werkdruk te voorkómen. En niet pas achteraf! Deze onderwerpen
worden in de Arbowet aangeduid als psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA). In het arbobeleid moet
ook aandacht worden besteed aan PSA.Duidelijke (vastgelegde) afspraken en bespreking van
mogelijke problemen en ongewenste gebeurtenissen zorgen ervoor dat medewerkers zich gesteund
voelen door het bedrijf. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld agressie en geweld van
medewerkers onderling maar ook om agressie en geweld van klanten/gasten naar het eigen
personeel. Meer informatie over wat te doen bij een incident:
agressie-incident
ongewenst gedrag
dit moet gecommuniceerd worden met al het personeel
Maatregel
Plan van aanpak
Afspraken en bespreking maken over hoe te handelen bij een
Incident. Daarbij moet een incident binnen het bedrijf
besproken kunnen worden. Dit geldt zowel voor incidenten
onderling als incidenten met klanten.
Preventieplan
Door van te voren afspraken te maken hoe te handelen bij
een incident, werknemers voorbereiden zodat zij weten wat
ze moeten doen als een incident plaatsvindt. zo zorg je ervoor
dat de werknemers sterker in hun schoenen staan en
gesteund worden door het bedrijf.
Vereisten
Bespreking inplannen ver hoe te handelen bij een incident.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
3.1.2 De huis- en gedragsregels zijn opgehangen voor de gasten en de
medewerkers. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Huis- en gedragsregels kunnen als ondergrens dienen voor wat getolereerd wordt in het bedrijf.
Neem regels op over alcohol- en drugs, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Handhaaf de
regels consequent. Alcohol en drugs verminderen het bewustzijn van de medewerkers, waardoor ze
minder alert reageren in bijzondere situaties. Bovendien raken medewerkers sneller vermoeid.
In de arbocatalogus worden eveneens voorbeelden van huisregels voor klanten, gasten en
medewerkers gegeven. Voor meer informatie: tips en links agressie
Het Rotterdamse restaurant O’Pazzo geeft het volgende voorbeeld van hun aanpak: Alert zijn en
begrip creëren
Dit moet opgesteld en opgehangen worden.
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen dat de huisregels bij binnenkomst duidelijk te lezen
zijn door de gasten en medewerkers.
Preventieplan
Als mensen weten wat de huisregels zijn en deze zijn duidelijk
aangegeven kunnen de werkgevers hiernaar verwijzen bij
ongewenst gedrag.
Vereisten
Huisregels
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
4 Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid
4.1 Bedrijfshulpverlening
4.1.5 Alle medewerkers zijn mondeling geïnstrueerd over wat zij moeten
doen bij brand of een ongeval. [*]
Dit is een risico in de categorie:laag.
Medewerkers, met name parttimers, zijn dikwijls erg slecht op de hoogte van de indeling van het
gebouw. Gasten wachten bij een calamiteit vaak af tot iemand hen zegt wat ze moeten doen.
Huishoudelijke medewerkers zijn vaak erg slecht op de hoogte van het BHV-plan.
De Arbowet verplicht de werkgever om instructie- en/of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren.
De werknemers moeten deze bijeenkomsten bijwonen en op de hoogte zijn van het ontruimingsplan.
Regelmatig oefenen op locatie is van belang.
Het personeel mondeling duidelijk maken wat er moet gebeuren bij brand.
Maatregel
Plan van aanpak
Alle medewerkers mondeling instructie geven hoe te
handelen bij brand
Preventieplan
Duidelijk plan opstellen deze mondeling overbrengen op de
werknemers zodat er bij brand iedereen weet wat hij of zij
moet handelen.
Vereisten
Inplannen van instructie bij brand
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
4.2 Nooduitgangen, vluchtwegen, blusmiddelen
4.2.2 De nooduitgangen en de vluchtwegen zijn altijd vrij. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen dat alle nooduitgangen vrij pad hebben.
Preventieplan
Pad naar de nooduitgang duidelijk aangeven met een
gekleurde vloer of vlak.
Vereisten
zorgen voor een duidelijk aangegeven pad naar de
nooduitgang zodat hier geen spullen komen te staan.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
4.3 Brandpreventie en EHBO
4.3.1 Bij de inrichting en versiering van het pand wordt brandveilig
materiaal gebruikt. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:gemiddeld.
Gebruik geen licht ontvlambare decoratiematerialen. Zorg voor gebruik van voldoende
brandwerende bouwmaterialen. Vraag advies aan de brandweer.
Brandveilige kerstverlichting gebruiken.
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen dat het martiaal dat wordt gebruikt binnen het bedrijf
brandveilig is.
Preventieplan
Bij aankoop voor spullen die binnen het bedrijf worden
gebruikt. brandveilige spullen kopen. zoals kerstverlichting.
Vereisten
Brandveilig materiaal binnen het bedrijf.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
4.3.2 Er staat tegen het gebouw geen brandbaar materiaal opgeslagen
(pallets, kratten, open afvalcontainers, terrasmeubilair). [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Ongeveer 20% van alle branden in de horeca ontstaat door brandstichting. Probeer buitenopslag
zoveel mogelijk in een afsluitbaar gebied te doen en niet tegen de gevel van het gebouw. Gebruik af
te sluiten afvalcontainers.
Kratten op andere plekken neerzetten.
Maatregel
Plan van aanpak
Houten kratten op een andere plek opslaan.
Preventieplan
Zorgen voor een plek waar houten kratten veilig kunnen
staan als deze niet worden gebruikt.
Vereisten
Brandveilige plek voor houten kratten.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
4.3.4 Er wordt gebruik gemaakt van zelfdovende afvalbakken en metalen,
afsluitbare asverzamelaars. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Afvalbakken in de horeca moeten zelfdovend zijn. Smeulende peuken zijn een bekende oorzaak van
brand.
Afvalbakken moeten vervangen worden door zelf dovende afvalbakken.
Maatregel
Plan van aanpak
Het vervangen van de afvalbakken en asverzamelaars die nu
aanwezig zijn door zelfdovende afvalbakken en afsluitbare
asverzamelaars.
Preventieplan
Door deze vervanging het brandgevaar voorkomen.
Vereisten
nieuwe zelfdovende afvalbakken en afsluitbare
asverzamelaars.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5 Algemene voorzieningen: Gebouw, onderhoud, schoonmaak
5.1 Het gebouw
5.1.11 Bij pauzes wordt rekening gehouden met niet-rokers. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:gemiddeld.
Per 1 januari 2004 moet elke medewerker op een rookvrije werkplek kunnen werken en pauzeren. Er
is een aantal uitzonderingssituaties zoals werkruimten in de horeca, die tevens publieksruimte zijn.
In de publieksruimte is roken toegestaan. In de andere ruimten is roken niet toegestaan o.a. keuken
en personeelskantine.
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen voor een rookruimte voor klanten en werknemers.
Preventieplan
Door het hebben van een rookruimte voorkom je dat niet
rokers staan mee te roken.
Vereisten
rookruimte.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.2 Sanitair, kleedruimte en pauzeruimte
5.2.3 Voor de medewerkers is een van gasten gescheiden toilet met
wastafel aanwezig. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
·
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen voor een extra wc met wastafel die uitsluitend door
werknemers gebruikt mag worden.
Preventieplan
Door een wc met wastafel alleen voor werknemers zal de
hygiëne onder werknemers omhoog gaan omdat deze dan
niet in aanraking komen met de wc die door klanten gebruikt
worden.
Vereisten
Extra wc voor werknemers.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.3 Verlichting / Daglicht
5.3.12 Er is zonwering aanwezig bij de balie. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Maatregel
Plan van aanpak
zonwering ophangen bij de balie.
Preventieplan
Dit zodat het zonlicht wordt geweerd en niet kan
weerkaatsen in het gezicht. Dit voorkomt hoofdpijn en
concentratieverlies.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.3.13 Op plaatsen waar zonlicht recht in de ogen schijnt is zonwering
aanwezig. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Bij de hoofd bar is geen zonwering aanwezig.
Maatregel
Plan van aanpak
zonwering ophangen op de plekken waar het zonlicht naar
binnen schijnt.
Preventieplan
Dit om te voorkomen dat er licht weerkaatst in het gezicht,
ook voorkomt dit hoofdpijn, concentratie verlies en
ongelukken.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.4 Onderhoud
5.4.10 De luchtbehandelingsinstallatie wordt regelmatig onderhouden en
gekeurd (1 keer per jaar). [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Moet minimaal 1x per jaar gecontroleerd worden. Dit wordt niet gedaan.
