de geboorte van een nieuw tijdperk

advertisement
DE GEBOORTE VAN EEN NIEUW TIJDPERK
We beleven in onze maatschappij turbulente tijden. Er heerst op dit
moment onzekerheid en chaos. Veel mensen kunnen de druk en stress
van de huidige controle maatschappij niet meer aan. Zij raken gestrest of
worden ziek door het werk dat ze doen, bevinden zich in een
problematische relatie of hebben geen houvast meer aan de religie waar
ze al jaren belijdend lid van zijn.
Er is een algemeen gevoel van onvrede en teleurstelling merkbaar onder
de bevolking. Een goed voorbeeld, dat veel twijfel heeft gezaaid, is de
inentingscampagne t.a.v. de Mexicaanse griep. Hierdoor zijn mensen
vraagtekens gaan zetten bij de integriteit van de overheid en de
farmacie. Mensen vragen zich af of deze instanties/bedrijven nog wel
betrouwbaar zijn.
Een ander voorbeeld is de hypocriete wijze waarop de overheid omgaat
met alternatieve energiebronnen. Het winnen van energie uit water(stof),
wind en zon heeft geen hoge prioriteit en wordt afgeschilderd als
onrendabel of een druppel op een gloeiende plaat.
Volgens de overheid biedt alleen olie, gas en kernenergie oplossingen voor
het energie probleem. Zelfs steenkool is weer in beeld als brandstof voor
energiecentrales. Bovendien heeft men nog steeds geen oplossing
gevonden voor het probleem van het kernafval. Welke belangen heeft
onze regering bij het in stand houden van vervuilende fossiele
brandstoffen? Het antwoord is alom bekend: geld.
Ook de rol van de Christelijke kerken wordt door steeds meer mensen in
twijfel getrokken. De voortdurende onderschikte rol van de vrouw in de
kerk, het discrimineren van homo’s en het goochelen met financiële
geldstromen door het Vaticaan, heeft veel mensen verwijderd van de
geloofsinstituten. Ook het star vasthouden aan oude dogma’s maakt de
afstand tussen kerk en mensen alleen maar groter.
Het jarenlange misbruik van jonge kinderen door voorgangers, in vooral
de Katholieke kerk, heeft een schokgolf veroorzaakt.
Veel mondiale conflicten uit het verleden maar ook actuele brandhaarden
zoals Kasjmir, Israel/Palestina of Tsjaad hebben een religieuze
achtergrond. Diverse religieuze leiders spelen hierbij een dubieuze rol en
manipuleren hun gelovigen om hun machtsposities te versterken.
Behalve twijfel over de dienstbaarheid en integriteit van overheid,
farmacie en religie, komen de financiële instanties zoals banken en
verzekeringsmaatschappijen onder toenemende kritiek te staan van de
menigte. Velen hebben de overtuiging dat zij de huidige economische
crisis hebben veroorzaakt maar daar totaal geen verantwoordelijkheid
voor nemen. Integendeel: zij houden hun bonuscultuur koste wat kost in
stand en laten de gewone man de kastanjes uit het vuur halen.
De bovengenoemde instituten en organisaties hebben altijd een hoofdrol
gespeeld in onze samenleving. Men had vertrouwen in ‘vadertje staat’ en
bleef geloven in de kerk. Ook banken hebben jarenlang een aureool van
onkreukbaarheid gehad (of hooggehouden).
Daarnaast heeft de Mean Stream Media de gevestigde orde nooit in de
problemen gebracht. Integendeel: belastende informatie over bijvoorbeeld
militaire operaties, belangenverstrengeling van multinationals en
regeringen, twijfelachtige praktijken van de farmacie of gevolgen van
grootschalig gifgebruik in de landbouw zijn zelden diepgaand onderzocht
of slechts marginaal belicht.
De gevestigde instituten zien nu hun draagvlak onder de bevolking in snel
tempo aan het verliezen. Dat wordt nog versterkt door de stroom van
uitgelekte informatie via klokkenluiders en nieuwe media. Hun
onthullingen laten de gevestigde overtuigingen wankelen.
Hebben de oude machtsbolwerken hun houdbaarheiddatum overschreden?
Is de materialistische controle maatschappij onderweg naar haar
faillissement?
