260 besproken rekenfuncties

advertisement
Excel voor Professionals Derde Editie
Wim de Groot
Overzicht van alle functies die in dit boek worden besproken
Groep Database
Resultaat
DBAANTAL
DBAANTALC
Aantal cellen met getallen in een database
Aantal niet-lege cellen in een database
DBGEMIDDELDE
DBLEZEN
Gemiddelde van de geselecteerde databasegegevens
Haalt één record uit een database dat voldoet aan de opgegeven criteria
DBMAX
DBMIN
Maximumwaarde van de geselecteerde databasegegevens
Minimumwaarde van de geselecteerde databasegegevens
DBPRODUCT
DBVARP
Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de
criteria
Aantal de getallen uit een kolom in de database die voldoen aan de criteria
Schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde
databasegegevens
Standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde
databasegegevens
Schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde
databasegegevens
Variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
DRAAITABEL.OPHALEN
Haalt gegevens op die zijn opgeslagen in een draaitabel
Groep Datum en tijd
Resultaat
DAG
De dag van de maand uit een datum
DAGEN
DAGEN360
Aantal dagen tussen twee datums
Aantal dagen tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen
DATUM
DATUMVERSCHIL
Stelt datum samen uit: jaar, maand, dag
Periode tussen twee datums, in dagen, maanden of jaren
DATUMWAARDE
ISO.WEEKNUMMER
Serieel getal van een datum
Weeknummer van een datum volgens Europees ISO-systeem
JAAR
JAAR.DEEL
Het jaartal uit een datum
Periode tussen twee datums als deel van een jaar, in decimaal getal
LAATSTE.DAG
MAAND
Telt x maanden verder en geeft de laatste dag van die maand
De maand (als getal) uit een datum
NETTO.WERKDAGEN
NETWERKDAGEN.INTL
VANDAAG
Aantal hele werkdagen tussen twee datums
Aantal hele werkdagen tussen twee datums, met parameters voor weekend en
vakantie
De huidige datum
WEEKDAG
WEEKNUMMER
De dag van de week uit een datum: 1=zondag, 2=maandag enzovoort
Converteert een serieel getal naar een weeknummer
WERKDAG
WERKDAG.INTL
ZELFDE.DAG
MINUUT
De datum, vanaf een datum een x aantal werkdagen later
De datum, vanaf een datum een x aantal werkdagen later, met parameters voor
weekend en vakantie
De datum, x aantal maanden na de begindatum
De minuten uit een tijdstip
NU
SECONDE
De huidige datum en tijd
Converteert een serieel getal naar seconden
TIJD
TIJDWAARDE
Stelt tijd samen uit uur, minuut, seconde
Converteert een tijdstip in de vorm van tekst naar een serieel getal
UUR
Het uur van de dag uit een tijdstip
Groep Financieel
Resultaat
BET
Periodieke betaling voor een annuïteit
DBSOM
DBSTDEV
DBSTDEVP
DBVAR
DB
DDB
HW
LIN.AFSCHR
SYD
Afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining
balance'
Afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'double declining
balance'
Huidige waarde van een investering
Lineaire afschrijving van activa per opgegeven termijn
Groep Informatie
Afschrijving van activa over een bepaalde termijn volgens de 'Sum-of-Years-Digits'methode
Toekomstige waarde van een investering
Afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de
'declining balance'
Resultaat
BLAD
Nummer van het werkblad waarnaar verwezen wordt
BLADEN
CEL
Aantal werkbladen in een verwijzing
Informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel
INFO
IS.EVEN
Informatie over de huidige besturingsomgeving
WAAR als het getal even is
IS.ONEVEN
ISFORMULE
WAAR als het getal oneven is
WAAR als naar een cel met een formule wordt verwezen
ISFOUT
ISGETAL
WAAR als de waarde een foutwaarde is
WAAR als de waarde een getal is
ISLEEG
ISNB
WAAR als de waarde leeg is
WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is
NB
TYPE
Foutwaarde #N/B, betekent 'niet beschikbaar'
Het gegevenstype van een waarde
TYPE.FOUT
De foutwaarde weergegeven als een nummer
Groep Kubus
Resultaat
KUBUSGERANGSCHIKTLID
KUBUSSETAANTAL
KUBUSWAARDE
Het nde, of gerangschikte lid van een set. Een of meer elementen in een set, zoals de