Maatregel
Plan van aanpak
De luchtbehandelingsinstallatie moet 1 keer per jaar gekeurd
worden.
Preventieplan
Dit zodat de lucht die in de luchtinstallatie schone lucht
blaast. En om uiteindelijk grotere kosten te besparen.
Vereisten
1x per jaar een bedrijf inhuren die deze
luchtbehandelinginstallatie keurt en schoonmaakt.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.4.17 De elektrische apparatuur wordt regelmatig onderhouden en
gekeurd (onderhoud: 4 keer per jaar inspectie/groot onderhoud). [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Schoonmaak- en onderhoudswerk van electrische apparaten
Moet vaker gekeurd worden.
Maatregel
Plan van aanpak
1x in de 4 jaar zorgen voor een inspectie en regelmatig
onderhoudt plegen op al het elektrische apparatuur.
Preventieplan
Door regelmatig onderhoudt uit te voeren op het apparatuur
voorkomen van risico's van het apparatuur zoals brandgevaar
door kortsluiten.
Vereisten
schoonmaken en controleren van het apparatuur.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.4.19 De vrije beschikbaarheid van blusmiddelen wordt dagelijks
geïspecteerd. [*]
Dit is een risico in de categorie:laag.
(Arbobesluit, art. 3.8, lid 3)
Maatregel
Plan van aanpak
Dagelijks de beschikbaarheid van de blusmiddelen
inspecteren.
Preventieplan
Door het controleren van de beschikbaarheid van de
blusmiddelen zullen de blusmiddelen altijd beschikbaar zijn.
Vereisten
Juiste blusmiddelen en de beschikbaarheid hiervan.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.4.27 Er is een onderhoudsboek (logboek) aanwezig, waarin alle
onderhoudswerkzaamheden en reparaties worden bijgehouden. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen van een onderhoudsboek waarin
onderhoudswerkzaamheden worden genoteerd.
Preventieplan
Door een onderhoudsboek weet kan iedereen de stand van
zaken inzien met behoefte tot onderhoudswerkzaamheden.
Vereisten
Onderhoudsboek.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.5 Schoonmaak
5.5.1 Er is een register van gevaarlijke stoffen aanwezig. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Alle producten met een oranje waarschuwingsvierkant op het etiket zijn gevaarlijke stoffen. Veel
schoonmaakmiddelen zijn gevaarlijke stoffen. Denk aan afwasmiddel, ovenreiniger, grillreiniger,
desinfectiemiddel, vloerreiniger, ontstopper en sanitairreiniger.
Er staan een aantal praktische maatregelen t.a.v. gevaarlijke stoffen in de arbocatalogus. Evenals een
link naar de uitleg van gevarensymbolen in het Engels.
Maatregel
Plan van aanpak
zorgen voor een register waarin duidelijk staat beschreven
welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
Preventieplan
In het een register aangeven welke gevaarlijke stoffen er
aanwezig zijn binnen het bedrijf. Tevens hierbij aangeven wat
er moet gebeuren als er aanraking is geweest met een van de
gevaarlijke stoffen zodat er op de juiste manier gehandeld
kan worden
Vereisten
Register van gevaarlijke stoffen
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.5.2 Van ieder product benoemd in het register is een
veiligheidsinformatieblad aanwezig. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
In het kader van REACH moeten bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken een VIB krijgen van de
leverancier/distributeur van de stof. Hierin staat onder andere informatie over de stoffen in het
product en hoe je de risico’s daarvan zo klein mogelijk kunt houden. En wat je moet doen als er toch
iets mis gaat.
Maatregel
Plan van aanpak
Van elk product dat in het register genoemd wordt een
informatieblad toevoegen.
Preventieplan
Het informatieblad zorgt voor een duidelijke omschrijving van
de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn in een product en hoe
er gehandeld moet worden als er een werknemer met een
gevaarlijke stof in aanraking is gekomen.
Vereisten
veiligheidsinformatieblad van elk genoemd product in het
register.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.5.4 De medewerkers beschikken over goede schoenen. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Een schone en stroeve vloer blijft lastig: praktisch voorbeeld La Place.
