Handhaving horeca van A tot Z

advertisement
Horeca van A tot Z
Horeca van A tot Z
Een integrale en geïntegreerde aanpak
Hans Gooris, Politie Leuven,
diensthoofd doelgroepenwerking
Leen Peeters, stad Leuven,
directeur Algemene Zaken
Inhoud
• Dienst doelgroepenwerking
• Doelgroep Horeca
– Horeca-inspecteur
– Cel Horeca
– Vergunningenbeleid
• Rol van stad Leuven
• Case: geluidsoverlast elektronische muziek
• Camerawetgeving
Doelgroepenwerking
Historiek
– Territoriale indeling
• Wijkinspecteur heeft een wijk
• Stukje territorium van Groot Leuven
– Evolutie naar doelgroepen
• Bepaalde doelgroepen actief over heel grondgebied
• Specifieke verwachtingen en problemen
• Specifieke aanpak vergen op maat
Doelgroep Horeca
• Meer dan 600 horecazaken
–
–
–
–
–
Langste toog (Oude markt)
Muntstraat
Parijsstraat
Fakbars
…
• Horeca-inspecteur + cel horeca
Horeca-inspecteur
• Steve Mesmans
Algemene doelstelling
–
–
–
–
Laagdrempelig aanspreekpunt en vertrouwenspersoon
Politionele ordehandhaver en informatieverzamelaar
Ondersteunen van interne en externe politiediensten
Vanuit een integrale benadering in partnerschap
Takenpakket
-
Zichtbaar en aanspreekbaar op terrein
Uitbouwen van netwerken met Horeca
Geïntegreerde sensibiliseringcampagnes
Proactieve aanpak en opvolging (probleem)dossiers
Horecabemiddeling
Opvolging en controle portiers
- Bijkomende vergunning nodig in Leuven
- Toezichthouder geluid
- Pool Nightvision
- …
Cel Horeca
• Frank Houben
• Lucia Marien
• Ingrid Snellings
Takenpakket
- Onthaalfunctie Horeca
- Infopunt en aanvragen.
- Up-to-date digitaal horecabestand
- Ter beschikking voor interne diensten, zoals interventiedienst
- Aanpak en opvolgen van probleemdossiers
- Geïntegreerde horeca-acties
- Fed overheidsdienst, FAVV,RVA,…
- Opvolging en controle van adm dossiers horeca
- Vergunningenbeleid
- …
Vergunningenbeleid
- Huidige werkwijze gewone exploitatievergunning:
- Aanvraag bij cel Horeca:
-
Functiewijziging (in van toepassing)
Drankvergunning: moraliteitsonderzoek + hygiëneattest
Positief brandweerverslag
Muziekvergunning
OBA-verzekering (indien van toepassing)
Terrasvergunning (indien van toepassing)
- is dossier volledig = burgemeester reikt de vergunning uit
- Zaak kan/mag open gaan
- Tussen 05.00 uur en 02.00 uur
Vergunningenbeleid
- Huidige werkwijze uitgebreide exploitatievergunning:
- Permanent open,
- Idem + enkele bijkomende voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
De uitbater heeft recent zijnde in de periode van drie jaar voor de aanvang van de Vergunning een veroordeling opgelopen wegens een inbreuk
op de wet op het racisme of xenofobie.
De uitbater heeft recent zijnde in de periode van drie jaar voor de aanvang van de vergunning een veroordeling opgelopen wegens een inbreuk
op de drugwetgeving.
De uitbater heeft recent zijnde in de periode van drie jaar voor de aanvang van de vergunning een veroordeling opgelopen wegens daden van
weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten tijdens een tussenkomst, controle of interventie in of rond de
horecazaak.
De uitbater of het aangesteld personeel hebben recent zijnde in de periode van drie jaar voor de aanvang van de vergunning bezoekers
geweerd omwille van feitelijkheden die niets te maken hebben met onbehoorlijk gedrag, al dan niet in het verleden, slordig voorkomen of niet
gepaste kledij, maar wel met racistische motieven.
Er werd meermaals vastgesteld dat verstoringen van de openbare orde of feiten van overlast in verband staan met activiteiten of feiten die
plaatshebben in de horecazaak (vaststellingen opgenomen in processen verbaal).
Er werd meermaals vastgesteld dat het gerucht of rumoer in de horecazaak van dien aard is dat de rust van de omwonenden wordt verstoord
(vaststellingen opgenomen in processen verbaal).
Er werd meermaals vastgesteld dat de openbare orde en rust werden verstoord in die mate dat de veiligheid van personen in het gedrang komt
(vaststellingen opgenomen in processen verbaal).
Er werd meermaals vastgesteld dat het verkeer belemmerd werd ingevolge al dan niet nachtelijke samenscholingen voor de horecazaak
(vaststellingen opgenomen in processen verbaal)
Filosofie
• Preventie en informeren
• Proactief en probleemoplossend werken
• In dialoog
• Maar repressief als het moet
– noodzakelijk sluitstuk
– Bestuurlijke handhaving
Rol stadsbestuur
• Regelgeving: gecoördineerd politiereglement
• Preventie : campagnes, opleiding, fakbarcode
• Bestuurlijke handhaving
Preventie en informatie
• Informatie naar scholen/studenten via brochures,
klasadoptie-agenten, voordrachten, beurzen/events, ..
