PCPZ Ô - ZO/7

advertisement
actiz.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. de heer M.J. van Rijn
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
/.
(PCPZ
7
ũoz Ô -
-
Onderwerp Inzet extra middelen, t.b.v. kwaliteitskader verpleeghuizen
/7
ZO
datum
28 februari 2017
Geachte heer Van Rijn,
Voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuizen heeft u voor 2017
C100 miljoen extra, d.w.z. middels verhoging van het kader, toegezegd. Ook al is dit
een mooi gebaar, om te voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader zal dat bedrag
volstrekt ontoereikend zijn. Uit de financiële impactanalyse van de Nederlandse
Zorgautoriteit, die we binnenkort verwachten, zal moeten blijken welk budget in totaal
nodig is voor de implementatie. Zoals u weet, verwachten wij dat er 70.000
medewerkers extra nodig zijn en een budget van C 1,5 a 2 miljard.
Ook het CPB is in haar doorrekeningen van politieke partijprogramma's, uitgegaan van
dezelfde berekeningsmethodiek.
Het is belangrijk dat zorgorganisaties snel duidelijkheid krijgen over het beschikbaar
komen van additionele middelen. Zonder die duidelijkheid kunnen zij immers geen
extra investeringen doen voor de implementatie van het kwaliteitskader. Dit vraagt om
een helder tijdspad voor de besluitvorming, rekening houdend met de komende
verkiezingen, de kabinetsformatie, de impactanalyse en het geplande
kostprijsonderzoek van de NZa en de Wlz-zorgcontractering 2018 die vanaf 1 juni
2017 van start gaat.
Voor dit moment vragen wij uw aandacht voor de wijze waarop de C 100 miljoen zal
worden ingezet.
Bedenkingen bij voorgestelde verdeling
ActiZ heeft, zoals wij reeds hebben aangegeven middels onze brief aan de Tweede
Kamer van 3 februari jl., grote bedenkingen bij de door u voorgestelde verdeling van
de C 100 miljoen. De middelen wilt u inzetten voor die organisaties die het "het meest
nodig hebben". Concreet zou dat betekenen dat zorgkantoren de middelen toewijzen in
Postadres Postbus 8258, 3503 RC Utrecht | Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht ļ
T (030) 273 93 93 ļ F (030) 273 97 87 | E [email protected] | www.actiz.nl |
IBAN NL98FVLB 0699 6500 38 | BIC FVLBNL22 | KvK 30216479 | BTW 8175.01.368.B.01
ons kenmerk
AG/17U.0127
in behandeling bij
H. Oosterom
doorkiesnummer
(030) 27 39 784
pagina
1/1
overleg met de IGZ. Als toetsingscriteria worden criteria genoemd als financiële
positie, minimalisering overhead, betrokken cliëntenraad en
personeelsvertegenwoordiging en transparantie over de te nemen maatregelen en
resultaten.
ActiZ vindt het een slechte zaak om de middelen ongelijk te verdelen over de
zorgaanbieders VV. Alle zorgaanbieders moeten investeren om te voldoen aan de eisen
van het kwaliteitskader.
De door u voorgestelde toetsingscriteria achten wij niet juist en niet bruikbaar. Het
beeld dat de IGZ vanuit haar toezichtstaak verkrijgt van het functioneren van
zorgorganisaties is niet bedoeld en niet geschikt om te bepalen welke organisaties
additioneel budget nodig hebben. Ook minimalisering van de overhead is geen relevant
criterium, zoals het concept-rap port van PWC over niet-cliëntgebonden kosten laat
zien. De discussie moet niet gaan over een zo laag mogelijke overhead maar over een
overhead die de zorgverlening optimaal ondersteunt.
Een ongelijke verdeling van de middelen brengt daarnaast extra administratieve lasten
met zich mee, voor de zorgorganisaties, de zorgkantoren en de IGZ.
Voorstel voor structurele en generieke Inzet
ActiZ vindt, zoals we reeds eerder in onze brief aan de Tweede Kamer van 3 februari
jl. hebben aangegeven, dat de extra middelen structureel beschikbaar moeten komen
voor de gehele verpleeghuiszorg. Dat kan door de extra middelen in te zetten voor een
generieke procentuele verhoging van de ZZP-tarieven VV. Om te voorkomen dat er
nieuwe afspraken moeten worden gemaakt tussen zorgkantoren en zorgorganisaties,
kan de procentuele verhoging worden toegepast op de gecontracteerde tarieven 2017.
Het is een overweging om de ophoging te versleutelen over de tarieven voor
zorgprofielen VV5. Al langer is onderkend dat het tarief van ZZP5 niet volstaat voor de
steeds zwaardere cliënten met dit zorgprofiel. Bijna de helft van de
verpleeghuiscliënten die in een zorgorganisatie verblijven hebben een zorgprofiel 5.
Een gelijke verdeling van de middelen in de tarieven van de cliënten maakt dat alle VV
zorgorganisaties beter de zorg kunnen bieden en kunnen inspelen op de eisen die op
basis van het kwaliteitskader van de organisatie wordt verwacht.
Graag vernemen we spoedig uw reactie en gaan we daarover graag met u in overleg
et vriendelijke groet,
?. G. van Montfort
voorzitter
Download