Feit is dat onze maatschappij het kapitalisme volledig heeft omarmt. Het
toverwoord in alle sectoren heet marktwerking. Dat zou moeten leiden
tot individuele ontplooiing van talenten en aanbieding van goedkopere
producten. Inmiddels weten we wel beter. Mede door de marktwerking in
onder anderen de zorg is er minder aandacht voor de patiënt, verdienen
de managers meer dan ooit en is de bureaucratie met al haar regels,
wetten en protocollen heer en meester. Wederom blijkt dat ons
bureaucratische systeem, dat gebouwd is op wantrouwen, niet meer
werkt.
Het kind van de rekening door het kille materialisme zijn alle mensen
die zonder steun zich niet kunnen handhaven in de samenleving zoals
langdurig zieken, vluchtelingen, ouderen, arbeidsgehandicapten.
Aangezien de economie in bijna alle politieke afwegingen aan het langste
eind trekt, betekent het dat ook de ecologie het onderspit moet delven.
Wereldwijd is de aanslag op onze natuur catastrofaal voor het
ecosysteem. In de laatste decennia zijn honderden plant- en diersoorten
uitgestorven door toedoen van menselijk handelen. Om over de lange lijst
van milieurampen, illegale houtkap, gifgebruik etc. nog maar te zwijgen.
Moeder Aarde staat op het punt om in te storten.
Conclusie: de tegenwoordige (westerse) samenleving, die gebaseerd is
op macht, status en geld (zowel communistisch, als kapitalistisch), vormt
een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van alle levensvormen op
onze planeet. Zij kan de grootste mondiale problemen: honger, ziekte,
oorlog, milieuvervuiling/vernietiging en armoede met haar huidige
denkbeelden NIET oplossen. Diep gevoelde spiritualiteit, waarbij
naastenliefde, solidariteit en rentmeesterschap centraal staan, worden
node gemist.
We hebben een grote bewustzijnsverandering nodig om op aarde
weer in vrijheid en harmonie met elkaar en de natuur te kunnen
samenleven.
De eerste tekenen van deze bewustzijnsverandering worden
langzamerhand zichtbaar. Een aantal voorbeelden van een andere manier
van leven op basis van openheid, dienstbaarheid, integriteit en
rentmeesterschap:
1. In 1997 werd de term People, Planet, Profit geïntroduceerd.
Bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen
dienen met de bovenste termen rekening te houden.
Het is de manier waarop een bedrijf haar product maakt of dienst
verleent. Het is het zoeken naar een balans tussen drie
verschillende begrippen: economisch, sociaal en ecologisch. Triple P:
People, Planet en Profit.
People heeft betrekking op de mensen binnen en buiten het bedrijf.
Hoe gaat het bedrijf om met haar werknemers? Welke relatie heeft
ze met de lokale gemeenschap en de omgeving waar het bedrijf
gevestigd is? En hoe steekt de productieketen in elkaar? Wordt er
bijvoorbeeld ergens in de productieketen gebruik gemaakt van
kinderarbeid? Is er sprake van discriminatie op basis van sekse,
huidskleur of religie?
Planet betreft de effecten op het
milieu. Hoeveel en welke grondstoffen gebruikt het bedrijf? Vervuilt
ze de omgeving met geluid of de uitstoot van gif. Zijn er winwinsituaties mogelijk zoals bij de winning van grind langs de Maas
waardoor er prachtige natuurgebieden ontstaan.
Profit
betreft het financiële rendement van een bedrijf. Zonder winst te
maken kan een bedrijf niet blijven voortbestaan. Echter People en
Planet bepalen steeds meer de voorwaarden waaronder die
financiële winst kan en mag worden gemaakt.
2. Het Wereld Natuur Fonds, Green Peace en andere nationale en
lokale natuurbeschermingsorganisaties werken aan de
bescherming van verschillende leefgebieden van dieren en planten,
zoals oceanen en zeeën, waterrijke gebieden en bossen. Binnen de
ecosystemen leven allerlei dieren en planten die daarvan profiteren.
Ook de internationale aanpak van klimaatverandering helpt de
natuur op onze aarde te beschermen en voorkomt dat planten- en
diersoorten uitsterven.
Samen met partners uit bedrijfsleven, overheid en de particuliere
sector zoeken de natuurbeschermers naar praktische oplossingen
voor milieuproblemen. Bijvoorbeeld op het gebied van schone
energie, zeereservaten, duurzaam bosbeheer, elektronica zonder gif
en gentechvrij veevoer.