tien beste verkopers
Key Performance Indicator (KPI)-eigenschap en geeft de KPI-naam. KPI is meetbare
waarde, zoals maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer
Een lid of tupel van de kubus. Om te controleren of het lid of de tupel in de kubus
aanwezig is
Waarde van een lideigenschap in de kubus. Om te controleren of de lidnaam in de
kubus bestaat en geeft de opgegeven eigenschap voor dit lid
Definieert een berekende set leden of tupels door het versturen van een setexpressie
naar de kubus op de server, waarmee de set is gemaakt
Aantal items in een set als resultaat
Statistische waarde als resultaat van de kubus
Groep Logisch
Resultaat
ALS
ALS.FOUT
EN
Controleert of een voorwaarde WAAR is
Waarde die u opgeeft als een formule een fout oplevert; geeft anders het resultaat van
de formule
Opgegeven waarde als de vergelijking #N/B oplevert, geeft anders het resultaat van de
vergelijking
Controleert of alle voorwaarden WAAR zijn
OF
Controleert of een van de voorwaarden WAAR is
Groep Statistisch
Resultaat
AANTAL
Aantal getallen in een serie cellen
AANTAL.ALS
AANTALARG
Aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan een bepaald criterium
Aantal waarden in een bereik
AANTAL.LEGE.CELLEN
AANTALLEN.ALS
Aantal cellen in een bereik dat geen inhoud heeft
Aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan meer criteria
BINOM.VERD
CHI.KWADRAAT
Binomiale verdeling
Eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
TW
VDB
KUBUSKPILID
KUBUSLID
KUBUSLIDEIGENSCHAP
KUBUSSET
ALS.NB
CORRELATIE
GEMIDDELDE
Correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
Gemiddelde van de argumenten
GEMIDDELDE.ALS
GEMIDDELDEN.ALS
Gemiddelde van alle cellen die aan een criterium voldoen
Gemiddelde van alle cellen die aan meerdere criteria voldoen
GETRIMD.GEM
GROEI
INTERVAL
Gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling, waarbij de waarden aan de
boven- en onderkant zijn afgekapt
Waarden voor een exponentiële trend
Frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix
KLEINSTE
KWARTIEL
Op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling
Kwartiel van een gegevensverzameling
KWARTIEL.EXC
Kwartiel van een gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1,
waarbij de mediaan niet meetelt
Kwartiel van een gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1,
waarbij de mediaan wel meetelt
Parameters van een exponentiële trend
Maximumwaarde in een lijst met argumenten
KWARTIEL.INC
LOGSCH
MAX
MAXA
MEDIAAN
MIN
MINA
MODUS
MODUS.ENKELV
MODUS.MEERV
NORM.VERD.N
PEARSON
PERCENT.RANG
Maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische
waarden
Mediaan van de opgegeven getallen
Minimumwaarde in een lijst met argumenten
Minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische
waarden
Meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
Meest voorkomende (repeterende) waarde in een matrix of bereik met gegevens
Verticale matrix van de meest voorkomende (repeterende) waarden in een matrix of
een gegevensbereik
getal tussen 0 en 1 voor de kansdichtheid dan wel de cumulatieve normaalverdeling
PERCENTIEL
Correlatiecoëfficiënt van Pearson
Een percentage dat de positie aanduidt van de waarde binnen de rangorde van de
gegevens
Het k-de percentiel van waarden in een bereik
PERCENTIEL.EXC
PERCENTIEL.INC
Het k-de percentiel van waarden in een bereik, waarbij de mediaan niet meetelt
Het k-de percentiel van waarden in een bereik, waarbij de mediaan wel meetelt
PERMUTATIES
PHI
Aantal manieren waarop items kunnen worden gecombineerd, herhalingen zijn niet
toegestaan
Aantal manieren waarop items kunnen worden gecombineerd, herhalingen zijn wel
toegestaan
Waarde van de dichtheidsfunctie voor een normale standaardverdeling
POISSON
R.KWADRAAT
Poisson-verdeling
Kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt
RANG
RANG.GELIJK
RICHTING
Rangnummer van een getal in een lijst getallen
Rangnummer van een getal in een lijst getallen, bij meer waarden met dezelfde rang de