Glij-, struikel- en valpartijen op gladde vloeren voorkomen.
bedienend personeel geen slippers laten dragen in de zomer.
Maatregel
Plan van aanpak
Slippers worden in de zomer gedragen deze moeten worden
vervangen door werkschoenen.
Preventieplan
Voorkomen van uitglijden. En Voorkomen van gevaarlijke
vloeistof of zware spullen die op de voeten kan vallen.
Vereisten
Goede werkschoenen
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.5.5 Bij jeugdigen (jonger dan 18 jaar) die schoonmaakwerk verrichten
is altijd direct toezicht aanwezig. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen voor toezicht op jongeren die schoonmaakwerk
verrichten.
Preventieplan
Voorkomen van ongevallen tijdens het schoonmaken door
jongeren.
Vereisten
toezicht van een leidinggevende op jongeren die
schoonmaakwerk verrichten.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
5.5.9 De werkzaamheden in de huishouding worden, indien mogelijk,
afgewisseld en de medewerkers kunnen na hooguit 2 uur minimaal 10
minuten zitten. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Bij lichamelijk inspannend werk is het zinvol de werkzaamheden tijdig af te wisselen met een pauze
of zittend werk. Afwisseling van de werkzaamheden varieert de lichamelijke belasting, waardoor
medewerkers minder snel vermoeid raken en minder snel specifieke lichamelijke klachten oplopen.
(Arbobesluit, art. 5.2)
Maatregel
Plan van aanpak
Er wordt een duidelijke planning gemaakt m.b.t. de
werkzaamheden en rusttijden.
Preventieplan
Doordat er een duidelijke planning is m.b.t. de
werkzaamheden en rusttijden zal de medewerker minder snel
vermoeid raken en minder snel lichamelijke klachten oplopen
Vereisten
goeie en duidelijke planning maken.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
6 Opslag: Magazijn / opslagkelder (tapinstallatie,
goederenontvangst, koel- en vriescellen)
6.1 Het magazijn
6.1.7 Er wordt op toegezien dat er geen lasten van meer dan 23 kg
worden getild. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Aan het tillen van zware lasten is een maximum gesteld. Lasten van 23 kg of meer mogen niet alleen
worden getild. Ook lasten met oncoulante afmetingen (bijv bierfusten of koolzuurflessen) mogen niet
alleen of zonder hulpmiddelen worden getild. Zorg ervoor dat dergelijke zware of moeilijk te
hanteren lasten ofwel met 2 personen ofwel met behulp van hulpmiddelen kunnen worden getild.
Voor tillen en verplaatsen van vaten, tafels en stoelen bestaan speciale steekwagens. Zie ook de
.
Maatregel
Plan van aanpak
Ervoor zorgen dat dergelijke zware of moeilijke te hanteren
lasten ofwel met 2 personen ofwel met behulp van
hulpmiddelen getild kunnen worden. Hier zal op toegezien
moeten worden.
Preventieplan
Aan het tillen van zware lasten is een maximum van 23 kg
gesteld. De werkgever moet er op toe zien dat deze zware
lasten ofwel met 2 personen getild worden of met behulp van
hulpmiddelen. Hierdoor voorkom je arm, nek en rug
problemen.
Vereisten
Zorgen voor hulpmiddelen met betrekking tot lichamelijke
belasting.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
7 Bediening: Eetzaal, café, bar, danszaal, zaal
7.1 Lichamelijke belasting
7.1.1 De loopafstanden zijn in de bediening zo kort mogelijk. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Maatregel
Plan van aanpak
Ervoor zorgen dat de looproutes in de bediening zo kort
mogelijk gehouden worden en hier op toezien.
Preventieplan
Dit zodat de medewerkers minder vermoeide benen krijgen.
Vereisten
Goede communicatie m.b.t. looproutes
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
7.1.8 De medewerkers in de bediening wisselen het staan en lopen in elk
geval iedere 2 uur af met andere werkzaamheden of 10 minuten pauze. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen voor een goede planning van werkzaamheden,
werktijden en rustmomenten/pauzes.
Preventieplan
Dit zodat de medewerkers minder vermoeid zijn. Ook
voorkom je hiermee dat medewerkers even niet op letten en
hierdoor ongelukken kunnen gebeuren.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
7.1.9 De medewerkers beschikken over goede schoenen. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Stel goede schoenen ter beschikking aan alle medewerkers: een stevige, niet gladde zool en een goed
voetbed.
