Algemene polisvoorwaarden Atradius

advertisement
DAS
DAS Zeker algemene voorwaarden
voor de kredietverzekering
De DAS Zeker polis is een gezamenlijk
product van Atradius Crédito y Caución
S.A. de Seguros y Reaseguros (hierna
‘Atradius’) en DAS Nederlandse Rechts­
bijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.
(hierna ‘DAS’), waarbij Atradius op­
treedt als kredietverzekeraar en DAS
optreedt als incassodienstverlener en
rechtsbijstandverzekeraar.
Verzekerd
Gedurende de looptijd van de polis bent
u onder de kredietverzekering voor ver­
liezen die u lijdt op onbetaalde vorde­
ringen verzekerd tot de in de polis ver­
melde maximum schadevergoeding per
verzekeringsjaar als:
- de debiteur failliet is of in surseance
van betaling verkeert;
- de debiteur 180 dagen na de verval­
datum van de oudste factuur nog niet
volledig heeft betaald, ondanks in­
cassomaatregelen door DAS voor
debiteuren in Nederland of Atradius
Collections voor debiteuren in België,
Duitsland of Luxemburg of
- DAS of Atradius Collections verdere
incassomaatregelen afraadt.
Uw vordering is verzekerd als u goede­
ren heeft geleverd of werkzaamheden/
diensten heeft verricht:
- binnen 90 dagen na de factuurda­
tum van de oudste openstaande fac­
tuur;
- vóór faillissement of surseance van
betaling van de debiteur;
- voordat minnelijke of gerechtelijke
incassomaatregelen zijn gestart te­
gen de debi­teur en waarbij
- de debiteur u contractueel gezien
moet betalen;
- de transactie is uitgevoerd tijdens de
looptijd van de polis;
- de transactie onder de in de polis
genoemde bedrijfsactiviteiten valt;
- de overeengekomen betalingster­
mijn niet langer is dan 60 dagen ge­
rekend vanaf de factuurdatum en
- u op de debiteur een toereikende
kredietlimiet heeft van maximaal 12
maanden oud.
Factuur en ingang dekking
U factureert uw debiteur uiterlijk 30
dagen na de levering van de goederen
of het verrichten van de werkzaamhe­
den/diensten.
De dekking voor een vordering begint
zodra de door de debiteur gekochte
goederen door u zijn verzonden of zodra
de voor de debiteur verrichte werk­zaam­
heden/diensten door u zijn gefactureerd.
Kredietlimieten
Kredietlimieten bepalen het maximum
bedrag voor elke debiteur waarop de
polis van toepassing is. Voor elke debi­
teur wordt voor u een kredietlimiet
aangevraagd op basis van een krediet­
informatierapport. De kosten daarvan
worden apart in rekening gebracht.
Een kredietlimiet is per debiteur max­i­
maal € 15.000, ongeacht, indien ho­
ger, het genoemde bedrag in het kre­
dietinformatierapport.
Een kredietlimiet is geldig voor een
periode van 12 maanden gerekend
vanaf de datum van het rapport. Na
de vervaldatum van het rapport wordt
voor u een nieuwe kredietlimiet aan­
gevraagd zodra u weer zaken doet
met de betreffende debiteur.
Voor het kredietinformatierapport
geldt:
- het rapport is afkomstig van EDR
Credit Services B.V. en
- een bedrag of rating in het rapport
rechtvaardigt het benodigde kre­
dietlimietbedrag van maximaal EUR
15.000,-.
Premie
De premie per verzekeringsjaar zoals
ver­meld in de polis en de over de premie
toepasselijke assurantiebelasting bent u
maandelijks vooraf aan Atradius ver­
schuldigd.
Incasso en claims
U handelt zorgvuldig en nauwgezet en
voorkomt en beperkt uw schade waar
mogelijk.
Uiterlijk op de vervaldatum biedt u al
uw facturen op een debiteur aan via
het online portal. Hiermee draagt u
het incasso voor debiteuren in Neder­
land over aan DAS en het incasso voor
debiteuren in België, Duitsland of
Luxemburg aan Atradius Collections.
Voor debiteuren in Nederland draagt
DAS bij in de incassokosten volgens
de voorwaarden van de Incassobij­
stand.
Voor debiteuren in België, Duitsland
of Luxemburg draagt Atradius bij in
de kosten die Atradius Collections
maakt bij het incasseren van het door
debiteur verschuldigde bedrag als en
voor zover de vordering is gedekt.
Als u een vordering terugtrekt nadat
deze in behandeling is genomen zijn
de incassokosten voor uw rekening.
Alle ontvangen bedragen vóór de da­
tum van één van de verzekerde ge­
beurtenissen worden in chronologi­
sche volgorde van vervaldagen toege­
rekend aan alle op dezelfde debiteur
uitstaande vorderingen.