3. Er ontstaat steeds meer transparantie en openheid door de
opkomst van nieuwe media. Door mensen die kritisch staan
tegenover informatie van de overheid, koningshuis,
multinationals. Mensen die zaken onderzoeken en publiceren
wat eigenlijk journalisten van de mainstream-media zouden
moeten doen. Dat zijn de nieuwe media.
Deze nieuwe media komen met onthullend en
bewustmakend nieuws die overheid, koningshuis en
multinationals in hun hemd doen staan. En daarmee
vervallen de mainstream media tot oude media. Voorbeelden
van dergelijk media zijn de sites: Niburu, Argusoog,
Zonnewind en Het Bos
4. Ook het werk van zogenaamde klokkenluiders brengt
misstanden in bedrijven en/of organisatie naar buiten. Vaak worden
daarvoor hoge instanties of de media als breekijzer gebruikt,
meestal nadat pogingen intern voldoende gehoor te vinden niet tot
het gewenste resultaat hebben geleid. Als voorwaarde wordt
meestal wel gezien dat de klokkenluider zijn directe eigenbelang
opgeeft of eventueel zelfs schaadt door zijn openbaarmaking en dat
deze het algemeen belang dient.
5. Door het internet is de wereld heel klein geworden. We zijn in staat
om met mensen over de hele wereld via het web te communiceren.
We kunnen in een hut in Kenia een kijkje nemen of bezoeken een
iglo op Groenland en even gemakkelijk ontvangen we informatie
over bezienswaardigheden in Tokio.
Door de moderne techniek en de grote mate van mobiliteit is het
contact met andere culturen en landen heel vanzelfsprekend
geworden. De grenzen die we vroeger letterlijk konden ervaren zijn
aan het verdwijnen. Er ontstaat een eenheidsbewustzijn. We
worden ons ervan bewust dat de milieuproblemen in Azië ons
klimaat ook beïnvloeden en dat een economische crisis in Amerika
mondiale gevolgen kan hebben. Ook gaan we beseffen dat alle
wereldburgers dezelfde basale levensbehoeften hebben zoals
veiligheid, liefde, voedsel en kleding.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, bescherming van de aarde, de
roep om transparantie en het ontstaan van eenheidsbewustzijn zijn
tekenen die wijzen op verandering. Staan we dan werkelijk aan de
vooravond van een nieuw tijdperk, het Waterman Tijdperk?
Ook de veranderingen van het klimaat en de gewijzigde tijdsbeleving
zijn signalen op weg naar een ander tijdperk. De tijd lijkt voor veel
mensen steeds sneller te gaan. We kunnen soms nauwelijks geloven dat
er al weer een nieuw schooljaar begint of dat we een jaartje ouder zijn
geworden. Dagen en weken lijken helemaal voorbij te vliegen. We komen
allemaal tijd te kort. Het bekende rennen en vliegen in ons dagelijkse
leven is een normaal verschijnsel geworden. De klok tikt ogenschijnlijk in
hetzelfde vaste ritme door, maar onze beleving van tijd is een totaal
andere geworden.
Het klimaat is drastisch aan het veranderen. We ervaren aan den lijve hoe
klimaatveranderingen zich manifesteren overal op Aarde. Het ene
droogterecord is nog niet gevestigd of de volgende overstroming is al een
feit. In Nederland zijn de laatste winters veel strenger dan daarvoor.
Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en bosbranden zijn bijna dagelijks
nieuws geworden. Deze extreme weersomstandigheden dreigen ons
alledaagse leven uit balans te brengen.
De bovengenoemde grote veranderingen op Aarde zijn al diverse keren
voorspeld. Volgens overleveringen van oude natuurvolken zoals de Hopiindianen en de Sioux-indianen in Noord-Amerika eindigt ons huidige
tijdperk in 2012. De Sioux-indianen beschouwden de geboorte van een
witte bizon in 1994 als een belangrijk signaal voor de komst van de
nieuwe tijd. Er begint volgens hen dan een nieuw hoofdstuk in de relatie
tussen de Hemel en de Aarde.
Ook de Maya-cultuur uit Midden-Amerika had een tijdkalender opgesteld
die eindigde in 2012. Deze Maya beschaving was en is de meest
geavanceerde met betrekking tot de tijdwetenschap. Hun hoofdkalender is
de meest accurate van deze planeet. Volgens de Maya kalender eindigde
de vorige wereld in 1987. De volgende wereld start in 2012. Dus op dit
moment zitten we eigenlijk in een tussenwereld.
