Beleggen - Trustus Capital Management

advertisement
Beleggen |
Beleggen
ART.2 1/3
Sparen, beleggen
in obligaties of
aandelen, investeren
in onroerendgoed.
U heeft een financiële meevaller, een erfenis, een winnend
staatslot, wat dan ook, en u vraagt zich af wat u ermee gaat
doen. Om het geld nu onmiddellijk op te maken gaat u wat
ver. Liever stopt u het ook niet onder uw matras. Kortom, u
zoekt naar een mogelijkheid het geld te beleggen.
ART.
2
Beleggen |
ART.2 2/3
DE KANS IS GROOT
DAT U ACHTERUIT BOERT
MET UW SPAARGELD
SPAARGELD
Misschien houdt u niet van risico's, u bent risico-avers,
zoals economen zeggen. U ligt wakker van het minste
zuchtje wind op de aandelenmarkt. Het veiligst, ook
veiliger vermoedelijk dan onder uw matras, is een
gewone spaarrekening. Een beetje saai, maar u heeft er
geen omkijken naar. Alleen, het levert feitelijk niets op.
Onder de € 25.000 hoeft u weliswaar geen
vermogens­­rendementsheffing te betalen, maar de
∉ is vrijwel verwaarloosbaar. Boven dat bedrag
rente
moet u wel vermogensrendementsheffing betalen.
Verder is daar de steeds wisselende inflatie, die de
koopkracht van uw spaargeld uitholt. Kortom, de
kans is groot dat u achteruit boert met uw spaargeld.
Nog even over die inflatie, de invloed daarvan wordt
vaak onderschat. Een inflatie van zo'n 2 procent per
jaar is vrij normaal. Een achteruitgang in koopkracht
van 2 procent lijkt niet veel, maar op langere termijn
is inflatie een sluipmoordenaar waar je wel degelijk
OBLIGATIES
rekening mee moet houden. Laten we eens aannemen
Een andere mogelijkheid is beleggen in obligaties.
dat u € 1.000 op een spaarrekening zet en de inflatie
Obligaties gelden als relatief veilige belegging.
van 2 procent houdt tien jaar aan. Van uw koopkracht
Er wordt een – meestal – vast rentepercentage
is na die tien jaar nog maar € 820 over. En na twintig
uitgekeerd, de koersschommelingen zijn gering en de
jaar resteert niet meer dan € 673. Voor relatief kleine
schuld wordt aan het einde van de looptijd afgelost.
spaarsaldi zou de rente op langere termijn toch wel
Natuurlijk kan de uitgevende instantie tussentijds
2 procent moeten zijn om de inflatie te compenseren.
failliet gaan en dan is de obligatiehouder zijn geld
Voor saldi boven de € 25.000 moet ook nog de
kwijt. Vaak komt dat echter niet voor. Zeker met
vermogendrendementsheffing worden goedgemaakt.
staats­obligaties, obligaties die door overheden worden
Nee, sparen is veilig, maar de kans dat je reëel gezien,
uitgegeven om het begrotingstekort te dekken, zit u
qua koopkracht dus, inteert is groot.
goed. Het rendement ligt dan ook relatief laag.
∉In 2016 lag de rente op een gewone spaarrekening onder 1 procent.
Beleggen |
ART.2 3/3
AANDELEN
Misschien bent u van het onverschrokken type en gaat u
Misschien hebt u horen beweren dat op lange termijn
in aandelen. Met aandelen loopt u doorgaans meer risico
aandelen altijd de beste belegging zijn. Vaak is dat zo,
dan met obligaties. Het rendement op aandelen wordt
maar een en ander is uiteraard sterk afhankelijk van de
door twee factoren bepaald, de koersschommelingen
momenten van koop en verkoop. Wie eind 2000 instapte
van het aandeel en het dividend dat wordt uitgekeerd.
tegen een AEX van 638 en vijftien jaar later verkocht
Dividend is het deel van de winst dat naar de aandeel­
tegen een AEX van 446, heeft een verlies geleden van
houder gaat. Beide factoren zijn ongewis. Koersen van
30 procent. En vijftien jaar is in een mensenleven toch
aandelen kunnen sterk schommelen, afhankelijk van
een redelijk lange periode. Het kan ook anders. Wie eind
de prestaties van het betreffende bedrijf of van het
2008 instapte en in augustus 2015 verkocht, heeft zijn
algemene beursklimaat. Ook met het dividend is het
inleg precies verdubbeld. Zulke rendementen haal je met
afwachten. Een onderneming kan besluiten een jaar
obligaties niet, maar het risico is er ook naar.
maar eens geen dividend uit te keren of het sterk te
verlagen. En als een onderneming failliet gaat, zijn
de aandeelhouders hun geld kwijt. Zij zijn immers de
eigenaars van de onderneming en dragen het risico.
ALS EEN ONDERNEMING FAILLIET GAAT,
ZIJN DE AANDEELHOUDERS HUN GELD KWIJT
ONROERENDGOED
De onroerendgoedmarkt dan maar? De woningprijzen,
Heeft u een hypothecaire lening lopen? Misschien is het
om ons daartoe te beperken, zijn moeilijk voorspelbaar.
een idee die dan af te lossen. De opbrengst hangt af van
Wie in 2000 een woning kocht, zag zijn bezit tot in
uw persoonlijke omstandigheden, waarbij o.a. de hoogte
2008 met in totaal 64 procent toenemen. Maar wie
van uw inkomen (in verband met het belastingtarief),
kon voorspellen dat de gemiddelde woningprijs vijf
de door u betaalde hypotheekrente en de hoogte van
jaar later alweer 20 procent lager lag? Ook beleggen in
uw spaarsaldo (in verband met de vrijstelling voor
bedrijfsruimte biedt niet altijd perspectief. Illustratief is
de vermogensrendementsheffing) een rol spelen.
de grote leegstand van kantoren, meer dan 15 procent in
Afhankelijk van de beleggingsrendementen elders is er
2015, met bijbehorende dalende huurprijzen.
een kans dat u er door af te lossen op vooruitgaat. En er
zijn immateriële opbrengsten: u bent niet meer of in
elk geval minder afhankelijk van de bank, een stijgende
hypotheekrente houdt u niet meer uit de slaap.
Copyright © 2017 Trustus Capital Management B.V.
Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens­
bestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of
door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de auteur (Gerrit Gorter) en de uitgever (Trustus).
Sewei 2, 8501 SP Joure | +31 (0)513 48 22 00 | [email protected] | www.trustus.nl
Download