Alle ontvangen bedragen na de datum
van één van de verzekerde gebeurte­
nissen worden tussen u en Atradius
naar rato van ieders aandeel in het
verlies verdeeld. Bij ontvangst van zul­
ke bedragen dient u dit onmiddellijk
aan Atradius te melden.
Bij een claim stelt Atradius voor de
schadebereke­ning eerst het verlies
vast, waarbij ontvangen bedragen en
tegoeden van de debiteur in minde­
ring worden gebracht op uw totale
vordering. Over het verzekerde ver­
lies keert Atradius het gedekte per­
centage uit van 90%.
Atradius vergoedt u per verzeke­
ringsjaar niet meer dan de in de
polis genoemde maximum schade­
vergoeding per verzekeringsjaar.
Een schadevergoeding wordt toe­
gerekend aan het verzekeringsjaar
waarin de verzekerde gebeurtenis
zich heeft voorgedaan. Eventuele
opbrengsten na schadevergoeding
worden hier niet aan toegerekend.
Eigen risico
U draagt het niet door Atradius ge­
dekte percentage van de vordering
op de debiteur als eigen risico. Uw
eigen risico bedraagt 10% van het
verzekerde verlies. Het is u niet toe­
gestaan dat elders te verzekeren.
Polisduur en beëindiging
Het verzekeringsjaar staat vermeld in
de polis. De polis wordt automa­tisch en
ongewijzigd verlengd voor het volgen­
de verzekeringsjaar, tenzij de polis door
u of Atradius uiterlijk twee maanden
voor de afloopdatum wordt opgezegd.
Na het eerste jaar kunt u de polis dage­
lijks opzeggen met een opzegtermijn
van een maand.
Bij uw faillissement of surseance van
betaling kan Atradius de polis ontbin­
den.
Polisvaluta
Facturatie geschiedt in Euro.
Niet verzekerd
Deze verzekering dekt niet:
- verliezen door nucleaire, giftige of
explosieve oorzaken;
- geschillen, aan u toerekenbare
tekortkomin­gen in de nakoming
van verbintenissen (wanprestatie)
of ontbre­kende vergunningen;
- verliezen door overheidsmaatre­
gelen, oorlogen en natuurrampen;
- BTW, achterstalligheidsrente, boe­
tes en kosten om geschillen op te
lossen;
- verliezen die worden gedekt onder
een andere verzekering;
- transacties met debiteuren waarbij
sprake is van zeggenschap en/of
een belang;
- transacties met particulieren en
overheidsinstellingen.
Geschillen
Bij een geschil met uw debiteur is er
geen dekking onder de kredietverze­
kering. Wel blijven de overige voor­
waarden van kracht, waaronder het
tijdig aanbieden van al uw facturen
via het portal. Zodra een geschil is
opgelost is er alsnog dekking vol­
gens de voorwaarden van de kre­
dietverzekering, dit voor zover het
geschil in uw voordeel is beslist.
zage in uw gegevens en informeert u
DAS en Atradius over omstandighe­
den die van invloed kunnen zijn op
deze polis en de dekking.
Atradius kan aan u verschuldigde
be­dragen verrekenen met bedragen
die u aan Atradius moet betalen. U
kunt echter aan Atradius verschul­
digde bedragen niet verrekenen met
bedragen die Atradius aan u is ver­
schuldigd.
Betalingen aan Atradius vinden
plaats via automati­sche incasso.
Bij niet-nakoming van de polisvoor­
waarden vervalt uw recht op schade­
vergoeding en kan Atradius de polis
voortijdig met een opzegtermijn van
twee maanden beëindigen.
Het toepasselijke recht en de toepas­
selijke jurisdictie bij eventuele ge­
schillen staan in de polis vermeld.
Als na de eerste analyse van al uw
debiteuren op minder dan 60% hier­
van een positieve kredietlimiet is
vastgesteld kunt u de polis annule­
ren, waarbij u wel de kredietlimiet­
kosten verschuldigd bent.
Overige voorwaarden
Voor goederenleveranties aan Duits­
land dient u met de debiteur een
rechtsgeldig verlengd en uitgebreid
eigendomsvoorbehoud overeen te
komen naar Duits recht.
U informeert DAS en Atradius over
alle voor deze verzekering relevante
(ongunstige) feiten en omstandighe­
den van een debiteur. Ook geeft u op
verzoek van DAS en/of Atradius in­
40.418.03.DAS
Atradius
David Ricardostraat 1
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Nederland
Telefoon +31 (0)20 553 9111
www.daszeker.nl
Handelsregister
Amsterdam 66569540
www.atradius.nl
Download