Deze tijd wordt in de Bijbel de Apocalyps of openbaring genoemd. Dit
betekent dat de waarheid zal worden geopenbaard. In deze tussentijd is
het ook nodig dat we ons door onze eigen problemen (karma)werken,
zowel individueel als collectief. De nieuwe wereld is volgens de Maya’s nog
onbeschreven. Dat betekent dat het aan ons is, als medescheppers, om de
nieuwe wereld en de nieuwe beschaving die we wensen te creëren.
Astrologen wijzen ons op de overgang van het Vissen-tijdperk naar het
Waterman-tijdperk rond de millenniumwisseling. Vanaf de Aarde gezien
blijkt de zon zich ieder jaar een beetje te verschuiven ten opzichte van de
'achterliggende' sterrenbeelden van de dierenriem. Door de beweging van
de aardas doorloopt het lentepunt binnen 26.000 jaar alle 12
sterrenbeelden van de dierenriem. Dit heet de precessiecyclus.
Delen we nu 26.000 jaar, ook wel een sterrenjaar genaamd, door twaalf,
dan krijgen we grofweg 2160 jaar. Zolang blijft het lentepunt binnen een
bepaald sterrenteken, waardoor een dergelijk teken, volgens de
astrologen, in die tijd beslissende invloed uitoefent op onze planeet Aarde.
Van 100 v. Chr. tot ongeveer de huidige tijd, was het lentepunt in het
teken Vissen, tevens het symbool van het Christendom. Terwijl het op het
ogenblik overgaat of al overgegaan is naar het volgende teken Waterman,
in het Latijn: Aquarius. Elke dierenriemperiode heeft dus zijn eigen
beïnvloeding op de Aarde en haar bewoners. Waterman kenmerkt zich
door broederschap, openheid en vrede.
Het veranderingsproces van Aarde en mensheid wordt ascensie genoemd.
Dat betreft zowel een kosmisch proces (Vissen naar Waterman) als een
individueel proces. Het individuele bewustwordingsproces is een
transformatie van een egogebonden bewustzijn naar een
hartgedragen bewustzijn. (zie Pamela Kribbe)
In dit proces kunnen we de volgende stadia te onderscheiden:
 We hebben eeuwen lang geleefd vanuit de derde dimensie. Deze is
gebaseerd op status, macht en geld. De basis van deze egogerichtheid is angst en wantrouwen. Uiteindelijk voelt voor veel
mensen dit louter ego-gebaseerd bewustzijn niet meer positief. Je
gaat verlangen naar ‘iets anders’ dat zingeving geeft.
 Er ontstaat een bewustwording van je verbindingen met het egobewustzijn. De oude, op macht en angst gebaseerde energieën
worden steeds herkenbaarder (invloed religie, overheid, familie) De
wens is aanwezig om bepaalde energieën die verbonden zijn met de
daarmee gepaard gaande emoties (schuldgevoel,
minderwaardigheidsgevoel) en gedachten (zelfkritiek, cynisme) los
te laten. Je voelt je daarbij vaak eenzaam en onwennig.
 Langzamerhand ontstaat er een stervensproces ten opzichte van de
oude ego-gebaseerde energieën. Je mag de oude patronen loslaten
(je cocon afwerpen) om te leren om je hart te volgen. Je gaat
luisteren naar de zachte stem van je ziel. Er komt ruimte om je
werkelijke nieuwe zelf te worden. Je start een zoektocht naar
zingevingvragen: Wie ben ik? Wat is mijn levensbestemming?
 In de laatste fase van het persoonlijke transformatieproces naar een
hart-gedragen bewustzijn ervaar je een groter wordend
eenheidsgevoel met al het leven op aarde. Je neemt de volle
verantwoordelijkheid voor je eigen denken, voelen en handelen. Je
mag gaan leven vanuit liefde en harmonie. Uiteindelijk kun je ook
anderen helpen met de overgang naar dat hartgedragenbewustzijn.
De invloeden van het Watermantijdperk laten zich steeds duidelijker
gelden. We bevinden ons kosmisch en individueel in een
veranderingsproces. We staan op de drempel van een nieuw tijdperk
waarin we niet langer vanuit ons ego van vanuit ons hart mogen leven.
Iedere lezer van dit artikel bepaalt met eigen onderscheidingsvermogen of
hij/zij dit veranderingsproces wenst te omarmen of liever wil vasthouden
aan het oude en vertrouwde.
Mijn advies moge duidelijk zijn: laten we een samenleving van het
HART creëren.
Chris van Benthem
www.rivos.eu
[email protected]
Download