• Sensibiliseringscampagnes rond alcohol, overlast,
respectcampagne“Dank U Leuven”
• Studentenflik - Fakbarcode
Preventie en informatie
•
•
•
•
•
Buren- en buurtbemiddeling
Meldingskaart
Openbare toiletten/urinoirs
Gascursus “alcohol en overlast”
DJ-opleiding - geluidsnormen
Mogelijkheden via GAS
• Administratieve geldboete max. €350 voor
meerderjarigen of rechtspersonen, max. €125 voor
minderjarigen
• Administratieve schorsing of intrekking van een
toestemming of vergunning (CBS)
• Tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting (CBS)
Bestuurlijke handhaving
• Aanpak overlast via boetes (Gecoördineerd
politiereglement – sinds 2005)
• Ad hoc aanpak: bv in kader van drugswet of wet
betreffende de preventie van brand en ontploffing en
betreffende de verplichte verzekering van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen
Bestuurlijke handhaving
• Sinds 2014 : specifieke aandacht voor overlast door
horeca – geluidsnormen + niet respecteren
voorwaarden uitbating
– boete
– (tijdelijke)sluiting
– intrekking exploitatievergunning
• Stuurgroep BHH politie – stad: aanpak + herschrijven
reglement
Bestuurlijke handhaving
• Horeca-overleg: periodiek overleg tussen stad,
afgevaardigden horeca en politie
• Operationeel overleg Horeca: periodiek overleg tussen
stad en politie.
Bestuurlijke handhaving
- Recente toekomst:
- Aanpassing van huidige politiereglement:
- Aanpassen aan actuele tijdsgeest
- Vb: Nieuwe vormen (pop-up, foodcorners,.., terrasvormen)
- Nieuwe aanpak geluid
- …
- Veréénvoudiging en meer duidelijkheid
- Hiaten in huidig politiereglement opvullen
- In het kader van een integraal en geïntegreerd handhavingsbeleid
- Ontwerp is klaar, maar nog goedkeuring nodig.
Case: Geluid
Wetgeving
–
–
–
–
De Wet schauvlieghe
Geluidsnormen
decibels
Algoritmische schaal (+ 3dB = verdubbeling geluid)
dB(A) Laeq
gemiddelde 15 min/60 min
• Analyse meetdata geluidstoestellen horecazaken
– dB(A) LAmax,slow = momentopname
• Indicatieve meting
Probleemstelling
– Hoe gehoorschade voorkomen bij uitgaande jeugd?
• Langdurig blootstelling aan te luide muziek.
– Hoe de nieuwe wet toepassen en controle mogelijk
maken?
• Probleem van vaststellingen
– Hoe aantal meldingen geluidsoverlast doen dalen?
Leuvense invulling
• Meten is weten = Databank geluid
• Horeca-overleg:
– Compromis tot stand gekomen
– Stappenplan
Leuvense invulling
• Gekozen voor 3 categorieën:
– Categorie I:
•
•
•
•
•
≤ 85 dB(A) Laeq/15 min
Gewone muziekvergunning
Na 02.00 uur geen elektronische versterkte muziek
Geen uitzondering mogelijk
Vb: bruin cafés en restaurants
Leuvense invulling
• Gekozen voor 3 categorieën:
– Categorie II:
•
•
•
•
•
•
•
≤ 95 dB(A) Laeq/15 min
Uitgebreide muziekvergunning
Wel na 02.00 uur elektronische versterkte muziek
Geluidstoestel aanwezig voor monitoring/Tablet
Uitzondering mogelijk (live optreden)
Vb: danscafés Oude Markt
85 cafés
Leuvense invulling
• Gekozen voor 3 categorieën:
– Categorie III:
•
•
•
•
•
•
•
> 95 dB(A) LAeq/15 min
≤ 100 dB(A) LAeq/60 min
Uitgebreide muziekvergunning
Na 02.00 uur geen elektronische versterkte muziek
Geluidstoestel aanwezig voor monitoring/Tablet
Geen uitzondering mogelijk
De Hoorn en het depot
Leuvense invulling
• Stappenplan:
– Gekozen voor een uniform monitoring systeem. Stad
Leuven draagt gedeeltelijk de kosten.
– Horecazaken zelf categoriekeuze laten maken.
– Informatiebrochure.
– Systematische implementatie van nieuwe vergunningen
en monitoring systeem.
– Niet onmiddellijk repressief optreden, maar begeleiden
en leren omgaan met de geluidsnormen.
Leuvense invulling
• Stappenplan:
– Preventief monitoring van de catg II zaken en hun
individueel confronteren met de grafieken.
– Preventieve monitoring van de catg II tweede tijd +
bestuurlijk verhoor.
– Herhaaldelijk preventieve controles catg I zaken.
– Repressieve fase aankondigen.
– Opleiding omgaan met geluidsnormen
Leuvense invulling
• Stappenplan:
– Sensibiliseringscampagne rond gehoorschade.
Bestuurlijke handhaving
• Intern politie:
– Wekelijkse werkgroep geluid:
• Databank geluid
• Opvolging van probleemzaken
– Korpsrichtlijn geluid.
• Operationeel overleg Horeca:
– Bespreken van probleemdossiers
camerawetgeving
• Wet van 2007 regelt plaatsing en gebruik van
bewakingscamera’s.
– Bewakingscamera = elk vast of mobiel toestel dat tot doel:
• Misdrijf of overlast te voorkomen
• Misdrijf op te sporen
• Orde te handhaven
– Horecazaak = een publiek toegankelijk besloten plaats
• Pictogram met waarschuwing (KB 21/02/2008)
• Aangifteplicht bij privacycommissie
– Horeca-inspecteur + vertegenwoordiger horeca helpen.
– 30-tal horecazaken
camerawetgeving
• Politiecamera’s:
– Openbare weg 86 camera’s, waarvan 14 op OM.
• Wall bij wachtleiding
– Vooral hun nut bij:
• Opsporen/herkenning daders
• Inschatten incident
Download