6._ppt_kennisnetwerk__20160226_opm_pt

advertisement
Kennisnetwerk
bedrijventerreinmanagement
Waarom een kennisnetwerk?
Eerdere doelstelling om informatiedoorstroming vanuit
verschillende beleidsdomeinen naar
bedrijventerreinverenigingen te verzekeren
Documenten uit vorige subsidieperiode zoals vzw-statuten,
aanpak financiering… beschikbaar en er is vraag naar
Initiatieven met oog op ervaringsuitwisseling zoals events,
beurzen enz. bleken succesvol
Er zijn al tal van brochures verschenen…
Uit de beleidsevaluatie is gebleken dat de stakeholders
georganiseerde kennisuitwisseling /kennismanagement
cruciaal vinden
Recente publicaties
Enkele BTM-websites
Wat moet een kennisnetwerk
bewerkstelligen?
1) Informatieverstrekking over hoe
bedrijventerreinmanagement kan opgestart worden, kan
gestructureerd worden
initiatiefnemers moeten ergens met vragen terecht kunnen,
gebiedsdekkend en laagdrempelig
met ervaringen op het terrein
mogelijkheid om in dialoog te gaan met
bedrijfsleiders/ontwikkelaars/lokale besturen…
Wat moet een kennisnetwerk
bewerkstelligen?
2) Informatieverstrekking en “eerste hulp” over “best
practices” aanpak projecten
 met raad en daad bijstaan van initiatiefnemers
 kennis gaandeweg op te bouwen, maar wel systematisch
en georganiseerd en met aandacht voor leercurve
3) Introductie van “tools” bij bedrijventerreinverenigingen en
beheerders bedrijventerreinen (zoals duurzaamheidsmeter,
carbon footprint…)
 makkelijke toegang tot “tools”
 mogelijkheid tools zelf uit te werken (vb. via
EFRO/INTERREG)
Wat moet kennisnetwerk
bewerkstelligen?
4) Kennisborging over de verschillende praktijken in
Vlaanderen
 kennismanagement en kritische evaluatie diverse
praktijken
 analyse pijnpunten voor welslagen acties
5) Informatieverspreiding over initiatieven van verschillende
beleidsdomeinen voor zover relevant voor
bedrijventerreinmanagement
 bereik moet goed zijn
 communicatieformule moet goed zijn
“opdracht” POM’s om
kennisnetwerk te verzorgen
voor 3 jaar
contactpunt in elke provincie voor vraaggericht advies en
begeleiding over acties en opzet
bedrijventerreinmanagement, met onderlinge afstemming
contactpunten voor maximale beschikbaarheid ervaren
medewerkers
bedoeld voor bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen, beheerders bedrijventerreinen en lokale
besturen
één website en digitale nieuwsbrieven
een projectendatabank
events/netwerkbijeenkomsten
onderlinge kennis-en ervaringsuitwisseling
Home
BTM in de
praktijk
Publicaties
documenten
Mogelijk Scenario voor
Goede
praktijken
Links
Contacten
Centrale
koepel
uitbouw van website
Prov.
antenne
(SPOC)
Prov.
antenne
(SPOC)
Prov.
antenne
(SPOC)
Prov.
antenne
(SPOC)
Prov.
antenne
(SPOC)
POM
W-Vl
POM OVl
POM
A’pen
POM VlBr
POM
Limb
Rol VLAIO?
bijhouden contactinfo bedrijventerreinverenigingen (en
beheerders bedrijventerreinen)
infodoorstroming faciliteren over Vlaamse
beleidsdoelstellingen relevant voor beheerders terreinen en
bedrijventerreinverenigingen evenals over
beleidsinitiatieven en financieringskanalen
bedrijventerreinmanagement
verbreed overleg in functie van capteren beleidsrelevante
ontwikkelingen m.b.t. interbedrijfssamenwerking en
exploitatie- en beheermodellen bedrijventerreinen
Download