Formulier presentie en evaluatie Kennisnetwerk

advertisement
MijnKNMvD
Digitaal formulier presentie en evaluatie online kennisnetwerk
Dit formulier dient gebruikt te worden voor het indienen van een presentielijst en evaluatieverslag
van een online kennisnetwerk. Om accreditatie en toekenning van accreditatiepunten mogelijk te
maken, dient deze procedure jaarlijks gevolgd te worden.
Actieve deelnemers aan het online kennisnetwerk ontvangen jaarlijks 5 punten. De
procesbegeleiders ontvangen 8 punten per jaar.
Uw Persoonsgegevens
Achternaam:
UDN:
Gegevens online kennisnetwerk
Titel online kennisnetwerk:
URL online kennisnetwerk:
Uniek Nascholingsnummer online
kennisnetwerk:
Inloggegevens online kennisnetwerk*
* Het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen dient toegang te krijgen tot het online kennisnetwerk incl. besloten omgevingen ten behoeve
van de accreditatie.
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Op welk domein van het beroepscompetentieprofiel heeft het online kennisnetwerk zich vooral
gericht?**
** Eén keuze i.v.m. toekennen punten aan domein.
☐ veterinair handelen
☐ ondernemen
☐ persoonlijke ontwikkeling
Ondertekening (digitaal)
Naam
☐ communicatie
☐ gezondheid en welzijn
☐ samenwerken
☐ wetenschappelijk handelen
zie ook het beroepscompetentieprofiel
Datum
Handtekening
nvt
Upload via MijnKNMvD naast dit formulier de volgende twee bewijsstukken:
1.
Upload de evaluatie van het online kennisnetwerk
De beheerder / moderator levert een evaluatie aan waarin onderstaande punten uit de procedure worden beoordeeld
met een reflectie op hoe volgend jaar aspecten verder verbeterd worden. Uit de evaluatie moet duidelijk worden hoe
inhoudelijk actief de verschillende participanten/procesbegeleiders zijn geweest.

De inhoudelijke afbakening, passend bij het beroepscompetentieprofiel van de dierenarts

De doelgroep van het kennisnetwerk

De wijze van registratie (toetredingsprocedure) van deelnemers

De identificatie van deelnemers

De doelstellingen van het netwerk

De wijze van actualisatie van kennis en kennissynthese

De wijze van disseminatie van kennis

De wijze van onderhoud aan het netwerk (inhoudelijk en technisch)

Hoe actieve participatie van alle deelnemers gestimuleerd wordt

Hoe bovenstaande processen worden bewaakt (rol procesbewaker/moderator)

Hoe jaarlijks de processen en uitkomsten van het kennisnetwerken geëvalueerd worden
2.
Upload de deelnemerslijst. Deelnemers dienen actief inhoudelijk bijgedragen te hebben aan het kennisnetwerk.
Onderscheid wordt gemaakt tussen participanten en procesbegeleiders (moderators).
(Format excel: Achternaam | Voorletters | UDN | Moderator/Procesbegeleider JA/NEE )
Download