hoogste rang
Richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn
SCHEEFHEID
SNIJPUNT
Mate van asymmetrie van een verdeling
Snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as
STDEV
STDEV.P
Schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
Standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
STDEV.S
STDEVA
Schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
Schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst
STDEVP
STDEVPA
TREND
Standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
Standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en
logische waarden
Waarden voor een lineaire trend
VAR
Schatting van de variantie op basis van een steekproef
PERMUTATIE.A
VAR.S
VARP
Schatting van de variantie op basis van een steekproef (vanaf Excel 2010)
Variantie op basis van de volledige populatie
VAR.P
VARA
VOORSPELLEN
Variantie op basis van de volledige populatie (vanaf Excel 2010)
Schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en
logische waarden
Variantie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische
waarden
Waarde op basis van een lineaire trend van twee reeksen
Groep Techniek
Resultaat
BESSEL.I
BESSEL.J
Gewijzigde Bessel-functie In(x)
BESSEL-functie Jn(x)
BESSEL.K
BESSEL.Y
Gewijzigde Bessel-functie Kn(x)
Geeft de Bessel-functie Yn(x)
BIN.N.DEC
BIN.N.HEX
Converteert binair getal naar decimaal getal
Converteert binair getal naar hexadecimaal getal
BIN.N.OCT
C.ABS
Converteert binair getal naar octaal getal
Absolute waarde (modulus) van een complex getal
C.IM.DEEL
C.REEEL.DEEL
Imaginaire coëfficiënt van een complex getal
Reële coëfficiënt van een complex getal
C.WORTEL
COMPLEX
Vierkantswortel van een complex getal
Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal
CONVERTEREN
DEC.N.BIN
DEC.N.HEX
Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere
maateenheid
Converteert decimaal getal naar binair getal
Converteert decimaal getal naar hexadecimaal getal
DEC.N.OCT
DELTA
Converteert decimaal getal naar octaal getal
Test of twee waarden gelijk zijn, alleen voor getallen
GROTER.DAN
HEX.N.BIN
Test of een getal groter is dan de drempelwaarde
Converteert hexadecimaal getal naar binair getal
HEX.N.DEC
HEX.N.OCT
Converteert hexadecimaal getal naar decimaal getal
Converteert hexadecimaal getal naar octaal getal
OCT.N.BIN
OCT.N.DEC
Converteert octaal getal naar binair getal
Converteert octaal getal naar decimaal getal
OCT.N.HEX
Converteert octaal getal naar hexadecimaal getal
Groep Tekst
Resultaat
ASC
Maakt katakana-tekens smaller (Japans)
BAHT.TEKST
BEGINLETTERS
Converteert getal naar Thaise tekst met valutanotatie ß (baht)
Zet eerste letter van elk woord in een hoofdletter
CODE
DEEL
Numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks
Aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft
GELIJK
HERHALING
Controleert of twee tekenreeksen identiek zijn
Herhaalt een tekst een aantal malen
HOOFDLETTERS
KLEINE.LETTERS
Zet tekst om in hoofdletters
Zet tekst om in kleine letters
LENGTE
LINKS
Aantal tekens in een tekenreeks
Opgegeven aantal tekens van een reeks, vanaf links
RECHTS
SPATIES.WISSEN
De meest rechtse tekens in een tekenreeks
Verwijdert de spaties links en rechts van de tekst
SUBSTITUEREN
TEKEN
Vervangt bepaalde tekst in een tekenreeks door andere tekst
Zet getalswaarde om in een letterteken
TEKST
TEKST.SAMENVOEGEN
Geeft een getal weer als tekenreeks
Voegt gegevens uit verschillende cellen samen tot één tekst
VARPA
VAST
VERVANGEN
Maakt een getal op als tekst met een opgegeven aantal decimalen
Vervangt tekst op een specifieke plaats in een tekenreeks
VIND.ALLES
Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (met onderscheid tussen hoofdletters en
kleine letters)
Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (geen onderscheid tussen hoofdletters en
kleine letters)
Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst
VIND.SPEC
WISSEN.CONTROL
Groep Wiskunde en trigonometrie Resultaat
ABS
