Palliatieve zorg en (centraal) neurologische aandoeningen

advertisement
Palliatieve zorg en (centraal)
neurologische aandoeningen
Palliatief netwerk
Introductie
Aandacht voor neurologie omdat…
• Er in de neurologie veel chronische aandoeningen
bestaan die vroeg of laat leiden tot het overlijden van
de patient (ALS, hersentumoren, dementiesyndroom,
herseninfarct of –bloeding, ziekte van Parkinson).
• Er ontbreekt bij deze aandoeningen een helder
markeringspunt waarop de intentie van
levensverlengend (revalidatie en medicatie)
verschuift naar palliatieve zorg.
Waarom speciale aandacht voor
neurologie
Mensen met een neurologische aandoeningen
hebben:
• (Senso)Motorische stoornissen
• Cognitieve stoornissen
• Emotionele stoornissen en
• Gedragsstoornissen
Meestal is het een mix van bovengenoemde
stoornissen en dat laat zich moeilijk begrijpen!
Werking van de hersenen
• https://www.hersenstichting.nl/alles-overhersenen/de-hersenen/anatomie/anatomie
Behandeling en zorg
• Acute fase: vitale functies staan onder druk
• Neurorevalidatie: kan zeer langdurig zijn en
het resultaat varieert enorm
• Neuropalliatieve zorg: wel duidelijk bij neurooncologie maar veel minder bij centraal
neurologische aandoeningen (CNA)
Bijvoorbeeld NAH
• NAH kan iedereen treffen; jonge kinderen tot
ouderen.
• De gevolgen zijn voor de naasten zeer
ingrijpend,
• het varieert van een kind dat plotseling
constante zorg of toezicht nodig heeft tot een
partner die niet meer kan werken en je niet
meer herkent.
CNA- meest voorkomend
•
•
•
•
Multiple Sclerose
CVA
Dementie
Parkinson
• Daarnaast zijn er heel veel neurologische aan
doeningen die palliatieve zorg behoeven,
meest duidelijke is ALS
Hoeveelheid aandoeningen
• ABC van aandoeningen
Een beroerte
• Na een beroerte overlijdt 1 op de 5 patiënten
binnen 30 dagen. Anderen overleven wel,
maar met ernstige beperkingen.
• Voor palliatieve zorg is aanvankelijk weinig
aandacht. De prognose is vaak nog onzeker, en
in de acute fase is de hulp meer gericht op
stabilisering en neurorevalidatie.
Hartstichting
• http://www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/b
eroerte/filmpjes_beroerte/
Een beroerte en palliatieve zorg
• Palliatieve zorg heeft mensen met een
beroerte veel te bieden maar in de acute fase
is daar nauwelijks aandacht voor.
• Soms komt het gesprek over palliatieve zorg
pas in het verpleeghuis op gang.
• Het is juist in die acute fase een ethisch
vraagstuk of dilemma!
Betekenis voor de mantelzorger
• 35 tot 50 procent van de mantelzorgers van –
patiënten met een beroerte is zeer zwaar
belast of overbelast. Dat is veel meer dan de
gemiddelde mantelzorger.
Onderzoek
Onderzoek ZONmw naar de palliatieve zorg na
een CVA acuut
Vergeleken met andere
patiëntencategorieën
• mantelzorgers van CVA-patiënten hebben een
krimpend sociaal netwerk,
• de ervaren kwaliteit van leven is laag,
• de depressiviteit onder mantelzorgers is hoog.
Het palliatieve-zorgmodel in de
neurologie (ZonMW)
• In dit project onderzoek hoe een codegesprek
kan fungeren als een (tijdige) start van de
palliatieve benadering en welke verbeteringen
er daarbij mogelijk zijn.
• Doel: (code)gespekken structureel aanbieden
en een nieuw bewustzijn scheppen voor
palliatieve zorg die niet noodzakelijk
verbonden is aan de terminale levensfase.
De nieuwe zorgmodule
• Markering van de palliatieve fase één jaar
voor het verwachte overlijden door middel
van de zogenaamde surprise question:
• Zal het mij verbazen als deze patient
over een jaar is overleden?
• Nee?: markering van de palliatieve fase
Nieuwe model naar Lynn en
Adamson
VIJFDE DAG IN HET ZIEKENHUIS
Neurologie is complex
• Mobiliteit, Sensibiliteit en Tonus en balans
• Uithoudingsvermogen patiënt varieert per
dag: (Belasting en belastbaarheid)
• Cognitief functioneren is vaak aangedaan:
geheugen, aandacht, waarneming, denken,
taal, handelen, plannen, emotionele
verwerking, gedragscontrole enzovoort
• Hulpvraag mantelzorg is groot en anders van
aard dan die van de patient
Vragen ter overweging?
• Is het mogelijk om de start van de palliatieve
fase duidelijk te markeren bij een chronische
neurologische aandoening, zo ja onder welke
randvoorwaarden?
Ter overweging
• Wat levert het formeel vaststellen
van het startpunt van de palliatieve
zorg op voor patiënten, familie en
betrokken zorgverleners?
Evaluatievragen
• Geven de betrokken zorgverleners
blijk van proactieve acties als de start
van de palliatieve fase is vastgesteld?
Op welke manier wordt er proactief
gehandeld?
• Hoe wordt dat getoetst?
Download