Omgevingswijzer

advertisement
Omgevingswijzer
18 juni 2012
Annemiek Tromp
Tertius Hanekamp
Hoe ziet het eruit?
Thema 12:
Economische baten
voor bevolking
Thema 01:
Water
Thema 11:
Economische baten
voor bedrijvigheid
Thema 02:
Bodem
• 12 beleidsthema’s
• Onderliggende
principes (obv. kennis)
Thema 10:
Financiële
baten
Thema 03:
Energie
!
Thema 09:
• Vragen om
Mobiliteit en
toegankelijkheid
gebiedsagenda aan
principes te spiegelen
Thema 04:
Ecologie en
biodiversiteit
Thema 05:
Bouw
Thema 08:
Welvaart en welzijn
Thema 07:
Sociale
betrokkenheid
Thema 06:
Openbare ruimte
en functies
Thema 1: Water
"#$%&$'()
A
Om de waterveiligheid te waarborgen, zijn overstroombare gebieden
beschermd tegen hoog water volgens normen in de Waterwet.
B
Wateroverlast wordt voorkomen door het eerst vast te houden, dan pas
te bergen en als laatste af te voeren. (bron: www.helpdeskwater.nl)
C
D
E
De waterkwaliteit blijft gelijk of wordt verbeterd. Het gaat om schoon
water met een natuurlijke inrichting.
1. Schoon water schoon houden,
2. Scheiden van vuil en schoon,
3. Schoonmaken wat verontreinigd is.
Het watertekort wordt tegengegaan via regionale zelfvoorzienendheid en
optimalisatie van de zoetwaterverdeling (volgens verdringingsreeks van
www.helpdeskwater.nl).
Er zijn mogelijkheden om de klimaatbestendigheid van het
watersysteem te vergroten, door bijvoorbeeld aanpassing (adaptatie) of
verzachting (mitigatie).
Testvragen
A
Waterveiligheid
B
Wateroverlast
C
Waterkwaliteit
Wat is het effect op de veiligheid van overstroombare
gebieden tegen hoog water?
Wordt het water vastgehouden, geborgen en daarna
pas afgevoerd, en wat is hiermee het effect op de
potentiële voorkoming van wateroverlast?
Wat is het effect van de visie op de regionale
waterkwaliteit?
Wat is het effect op de regionale zelfvoorzienendheid
in water?
D
E
Watertekort
Klimaatbestendigheid
Wat is het effect op de zoetwaterverdeling bij
droogte of tekort?
Wat is het effect op de klimaatbestendigheid van het
watersysteem?
POS
NEG
GEEN
x
NVT
Niet genoemd/nvt (alleen kleine beken ed)
POS
x
NEG
GEEN
x
NVT
Deels positief: vergroten afvoer Ijssel (Stadsassen,
pp. 83)
POS
NEG
GEEN
x
NVT
NEG
GEEN
x
NVT
NEG
GEEN
Niet genoemd
POS
Niet genoemd
POS
x
NVT
Beken aanwezig in hele gebied (Toekomstvisie A1
zone, pp. 23). En bewustwording: Waterproject
Holterberg (Groen transferium, pp. 101)
POS
Niet genoemd
NEG
GEEN
x
NVT
Compleet model
Toepassing
Laagdrempelig discussiemiddel:
Checken, vergelijken en
consistentie
*+(',))$%-./0-(1$%-)2$34(#.$%.567*89,)()
Gebiedsagenda
Planstudie
Verkenning
Realisatie
Beheer &
Onderhoud
1
GA Zeeland
- A1 zone
- A1 Cap. uitbr.
-N35 (GA Oost!)
N309
N35
A1 Apeldoorn-Azelo
Zuid-Willemsvaart
Stuwen Maas
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards