Grave en de eigen wijze

advertisement
Grave en de eigen wijze
De financiën in Grave zijn dan wel op orde, maar we zitten niet ruim
in de jas. Er zijn wat tegenvallers, die het beeld van een positieve
meerjarenbegroting enigszins vertroebelen. Over 2017 wordt
aanvankelijk een negatief resultaat geboekt maar dit is mede een
gevolg van de late verkoop van Katrien en van De Wegwijzer en wordt
later weer gecorrigeerd.
Tegenvallers worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de negatieve ontwikkeling in de jeugdzorg. Een
combinatie van veel zorgvraag, een grote achterstand in de transformatie en een slecht
gestructureerde zorgsector zorgen samen voor een zorgenkind dat in twee jaar een onvoorziene
greep uit de kas doet van een slordige 466.000 Euro. Een open eind financiering, dus autonoom… Of
het lek over vijf jaar gedicht is moeten we maar afwachten. Hier moet Grave echt paal en perk stellen
en maatregelen afdwingen om de sector op orde te krijgen.
Ook de fietsers- en voetgangersontsluiting van de nieuwe Brede School vergt een extra investering
om veilige routes te realiseren naar en van het schoolcomplex. Weliswaar is er budget voor een
onderzoek naar de kosten van de brug over de Raam, maar het bedrag voor de uitvoering moet nog
worden begroot. Wij verwachten dat we voor veilige routes voor de schoolgaande jeugd op een
acceptabele investering uitkomen.
Trots Liberaal wil dat de motie voetveer wordt uitgevoerd. Er zijn enkele onderzoeken geweest
samen met de stichting Uiterwaarden, maar gebleken is dat de overheadkosten een erg hoge
drempel vormen en de gemeente Heumen is niet enthousiast voor een veerverbinding bij Grave. Het
ware beter dat de Gemeente Grave haar eigen weg kiest. Er zijn exploitatiemodellen die
mogelijkheden lijken te bieden. Voor de ontwikkeling van Historisch Grave is geld beschikbaar, een
voetveer past binnen dit geheel en is een van de meest kansrijke projecten om dagtoerisme in Grave
te stimuleren, wat rechtsreeks ten goede komt aan de middenstand.
Het groenonderhoud in Grave is met enkele uitzonderingen best op orde. De raad als geheel heeft
enkele jaren geleden na de takendiscussie in meerderheid besloten om te korten op het
groenonderhoud en daarbij ook aan de burgers gevraagd enige zorg voor de woonomgeving op zich
te nemen. Het steeds maar naar boven wijzen, naar de gemeente, zonder het kostenaspect te
betrekken is een te gemakkelijke benadering en is niet meer van deze tijd. In die cultuuromslag
moeten nog wat stapjes worden gezet. De gemeente is in overleg met wijk- en dorpsraden om de
transitie op dit punt geleidelijk vorm te geven.
Ook de inkomstenkant moet aandacht krijgen. Raadsbreed zijn er initiatieven en is er behoefte aan
nieuwe investering. De lastendruk (waaronder de OZB) is in Grave, ten opzichte van de ons
omringende gemeenten, bijzonder laag. Er is onzerzijds geen bezwaar om de OZB gefaseerd te
verhogen. Daarbij denken wij aan 2% verhoging + de inflatiecorrectie. We blijven dan nog ver onder
de gemiddeld hoogste lasten per inwoner in het Land van Cuijk en qua financiële positie blijft Grave
meerjarig aan de betere kant in het Land van Cuijk.
Download