Hier - NSBV Virtus

advertisement
Huishoudelijk regelement N.S.B.V. Virtus Oktober 2014
Doel
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de bokssport onder Nijmeegse Studenten.
Inschrijving
Inschrijving is uitsluitend mogelijk door middel van het inschrijfformulier voor lidmaatschap en deelname aan
trainingen. Met inschrijving is men bekend met en gaat akkoord met het huishoudelijk reglement van N.S.B.V.
Virtus.
Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt € 35,00. Materialen worden geacht door de leden zelf te worden
aangeschaft. Er bestaat geen mogelijkheid tot terugbetaling van de contributie, op welke grond dan ook.
Opzegging
Indien het lidmaatschap opgezegd wordt, dient dit schriftelijk (of per e-mail) te worden medegedeeld aan de
secretaris, minimaal één kalendermaand voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar.
Letsel en/of schade
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (l e ts e l ) schade die
voortvloeit of verband houdt met activiteiten en/of trainingen die zijn georganiseerd door de vereniging als ook
schade als gevolg van diefstal in de trainingsruimte en de kleedkamer, tenzij de schade het gevolg is van opzet,
grove schuld of bewuste roekeloosheid.
Drugs, alcohol, doping
Tijdens trainingen, wedstrijden of andere sportieve activiteiten van N.S.B.V. Virtus is het gebruik van drugs,
alcohol, doping en/of andere stimulerende middelen verboden
Gedragsregels
N.S.B.V. Virtus onderschrijft de erecode vechtsport van de KNKF (zie www.knkf.nl) en verwacht dit ook van
haar leden, ook buiten de verenigingsactiviteiten.
- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet
geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
- Vechten gebeurt alleen in de ring en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen
gebruikt worden ter verdediging van jezelf of anderen.
- Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken buiten trainings- en/of wedstrijdverband.
- Er is respect voor onze (sparring) partner (en zijn/haar niveau).
Bescherming
Tijdens de training (met name tijdens sparren) en wedstrijd is het lid verplicht mondbescherming (bitje) te
dragen. Daarnaast wordt het dragen van hoofdbescherming (kap) tijdens de trainingen aanbevolen. Windsels
en handschoenen (minimaal 14 ons), zijn voor de bescherming van het zelf en de ander eveneens verplicht.
Blessure
De leden zijn verplicht gezondheidsproblemen te melden aan de trainer en/of het bestuur van N.S.B.V. Virtus
als zij met deze problemen deelnemen aan sportieve activiteiten van de vereniging.
Huishoudelijk reglement
Een lid van de vereniging dient zich tijdens zowel sportieve activiteiten als deze buiten een sportieve context
aan het huishoudelijk regelement te houden.
Download