Voor keuken en schoonmaak: waterdichte schoen of klomp.
Bij verplaatsen van fusten en zware goederen: stalen neus.
Verplicht medewerkers tot het dragen van goede schoenen.
Maatregel
Plan van aanpak
Goede schoenen ter beschikking stellen aan alle
medewerkers. stevige, niet gladde zool en een goed voetbed.
Voor keuken en schoonmaak waterdichte schoen of klomp.
Bij verplaatsen van fusten en zware goederen een schoen
met stalen neus. Al deze medewerkers verplichten tot het
dragen van deze schoenen.
Preventieplan
Hierdoor voorkom je ongelukken (uitglijden) en blessures aan
enkels en voeten (blaren).
Vereisten
Goede schoenen voor elk eenheid binnen facilitair.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
7.2 Klimaat en geluid
7.2.2 Er kan tochtvrij gewerkt worden. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Goed praktijkvoorbeeld Smits Koffiehuis: nieuw leven voor oude bodywarmer
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen dat ramen en deuren gesloten worden nadat iemand
van binnen naar buiten gaat. Bordjes op de deuren en ramen
hangen met sluiten a.u.b.
Preventieplan
Hierdoor voorkom je dat werknemers, ziek zwak, verkouden
worden.
Vereisten
bordjes met ramen en deuren achter u sluiten a.u.b.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
7.2.3 In ruimtes waar sprake is van luide muziek worden medewerkers
beschermd tegen de schadelijke invloeden hiervan. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Bij één van onderstaande activiteiten kan sprake zijn van luide muziek:
discotheek;
(dans)feest;
live muziek;
feestcafé;
andere activiteit met luide muziek.
Bij de genoemde activiteiten is zeer waarschijnlijk sprake van schadelijk geluid (meer dan 80 dB(A).
Het geluid moet in de betreffende ruimtes, op de werkplekken worden gemeten door een
deskundige (Arbodienst). Als blijkt dat medewerkers inderdaad blootstaan aan schadelijk geluid
(boven 80 dB(A)) moet het volgende gebeuren:
Geluidsniveau op werkplekken zoveel mogelijk reduceren (muziek dimmen, boxen van bar af
richten);
Medewerkers zo kort mogelijk in het lawaai laten werken;
Gehoorbescherming ter beschikking stellen; bij voorkeur otoplastieken (op maat gemaakt;
spraakverstaanbaarheid blijft goed);
Voorlichting verzorgen voor de medewerkers over de risico’s van lawaai en de noodzaak tot
gehoorbescherming;
Boven 80 dB(A) recht op werkweigering voor zwangeren en zogenden.
Boven 85 dB(A) een werkverbod voor jeugdigen (jonger dan 18 jaar).
Boven 85 dB(A) zijn de medewerkers verplicht de gehoorbescherming ook te dragen.
De Arbeidsinspectie mag de medewerker ook rechtstreeks een boete geven (max. EUR 250,-). 80
dB(A) is zo luid, dat het moeilijk begint te worden elkaar te verstaan op 1 meter afstand. Zie ook
.
Maatregel
Plan van aanpak
geluidsniveau op de verschillende werkplekken zoveel
mogelijk reduceren. Geluid van muziek lager. Boxen van bar
africhten, medewerkers zo kort mogelijk in het lawaai laten
anders gehoorbescherming bieden (otoplastieken),
voorlichting verzorgen voor de medewerkers over de risico's
van lawaai en de noodzaak tot gehoorbescherming.
Preventieplan
Dit alles om gehoorschade te voorkomen of zover mogelijk te
beperken
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
8 Voedselbereiding en afwassen: Keuken, frituur en
spoelkeuken
8.1 Lichamelijke belasting
8.1.2 De medewerkers beschikken over goede schoenen. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Stel goede schoenen ter beschikking aan alle medewerkers: een stevige, niet gladde zool en een goed
voetbed.
Voor keuken en schoonmaak: waterdichte schoen of klomp.
Bij verplaatsen van fusten en zware goederen: stalen neus.
Verplicht medewerkers tot het dragen van goede schoenen.
