mijn insuline werkte niet goed door een ¼lipo½

advertisement
“ˆ˜Êˆ˜ÃՏˆ˜i
ÜiÀŽÌiʘˆiÌÊ}œi`
`œœÀÊii˜Ê¼ˆ«œ½
BD2006_03 FolderMeisje 1
17-03-2006 15:41:26
7ATZIJN,IPOS
%ENLIPOISEENALGEMENETERMVOORDEVERDIKKINGVANHETSUBCUTANE
VETWEEFSELGERELATEERDAANHETINJECTERENVANINSULINE(OEWELDEOORZAAK
NIETVOLLEDIGDUIDELIJKISISBEKENDDATHETAANPRIKKENVANDEHUIDMETEEN
NAALDSAMENMETHETINJECTERENVANINSULINERISICOFACTORENZIJNDIEDEDIABETES
PATIÑNTNAVERLOOPVANTIJDVATBAARMAKENVOORHETONTWIKKELENVANLIPOS
(ETONVOLDOENDEOFHELEMAALNIETROTERENBINNENDEINJECTIEPLAATSENENHER
GEBRUIKVANDENAALDKANDEZESITUATIEVERERGEREN7ELKESPUITOFPENNAALD
OOKGEBRUIKTWORDTVOORHETINJECTERENVANINSULINEHERGEBRUIKVANEENNAALD
KANDEPUNTVANDENAALDBESCHADIGEN$ITKANBIJHETINJECTERENBLOEDINGEN
BLAUWEPLEKKENENEXTRALETSELAANDEHUIDVEROORZAKEN%RZIJNAANWIJZINGEN
DATDITLETSELBIJDRAAGTAANDEONTWIKKELINGVANLIPOS
,IPOSKOMENVOORINVERSCHILLENDEVORMENENMATENENZIJNVEELALPIJNLOOS
6AAKZIJNZEGEMAKKELIJKERTEVOELENDANTEZIEN$AAROMISHETBELANGRIJKOM
REGELMATIGDESPUITPLAATSENTECONTROLERENOPZWELLINGENENROODHEIDVANDE
HUIDENTEVOELENNAARENIGEONREGELMATIGHEDENOFVERHARDINGVANDEHUID
VANDEMENSENDIEINSULINEINJECTERENLIJKENLASTTEHEBBENVANLIPOS
%ENLIPOOPDE
%ENLIPOOPDE
%ENLIPOOPHET
BUIKVANEEN
BUIKVANEEN
DIJBEENVANEEN
JARIGEMAN
JARIGEJONGEN
JARIGEVROUW
/NTREGELDEDIABETES
,IPOSKUNNENDEOORZAAKZIJNVANEENSLECHTEDIABETESINSTELLING$EGEÕN
JECTEERDEINSULINEWORDTHIERINOPGESLAGENENONREGELMATIGAFGEGEVENAAN
HETLICHAAM(ETGEVOLGONVERKLAARBARELAGEENHOGEBLOEDGLUCOSEWAARDEN
(ET(B!CKANHIERBIJDANTEHOOGWORDEN/OKKUNNENLIPOSEENNEGATIEVE
INVLOEDHEBBENOPHETZELFVERTROUWEN
3TRAUSS+$E'OLS(,ETONDEUR#-ATYJASZCZYK-&RID!4HE3ECOND)NJECTION4ECHNIQUE%VENT3)4%-AY"ARCELONA3PAIN0RACTICAL$IABETES)NTERNATIONAL
*ANUARY6OL.O
BD2006_03 FolderMeisje 2
17-03-2006 15:41:30
+UNNENLIPOSBEHANDELDWORDEN
*EKUNTLIPOSVOORKOMENMAARBESTAANDELIPOSKUNNENOOKAFNEMENINOM
VANGOFZELFSVERDWIJNEN(ETVOLSTAATDATJEINDEZEPLAATSENGEDURENDE
EENAANTALMAANDENNIETINJECTEERTZODATHETWEEFSELDETIJDKRIJGTOMZICH
TEHERSTELLEN/PTERMIJNNEEMTDANOOKDEINSULINEBEHOEFTEAF$EINSULINE
WORDTDANWEERINEENGELIJKMATIGTEMPOOPGENOMEN/OKVERBETERENMET
HETAFNEMENVANDELIPOSDEBLOEDGLUCOSEWAARDENENHET(B!C6OORHET
BEHANDELENVANUWLIPOKUNTUBIJUWDIABETESVERPLEEGKUNDIGETERECHT
:OVOORKOMJELIPOS
° 7ISSELDEKANTENAFDANRECHTSDANWEERLINKS
° 2OTEERBINNENDEINJECTIEPLAATSEN
° 'EBRUIKSTEEDSEENNIEUWPENNAALDJEENHANTEERDEJUISTEINJECTIEMETHODE
(OEROTEERJE
"$HEEFTSPECIAALVOORKINDEREN
ENVOLWASSENENEENROTATIEKAART
ONTWORPENVOORDEBENENENDEBUIK
(ETISEENHULPMIDDELOMTELATEN
ZIENOPWELKEPLAATSENKANWORDEN
GEPRIKTENHOEBELANGRIJKHETISOMTE
ROTEREN
BD2006_03 FolderMeisje 3
17-03-2006 15:41:35
"$-ICRO&INE4-PENNAALDEN
"$-ICRO&INE©PENNAALDENPASSENOPALLEINSULINEPENNENOP
DE"ENELUXMARKTZOWELDEHERBRUIKBAREALSDEWEGWERPPENNEN
"$-ICRO&INE4-MMPENNAALD
4().7!,,
'ŒMM
0RODUCTCODE
$E4HINWALL
METHODEHOUDTINDAT
DE"$-ICRO&INE4-
:)CODESTUKS
PENNAALDDEZEER
CNK code 2210-102
FIJNEAFMETINGENVAN
DEBUITENDIAMETER
VANDENORMALE'
NAALDBEHOUDTMAAR
EENGROTEREBINNEN
DIAMETERKRIJGT$IT
4().7!,,
'ŒMM
RESULTEERTINEENNOG
0RODUCTCODE
BETEREINSULINEDOOR
:)CODESTUKS
CNK code 2210-094
STROMINGENEENVER
MINDERDEDRUKKRACHT
BIJDEINJECTIE$US
NOGMEERCOMFORT
"$-ICRO&INE4-MM
PENNAALD'ŒMM
0RODUCTCODE
:)CODESTUKS
CNK code 2210-110
0ASSENOPDEPENNENVAN.OVO.ORDISK3ANOFI!VENTIS%LI,ILLY/WEN-UMFORD"$
'RATISPROEFZAKJEONTVANGEN
6RAAGEREENAANVIAHETHIERNAASTVERMELDEADRES
BD2006_03 FolderMeisje 4
"$AND"$LOGOARETRADEMARKSOF"ECTON$ICKINSONAND#OMPANY¥"$
"$-ICRO&INE4-MMPENNAALD
"$-EDICAL$IABETES#ARE
%REMBODEGEM$ORP
"%REMBODEGEM!ALST
6OOR.EDERLAND
6OOR"ELGIÑ
4
4
&
&
WWWBDDIABETESNL
WWWBDDIABETESBE
EMAILADRESDIABETES?HEALTHCARE?BNL EUROPEBDCOM
17-03-2006 15:41:42
Download