Absolute waarde van een getal
AFRONDEN
AFRONDEN.BENEDEN
Rondt getal af op het opgegeven aantal decimalen
Rondt absolute waarde van een getal naar beneden af
AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG Rondt getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde
significante veelvoud, ongeacht of het getal positief of negatief is
AFRONDEN.BENEDEN.WISK
Rondt getal af omlaag, naar het dichtstbij zijnde hele getal of naar de volgende
veelvoud
AFRONDEN.BOVEN
Rondt absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal
AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG Rondt getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde
significante veelvoud, ongeacht of het getal positief of negatief is
AFRONDEN.BOVEN.WISK
Rondt getal af naar boven, naar het dichtstbij zijnde hele getal of naar de volgende
veelvoud
AFRONDEN.N.VEELVOUD
Getal afgerond op het gewenste veelvoud
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN
Rondt absolute waarde van een getal naar beneden af
AFRONDEN.NAAR.BOVEN
AGGREGAAT
Rondt absolute waarde van een getal naar boven af
Past een aantal functies toe om fouten te negeren
ARABISCH
ASELECT
Zet Romeinse cijfers om in een Arabisch getal
Willekeurig getal tussen 0 en 1
ASELECTTUSSEN
BASIS
Willekeurig getal tussen de opgegeven getallen
Converteert getal naar een getal met het opgegeven grondtal (basis)
BOOGCOS
BOOGTAN
Boogcosinus van een getal
Boogtangens van een getal
COMBINATIES
COS
Aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten
Cosinus van een getal
DUBBELE.FACULTEIT
EVEN
Dubbele faculteit van een getal
Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal
EXP
FACULTEIT
Verheft natuurlijke logaritme (e) tot de macht van een bepaald getal (antilogaritme)
Faculteit van een getal
GEHEEL
GRADEN
Kapt getal af tot een heel getal, negatief gaat naar beneden
Converteert radialen naar graden
INTEGER
KWADRATENSOM
Kapt getal af tot een heel getal, negatief gaat naar boven
Som van de kwadraten van de argumenten
LN
LOG
Natuurlijke logaritme van een getal
Logaritme van een getal, met het opgegeven grondtal
LOG10
MACHT
Logaritme met grondtal 10 van een getal
Verheft een getal tot een macht
ONEVEN
PI
POS.NEG
Rondt absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele
oneven getal
Waarde van pi
Het teken van een getal
PRODUCT
QUOTIENT
Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar
Uitkomst van een deling als geheel getal
RADIALEN
REST
Converteert graden naar radialen
Deelt een getal en laat het restant zien
ROMEINS
SIN
Converteert Arabische cijfers naar Romeinse cijfers in de vorm van tekst
Sinus van de opgegeven hoek
SOM
SOM.ALS
Optelling
Telt getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
SOMMEN.ALS
SOMPRODUCT
Telt getallen bij elkaar op die voldoen aan meer criteria
Som van de producten van de corresponderende matrixelementen
TAN
WORTEL
Tangens van een getal
Positieve vierkantswortel van een getal
WORTEL.PI
Vierkantswortel van (getal * pi)
Groep Zoeken en verwijzen
Resultaat
ADRES
BEREIKEN
Verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad
Aantal bereiken in een verwijzing
HORIZ.ZOEKEN
HYPERLINK
Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de
gevonden waarde in de opgegeven kolom
Snelkoppeling of link waarmee een document wordt geopend
INDEX
INDIRECT
Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix
Verwijzing naar naambereik
KIEZEN
KOLOM
Kiest een waarde uit een lijst met waarden
Kolomnummer van een verwijzing
KOLOMMEN
RIJ
Aantal kolommen in een verwijzing
Rijnummer van een verwijzing
RIJEN
TRANSPONEREN
Aantal rijen in een verwijzing
Getransponeerde waarde van een matrix
VERGELIJKEN
VERSCHUIVING
Zoekt naar bepaalde waarden in een matrix of een verwijzing
Inhoud van een cel, een aantal rijen en kolommen geteld vanaf een andere cel
VERT.ZOEKEN
Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de
waarde in de opgegeven kolom
Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix
ZOEKEN
Download