Maatregel
Plan van aanpak
Stel goede schoenen ter beschikking aan alle medewerkers:
een stevige, niet gladde zool en een goed voetbed.Voor
keuken en schoonmaak: waterdichte schoen of klomp.Bij
verplaatsen van fusten en zware goederen: stalen
neus.Verplicht medewerkers tot het dragen van goede
schoenen.
Preventieplan
Dit om schade te voorkomen aan voeten en enkels.
Vereisten
Goede schoenen
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
8.1.9 Bij roeren en bij in- en uitruimen van afwaskorven moet de arm
zelden helemaal worden gestrekt. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Als handelingen waarbij kracht gezet moet worden ver van het lichaam verricht worden, zijn deze
extra belastend.
Maatregel
Plan van aanpak
Zorgen dat er zo min mogelijk arm bewegingen worden
gemaakt waarbij de arm helemaal wordt gestrekt.
Gebruiksaanwijzing ophangen bij de afwasautomaat.
Preventieplan
Dit om arm en nek-klachten te voorkomen of zo veel mogelijk
te beperken.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
8.1.12 De medewerkers in de (spoel)keuken wisselen regelmatig hun
werkzaamheden af en kunnen na hooguit 2 uur, minimaal 10 minuten
zitten. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Bij langdurig staan, zoals in de keuken gebeurt, is het zinvol de werkzaamheden tijdig af te wisselen
met een pauze of werk dat zittend kan worden gedaan. Snijden, hakken, roeren en afspoelen van
groenten of van afwas zijn repeterende bewegingen. Langdurig dergelijke werkzaamheden uitvoeren
leidt snel tot klachten. Als grenzen worden gehanteerd 1 uur aaneengesloten of 2 uur op een dag.
Door afwisseling van werkzaamheden kan de lichamelijke belasting worden gevarieerd waardoor
medewerkers minder snel vermoeid raken en minder snel specifieke lichamelijke klachten oplopen.
Maatregel
Plan van aanpak
Planning maken met afwisselende werkzaamheden (zowel
staan, zitten) en met voldoende rustpauzes.
Preventieplan
Langdurig uitvoeren van deze werkzaamheden leidt snel tot
klachten. Door de afwisseling van werkzaamheden kan
lichamelijke belasting worden gevarieerd waardoor
werknemers minder snel vemoeid raken en minder snel
specifieke klachten oplopen wat uiteindelijke leidt tot minder
verzuim.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
8.4 Apparatuur
8.4.10 Messen worden altijd veilig opgeborgen. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:gemiddeld.
Belangrijk is dat messen goed geslepen zijn voor gebruik, minimaal 1x per maand. Anders is er kans
op doorschieten en in de vingers snijden.
Maatregel
Plan van aanpak
Richtlijnen hanteren met betrekking tot het gebruik en
opbergen van messen.
Preventieplan
Belangrijk dat messen goed opgeborgen worden zodat er
geen ongelukken gebeuren met deze messen. Ook moeten de
messen 1x per maand geslepen worden om de kans op
doorschieten in de vingers te voorkomen. Ook er voor zorgen
dat er altijd een verbanddoos in de buurt hangt.
werkgever en werknemer is verantwoordelijk voor deze maatregel.
11 Andere onderzoeken en/of activiteiten
11.1 Er zijn in het bedrijf reeds andere onderzoeken verricht. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:hoog.
Denk hierbij aan de Veiligheidsscan Horeca, de Quickscan Werkdruk Horeca of de Checklist Preventie
Legionella.
Maatregel
Plan van aanpak
Verschillende onderzoeken verrichten. Denk hierbij aan
veiligheidsscan horeca, de quickscan werkdruk horeca en de
checklist preventie legionella.
Preventieplan
Door deze onderzoeken te verrichten verklein je de kans op
ongevallen en ongeregeldheden.
werkgever is verantwoordelijk voor deze maatregel.
11.2 Indien in uw bedrijf nog andere activiteiten voorkomen die niet
worden behandeld in deze risico inventarisatie is hiervoor een
aanvullende inventarisatie gedaan. [*]
U heeft 'nee' ingevuld bij bovenstaande risico.
Dit is een risico in de categorie:laag.
Denk hierbij aan:
zwembad, sauna;
fitnessruimte, kegelbaan;
catering buiten de deur, bezorging aan huis.
Download