Vesper 7 13 april - Hervormd Veenendaal

advertisement
VESPERS IN DE LIJDENSWEKEN
VAN 2017
Bemoediging: Psalm 31:25
Wees sterk en Hij zal uw hart sterk
maken,
u allen die op de HEERE hoopt!
Zingen: Psalm 31 : vers 1 en 12
1
Op U betrouw ik, HEER der heren,
Op U, gelijk 't betaamt;
Ai, laat mij nooit, beschaamd,
Van Uwen troon teruggekeren;
Help mij, op mijn gebeden,
Door Uw gerechtigheden.
12
In Uwe hand zijn mijne tijden;
'k Verlaat mij in mijn leed
Op U alleen, Die weet
De maat en 't einde van mijn lijden;
Red mij van wie verbolgen,
Ter dood toe mij vervolgen.
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 31 : 20-25
20 Hoe groot is Uw goed,
dat U weggelegd hebt voor wie U
vrezen,
dat U bereid hebt voor wie tot U de
toevlucht nemen
ten aanschouwen van de
mensenkinderen.
21 U verbergt hen in het verborgene
van Uw aangezicht
voor het hoogmoedig gedrag van de
man;
U doet hen schuilen in een hut
voor het getwist van tongen.
22 Geloofd zij de HEERE,
want Hij heeft wonderen aan mij
gedaan,
wonderen van Zijn goedertierenheid:
Hij bracht mij in een versterkte stad.
23 Ik echter zei, in mijn haast:
Ik ben afgesneden van voor Uw
ogen;
maar toch hoorde U mijn luide
smeekbeden
toen ik tot U riep.
24 Heb de HEERE lief, al Zijn
gunstelingen,
want de HEERE beschermt de
gelovigen,
maar vergeldt overvloedig wie
hoogmoedig handelt.
25 Wees sterk en Hij zal uw hart
sterk maken,
u allen die op de HEERE hoopt!
Zingen: Gezang 7
1
Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
2
Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?
3
Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart
toespreken.
4
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.
Schriftlezing: 2 Tim 4: 17-18 en 22
17 Maar de Heere heeft mij
bijgestaan en heeft mij kracht
gegeven, opdat door mij de
prediking volbracht zou worden
en alle heidenen die zouden
horen. En ik ben uit de muil van
de leeuw verlost.
18 En de Heere zal mij bevrijden van
alle boze opzet en mij verlossen
tot de komst van Zijn hemels
Koninkrijk. Hem zij de
heerlijkheid tot in alle eeuwigheid.
Amen.
22 De Heere Jezus Christus zij met
uw geest. De genade zij met u
allen. Amen.
Zingen: gezang 182 :1en 2
1
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
6
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.
Schriftlezing: Joh 19: 38-42
De begrafenis van Jezus
38 En daarna vroeg Jozef van
Arimathea, die een discipel van
Jezus was (maar in het geheim,
uit vrees voor de Joden) aan
Pilatus het lichaam van Jezus te
mogen wegnemen; en Pilatus
stond het toe. Hij dan ging en
nam het lichaam van Jezus weg.
39 En Nicodemus (die eerst 's nachts
naar Jezus toe gekomen was)
kwam ook en bracht een mengsel
van mirre en aloë mee, ongeveer
honderd pond.
40 Zij namen dan het lichaam van
Jezus en wikkelden het in linnen
doeken, met de specerijen, zoals
het de gewoonte van de Joden is
bij het begraven.
41 En er was bij de plaats waar Hij
gekruisigd was, een hof en in de
hof een nieuw graf, waarin nog
nooit iemand gelegd was.
42 Daar nu legden zij Jezus vanwege
de voorbereiding van de Joden,
omdat het graf dichtbij was.
Zingen: Gezang 195
1
Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.
2
De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.
3
Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.
4
't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.
5
Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbath is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.
Stilte.
Klein Gloria.
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest
Als in de beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot
eeuwigheid. Amen
Gebeden.
Dankgebeden
Voorbeden
Stil gebed
Het Onze Vader.
Zingen: Gezang 476: 1,2en 5
1
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, voor de aanvang aller
dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig
welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!
2
Lam van God, in eeuwigheid te
prijzen,
die voor 's werelds zonden boet,
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze,
waarlijk drank uw heilig bloed.
Uit een duister, vrees'lijk boven mate
riep Gij tot Hem die U had verlaten,
maar uw stem breekt door de nacht:
Vader, wereld, 't is volbracht.
5
Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst
verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't
hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.
Zegenbede. (Hebreeën 13:20, 21)
20 De God nu van de vrede, Die de
grote Herder van de schapen,
onze Heere Jezus Christus, uit de
doden heeft teruggebracht, op
grond van het bloed van het
eeuwige verbond,
21 moge u toerusten tot elk goed
werk om Zijn wil te doen, en in u
werken wat in Zijn ogen
welbehaaglijk is, door Jezus
Christus. Hem zij de heerlijkheid
in alle eeuwigheid.
Amen.
Download